รายชื่อสมาชิก (ปี พ.ศ. 2558)

ชื่อ-สกุล ที่อยู่
นางสาวชนิกานต์ รามจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเทพพิทักษ์ วงศ์บา ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวพัทวัน พรายอินทร์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชมพูนิกข์ ทองคำ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก จันทร์สว่าง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชัชวิน ฉิมล่องดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสรา มิตรกลิ่น ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทนัช คีรีเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวลีลาวดี ขอนกลาย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนภัสวรรณ ขุนศรี ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายเจษฎา หนูทอง ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาววรางคณา เศรษฐสุข ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกุมารี จิตจินดา ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวมณีรัตน์ สุวรรณมาโจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววัชรี ปาลา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนพรัตน์ รุ่งรัตน์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกฤตเมธ ทองคำ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิกานต์ อินทรภักดิ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤษกร อินริสพงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณิดา ฉายกิ้ม ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวนัฎฐิกานต์ ดำแป้น ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวภัทราวดี กิ้มแก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพงศ์ จงศิริ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัชญา อินทร์ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายไชยกฤต เสนสิง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายศุภณัฐ ธรรมชาติ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพงศ์ จิระกุล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรตะวัน ราชเมืองขวาง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนัฐฑริกา จุลคง ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวจำลองลักษณ์ รอดเนียม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุทธดา เหตุทอง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายอนุชา สีหมอก ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนนทชัย ขุนฤทธิ์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายสิทธิโชค เกตุราช ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายปวีณ เที่ยงแท้ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสาริตา อักษรเนียม ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวเครือวัลย์ อินนิล ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสุณิสา กลายเจริญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายรัชชานนท์ ไชยสมุทร ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงอณันทิตา ยิ้มเส้ง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภาณุเดช บุญน้อย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกฤษณา สุขทอง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายประกฤษฐ์ สุดแป้น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพล ไหมศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภักษร มากมา ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรวดี ชุ่มโชติ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอรอนงค์ พรหมแก้ว ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมัณฑิรา บุญฤทธิ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดาทิพย์ ชูศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพลอยชนก อินแก้ว ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิโรรัตน์ อุ้ยสวัสดิ์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสิรวิชญ์ วิริยธรรมโสภณ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเอกรัฐ ชูทับ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งตะวัน แก้วธรรม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรินยุพา วงศ์ภักดี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนฤมล แดงนวล ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงดลพร บุญรุ่ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขวัญเรือน ไปแดน ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
นางสาวพิชชญาภรณ์ กลิ่นมณี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมณฑิตา มากชิต ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปฤษณา อินเหมือน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริวดี คงกาล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสัชฌุกร พุ่มคง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเรณุมาศ ช่วยอาวุธ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงกิตติมา สาระนันท์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายนิรวิทธ์ พวงมณี ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวจารุวรรณ ไชยสง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกิตตินันท์ ขวัญรอด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธงไชย จริงจิต ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวุฒิภัทร บุญเรืองขาว ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวดุสิตา พรมแทนสุด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวจิรัชา วงค์สวัสดิ์โสต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวัชฤทธิ์ สงเอียด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิไลวรรณ ชูรักษ์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวกุลิสรา คงแข็ง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอติราช คงเกลี้ยง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปฬาสิณี คุรุปัญญา ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชวพงศ์ เวชรังษีกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนพรุจ โพงตุ้น ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพรทิพา เกื้อทอง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวจามจุรี กาญจนเรืองสกุล ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ อ่อนประสงค์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกันตภณ หนูห่อ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนันทวัฒน์ จันทร์ช่วย ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายวทัญญู ด้วงวงค์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชนีกร สุวรรณจำรูญ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวพิชญาพัชร์ ยิ้มสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวีรวัฒน์ อ่อนดำ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาตาวี คงใหม่ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกิตติภูมิ สุราช ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงดวงธิดา ยิ้มแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญชิดา อินทนิน ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววรดา คงสวัสดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑารัตน์ คงแก้ว ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงดวงตะวัน เพ็งด้วง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอุษา เกตุระหงษ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑาภรณ์ บุญชู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเจษฎาภรณ์ จันทร์ผลึก ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกษิรา ทองมอญ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวเกศินี หลเมฆ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวขนิษฐา ศรีอะราม ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวโชติกาญจน์ หมื่นทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชนน ชูแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิตา เด็มเพ็ชรหน็อง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวมณีรัตน์ เวชรักษ์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริฑาขวัญ กองพรม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุริยา ก่อแก้ว ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวพัณณิตา นุ้ยด้วง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายมนัสวี ประสาน ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมิ่งชะตา วุ่นนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงยศวดี สมแก้ว ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิษฎาพร ทองร่วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสมิทธิ์ หอมขาว ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
เด็กชายนพดล อ่อนหนู ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอภิญญา บัวแสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชญานิศ สงฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิกานดา เจริญฤทธิ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศิรประภา พิศภักดิ์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงชฎากาญจน์ อ่อนทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอันธิกา อินทอง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิลาวัณย์ พงศาปาน ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวเบญจมาศ เหมือนชู ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรณกร วัจนขจรกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชุติพนธ์ ชุมคล้าย ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐศิยา อับดุลกะเดช ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายพงศกร จุลพูล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปภาดา ศรีธีรวิชัย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววราภรณ์ วุฒิภัทรดำรง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลวรา อินทร์แจ้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภัทรกรณ์ ดำหนู ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาววิเศษศิริ ดวงจันทร์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนัญญา แสงดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุภานัน บำรุงพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสินีนาฎย์ อนุสุวรรณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชาญวิทย์ เกตุสุวรรณ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขวัญฤดี ไชยสินโณ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวกานต์ทิตา จิตรเอียด ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวปฏิมา แก้วขุนทอง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวจิระประภา ด้วงฉีด ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงชญานิศ วงศ์ภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจันทิมา เวโล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิสรา ศรีชูทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนภัสวรรณ ชายเกตุ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปภาวี ข้องจิตร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุมาพร ยอดชุมสุวรรณ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชัชภิมุข บัวผุด ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิดา หนูเกลี้ยง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑาวรรณ ยุวกาฬกุล ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญญาลักษณ์ จันทร์เกตุ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายปิติภูมิ ชูสังข์เพชร ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวรมัณยา ชูจันทร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปภาวรินท์ หนูผุด ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงเนตรธาดา มุสิด ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาริษา พรมวงค์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามาศ ดอกกุหลาบ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัชญา หนูทิม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายยงยุทธ มุขตา ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพชรพล เรืองมิตร ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา อินสุวรรณ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงไพลิน อินทร์เพชร ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธนัชพร ดวงแก้ว ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายรัฐธรรมนูญ จันทร์ศรี ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายเฉลิมเกียรติ เลื่อนแก้ว ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนพล แซ่เฮง ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายปิยะวัฒน์ คงไข่ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญญลักษณ์ เพ็งบูรณ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปริญญา วรากรสิริ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรสุดา ทองหนู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวทิวากร มอญทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายมินฟารี นะแหล่ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชรพร พริกเบ็ญจะ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธัญญามาศ ชูหอย ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวญาณิศา ชมเชย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤตนัย แสนเสมอใจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเมษยา บุญสนิท ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ สุวรรณภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภสร คงทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายวุฒิชัย ขาวชอุ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิตติมา คงสม ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเนติธร ดำช่วย ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุจิรา ขาวเผือก ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี สามสี ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาววัลลภา นุ่มนิ่ม ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโสภาวดี คงเทพ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ ด้วงทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเอก มาชู ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปาณิศา อนุญาโต ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายณภัทร ระวังวงค์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ เพชรโชติ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์เรือง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิญชาน์ ทองช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสวรรยา อภิชาโว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวภัทร์นฤน สังข์ทอง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนัทยา ฤทธิ์เลื่อน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูสิทธิ์ บุญปล้อง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาทิตยา พงษ์นวล ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
