รายชื่อสมาชิก (ปี พ.ศ. 2558)

ชื่อ-สกุล ที่อยู่
เด็กหญิงรุ่งไพลิน โกศล ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวจุฑามาศ เสนอินทร์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์นรา บุญปลอด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัฎฐา ท้ายเซ่ง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงธมลวรรณ บุญอุดร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลวรรณ มณีเพิ่ม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพิทยา ชูช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี ทองเดช ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัททิยา ดำช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนฤมล แดงนวล ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายโชติพงษ์ เรืองจันทร์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา ทองแป้น ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายอุเทน มงคล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเกสรี ซ้ายหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรัญธิญา เฉลิมกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสโรชา นาศรี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกาญดา ด้วงอ่อน ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายสุพัฒน์ ยอดณรงค์ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสกาวรัตน์ ฐิตภัทธวงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววนิดา มาเอียด ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวีรา แก้วฤทธิ์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกชมน ชูเพ็ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภานุกร แก้วชูจิตร์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกิตติธัช สุขโต ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพล เพ็งแก้ว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนาพร วาสุเทพ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธาราภรณ์ แก้วเสน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรสสุคนธ์ หนูช่วย ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายนวคุณ ฤทธิวงศ์ ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวสวิตตา ศรีหะรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แก้วมี ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
นายณัฐกานต์ นุ้ยเกลี้ยง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศันสนีย์ ด้วงช่วย ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชาลิฎา ศรีมณี ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงผกามาส ขวัญทอง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรสุดา คงช่วย ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวรัชฎา ด้วงฉีด ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวจิราวรรณ ตราหนู ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเพชรรัศมิ์ ทิพยศุภลักษณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชิดชนก ชูชนะ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริกัญญา สีขาว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุดาวดี ยูงทอง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเมทินี สวัสดิ์ประสิทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญย์ชนก อินทรกูล ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอาภากร ด้วงเหมือน ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภาสกร จิตรบุญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิกานต์ ไพชำนาญ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวเจนนภา กราปัญจะ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายศิวกร นิฒรรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจักรี ชุมแก้ว ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เกษรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรรวี นวลเกลี้ยง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายพีรพล สมสง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ ฉินทสงเคราะห์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายภานุเดช หนูกลับ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณา นวลสุวรรณ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวศศิธร เจริญผล ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวศศิวรรณ กลิ่นนวล ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอุไรวรรณ หมุนน้ย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ ชุมวิโรจน์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายรัตนศาล ราชเมืองขวาง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเกริกเกียรติ ตั้งเตี้ย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกษิรา ทองมอญ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายธีรศักดิ์ ปราบปัญจะ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลธิดา ดำสุด ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธีรา เทวยุรัง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายสิทธิโชค ไข่รอด ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวรัชนีย์ อินขาว ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายณัฏฐ์ธนัน ทรัพย์แก้ว ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพัชชา อนันต์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวหทัยรัตน์ จันทิกาแก้ว ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ สมัครพงค์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวธัญธิษา กุลนาค ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอภิชาต สุทธิชน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันยพร มีแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปกรณ์ จิตรภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภารดี พรหมมา ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัตทิมาวรรณ คงเมือง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวศศิวิมล บุญส่ง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชัญญาพัทธ์ ไข่แก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนภัสกร สิงหพล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา คงแก้ว ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริกาญจน์ ทองสุข ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนากร แก้วยวน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายชินภัทร เนื่องเม่ง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลณัฐ ขำเนี่ยว ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงสาวรินทร์ นุ้ยเกลี้ยง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสิทธิโชค เกตุราช ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายอานุภาพ ขุนวิเศษ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจตุพล วิบูลย์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรกานต์ ไพรสัณฑ์สินธ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจินตปาตี เกาะทอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุนิสา อินทร์ประดับ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมลขวัญ แก้ววันเพ็ญ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวหทัยรัตน์ อินใหม ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพงศกร ถาวระ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณิศา ไกรณรงค์ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายไชยกฤต เสนสิง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเบญจมาศ ฤทธิศักดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล บุญมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรชนิศ ทองจันทร์ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวโศภิตา ไหมชู ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกทิพย์ รัตนชุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุดารัตน์ สมบัติมาก ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชนิสตา ใจซื่อดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสรวิศ ขำแนวนาค ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรัญญู นุ่มนิ่ม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอุดมศักดิ์ แขกทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเจษฎา อนนท์พันธ์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายปัณฑ์ธร อมรวิริยะชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิภาดา บุญชูสิน ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาณัฐ สุขชู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐภูมิ รัตนชู ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปฤษณา อินเหมือน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิตสินี นวลละออง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพนธ์ งามประดิษฐ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจักรพันธ์ หนูวุ่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐภรณ์ ถาวรวรรณ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอวัศยา แสงจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิธร เต็มแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัตติกา เทียบพุฒ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรียานุช ศรีสะอาด ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุรกานต์ คล้ายเลื่อน ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวภาวดี ขาวขำ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกวลิน ไกรบำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์วรีย์ สุริยวงษ์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายณัฐภัทร สุนทรชวัด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูวนาถ พันฤทธิ์ดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนิติมิตร ธรรมเพชร ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภกิจ ขวดปลอด ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาววีราภรณ์ พูลเอียด ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวกุลวรา อินทร์แจ้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุรเชษฐ์ แสงศูนย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พรมนุ่น ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุนทรีลักษณ์ สุขช่วย ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณษา เจริญขุน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธมนวรรณ ยังอภัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑารัตน์ คงแก้ว ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวธาริกานต์ สาคะโร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวไอริณ อินทนะนก ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรรษพร พันธ์เอียด ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวศศินภา แสงสว่าง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพริตา รอดชุม ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายปรินทร ตัญจนะ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายวีระพงษ์ รัตนโนภาศ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุเนตรา รอดรักษ์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพัชรพล สุขศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสถาพร สงไข่ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสกุลเพชร เพชรสุข ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวรัติกาล เสาดำ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวมัลลิกา นาคะพันธ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนัทยา ฤทธิ์เลื่อน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาธิยา ดำนก ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวจิตรทิวา หมื่นพล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอมรรัตน์ เกื้อมณี ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธีรภัทร์ อ้นดำ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปฎิวัติ ขาวสุด ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐปคัลภ์ เพ็งช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกรณัฐ อุ่นเสียม ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายชัยณรงค์ ทองใส ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิพรรณ ยอดแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายชนาธิป สุวรรณรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปรินทร รักณรงค์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอุษา เกตุระหงษ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญจมาศ เหมือนชู ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายมินฟารี นะแหล่ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายอัครเดช บุตรทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภราดร รุ่งเรือง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวนิศารัตน์ พลนุ้ย ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวรุจิรา ขำนุรักษ์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวชลจิรา นุ่นสง ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายธนวัฒน์ รักช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิดา ชูด้วง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวจามจุรี กาญจนเรืองสกุล ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายอริยพงษ์ ช่วยพิชัยเกษม ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาววนิดา เต่าจันทร์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเขตวัตถุ์ ภูมี ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนันตญา บุญจันทร์ ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง
เด็กหญิงสุภาวดี แก่นทอง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวพิชญาภรณ์ พงศ์เศรษฐ์กุล ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิชาภา พรหมดนตรี ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนภรณ์ แก้วด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์เรือง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชลธิชา จินดาแดง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายพีระศักดิ์ ฉีดเสน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญลักษณ์ มาคะมาโน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายกฤษณธร หนูชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลวรรณ ทองเสน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมีนา อุ้ยตระกูล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิภวานี แสงสง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐภัทร แดงสี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรประภา ทองศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพสุวัต มีไข่ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสวรรณ สุวรรณฤกษ์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวเครือวัลย์ อินนิล ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงมนัสวรรณ เสือสิงห์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิราภรณ์ ขุนอนันต์ ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวสุปรียา ยกมาก ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวญาณัจฉรา ชูดำ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวิภา อินทรสมบัติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสรศิษฎ์ แจ้งจุล ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณีรนุช แซ่หลี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิภาวัส แสงจันทร์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณิดศวรา สุขเมือง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสีนีนาฏ คงดำ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาทิตยา เพชรัตน์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายทศพร นวนมุสิด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลวรรณ สงย้อย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสาริตา อักษรเนียม ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายภวิษย์พร วิศิษฐพานิช ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายโกเมศ ชูคง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายธนพล สักจง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรดาณัฐ พรหมปลัด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธันยพร ขุนชิต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริลักษณ์ ฟักช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพัชรกันต์ ทิพย์รักษ์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปทัตตา ทองหวาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลธิชา ขาวชู ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกันทร จันทร์แก้ว ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายฮัซซาน หมีนปาน ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายขวัญแก้ว รัตนชู ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกาญจนาภรณ์ ช่วยกลับ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิวิมล เหลือทิพย์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐณิชา คงแก้ว ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์ชนก หนูนวล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจารวี ชมบุญ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรรถริญา สวัสดี ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิตินัดดา โชติไพรัตน์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวประภาพรรณ จิตชาญวิชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกษราภรณ์ เอ่งเซ่ง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวดี จันทมาศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสิทธิชัย ดำเรือง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล รามหนู ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัณณิตา ศรีคุ่ย ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัจฉรา ศรีแสง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา หนูรอด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธิญาดา ด้วงเอียด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิโรชา วุ่นน้อย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวศราลักษณ์ หมื่นเมือง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นายติณนภพ พรหมมณี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิยะดา สืบสม ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวบุษยมาศ เผือกสม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพจณิชา มุขประดับ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี พิณกลับ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิพร คงหนู ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกวลิน เหมือนพรรณราย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑารัตน์ อภัยรัตน์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอิทธิกร หลินมา ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปาณิศา อนุญาโต ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะวดี รัตนวิเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกียรติวุฒิ อรรคเนตร์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนภัทร สงเล็ก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชัญญา นะราช ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกมลทิพย์ ทองทวี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายเสฏฐวุฒิ เอียดขาว ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายอักกพล เหล็มปาน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงกชพรรณ สุริยงค์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญวรัตม์ หนูชู ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายชัชภิมุข บัวผุด ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวมาริสา อินปาน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ ส่องสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอลิษา แก้วคงธรรม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนงรัตน์ เขียวอุ่น ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอดิเทพ ดำช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศศิธร จุลรอด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปรารถนา สุวรรณเรืองศรี ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวสัตตบงกช รัตนดิลก ณภูเก็ต ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกรัญญา คชสงคราม ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมนทริกานต์ ด้วงหวัง ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงธารารัตน์ หนูสิงห์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศตนันท์ อุ่นเสียม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจารุวรรณ สุขรุ่ง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ สุขทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสหวรรษ ทองเอม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวศศินา ธรรมรัตน์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิสรา ศรีชูทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพล ประคองใจ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวรัตนาวดี ทองช่วย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูมิภัทร จันทร์ช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเสกสันต์ จันทร์ช่วย ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายชนพล จิตรบุญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกมลวรรณ คล้ายมาก ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพงศ์ จงศิริ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัทธ์นลิน บัวอินทร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุญญรักษ์ บุญคงแก้ว ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงบัวบูชา พรหมอักษร ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวทิพวรรณ หนูแมว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอลงกรณ์ เมืองไทย ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายประวีณ เกตุแก้ว ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวกมลทิพย์ จันทร์แก้ว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรณัฏฐ์ เต็มราม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวนุชรี พุฒจอก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภทรพรรณ มณีอ่อน ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธัญพิมล รอดปาน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุธิตา ชูมณี ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงหนู ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปฏิมา แก้วขุนทอง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายพรรณพงศ์ คงมา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชื่นหทัย เกลี้ยงประไพ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ นุ้ยเกลี้ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรสิริชา ช่วยจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจารุมน ติกแก้ว ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลธิรศน์ นิ่มดวง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายนนทวัช อินทรงค์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรวดี บุญสง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ วุฒิกิจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพิชัยยุทธ เมฆอรุณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑาภรณ์ สุระกำแหง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายมานพ คงศักดิ์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรชฏวรรณ พูลเกื้อ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวอาทิตยา เพชรคง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรอุมา บัวทอง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเนตรนพิศ จิตรขาว ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา หนูแสง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา ชุมทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจินตนา ไกรศิริ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกันย์วรา ศรีอ่อน ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา ปล้องพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยดา ปาลเกลี้ยง ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวจารุวรรณ ฤทธิ์รุตม์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอรปรียา คงด้วง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงหทัยภัทร เซ่งสุย ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวปิยนาถ ทองวิเศษ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรองกาญจน์ พุทธศรี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรากร จีนเมือง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภัทรเดช รักชาติ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต ง่วนเส้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเนรัญฉลา แซ่เฮ่า ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวรากร ชนะแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายวรวิทย์ อินกรด ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายถิรพัฒน์ เรืองอินทร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพิชญา สังข์ผุด ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปวันรัตน์ ศิรินุพงศ์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุนิจสา สงยอด ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกุลภรณ์ วงศ์ดาว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา จันทร์อินทร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปรีดาวรรณ อนันตริยกุล ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกุลธิดา นวลมาก ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวัฒน์ เสระหมาน ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณวิศา ศรียวง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฬาลักษณ์ สุขมิ่ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชัยชาญ เชาว์เฉลิมพงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรหมสร คำคง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวงศ์สุวัฒน์ พรหมมณี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรุ่งทิวา เพชรสงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชนิสร สังข์จรูญ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริฉัตร ทองดำ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเกริกพล เพชรทองขาว ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธัญเทพ สุขสา ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายการัณยภาส ธรรมรังษี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิลาวัลย์ ชูศรีหะรัญ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ สุวรรณภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิรินทิพย์ เขียดยี่ ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวสุพนิดา รอดวงค์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทิยา วาสุเทพ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายไชยวัฒน์ เหวยไทย ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายจิณณพัฒ เทียบพุฒ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายภูวนาถ แก้วเศษ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจารวี ชูฟอง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิสรา บรรณประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปริพั้ฒน์ คงแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิญชาน์ ทองช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรินธร ชูแก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอังคมล ทองฉิม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอาทิตยา หนูขาว ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวพิไลวรรณ ชูรักษ์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายภูวภัทร พรมด้วง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายวีระยุทธ หนูวงค์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภานุพงศ์ ฉ้วนกลิ่น ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววิลาวัณย์ พงศาปาน ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ มากจันทร์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอังศุธร ทองมาก ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวปภาวดี ผุดผ่อง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายกฤษณะ นุ่นคง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุภาพรรวดี จันทร์อักษร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดนุลดา พรหมเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปิยะนัยต์ ทองบุตร ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวผกาการต์ เกื้อสุวรรณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรกมล เกื้อเส้ง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรัฐติกาล แกนเดช ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิลักษณ์ เพ็งเล็ง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวศตกมล อ่อนเกลี้ยง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิภารัตน์ มาเอียด ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวปนัดดา มาระพงศ์ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนฤสรณ์ สิงห์เนี่ยว ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวบุษราภรณ์ รุ่งเรือง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายศุภโชค ศรีละมุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทพร พลายงาม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลิสรา คงแข็ง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรอุมา เกลี้ยงแก้ว ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวธนิกา หนูมา ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวขวัญเรือน หมวดมะ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชัชฏาวรรณ คล้ายทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวดี ชายเกลี้ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิกานต์ วีระกิติกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกตัณณ์ อินยอด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวนโรดม รัตนานุกูล ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายวงศธร ขวัญทอง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายชัยยุทธ กลายเจริญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ จิตงาม ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายกษิดิ์เดช ณ พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนพร นวลแสง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเกริกพล เหล็มปาน ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤติยาณี สุขทอง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุณิตา พรหมสันติกุล ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเบญจวรรณ สุดจิตร ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายชวพงศ์ เวชรังษีกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววราภรณ์ จันทวงศ์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิตราภา กล้าถึง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุดารัตน์ ทองชูใจ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกัญชนก นิ่มดำ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวเยาวลักษณ์ อินทร์ชุมนุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธัญกร ชูผอม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชนัญชิดา ปล้องไหม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัชญา อินทร์ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพนิดา บัวมี ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิธิวดี อ่อนเกลี้ยง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายชินวัตร ศักดิ์ศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุรัสวดี พลคง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุดารัตน์ พันนายัง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกานต์ทิตา จิตรเอียด ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเจนจิรา ทองฤทธิ์นุ่น ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐฑริกา รอดมาก ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ สุขสมบูรณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศิวกร โรจนรัตน์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัชชา หนูบุญคง ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
เด็กหญิงณัฏฐฤทัย เพ็งทิพย์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกุลนาถ โชติไพรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายไกรสร หนูพันธ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายจิรภาส กรประชา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัฏติกานต์ เวชรังษี ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวรตา ตั้งเตี้ย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายณัฐพล ไหมศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายณัฐชัย เดชพันธ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศรัณญา พรหมห้อง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริญญ์ญาดา เพชรตีบ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปาจารีย์ หนูบุญคง ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
นายยงยุทธ มุขตา ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ จันทร์สง่า ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจำลองลักษณ์ รอดเนียม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐิติรัตน์ ชนะ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอินทิพร มณีชาตรี ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนฤภร มานะทวี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิเศษศิริ ดวงจันทร์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิษฎาพร ทองร่วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชยณัฐ บัวอิน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณิชากร คงหาเพชร ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวชาลินี รักพวก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเยาวลักษณ์ อภัยรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชญานิษฐ์ สงคง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิดา เรืองจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพศิตา พรรณศักดิ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา สุขมิ่ง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนันทิภาคย์ ตัวตน ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวเกวลี ทองชั่ง ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญ์ชาดา แกล้วทนงค์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปฐมพร แก้วขำ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปัทมา เรืองนุ่น ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวชญานิศ ยี่โชติช่วง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเปรมยุดา กาญจนณรงค์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาววาทินี ปานทุ่ม ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายญาณวิชญ์ ชูวิวัฒน์รัตนกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรองกาญจน์ คงนุ่น ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนวัฒน์ เหลือทิพย์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภัสสรา โสพรรณเมศ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิระวัฒน์ เกตุชู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปวัฒน์วงศ์ อรุณรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑาภรณ์ บุญชู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพีระชัย เพชรขาวช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเกียรติขจร เขียวหลี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอรรถชา ทองคำ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวพัชราภรณ์ รักนิ่ม ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายกิตตินันท์ สมัครพงค์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวอุมากร อรุณรักษ์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายศิลป์ชัย ปาณะศรี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุปผาทิพย์ กล้าคง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวิวัฒน์ สีสุวรรณ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรินัน เอี่ยมสุข ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรพร บูรณพิเชษฐ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา เรืองติก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสงกรานต์ รักราม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตติศักดิ์ ศรีนวลอินทร์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุธางศุ์รัตน์ สงคง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนุชรี เรืองฤทธิ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายราเชนทร์ อภิบาลบำรุง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชนีกร สุวรรณจำรูญ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงวลิตา ไชยแป้น ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศุภาวรรณ คงเขียว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุเมธ ศรีชูทอง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายพิชานันท์ แก่นทอง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายวัชฤทธิ์ สงเอียด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา ชูสังข์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนวัฒน์ ชูปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพิสิฐพงศ์ เพชรจำนงค์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายอัครพล เทอดเกียรติกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญชิสา คงจรัส ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชวา โส๊ะขาว ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
นายสุรศักดิ์ ขวัญอ่อน ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวกรปวี วงค์หรอด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุดารัตน์ ขาวสังข์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงขวัญจิรา ขุนพรหม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายเจษฎา หนูมา ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวอริสรา เชียงทอง ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เด็กชายวันรพี พูนหล่อ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรุจดนัย ปราบปัญจะ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวพลอยน้ำผึ้ง จงดี ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ นิลมาก ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิวาพร ทุ่มขุน ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัชยา ทองสม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดาทิพย์ ชูศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตติพงค์ บุหงา ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสิริกานต์ รัตนะ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธาทิพย์ สงคง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอุษมา สรรนุ่ม ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกนกพร เลิศแล้ว ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิตานันท์ พูนหล่อ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิลาสินี ขาวสุด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชุติมา ท่องคง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายพันธกานต์ พันธ์ประสงค์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเจษฎา หนูทอง ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวอิสริยา เกิดฉิม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธัญญาวรรณ ขวัญทอง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอภิญญา ไกรทอง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทราพร นุ่นนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐมน กลายเจริญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพัชราภา แก้วขาว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัทนา เศรษฐสุข ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรางค์วลัย สุขอนันท์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิตารีย์ หนูคง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายปฐวี ชูรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศุภชัย ช่วยสีนวล ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรานุช พรหมวงษ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวญาณภัทร แสงแก้ว ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาววทัญญุตา ยอดตระกูล ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวฉัตรวนา พุทธโชติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอดิเทพ บุญศิริธร ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวณัฐรินี จันทวงศ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเนติภูมิ กลิ่นเขียว ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชญานิษฐ์ แก้วหวัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนริศฐิพงศ์ อุดทพาณิชกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิธร สุดจันทร์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปรัตถกร เจยาคม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาลักษณ์ ทองมา ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสมฤดี พรหมแทนสุด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปริยากร กองเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธีรพัฒน์ ทิพย์สังข์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกชกร แสงจันทร์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐนัน หนูดำ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายปฏิวัติ เมืองราม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวีรวัฒน์ อ่อนดำ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา กาญจนาโรจน์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุพิชชา รักพวก ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขวัญฤดี ไชยสินโณ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กหญิงโสพิน ด้วงทำ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิ่นมนัส ชูเอียด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกันธาพงศ์ เรืองหิรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิระประภา ด้วงฉีด ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายพงศ์ภัค ดาศรี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิมาพร วงศ์นิชาภัทร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงยศวดี สมแก้ว ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา หมื่นลึก ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกัลยาณี ถาวรานุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจารุวรรณ ชูเหมือน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัฒน์นรี เกื้อพรหม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ขำคล้าย ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวสุธาดา สาหรน ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัจจิมา รัตนพงศ์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐนันท์ หอมบุตร ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเรณุมาศ ช่วยอาวุธ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภัสสร มากชิต ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธวัลรัตน์ ชูจันทร์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอาทิตยา ช่วยทอง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวคะนึงนุช แย้มช่วย ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา สังข์ติ้น ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวญาณิศา ชมเชย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศรายุทธ กาลออง ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวนันทิกานต์ อุ้ยเพ็ชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเกษมศักดิ์ สิทธิฤกษ์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุจิรา ขาวเผือก ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายนัฐพล วิทยารัฐ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายภาวิต ประวัติ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอารียา เมืองราม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายวุฒิชัย นาครอด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธนวิชญ์ บุญวงศ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิยะวรรณ ภักดีวานิช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัชชนันต์ บุญปล้อง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัณณิตา นุ้ยด้วง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายภูวดล ขวัญทอง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี นุ้ยเกลี้ยง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจียระไน เหมือนพรรณราย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ สงสุข ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายรัชชานนท์ ไชยสมุทร ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวโชติกาญจน์ หมื่นทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลรัตน์ หนูศรี ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุธิดาวดี นวนตุด ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภัทรนันท์ สงเอียด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี ศรีรัตนโชติ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาพร สารวงศ์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงกันต์ฤทัย บัวจันทร์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวชิรพงษ์ ทองบัวแก้ว ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวกมลวรรณ ถัดด้วง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริฉัตร ศิรินุพงศ์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณลิสา อริรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธีร์พิพัฒน์ ชกสุริวงค์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายพชร เพชรคง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฤทัยทิพย์ บุตรจริยะ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาทิตยา อินนุรักษ์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวแพรพรรณ นวลขาว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณษา ด้วงอุบล ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภกฤต เกื้อเส้ง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศิริชัย หนูเกลี้ยง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐกมล ชูหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณทนี ขุนรัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุวพัชร การโชติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิตติมา คงสม ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกชพรรณ ขวัญทอง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอุบลวรรณ ศรีชุมพวง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐยดา ชอบงาม ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวธาวิดา แก้วมา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เด็กหญิงปาณิสา ดำจิ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชยา ชูเกลี้ยง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวน้ำฟ้า บุญโท ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวจิรามล อิทธิฤทธิ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธันย์ชนก ปิ่นทองพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา เพชรสังข์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายราชัน ชุมแก้ว ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิตประภัสสร วิจิตรพันธ์ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวชไมพร หนูเล็ก ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวโสรดา พิจิต ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิตกัลญา รอดพูล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพัสกร พูลเกิด ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววราภรณ์ ย้อยแก้ว ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์ชนก จันเขียด ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเอกรัตน์ สุวรรณจำรูญ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมุทิตา เหล่าทอง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจาชรี อนันต์ทิพย์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวชโลทร ฉินธนทรัพย์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวธมลวรรณ นวลพุฒ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเทวฤทธิ์ แก้วฝาก ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววาสินี อินทร์ยอด ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายศุภนัฐ หนูฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนัฎฐิกานต์ ดำแป้น ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกัณฐิกา ชูแสง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวเบญญา ช่วยพิชัย ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวธัญรดา เพ็งหนู ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศิริมา เกลี้ยงกลม ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกรวีร์ สายละมุล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เด็กชายรัชพงษ์ หนูแก้ว ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มีธรรม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณภัสรา ปรางน้อย ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายกฤติพงษ์ หนูเกื้อ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปวิช พัฒนพงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกีรติกาลป์ บุญส่งนาค ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชญานิศ วงศ์ภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพชร ยอดราช ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายพลวัฒน์ รักนุ้ย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชรวดี พรหมนวล ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรกนก ทองรักษ์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณรงค์ศักดิ์ มั่งมี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงหทยดล ขวัญมิ่ง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสถิรดา พาหุรัตน์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนภัสวรรณ ชายเกตุ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกานตพงศ์ คำเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอนุชา มาสวัสดิ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริฉัตร หนููเรือง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณพิสุทธิ์ นวลเจริญ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิตปฏิมา ปทุมจุลานันท์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิราภรณ์ ช่วยแก่นจันทร์ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรธีรา วัจนเทพินทร์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุทธิดา ไข่สง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐฐา ฉิมทับ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวตวงทอง สถิตระวังภัย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเมษยา บุญสนิท ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายทศวรรษ ใหม่อ่อน ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณพวงศ์ วรรณะ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรัยฉัตร ช่วยแท่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริษา กาฬกาญจน์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกชพรรณ ไชยสง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยนุช ทองเอียด ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายศุภณัฐ ศรีเมือง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิกา คงเทพ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกุลนันทน์ หนูแก้ว ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวเมษา นิลมาก ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรัตน์ ชูปาน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายธีระพงศ์ คงแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริมล ชูปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสโรชา อินทร์ปาน ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวพรรษพร เกิดแก้ว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก ศรีโยธา ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกฤตา แซ่จิ้ว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายขุมทรัพย์ รัตนพันธ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอารียา วิมลจิตต์ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