นางสาวมีนา อุ้ยตระกูล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกณวรรธน์ เรืองเพ็ง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวจารุมน ติกแก้ว ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุธิดา หนูวัน ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เรืองเพ็ง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิกานต์ มาแดง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ จูดจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิศรุตา เส้งสุ้น ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอภิเทพ วงสวัสดิ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญยาณี ปล้องใหม่ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสุภาภรณ์ สุดขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกชกร เจนุโร ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเมธาวัฒน์ อนุที ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูวดล ขวัญทอง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรนุช พรมแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุทธิดา ไข่สง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายแทนไท คล้ายแก้ว ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายวงศธร บุญชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุธิตา ชูมณี ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวสุคนธา เมืองสง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมนัสวรรณ เสือสิงห์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิรามล อิทธิฤทธิ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญจวรรณ คชภูธร ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวจิราภรณ์ ขุนอนันต์ ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวสุพัตรา ฤทธิเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโสภิญา โอทอง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา หมื่นลึก ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายประกิต เกิดแก้ว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพัชรีภรณ์ เดชชู ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงสุพิชญา อินนุพัฒน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทิชา ดำสุด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวอาภาศิริ จันทร์แจ่ม ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายพิสิฐพงศ์ เพชรจำนงค์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรบรรจบ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวศิลาพร ภู่ทรัพย์ทวี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณติยากร สาคร ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวปิยวัชร์ ถนอมแจ่ม ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ มาสวัสดิ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรณัฏฐ์ เต็มราม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายศุภกิตติ์ ภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทิยา วาสุเทพ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตตินันท์ สมบูรณ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกฤติยาภรณ์ ดำช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ นวลละออง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายขวัญกล้า แดงสอาด ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมมาดา หลักเมือง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาววายุริญ สงไข ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายไกรสร หนูพันธ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิดา สีขาว ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาววรรษชล นกหนู ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา เรืองติก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเสฏฐวุฒิ บุญวิสูตร ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสรายุทธ์ เยาว์ด้วง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววรรณิศา ไกรณรงค์ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายจิรวัฒน์ ทองร่วง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุติพร นุ่นเกลี้ยง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกันทร จันทร์แก้ว ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิยะรัตน์ เกื้อคราม ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยวรรณ สมหวัง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธราธร ร่วงราม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกาญจนา ไชยด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกรณัฐ อุ่นเสียม ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงกุลยา คงมี ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววิลาวัลย์ ขุนศรี ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพ็ญสิริ บริรักษ์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายคณนาถ เหมือนขาว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกรวีร์ สายละมุล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นางสาวณัฐชา ย้อยช่วง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชยา นาคุณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จิตเนียม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวจันทิรา เพิ่มบุญ ต.ชุมพล* อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสกาวนุช เนียมรัตน์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิธร ชูไข่หนู ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอภิญญา เนียมวงค์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลนันทน์ หนูแก้ว ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาววาสนา เพชรกาศ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววราภรณ์ วงค์เลื่อนฤทธิ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชลณัฐ ขำเนี่ยว ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐณิชา หนูหนุด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวศศิกานต์ เทพทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมรรัตน์ นามบุตร ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงจรวยพร แพนสมบัติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธวัลรัตน์ ชูจันทร์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐวุฒิ เพชรทองด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรหมสร คำคง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกฤตนัย เนียมชุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรธิดา สงเกตุ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงทักษพร อ่อนแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิภวานี แสงสง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเพชรลักษณ์ พรหมแก้ว ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวปฐมาวดี สมหวัง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชินกฤต การะเกตุ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
นางสาวหทัยรัตน์ สุดแป้น ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายเกียรติศักดิ์ ขุนฤทธิ์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอุไรวรรณ หมุนน้ย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายศิวะดล หนูเอียด ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายวชิรวิทย์ บรรณกิจ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุนิสา อินทร์ประดับ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวฐิติพร ทองผ่อง ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายปรินทร ตัญจนะ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจรรญารัตน์ ช่วยวงศ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวัชรเกียรติ คงพูล ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปลายมนัส เพชรเกตุ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอาทิตยา ชูเลื่อน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภานุวัฒน์ ศรีทองมา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววิภารัตน์ เทพมาก ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงพศิตา พรรณศักดิ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายสมชาย แป้นชุม ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายเอกชัย แก้วมุกดา ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวธมลวรรณ นวลพุฒ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอัครพล เทอดเกียรติกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาวดี สุกดำ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุนันทา ขุนมณี ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชนิษฎา หอมขาว ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธารารัตน์ พรหมมณี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนาวุฒิ สงเล็ก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชลสิทธิ์ ทองศิริ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพิชัยยุทธ เมฆอรุณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑาทิพย์ เรืองแก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวงศกานต์ ชัยณรงค์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเรวดี เพอบาน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราภรณ์ คงจัง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลสตรี พูนขะโร ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสุบัติ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกุลชา โชติชูช่วง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงปพิชญา สงบุษย์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวลักษณ์ เนียมใหม่ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรานุช บัญชาพัฒนศักดา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นางสาวสุณิสา เขียวเล่ง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุนิจสา สงยอด ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณิชาภัทร นุ่นด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสลิล ณ พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชรพร บัวตูม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปฏิภาณ เกาะทอง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายศุภกฤต วงศราวิทย์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวปัญฑิณิษ ขวัญสกุล ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตนา ภาครัตน์ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นายพลวัฒน์ รักนุ้ย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนะพัฒน์ มัธยม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอารยา ฤกษสโมสร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุรเชษฐ์ แสงศูนย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชิดชนก ส่องสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติสัณห์ วงศ์ประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณิศา มณีปรีชา ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสถาพร ศรีรักษา ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงชาวินี ศรีสุวิทธานนท์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิชามญชุ์ เทพหนู ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวญาณภัทร แสงแก้ว ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวณัฏฐธิดา แปะซิว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรพินธุ์ กัมพละไพฑูรย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิ่นมนัส ชูเอียด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐดนัย ปานศิริ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพงศ์ เรืองศรี ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายชนาทร ทองช่วย ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายศิริชัย หนูเกลี้ยง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวรัญชนา คชศักดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญชิสา วีงช่วย ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศินา ธรรมรัตน์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายปุณณภพ เดชดี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐากร เพชรรัตน์ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ ทรงแก้ว ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายวงศ์สุวัฒน์ พรหมมณี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณิชพน นพคุณ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายรุ่งรวิน ทองสีดำ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งทิวา ศริวรสกุล ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวมัณฑนา สว่างรัตน์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวพัชราวดี เจ้ยชุม ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภานุวิชญ์ จันเอียด ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญวลัย สงยัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยาภรณ์ ปรีชา ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปริสุทธิ์ บัวแก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายฐิติวัฒน์ เนียมรัตน์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุชาวดี สว่างรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปรัชญา สุวรรณรัตน์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปวิชญา นิลพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชินานารถ คงศรีทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอลงกรณ์ เมืองไทย ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงสกลสุภา เทพส่ง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูรินทร์ สุกทอง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายภูมิปกรณ์ ณ.บางช้าง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐมล เทพสง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายเกียรติศักดิ์ สมดำ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ ชุมวิโรจน์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวจินดาพร พ่วงแสง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปฎิวัติ ขาวสุด ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนภาพร หนูนัง ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวอิสริยา เกิดฉิม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรรวี หนูรอด ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ มากศรี ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกมลวรรณ ศรีเอียด ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายคุนานันต์ ยาหมิ้น ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกอร แซ่ตึ้ง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุทธินี มีสี ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ทองหยู ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ นิ่มดำ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวพัสตราภรณ์ ดำจำนงค์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวภาวินี หนูสังข์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายปฏิพันธ์ ไหมศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณวษา เรืองประดับ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกริกเกียรติ ตั้งเตี้ย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวผริดา ผอมสวัสดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณิษา คงนวน ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสิบทิศ กลิ่นทิศ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนาริญา ขุนจิตรดำริย์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงตัสนีม เกือหมาด ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววันวิสา ไชยวรรณ์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวขวัญฤทัย นิ่มดำ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสันติชัย ผอมน้อย ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเธียรชนะ ลายทิพย์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงลัฆวี คงสุวรรณ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัตติกา ขาวผ่อง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรวรรณ พุฒจอก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรุจิรา แดงนวล ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววนิดา ศิริอนันต์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัฎฐา ท้ายเซ่ง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิตยาภรณ์ อินยอด ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพัชราภา แก้วขาว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชุลีกร สมนวล ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสรายุทธ สิทธิมาก ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐกานต์ พรหมทอง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณวนัช บัวอินทร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสรา หนูเอียด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญญารัตน์ แก้วทอง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวหัทยา ปลอดนุ้ย ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนพล เพชรกาศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤตพงศ์ รัตนพันธ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายวิวรรธน์ สุขแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเอกลักษณ์ ธรรมศรี ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวธนภรณ์ ชุมวงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจตุภูมิ รอดเนียม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา น่นคง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวกชพรรณ ขวัญทอง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา อักษรพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวีระยุทธ หนูวงค์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธีรพงศ์ ทองดีเพ็ง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวศศิธร มีขำ ต.