นางสาวมณฑิตา มากชิต ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนารีรัตน์ อินทรกุล ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเฉลิมเกียรติ เลื่อนแก้ว ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวีรยุทธ แก้วช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลวรรณ ศรีเอียด ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปาณิศา ทิพย์เพ็ง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐภัทร รักช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายชยพล นิลทะรัตน์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนภาพร หนูนัง ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวธนวรรณ โนรี ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
นายชัยณรงค์ จงพิทักษ์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติพร อ่อนแก้ว ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณิชาภัทร วรรณจิตร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูมิปกรณ์ ณ.บางช้าง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววันวิสา ไชยวรรณ์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวทิพปพา ทองบุตร ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันยพร ช่วยเทศ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวกัลยรัตน์ หนูกอง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรัญญาสินี พุทธแป้น ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภรัตนา เหตุทอง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุธาดา ช่วยทอง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายวรพล จุฑารัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐวุฒิ เพชรกาศ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุภาพิชญ์ สุขทอง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายทักษิณ พุทธรักษา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวรัญชนา คชศักดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญชิดา สุวรรณนะ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกฤษกร อินริสพงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชุติกาญจน์ คงศรียะพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกษิดิศ วุ่นนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิราณุวัฒน์ นุ่นด้วง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐฐาพร แก้วขุนทอง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชนนิกานต์ ภูมิลักษณ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกานต์ธิดา คงนก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ นวลศรี ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวทานตะวัน เกลี้ยงสง ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวชวิศา ข้องรัก ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปวริศา อารีย์รักษ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตนกมล สารานนท์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงขวัญจิรา ขนานแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเอกภาพ มากพิบาล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภานุวัฒน์ ธาตุวิสัย ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรณกฤต โกไศยกานนท์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายโกสินทร์ พรหมแก้ว ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวปฐมพร ผอมขวัญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธัญญามาศ ชูหอย ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกฤติยาภรณ์ ดำช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจุฑาทิพย์ เรืองแก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ไหมแก้ว ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรรณิกา เนียมวงศ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราพร จันวนา ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริวรรณ ชูอินทร์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพัชราวดี เจ้ยชุม ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตนภรณ์ ชูชุม ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศุภเลิศ กิ้มเส้ง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงสมิตา เข็มทอง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงจรวยพร แพนสมบัติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเจียวนนต์ ชูจิต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต หนูเกลี้ยง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสายธาร เรืองรัตน์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกศกนก สาวเกลียว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเรวดี บุญวิสูตร ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวกิตติมา เรือศรีจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจิรายุ แก้วรุ่ง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฎฐณิชา ชูแก้ว ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายสิรวิชญ์ กาญจนโรจน์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิภาวี ศิวนันท์สกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ ฮวดไล่ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอณันทิตา ยิ้มเส้ง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกันตภณ หนูห่อ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวลักษมี คงเรือง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจีรนันท์ แก้วเจริญ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์นิภา เกตุสว่างวงศ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวศศิภา รัตนวิเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฉันทสินี ชูโชติ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชา จันทร์เลื่อน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสนธยา เขียวแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเมธินาถ สะชาพล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณภัทร สงนุ้ย ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์เกษร ทองทวี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายสถาพร ศรีรักษา ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวภัทราวดี กิ้มแก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณิศวรา ดำทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุชานันท์ แก้วมณี ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุธาสินี หนูสง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวกนิษฐา สังข์มี ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวณัฐนันท์ กลิ่นเขียว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนานันท์ คงทอง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวโสภิดา ยะเดหวา ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงเนตรชนก แสงจันทร์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพิชญาพร นิ่มดวง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามาศ รัตนพิบูลย์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวฐิติมา ราชเล็ก ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายสุธิวัส มานันตพงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุภิสรา ชูภักดี ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูธเนศ บุญก้อน ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวรรณ ล่องแป้น ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุรวุฒิ จำเนียรสุข ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายฐิติพงศ์ จิตพิทักษ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธัชนนท์ วิชัยกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณิชากร จิตรเอียด ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัชญา หนูทิม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยาพัชร บุญช่วย ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวเกวลี ขุนภักดี ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวมัญชุพร รอดมณี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิกานต์ อินทรภักดิ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนภัทร เทพจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรบรรจบ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายปุณภัฒร์ เทพศรี ต.