*ท่ามะเดื่อ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปรารถนา สุวรรณเรืองศรี ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายสุรพงษ์ เอมกลิ่นบัว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปิ่นปินัทธ์ บัวยฤทธิ์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวสิริเกษร จอมแพ่ง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐภูมิ รัตนชู ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล ฤทธิวงศ์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชนนิกานต์ ภูมิลักษณ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรสุดา เพ็งเล็ง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบัณฑิตา เส้งวั่น ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณพวงศ์ วรรณะ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภิรุจี ขาวเผือก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญชนก นิ่มดำ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาววาเลนไทน์ สุวรรณคีรี ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาณัฐ ทองบุราณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายประภัทชัย เตี้ยวเนี่ยว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงแก้วสรวง ดวงแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสิทธิกร ใหม่ทอง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนบดี เอี่ยมสมบัติ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายนรภัทร ต๊ะพันธ์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายชนันท์ชัย จงไกลจักร ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายปัฐวีกร เทพหนู ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัชยา ทองสม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายฉัตรแก้ว หมุนนุ้ย ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวเมวิกา ขวัญสุวรรณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรวิวรรณ มาช่วย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอิสรียา คงคานนท์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวญาดา สิงหมงคล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชัญญา นะราช ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธนิกา ฤทธิฉิม ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุปผาทิพย์ กล้าคง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณิสรา นาคะวิโรจน์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกรรภิรมย์ มณีรัตน์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญชิสา คงจรัส ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพจณิชา มุขประดับ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญญา จงจิตร ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสวรรณ พูลเพิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเกษรินทร์ เหลือจันทร์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุดาสวรรค์ ทองรักขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกุลนภัสสรณ์ สิริภูวดล ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงปุณณภา มะเลโลหิต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรนภัส คงพ่วง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวเธียรวธู นิลแก้ว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเพียงตะวัน ธรรมเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ สุขอนันต์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอดิวรรณ ดำช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสาวรินทร์ นุ้ยเกลี้ยง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนิษฐา สังข์มี ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายธนวัฒน์ ชูปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญ์วรา เสนพรัตน์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายขัตติยะ เรืองประดับ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ พุ่มคง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชานันท์ เกื้อคลัง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะธิดา เทพไพฑูรย์ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัตทิมาวรรณ คงเมือง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิยดา จันทร์เพ็ง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ นวลศรี ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัจฉรา ณ พัทลุง ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกศกนก สาวเกลียว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงโสมภัทร รัตน์ทอง ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายภูธิป รุยไกรรัตน์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนภรณ์ แก้วด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา สุขมิ่ง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวไอริณ อินทนะนก ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายการัณยภาส ธรรมรังษี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิศารัตน์ พลนุ้ย ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐณิชา คงแก้ว ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทรรศนพร ไพบูลย์ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวณัฎฐา ศรีสัจจัง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธีรศักดิ์ ปราบปัญจะ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชนาธิป สุขทอง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปรัตถกร เจยาคม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศินา จันทร์เอียด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวชิราวุธ คล้ายสมบัติ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายคณัสนันท์ สมสง ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา สังข์ติ้น ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ พงษ์พิพัฒน์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรุตา ทองช่วย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณกานต์ แก้วแกม ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุษยวรรณ ชูปาน ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชลิตา คงปาน ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวเสาวลักษณ์ ชูบัวขาว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอลิษา แก้วคงธรรม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายพชร สังข์แก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุ๊ดามา โสมอะ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวธาราทิพย์ ช่วยผอม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทินประภา บุญเรือง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกษมา โตวิมุติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา ชูศรีเพชร ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายมณฑล บุญดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชนีกร ดำสง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวญาณัจฉรา คงทองจีน ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวพัชริดา หนูราม ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกาญจนาภรณ์ ช่วยกลับ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปรางชนก สังข์แสง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุประภาวี คำจีด ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวณิดศวรา สุขเมือง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา หนูแสง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวอาภัสรา สารวงค์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐปคัลภ์ เพ็งช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจันทราทิพย์ หนูทอง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิจุดา ศรีชุม ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันท์สินี บุญเตโช ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายสหรัฐ อภัยรัตน์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวอริศรา ชาตุวิสัย ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรากร จีนเมือง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัชชา รุยไกรรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงขวัญฤทัย จิตมะแส ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุณยาพร เรืองอินทร์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวกิติวรรณ เตยแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรุณโรจน์ หนูช่วย ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวอัจฉราวดี คชภักดี ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกิตติมา เรือศรีจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิศานาถ ชูเกียรติไพบูลย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวคันธรส หอยสกุล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอังคณา ชูสุวรรณ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวศินี เพชรรักษ์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ ศรีสะอาด ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายณณัฏฐ์ เมืองสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณา สัจจะบุตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจีรนันท์ แก้วเจริญ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิดาภา วงศ์ภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา เกื้อเพชรแก้ว ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาววิภาดา แซ่ลิ้ม ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาววัลย์ลิกา ทองดำ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวชนัญชิดา หกหนู ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายถนัดกิจ ชูสง ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวศศิพรรณ ยอดแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตนภรณ์ ชูชุม ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสัตยา เกื้อหนู ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายศักดิ์ทวี ใบบน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเกียรติศักดิ์ สุกรอดรู้ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันยชนก บัวศรี ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเบญจบดี อุไรวรรณ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายพรชัย บุญยะวันตัง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวฐาปนีย์ ดำเอียด ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา วีระกิติกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเปมิกา โชติพันธ์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงธมนวรรณ ยังอภัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุรศักดิ์ ฟองหิรัญศิริ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชนิตา จันหยู ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรวดี ชูเผือก ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนินาถ หมื่นสนิท ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิโรชา วุ่นน้อย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี กองทรัพย์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอุเทน มงคล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชมพูนุท ช่วยยก ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสมัชญา พูลเอียด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายเมธาวุฒิ ดำจันทร์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางอัมรัตน์ นวลเต็ม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพรรษพร เกิดแก้ว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวชัชฏาวรรณ คล้ายทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธีร์พิพัฒน์ ชกสุริวงค์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายอัครวิทย์ พรรณสุข ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวศิริวรรณ เหมือนพรรณราย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเสาวนีย์ ศรีสุวรรณ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงน้ำทิพย์ ยกฉวี ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายพศิน เอื้องลพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดาราวรรณ เรืองรักษ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายอิสระ อมรไกรสีห์ ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
นางสาวสุรัสวดี พลคง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิชุตา จันทร์ฝ้าย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญามล สงเกิด ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชรัญพร สมมาตร ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพนิดา ทุ่มแก้ว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอริสรา ดลเขียว ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวเปมิกา นาควิรัตน์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฑิมพิกา เผือกสม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายถิรวัฒน์ บวรเวทย์ไพศาล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพุฒิพงศ์ เลื่อนแก้ว ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวศุภลักษณ์ วงษ์สวัสดิ์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิตประภัสสร วิจิตรพันธ์ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวสุภาวดี นิ่มเรือง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวลักขณา เปรมปรีชาสุข ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวจีดารัตน์ รักวงศ์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายวุฒิชัย มะลิทอง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาววรรณทญา หมื่นเนียม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวพรไพลิน พงษ์ลือเลิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพนิดา รอดวงค์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณราช ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายวรชัย บุญญานุวัตร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิกา คงเพ็ชร ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายพลากร ชูช่วย ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนภัสกร บัวมา ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสโรชา นาศรี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจักรพงษ์ กระต่ายทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเสกสันต์ จันทร์ช่วย ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายศิวกร นิฒรรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเรืองวุฒิ ช่วยยก ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายนิติ กัณฑ์ราย ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา เพชรแก้ว ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปณิดา ช่วยเนื่อง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายพณากร มณีประพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปัทมาสน์ โสมณะ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวศุภธิดา วิเศษ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวธนัญญา ขุนฤทธิ์มนตรี ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวจิตสินี นวลละออง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนพรัตน์ ธรรมรัตน์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุพิชชา รักพวก ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอาทิตยา เพชรคง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยรัตน์ สุวรรณเทพ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายพลากร ปานอ่อน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปาณัท เทพหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรินทร์ธร ภิรมย์รักษ์ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวสุวรรณี ขำยา ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวิชยุทม์ อุทัยรังชี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงยวิษฐา ชูนวล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกกาญจน์ สุขใส ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสิริมา ทองแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธีรภัทร แสงขาว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภูวนาถ แก้วเศษ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปริยากร กองเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนฤภร สุวรรณ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวสุพัชชา อนันต์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัญมณี ดำจ่า ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุภาวดี สุขทอง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวกุลจิรา ชัยฤทธิ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราภา รามจันทร์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวผกามาศ อินปราบ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุญญิสา สุริยัน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชริดา ชูพูล ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทิยา บุญรุ่ง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจักรกฤษ หนูขาว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสาคเรศ ชุมโชติ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพีระศักดิ์ ฉีดเสน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพล ขุนจร ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพรรษพร พันธ์เอียด ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา แพ่งเมือง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติมน มีเอียด ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ สงสุวรรณ์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชนาภัค สิงหะพล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนเรนทร์ฤทธิ์ รักช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชลดา คงโต ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชนัญชิดา ปล้องไหม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนริศรา นวลปลื้ม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิตินัดดา โชติไพรัตน์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุญสิตา แสงสว่าง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาฑิตตยา เกื้อหล่อ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอภิสรา ชูปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิไลลักษณ์ ป้อฝั้น ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสมิตา เข็มทอง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ สุริยะจันทร์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุริย์ฉาย ขุนคำแหง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐธิดา กลับอินทร์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนัตติกาญน์ แก้วด้วง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวิภา อินทรสมบัติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนุชรี ช่วยจันทร์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอมรรัตน์ เทพสุภา ต.ควนมะพร้าว อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนันทนา บูชายันต์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ รักแก้ว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภลักษณ์ คงแดง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายวุฒิชัย แก้วแจ่ม ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายปรมินทร์ พูลเกิด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤติกา ยกฉวี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี นมรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเฉลิมเดช วงศ์นิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณดี เส้งสุข ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพรทิพย์ มากยก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายโฆษิต อาษาชำนาญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุธน นิลทอง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววีราภรณ์ พูลเอียด ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวอัครภา สมบัติทิพย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพัชรดนัย ใหม่อ่อน ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายปวิช พัฒนพงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายคชาชีพ ธราขวัญนุ้ย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวษุภากร เรืองสังข์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวพัณณิตา มีเเก้ว ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลธิชา โกติยะ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายรฐนนท์ ขาวสุด ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายเนติพงศ์ สงทวี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายสุริยา รองเลื่อน ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสโรชินี ช่วยแก้ว ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวณิชากร จิตรเอียด ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัทธ์นลิน บัวอินทร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชยณัฐ บัวอิน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑารัตน์ อภัยรัตน์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอินทิพร มณีชาตรี ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสรสิชา คงทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวแสงอรุณ รัตนขวัญ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวทิพรัตน์ มาชู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิไลลักษณ์ ทรัพย์เศวตพล ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี แก่นทอง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวเพชรรัศมิ์ ทิพยศุภลักษณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจารุวัฒน์ จันทร์หอม ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมัลลิกา นาคะพันธ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายวโรดม ปานดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริวรรณ แซ่ซี ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐกิตตน์ พวงพะวา ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนรบดี ไพรพฤกษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนัตธิกา ทองปาน ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิมาพร วงศ์นิชาภัทร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล เดชช่วย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ มากภิบาล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณษา ด้วงอุบล ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกชกาญจน์ ศรีคะ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายสุรวุฒิ จำเนียรสุข ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชานน ศรีเงิน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชญานิศ มากมาย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกมลธิชา จันทร์เอียด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภัทรกานต์ แท่นจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเมษารักษ์ ส่งศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชัยวัฒน์ จีนเยี้ยน ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอริสา มิเจือ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรัญญา เมืองชุม ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธนากร แก้วยวน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัญชุสา ชัยฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิติมา หนูผุด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเอกมงคล พุทธชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวดรุณี สุขเกลื้อง ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงอรพร บูรณพิเชษฐ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงณิชาภัทร อินทะระนก ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายนันทพัทธ์ บุญเกิด ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวจุฑามาศ หนูฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวหนึ่งฤดี เอื้อบำรุงเกียรติ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ไหมแก้ว ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพรรณวดี พลายอินทร์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุวนีย์ ชาตรี ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนวินท์ จิตรเสนา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชฎารัตน์ ธุมา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริภา หนอนน้ำ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอชิรญา อินทรวงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจุฑากร นาคคง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภทรพรรณ มณีอ่อน ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพิยะดา สืบสม ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวจอมขวัญ องอาจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิภารัตน์ มาเอียด ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายพัทธดนย์ จันทร์โชติ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายจิรายุ หวานศรี ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวปาริชาต หนูสิงห์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพงศกร ศรียวง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชื่นหทัย เกลี้ยงประไพ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยรินทร์ ชูนุ้ย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุธาสินี แก้วพรหมทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุธิดา บุญปล้อง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยะธิดา เกื้อผอม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจิตติยา ศรีอรัญ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมาริสา อินปาน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภาณิศา จันทร์เอียด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจินตนา ไกรศิริ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปภาวดี ผุดผ่อง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายอนรรฆวี ข่าขันมาลี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปรเมษฐ์ สำราญดี ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจารุวรรณ สุขรุ่ง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอรจิรา พรหมสวัสดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัฒนวดี โพธิ์ทอง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวนารีรัตน์ อินทรกุล ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภานิดา จันทระเสน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรานิษฐ์ มิตรชู ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรวดี ไชยตรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชรินทร์ แซ่ลิ้ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอภิสรา พุ่มนวล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายชยพล นิลทะรัตน์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเยาวลักษณ์ อินทร์ชุมนุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภราดร รุ่งเรือง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวพุธิตา โมสิกรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนพนธ์ ทองไชย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิจวิภา ดำแม็ง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายชีวิน ทองสม ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายบดินทร อินแพง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปุณยนุช ไชยยางค์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิกา คงเทพ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภาณุพล ไข่ช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัทมวรรณ รักร่วม ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกันต์นรากร หลงขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนฤทัย มีเสียง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤษฎา หนูแป้นน้อย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายพชร เพชรคง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สวัสดิ์รักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ สุขสมบูรณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปวันรัตน์ ศิรินุพงศ์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธนัญญา นามโชติ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ทับชุม ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงดนุลดา พรหมเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเขมอัปสร ขวัญศรี ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐณิชา สิทธิศักดิ์ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะดา จันทร์ปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี นุ้ยเกลี้ยง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววริศรา เกื้อคลัง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชนิตา ทองเจือ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยนุช ทองเอียด ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวทัตติยา คงบุญทอง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายศุภกิจ ขวัญรอด ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยมาลย์ มั่นคง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชิษณุพงศ์ วงศ์รักษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัทชา จูดคง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพรเทพ สุวรรณขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณภัทร สงนุ้ย ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขวัญชนก อ่อนแก้ว ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัญชุพร ดำสนิท ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาววาทินี ชิณละวงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวดุษิตา ปานทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐสิทธิ์ ด้วงหวัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิชญาพร นิ่มดวง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชรียา ถะกล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายระพีพัชร หนูเพชร ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวธนาภรณ์ แทนมาก ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปนัฐตา เจนชูบัว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรินรดา วิจิตรจินดา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัชชา หนูบุญคง ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
เด็กหญิงวรัชยา ชูรอด ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายแสงตะวัน ทิบทัม ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิมลรัตน์ หนูรอด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญนันท์ ชูแสง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนันทชัย วังช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอัษฎา จินดา ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายพงศธร ขาวเผือก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกชกร มากช่วย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวใบเงิน สถิตย์ละมุ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริวรรณ ฉางทอง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสโรชา บุญนำ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ เศรษฐสุข ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญานิศา ทองรักขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเขมิกา ไวยรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภูรีรัตน์ สุทธิสงค์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชุตินันท์ เต็มดี ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภรัตน์ เสียงเพราะ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเหมวรรณ ช่วยสม ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
เด็กหญิงวิภาวรรณ อิสโน ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญญาภา แก้วชัย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวริศ รัศมีนพเศวต ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสวิตตา ศรีหะรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภานัน สมเปลี่ยน ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายชวดล รัตนพันธุ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริกัญญา นุ่นรอด ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพรรณวิสา ชูเมือง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณภา โอชู ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรุณรัตน์ กล้าคง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุภัสสรา โสพรรณเมศ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติพงศ์ สำแดง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายธนวิทย์ คณะย้อย ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชญานิศ ยี่โชติช่วง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวศศิวิมล บุญส่ง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนภัสกร สิงหพล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภครัต จูดคง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภกานต์ ชูชนะ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวสุภาภรณ์ เนียมไหม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายสุทธิภัทร อินถิติ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ จิตงาม ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวประภาภรณ์ แก้วเซาว์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุรวิทญ์ จิตต์อักษร ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุษยา ซุ่นเลี่ยง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฉัตรตราภรณ์ หนูรอด ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเขตวัตถุ์ ภูมี ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวศตกมล อ่อนเกลี้ยง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัจฉรีย์ ชูขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ทิพย์ลาย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวนันทิกา เอียดสกุล ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกุลนาถ โชติไพรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจีรารัตน์ เทพเกลี้ยง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจณิสตา สังข์แสตมป์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอังศุธร ทองมาก ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายอดิศร เมรแก้ว ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวกมลทิพย์ ทองอนันท์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญาวีย์ จันทกาญจน์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา เพชรสังข์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัญมณี จันทมาตร ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวประภาพรรณ จิตชาญวิชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวประภัสวรรณ ศรีทองมา ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายจตุรงค์ บำเพ็ญศรี ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกริกพล เหล็มปาน ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงดลศิริ เภาทอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปานฤทัย ปานยิ่ง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวจิตสุภา นวลมะโน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอุมากร อรุณรักษ์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนพล ยุวกาฬกุล ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทวรรณ เสือแก้ว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฏฐ์ธนัน ทรัพย์แก้ว ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐฑริกา รอดมาก ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลดา คงนุ้ย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอารียา วงษงาม ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรียานุช ศรีสะอาด ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชวา โส๊ะขาว ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
นางสาวอภิญญา สิงห์กาศ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริมล ชูปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวัลลิภา รามจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายรัชชานนท์ ดำแก้วหล่อ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอมรรัตน์ เกื้อมณี ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสรัณย์พงษ์ มนตรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิพานัน แก้วรุ่งเรือง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชัญญานุช สังข์ศิริ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุภลักษณ์ นาควารี ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจารุพร เพชรสงค์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุภิสรา หนูฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชต พรหมปลัด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายฐาปกรณ์ เย็นทั่ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวญาณิศา แกล้วทนงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐรินี จันทวงศ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปรียาเนตร เดชดี ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายศิริชัย ชูหว่าง ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญฐิกา คงแสง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวกิติมา สงศรี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ ยกบัตร ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวสุธิดาวดี นวนตุด ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุธาดา สาหรน ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณทนี ขุนรัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลดา เรืองดำ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกันย์วรา ศรีอ่อน ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ แก้วโรจน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา ภักดิ์ช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจารุวรรณ ชูเหมือน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติชญา ช่วยแก้ว ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา หนูรอด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพรสุดา คงช่วย ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอรนิช บุตรสว่าง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพ็ญศิริ อินเอียด ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติรัตน์ หลีวิจิตร ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ เชิดรัมย์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชมพูนุช ชุมทอง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุจิรา รักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤษณี อินทรวงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุรศักดิ์ ขวัญอ่อน ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวน้ำฟ้า บุญโท ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ รัตนตรัยวงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูบดินทร์ เมืองทอง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุษยาลักษณ์ แก้วสม ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจตุพล วิบูลย์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฏฐธิดา รอดพันธ์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชิดชนก รักษ์ทอง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนาฤดี ศรีหมอก ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัณฑิตา ตัวตน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรัยฉัตร ช่วยแท่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจารุเดช แก้วบุญส่ง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิรนันท์ พรหมนวล ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชนาธิป สุวรรณรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดารัตน์ รามปาน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวปุญญาณัฐ์ เทพไพฑูรย์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายพิชยะ เกตุทิพย์ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายภูธเรศ คงแก้ว ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจรัตน์ คงผอม ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาววรวรรณ หมวดทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายทศวรรษ ใหม่อ่อน ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเสฏฐวุฒิ บัวทองเรือง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวรตา ตั้งเตี้ย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ หนูสังข์ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
เด็กหญิงเพชรา นิลวงค์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราพร บัวเนียม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณกานต์ นวนเปียน ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายวีรชน ชุมแก่น ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุนทรีลักษณ์ สุขช่วย ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงนงรัตน์ เขียวอุ่น ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเกษมศักดิ์ สิทธิฤกษ์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวฉันทสินี ชูโชติ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชญา เจริญผล ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวฤทัยรัตน์ เพชรรักษ์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฟองขวัญ มังสังข์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเกสรี ซ้ายหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูธเนศ บุญก้อน ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวรรณ เต็มดี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนริศฐิพงศ์ อุดทพาณิชกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชนาธิป หัสเขียว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลจิรา นุ่นสง ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงปารมี บัวสองสี ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุษมา สรรนุ่ม ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายวุฒิพงศ์ รุ่ยใหม่ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนพิษฐา ปานคง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธันย์ชนก โชติช่วง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอักกพล เหล็มปาน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงฉมาบดี ฤทธิ์เลื่อน ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายชนิสร สังข์จรูญ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวนภัสวรรณ สิงหพล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพิชานันท์ แก่นทอง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนัชชภัค คงเทพ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศดานันท์ ชมภูนุช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพลกฤษณ์ หมื่นเพชร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
เด็กชายอภิสิทธิ์ เส็มหย้ง ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญชนก สุวรรณประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุปรียา ยกมาก ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายติณนภพ พรหมมณี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชนาธิป ทองดียิ่ง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
นางสาวธมลวรรณ ชูเก็น ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวศวิตา มากมณี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายมีศักดิ์ แป้นย้อย ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชยา แท่นรัตน์ ต.ลำปลาทิว อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวกรัญญา คชสงคราม ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศุจินธรา เนียมสกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวช่อผกา บุญรักษ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเพ็ญพิชชา หนูเยาว์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัญชนก เพชรสังข์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพลกฤต กลิ่นเขียว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งนภา นาหมีด ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปวีณ์ธิดา สุขใส ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวรวิทย์ นุ่นรอด ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวรัตนาภรณ์ สว่างรัตน์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายสิทธิศักดิ์ ศรีสมโภชน์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเบญจวรรณ สุดจิตร ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายคเชนทร์ สงสม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอฑิรญา ทองเกื้อ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพัชรกันต์ ทิพย์รักษ์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายหรรษา เสือสิงห์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอมรเทพ ยาวีระกาศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุชาดา อ่อนศรีแก้ว ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายอภิสิทธิ์ เกลาฉีด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ ส่องสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรกนก ฤตวิรุฬห์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณนุช แก้วมาก ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี มากสุข ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายอนันยช จันทรโชติ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธาริณี เย็นทั่ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรุจรวี ชูยิ้มพานิชย์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายปณชัย ทองดี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวมาริสา รู้สิ้น ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายภานุเดช หนูกลับ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพรพิมล มารักษ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอธิตยา โกแหละ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวฉัตรวนา พุทธโชติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายมินธฎา เกษตรสุนทร ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวมัลลิกา นาคเล็ก ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายเมธีธัส นมรักษ์ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายศรายุธ ด้วงเอียด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนโชติ รองเลื่อน ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ขำคล้าย ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายณโยดม ไพชำนาญ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามณี วรรณจิตร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอาทิตยา หนูขาว ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวบิวปิญา มิตรพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงตรีสรา มีเอียด ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวบุษกร แย้มรัตน์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล รามหนู ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอภิสมัย ช่วยศรีนวล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรรวี นวลเกลี้ยง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายภคิน บรรเจิดฤทธิ์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสมิตา เสนาทิพย์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววิภาวี ขาวโปง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุวพิชญ์ ปานเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แก้วมี ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เด็กชายฐิติศักดิ์ บุญประเสริฐ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชินวัตร ศักดิ์ศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลทวี หน่วยแก้ว ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัคจิรา นุ่นนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชไมพร สวัสดิ์เกื้อ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะวดี รัตนวิเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทธีรา ทิพยศุภลักษณ์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวกิตติมา วุฒิพงศ์ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวณัฐรส เพ็ญสวัสดิ์ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศนิ รักษา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปฐมาวดี บุญช่วย ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรินธร ชูแก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริกาญจน์ ทองสุข ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิภา อินสุวรรณ์ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายปฏิพัฒน์ อินทร์ทองแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนริศรา นาควิโรจน์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภานุพงศ์ ทองศรีชุม ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายธีรภัทร ทองหนูนุ้ย ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปติณญา เหล็มปาน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชา จันทร์เลื่อน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอาทิตยา หนูรอด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฏฐกมล เลขาผล ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวเฉลิมขวัญ หนูเนียม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายนรากร เมืองไข่ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นายชาญวิทย์ จันทร์เกตุ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวรวิทย์ อินทร์เหมือน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิภารดี คำคง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเยาวลักษณ์ มากภิบาล ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเนตรวรี ศรีน้อย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิ่นหยก พงศ์วงประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปริมา ภัทรธิติพันธุ์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงรักษ์ตะวัน ช่วยดำ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายภานุวัตน์ สุขสวัสดิ์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิกานต์ ไพชำนาญ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวสุพรรษา คงฤทธิ์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอารียา วิมลจิตต์ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
นายภูริวัจน์ ชูขำ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวบุญชนิต พวงพวา ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจินดารัตน์ บุญชูดำ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาววลัยลักษณ์ แสงจันทร์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมัลลิกา อ่อนประชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณินดา เตียวอนันต์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงหทัยภัทร เซ่งสุย ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายธนากร มณีรัตน์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปฐมวรรณ เมืองสุวรรณ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
นางสาวจินดารัตน์ อินทรสมบัติ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภชญา รัตนมณี ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปานตะวัน วิสิฐสุนทรนนท์ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กชายเทวฤทธิ์ แก้วฝาก ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายนวพรรษ นวลจำรัส ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนดล คงไข่ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิมพิสา สุขยัง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกรชกาย อินทร์นิพัฒน์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณวิสา แก้วขาว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวณัชชนันต์ บุญปล้อง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวสวัตติ์ คุมภัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนกร รอดเนียม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุทธิดา พราหมเล็ก ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรรณิกา เนียมวงศ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาทิตยา เพชรัตน์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายวงศธร ขวัญทอง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวศิรินทิพย์ นะหนู ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธัญวรัตน์ หมุนรอด ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุษยมาศ ทองพูล ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนัทธิกา พลวัฒน์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวศศิธิดา สังแสตมป์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศตนันทน์ จันทร์ปาน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงติณณา นุ้ยสุด ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงบัวบูชา พรหมอักษร ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเจษฎา อนนท์พันธ์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันญกานต์ สิขิวัฒน์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุชาวดี นิ่มดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรากร ดำแท้ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงนุชนภา เฮงวัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธารา เอียดเอก ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญจิรา แซ่ลิ่ม ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวอังคณา หนูหิ้น ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายธนากร ช่วยเมือง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอามีน่า หวัดแท่น ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุญยานุช เขียดนุ้ย ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนารีนุช นาคกรี ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศิริพร แก้วยก ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายสหเทพ ฉีดอิ่ม ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธนภัทร สงเล็ก ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวรสสุคนธ์ หนูช่วย ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี ยอดแก้ว ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกมลวรรณ คล้ายมาก ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริษา กาฬกาญจน์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิศาชล วิริยะเศรษฐกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤตยานี สังข์หนู ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา อินทนะนก ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรัตน์ ชูปาน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายวชิรพันธ์ ขาวสุด ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกานต์ธิดา บุญธรรม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายธัญกร ชูผอม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุภาวดี คำจีด ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสุฑิณา ฤทธิวงศ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชราพร วัฒนชัย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภวิษย์พร วิศิษฐพานิช ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอัญทิรา มลยง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวชญากานต์ ชูบัวขาว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรัชพร แสงแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุณัฐชา เพ็ชรยาบาล ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวศศิธร สุดจันทร์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัฎติยา แสงทอง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพยุงศักดิ์ รักพวก ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา ไหมช่วย ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนิโลบล แสงศรี ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกรรยุบล คงสงด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณติกา จายุพันธ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายสหชาติ ราชกิจจา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอธิวัฒน์ รักใหม่ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวปภาดา ชูพูล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา หนูแป้น ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายสนธยา เขียวแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกุสุมา วงษสวัสดิ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสรวิศ แสงแก้ว ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภราดร เกื้ออาสา ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเมธาวี จันทร์คง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจินดาภรณ์ คงสม ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิมนารา เทพชุม ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายนวทรรศน์ สงจินดา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอภิบาล ทองหยู ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวพรรณวษา ขุนชิต ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก อินทร์ใหม่ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายธีระชัย แก้วเสน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายราชัน ชุมแก้ว ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชวิศา ข้องรัก ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต ง่วนเส้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพรรณพงศ์ คงมา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดวงตะวัน ชูอุบล ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ไข่มุสิก ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธีรา เทวยุรัง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวพรรษมนต์ อักษรทอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกรกนก หนูช่วย ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายปิยวัฒน์ แทนด้วง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชุติมา ท่องคง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวธิญาดา ด้วงเอียด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปลายฟ้า สุประทุม ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
นางสาวอรอนงค์ แสงดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนทัต โชคมาก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมนัชญา ด้วงเกื้อ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวนันทินี คงหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรุดา ชูเลื่อน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงยุพารัตน์ คงแข็ง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวฟ้าใส ชนะมาร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกฤตพจน์ เสือพล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวรัตนา ศรีลาย ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันท์นภัส แซ่อึ่ง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณภัสรา ปรางน้อย ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายภูวิวุธ นวลเมือง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกอบเดช ชูสง ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามาศ ศรีอ่อน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจิตริน ชูไฝ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมณีเลิศ เขียดนิล ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวจีรภา ศรีหาบัณฑิต ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชุติมา นิระโส ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปรีดา เสือดำ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยาภรณ์ ทิพย์ทอง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญานิกา ตุ้นดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์วิภา แพนเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรรถริญา สวัสดี ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุชานาถ วรกาญจนานนท์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชินกฤต รอดคืน ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวราชิดา ยุทธกาศ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวมัณฑณา จงหวัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวันเฉลิม อิ่มสุวรรณ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรหมพร เมืองสง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจิตติยา สุกหอม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุพิทยา ชูช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพุธิตา สิทธิชัย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายศุภเลิศ กิ้มเส้ง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายพันธุ์ธัช ชูสังข์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายปุญญพัฒน์ รักษนาเวศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุธิดา นุ่นตรี ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนันทพร พลายงาม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสาโรจน์ ศรีสด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงรติรัตน์ หนูนุ่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววัทนวิภา สมมาตร ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยะธิดา ทองเอม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายปรมี ชมเชย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตติธัช สุขโต ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิการ มาสวัสดิ์ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวทานตะวัน เกลี้ยงสง ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายปรเมษฐ์ สังยวน ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายภาวิต ประวัติ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวแพรพรรณ นวลขาว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธาสินี พรหมจันทร์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายติณณ์ วิจิตรพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชยพัชร ช่วยชุมชาติ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิวาพร ทุ่มขุน ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิตยา รอดหนู ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณิศา ผุดให้ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญจวรรณ แก้วมณี ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายเกียรติขจร เขียวหลี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเยาวลักษณ์ อภัยรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ ศรีสวัสดิ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศศินา ทองช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอุดมพงษ์ รอดหนู ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจารวี ชมบุญ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทนาพร สาครรัตนะสิริ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจริดา จันทร์หนู ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธนวรรณ เรืองติก ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา ขาวสังข์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิตปฏิมา ปทุมจุลานันท์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชัยภัทร ชูทอง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายทนงศักดิ์ เลื่อนจันทร์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอริสรากรณ์ ศรีธีรวิชัย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐวุฒิ เพชรกาศ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอภิรักษ์ ปานช่วย ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกชพรรณ ไชยสง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวลักษมี คงเรือง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุวนีย์ ชูสอน ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ สตานุมัง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณิดา ศรีเกตุ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสิวะนะ หัสรังสี ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายนนทพัทธ์ มณีพันธ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจุฑารัตน์ นุ่นจุ้ย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสโรชา หกหนู ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐากิตติ์ ไชยชนะ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายปริยวัฒน์ หนูแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกฤษฎา ศรีวิเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนุชรี เรืองฤทธิ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุทธิชัย ศรีกรด ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงดนยา หนูเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัลยาเรศ ศรีนวลอินทร์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายธนกร นระโต ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวภาริตา หลินมา ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนาวุฒิ ศรีนวน ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายพงศ์ทรรศ สังข์ผุด ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศิริมา เกลี้ยงกลม ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกิติชัย ไวยกูล ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายเจษฎา ทองทวี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงโสมอุษา กองคำ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติมณฑน์ สุวรรณสุนทร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรญา ทองขาว ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธัญญารัตน์ ทาทอง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐภัทร แดงสี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพิชญา สังข์ผุด ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชยา พราหมณ์น้อย ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายอรรถชัย ด้วงรุ่ง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอาภัสรา เข็มทอง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายนรากร หมานหมุ้ย ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายกานตพงศ์ คำเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ วุฒิกิจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายฐิตินันท์ ภัทรพิทยา ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจวรรณ ยาชะรัด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวณัฐยดา ชอบงาม ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กชายสุริเยน เกตุชู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกฤษฎา สุภเพียร ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุรสิทธิ์ อินทร์แสง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ ฮวดไล่ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาภรณ์ สังข์มา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ เทพรินทร์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชุตาภา พันธวงศาโรจน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญจมาภรณ์ ชูภักดี ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอินทิรา ชุมทองมา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธันย์ชนก คงเกลี้ยง ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายภูมิิพัฒน์ บุญชูคง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายวันรพี พูนหล่อ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ ไชยวงศ์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกษิดิศ วุ่นนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเมรษา ขวัญรอด ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายสมัชญ์ พรัดภู่ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลวรรณ นิจนารถ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมาดาชนก แก้วขุนจิตร ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวเจียระไน เหมือนพรรณราย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณา นวลสุวรรณ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวีรา แก้วฤทธิ์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฬาลักษณ์ เพ็งประไพ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุภาวรรณ คงเขียว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอาชาคริส นาคขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจารวี ชูฟอง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอรวรรณ หรีมหนก ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวพิชญา ศรีสัจจัง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายตะวัน นุ้ยคง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกานต์ธิดา คงนก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฑิตฐิตา ปานมา ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวนวพร บัวคลี่ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเกวลี ทองชั่ง ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณฑิรา คงแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวิริทธิ์พล เพ็งจันทร์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวธาริกานต์ สาคะโร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภัทรเดช รักชาติ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธนกร ดวงภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวสิษฐ์พล ทองสีดำ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธนวัฒน์ ศรีคงแก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจารุวรรณ ชูขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุรางคนา พรหมวงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรรณ นุ่นด้วง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวรวุฒิ วิเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพงศกร ขุนคต ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาภัสรา ทองมาก ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวธัญภา นิลพฤกษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศราลักษณ์ หมื่นเมือง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เด็กหญิงชนิสรา บรรณประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญจรัตน์ สวัสดิโรจน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนุชรี พุฒจอก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฉัตรกมล จันทะระ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐิติมา รักร่วม ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชราภรณ์ หนูขาว ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนวกร คงช่วย ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายประเสริฐศักดิ์ จันสุกสี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธีรภัทร เพชรโชติ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายปรานต์ พวงพวา ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิภาวดี เปียตี๋ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวศุภาพิชญ์ รัตนพิบูรณ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเดโชพล จันทระ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยาพัชร บุญช่วย ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอารยา ขุนเจริญ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวศุภิสรา ทองสีนวล ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธาราภรณ์ แก้วเสน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปรัชกร รามยิ่ง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลธิชา เลื่อนเซ่ง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายเจษฎาพันธ์ พงศ์จีน ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวหทัยรัตน์ จันทิกาแก้ว ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวคะนึงนุช แย้มช่วย ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาววิภาวี ศิวนันท์สกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิระวัฒน์ เกตุชู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเพ็ญพิชชา มีชู ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณษา เจริญขุน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอมรเทพ บัวทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวนภัสกร คุ่มเคี่ยม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวัฒนกร คงเขียว ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายไชยวัฒน์ เหวยไทย ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกฤติพงศ์ โรจนแพทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจีรวรรณ ทองสม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวชุติมา เขียวอุ่น ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธีระพงศ์ คงแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนลินดา แก้วรักษ์ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายธนภัทร เทพจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอิสรพงศ์ แก้วเรือง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญฐิกา ช่วยนวล ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายณรงค์เดช บัวศรี ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายปณิธาน รักบุญ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายกีรติ คงแก้วหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวลักษณา ศิรินุพงศ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุรีย์พร ดำยศ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิไลวรรณ ไชยสุวรรณ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริญญารัตน์ สุวรรณรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภูวณี บุณยประสาท ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววิภาดา ทองไหม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกียรติศักดิ์ ชูเกื้อ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา คงแก้ว ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาธิยา ดำนก ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายสุรศักดิ์ ทองเย็น ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนาพร วาสุเทพ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชนนิกานต์ ชุมทอง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายนิธิโรจน์ ชูผอม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวโสรดา พิจิต ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยธิดา รัตนวิเชียร ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจริยา เกตุนิ่ม ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวอัปสรศรี ไชยรักษ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ฉีดอิ่ม ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญมณี เกื้อคลัง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธัญญาเรศ ชูหอย ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภวดี ดวงประเสริฐ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรนลิน ทิพย์ทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐกานต์ นุ้ยเกลี้ยง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ นิ่มดวง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปิยาภรณ์ พลเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนัญญา ทานัง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววิไลพร สังวาลย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรชนิศ ทองจันทร์ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายพชร ยอดราช ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิกานต์ นุ่นเอียด ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายธนวิชญ์ เทพหนู ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสิริกร ถาวรวงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกียรติศักดิ์ หนูเพ็ชร ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรพร เรืองติก ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายชาคริต หล่าบั้งไฟ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายสิรวิชญ์ รุกขชาติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุดมลักษณ์ เหลือเทพ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกชกร แสงจันทร์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนิธิวดี อ่อนเกลี้ยง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอุมาพร แก้วรัตน์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยวรรณ ยอดแก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวรพจน์ ช่วยศรี ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพันธกานต์ วงศ์สิงห์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศรัณญา พรหมห้อง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ เพ็งจันทร์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอจิราย์ ชูสมัคร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกชมน ชูเพ็ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรวรรณ หลินมา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายไกรวิชญ์ เนียมเจริญ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธัญญาวรรณ ขวัญทอง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธวัชชัย น้อยสังข์ดำ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรพิชา ดิษฐรักษ์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐติภรณ์ ช่วยขำ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลวรรณ ทองเสน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชวัลนุช จิตเวช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุษราภรณ์ แขกเพ็ง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธิติมา สุดใหม่ ต.เขาชัยสน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนวิชญ์ บุญวงศ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐพงษ์ หนูมาก ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวธัญรัตน์ ชูอินทร์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา สามสี ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายธนากร เกื้อทอง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยราศี เจริญธนชาติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวีรยุทธ แก้วช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกียรติพล มนตรี ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวกัญจนา ทองผุด ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริชาติ เมืองทัง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงประวีณา สงจันทร์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวธาวิดา แก้วมา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เด็กชายกฤษฎา อมตเวทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมณรฎา ปานเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายฟ้าวรัญชน์ธรณ์ มณีโชติ ต.คลองสาน อ.เขตคลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
เด็กหญิงพรลภัส เพชรคง ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวชโลทร ฉินธนทรัพย์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวปทัตตา ทองหวาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทวดี ขุนนุ้ย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววัชราภรณ์ คชภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรวดี บุญสง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายหฤษฎ์ ไชยวรรณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวราตรี เพิ่มบุญ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา หมื่นพล ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวรัตติกาญจน์ ด้วงเกตุ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายกิจภูมิ มาชู ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวหทัยรัตน์ อินใหม ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอริสรา เชียงทอง ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
นางสาวมนิศา แย้มศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรชนิศ หนูเอียด ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนากร ชูกลิ่น ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจันทิมา ณ พัทลุง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริมา ช่วยรัตน์ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายปฐมรัก เหล็มปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลธิรศน์ นิ่มดวง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิรชา อาษาชำนาญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัฒน์นรี เกื้อพรหม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัญชลี สีราม ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกัญจนา สันหนู ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา
นางสาวณัฐวดี สวัสดิ์เกิ้อ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรณกฤต โกไศยกานนท์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธาริต ศรีสุวิทธานนท์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสรศิษฎ์ แจ้งจุล ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกิตติวรา ศศิธร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอดิศักดิ์ เอียดพัลวัลย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเทพทอง สารีบุตร ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเสฏฐวุฒิ เอียดขาว ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายคฑาวุธ เขียวไชย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมญชุภา จันทร์สุขศรี ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิลักขณา แก้วทอง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาณัฐ ด้วงแก้ว ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา วรวงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปริญญาวรรษ จันทร์เทพ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวธิติสุดา เทพหนู ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธมลวรรณ ยอดราช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณิชกานต์ พรหมแก้ว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิตราภา กล้าถึง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมลพัทธ์ รักษาผล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสิทธิศักดิ์ เมืองหนู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต หนูเกลี้ยง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ด้วงนิล ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวแพรพลอย ทองสา ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชัญญาพัทธ์ ไข่แก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอังคมล ทองฉิม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอัจฉราลักษณ์ เศียรเกื้อ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวปวริศา อารีย์รักษ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสวรรณ สุวรรณฤกษ์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวพริตา รอดชุม ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัทนียา รัตนขวัญ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกวิสรา จินดารัตน์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวนโรดม รัตนานุกูล ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิดาภา ชนะสิทธิ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวจิตรทิวา หมื่นพล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายวรากร ชนะแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณ์ชญา เนียมแกล้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชยังกูร บุญรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกชพรรณ สุริยงค์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวมิ่งขวัญ ชีกรรแสง ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายกิตติพงษ์ เหล็งหนูดำ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงโชติรส ลายขวะ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวดี ชายเกลี้ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวถิรวรรณ เนียรนาท ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวอุษณิษา กำเนิดหล่ม ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอนงค์ประภา มุสิด ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรกมล มุสิกะวงค์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายกิตติศักดิ์ แป้นน้อย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา กาญจนาโรจน์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายทศพร นวนมุสิด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววนิดา พราหมพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภัสสรา หนูบูรณ์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสิริรัตน์ พุ่มพูน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมัญชุพร รอดมณี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ ตุกเตียน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเมทินี สวัสดิ์ประสิทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฟ้าใส เกษตรสุนทร ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรวดี หนูแจ่ม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววนิดา อาษาสิทธิ์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณธกร จิระอรรคพงษ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงขวัญธิดา คงมี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสัตตบงกช รัตนดิลก ณภูเก็ต ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวศศินภา แสงสว่าง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวมณีรัตน์ คมขำ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชิดชนก ฉ้วนกลิ่น ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวศุจินันท์ มากสง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวผกามาส จันทร์อักษร ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพสุวัต มีไข่ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชนุดม ดวงกระจ่าง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยะวรรณ เอียดเสถียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนัชชา หนูเอียด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวจงรัก เรืองหิรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัลยาณี ธานีรัตน์ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายบันลือศักดิ์ ฟักช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริณดา ศรีเงิน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชุติมนต์ บุญเกิด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสิงหา แก้วประกอบ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจุฑาภรณ์ สุระกำแหง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรินทิพย์ พันนายัง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวศิริขวัญ ชูคำ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชัยณรงค์ ทองใส ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐกิตติ์ คีรี ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาววราภรณ์ จันทวงศ์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทิพวรรณ หนูแมว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอนงค์นาฏ เล่งอี้ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายพัชรพล สุดเรือง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกษราภรณ์ เอ่งเซ่ง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายเสฎฐวุฒิ สุภาไชยกิจ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเนติภูมิ กลิ่นเขียว ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลทิพย์ จันทร์แก้ว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนิติมิตร ธรรมเพชร ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลวรา จันทร์มี ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา ชุมทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอุกฤษฏ์ พุมนวล ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายญาณธิป พรหมบุญแก้ว ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล
นายธนบดี แก้วศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวธันยพร นุ้ยนุ่น ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวอทิตยา ทองนวล ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิราพัชร ทองพุฒ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเมธินาถ สะชาพล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิชามญชุ์ รุดคง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงหทยดล ขวัญมิ่ง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวิศณุ ไข่ช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนราทิพย์ แก้วทอง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริณีย์ หัสชัย ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวปิยดา ปาลเกลี้ยง ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวภาวดี ขาวขำ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายชุติพงศ์ สิริสาโรจน์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายพัฒนพงศ์ กลับสกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวงษ์สกุล รัตนพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ วังนิล ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวศิวาพร บุญอุดร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงผกามาส ขวัญทอง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวีรพล นุ้ยด้วง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวนัธมล มณีรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัตนากร นิทา ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรภัสสร สงรักษา ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนาวัฒน์ ขาวหวาน ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสิทธินนท์ เสตะพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวริศรา ศรีอนันต์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายภาสกร ดำสนิท ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายวีระชัย วรศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิรชา จิตเส็น ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวโสภิดา ยะเดหวา ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวธัชพิชชา ชายเกตุ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมุทิตา เหล่าทอง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐฤทัย เพ็งทิพย์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายชัชพิสิทธิ์ โสไกร ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริภิรมณ์ ช่วยเทศ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายอนุรักษ์ อินนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิวรรณ กลิ่นนวล ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอภิชญา พิศพักตร์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิมลรัตน์ รัตนพงษ์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัชพร ฤาชา ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายป้องนิเวศ รัตนอุบล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชุติกาญจน์ สกุลเอี่ยม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีตระพันธ์ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พรมนุ่น ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวจุรีรัตน์ ขุนณรงค์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายศุภนัฐ หนูฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกุลภรณ์ วงศ์ดาว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอนุชิต ทองแดง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ บัวลอย ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
นายพงศกร รัตนแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอภิรักษ์ ช่วยเนียม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเมย์วดี เร็มม์ลิงเงอร์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอนุชา มาสวัสดิ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายรัชชานนท์ หนูแก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยวรรณ หนักเกิด ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวฐิติรัตน์ ชนะ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิพากร กัณหากรณ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรสิริชา ช่วยจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริกัญญา สีขาว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรนุช ชื่นใจ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกษิดิ์เดช ณ พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพัสกร พูลเกิด ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนิรชา บุญฤทธิ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณฐกานต์ บุญเรืองขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอภิชญา สงวารี ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา
นางสาวญาณิศา ขุนนุ้ย ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิตรดิลก เพ็งแก้ว ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาทิตยา อินนุรักษ์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายชนพล จิตรบุญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทิชา คำมา ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
นางสาววนิดา ถาวรเกรียรติขจร ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศุภิสรา ชูภักดี ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอรุณพงศ์ บุญรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา ปล้องพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐิติมา ชูมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิรชา เพ็งนิล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวลลิตวดี เจ้ยจู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสิปปภาส ควงแสง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวสุกัญญา ทองขาว ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธมลวรรณ บุญอุดร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิญญา ทองแดง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐณิชา ชูแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกิ่งรังษี ชอบกิจ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุษยมาส รัศมีสวัสดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุนิสา เทียบพุฒ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธันยพร ขุนชิต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนภัทร สงเล็ก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัณณิตา ศรีคุ่ย ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจาฏุพัจน์ เกิดฉิม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา จินศรีพานิช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณภัทร ขวัญนาค ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายฐิติพงศ์ จิตพิทักษ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปวริศร์ อาภรณ์วรางค์กูร ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
เด็กชายณฐพัชร หนูพุ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสินีนาถ ชนะกิจ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐานิฏ หวังพุด ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศุภชัย ด้วงมา ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิตารีย์ หนูคง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวทรงพร หนูแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุตาภัทร บุญชู ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิรศักดิ์ ดำสนิท ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพิสิฐพงศ์ สุวรรณพนัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ นุ้ยเกลี้ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอัครพงศ์ สายแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี พิณกลับ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ มาเจริญ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธิดา หนูบุตร ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายจิรายุ แก้วรุ่ง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายโกสินทร์ พรหมแก้ว ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวปิยธิดา จันทร์เกตุ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายชัชวาล แผ้วไพรี ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา อมตเวทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพงค์ เสนรุย ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกทิพย์ รัตนชุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิรัฏฐ์ คงชู ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมัลลิกา รักจันทร์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสุรกานต์ คล้ายเลื่อน ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวรักตกันตท์ ช่วยเนียม ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชลดา ชูแสง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกันธาพงศ์ เรืองหิรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขวัญชนก หนูเนตร ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวดาราพร ชูสัง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวศดานันท์ สโมลี ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามาศ เศียรอุ่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเกวลิน ช่วยจันทร์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลธิดา จิ้นย่อง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายสุทธิพงศ์ รักวงศ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวนัสนันท์ จันทวดี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญญทิพย์ กลับสุกใส ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุพรชัย สงผอม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณิชากานต์ ทองสม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวพชิรดา บุญช่วย ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวดาริกา ชิตแก้ว ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวอมิสา สัมมาเกตุ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุทธิรักษ์ ทองดำ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวธัญญารัตน์ คำเสน ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิมลพรรณ เกื้อสุข ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายฮัสซัน นุชปาน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ มากแก้ว ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐกานต์ ดำจำนงค์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายขวัญแก้ว รัตนชู ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐสริดา จันทร์น้อย ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสุพัฒน์ ยอดณรงค์ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสุธิดา เจริญสุข ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุตาภัทร พงศาปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชรภรณ์ อินทฤทธิ์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาววรกานต์ ไพรสัณฑ์สินธ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรานุช พรหมวงษ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสรวิศ เพชรสุทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริรัตน์ สุภาพ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิศา พูลเกิด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐณิชา คมขำ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิดาภา ยตะโคตร ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรุตา บุญโรจน์พงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยภรณ์ ทองขาวเผือก ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงหัซวานี ปานแดง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายเกรียงไกร ธรรมพิทักษ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา กิ้มแก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปวริศร์ มาแปะ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศยามล เดชนะ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชรพร บุญสวัสดิ์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวแกมมณี วรรณะ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอักษรพันธ์ สยามพันธ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภรัฐโชติ สุจจิต ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ สุกแก้วณงค์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชุติกาญจน์ ยี่สุ่นทรง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ นิลพันธ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฟารีดา เกื้อคลัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริวิภา บุญแข ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณภัทร โพธิ์ศรี ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภิสรา กำลังวุฒิ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงขวัญจิรา ขุนพรหม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาลักษณ์ ทองมา ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธัญลักษณ์ ชอบงาม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐภัทร รักช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวบุษยมาศ เผือกสม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายกฤติพงษ์ ฤกษสโมสร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ แก้วบุญช่วย ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ตรียวง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพนิตา รัตนานุกูล ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชัยยุทธ กลายเจริญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ นุ่นยัง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายนิติธร พะคะม่า ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุวิจักษณ์ หนูชูชาติ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายวุฒิชัย นาครอด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเพ็ญนภา คงดำ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภารดี พรหมมา ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศิลป์ศร สิงห์เนี่ยว ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกวลิน เหมือนพรรณราย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา ชูช่วย ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายสุทธิพงษ์ แก้วล่องลอย ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฤทัยทิพย์ บุตรจริยะ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยะธิดา นิมะ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐนัน หนูดำ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชชา สุวรรณพาหุ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวดี พลายแสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอินทัช วัดสว่าง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ ตั้งเตี้ย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิวนาถ บัวเนียม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวิธวินท์ มุสิกะเจริญ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสหพล หนูพูน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายเมธี ทองพูน ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชัยธวัช ธุมเกตุอนันต์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอารีรัตน์ สุกหอม ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายธราธิป หมื่นเทพ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณีรนุช แซ่หลี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศตวรรษ ฉินทสงเคราะห์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนฤมล คล้ายสมบัติ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอนันต์ยศ ช่วยดิษฐ์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายอภินันท์ ยูงทอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิยธิดา สีนาค ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสงกรานต์ รักราม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศยามล แกล้วทะนงค์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจักรพันธ์ ขวัญหีด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศตวรรษ สังข์แก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนันทิชา หละเขียว ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตนกมล สารานนท์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณพษา ซุ่นเซ่ง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิตานันท์ พูนหล่อ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอิสรียา สิงห์เนี่ยว ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนงค์นาถ นิลศรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุนิสา ชูอินทร์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปริญญา สงวนแก้ว ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวพริมา ทองสง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัณณิตา ไหมช่วย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายโชติพงษ์ เรืองจันทร์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจารวี เพชราวุธ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศิริลักษณ์ พุดซอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เ