มะกอกเหนือ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปวีณ์ลดา ช่วยสงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรรณวิสา ชูเมือง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงสรวีย์ พงศ์วัฒนากร ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุจิรา รักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัญมณี ดำจ่า ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงขวัญธิดา คงมี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสวรรยา อภิชาโว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวกฤษณา สุขทอง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอรนิช บุตรสว่าง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายอรุณพงศ์ บุญรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภราดร เกื้ออาสา ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุภาพิชญ์ รัตนพิบูรณ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธีรภัทร เพชรโชติ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายปฏิพัฒน์ อินทร์ทองแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฉัตรทริกา จันทวงศ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายรัชชานนท์ ดำแก้วหล่อ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรวดี ชุ่มโชติ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายพิสิฐพงศ์ สุวรรณพนัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภานุวัฒน์ จีนลอย ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาริษา พรมวงค์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายศาสตราวุธ เกื้อสง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายนรากร หมานหมุ้ย ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวนิธิมา ทองขุนดำ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิตารีย์ ศรีแก้วแฝก ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุปรีญา บุญเผือก ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธมลวรรณ ชูเก็น ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล ฤทธิวงศ์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวชิรวิทย์ บุญยก ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายสิรวิชญ์ วิริยธรรมโสภณ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเพ็ญพิชชา หนูเยาว์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญญารัตน์ คำเสน ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัณฑิตา ตัวตน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวภาวินี หนูสังข์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายคเชนทร์ สงสม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายวรพล ทองหัตถา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชไมพร สวัสดิ์เกื้อ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิติมา หนูผุด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธนกาญจน์ สงเดช ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายอลงกรณ์ ปิดเมือง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพัทธดนย์ จันทร์โชติ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจีราวรรณ ช่วยวงศ์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวริศรา ศรีอนันต์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสมฤดี อ่อนน้อม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชุลีกร สมนวล ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติรัตน์ หลีวิจิตร ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภานิดา จันทระเสน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนิรวิทธ์ พวงมณี ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายจารุวัฒน์ จันทร์หอม ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนริศรา นวลปลื้ม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิรีลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณยฎา รักชุม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอิสรียา สิงห์เนี่ยว ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริพร จันนก ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวศุภวรรณ คล้ายสมบัติ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอธิวัฒน์ รักใหม่ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงจีรณัทย์ รัตนพงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งทิวา ศริวรสกุล ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริมนต์ เรืองพุธ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญภา นิลพฤกษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศินา จันทร์เอียด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารเพชร โทบุรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรวิทย์ อินทร์เหมือน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธัญลักษณ์ อักษรสว่าง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายรณพร พงศ์พิทักษ์ดำรง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญญารัตน์ เกื้อสุวรรณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมัณฑิรา บุญฤทธิ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวศศินา มีเอียด ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวกิ่งกมล หอยสกุล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงไปรยา หมาดเส็ม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสิริเกษร จอมแพ่ง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุจรดา สุวรรณเกตุ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายพงศกร ศรียวง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุวพิชญ์ ปานเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุษกร แย้มรัตน์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัณฐมณี ถ้วนถวิล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิดา ทองมีเหลือ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวลักขณา เปรมปรีชาสุข ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายเสฎฐวุฒิ สุภาไชยกิจ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปัญญากร หนูคง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวพุธิตา โมสิกรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชัชวาล แผ้วไพรี ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายกอบเดช ชูสง ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงฉมาบดี ฤทธิ์เลื่อน ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาววรัฏฐา คงสม ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐมล เทพสง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์อักษร คงชู ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวหทัยวรรณ ขุนเจียม ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณิษา อุปถัมภ์ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวณัฏฐธิดา รอดพันธ์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายอดิศร สินดำ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวจอมใจ พลด้วง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชนัญชิดา ถิระรมย์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวโสภาวดี คงเทพ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสรา มิตรกลิ่น ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวดี พลายแสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรรณวดี พลายอินทร์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววนิดา ศิริอนันต์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ สินประยงค์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวฟ้าใส ชนะมาร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชินกฤต การะเกตุ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
เด็กหญิงชิดชนก รักษ์ทอง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเขมิกา ไวยรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายรักษิต นุ่มดี ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงร้อยตะวัน ฉีดอิ่ม ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภูวดล แก้วรักษ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชญานิศ สงฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิศรุตา เส้งสุ้น ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนฤเดช เอกทัศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ นิลพันธ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวรัชนีกร แก้วเจริญ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวทิวากร มอญทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอริสรา ดลเขียว ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอภิชญา พิศพักตร์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชาคริต หล่าบั้งไฟ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวศศิธร จันศรีใหม่ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายวงศกานต์ ชัยณรงค์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายเอกกวี จิระรัตนวรรณะ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธีรเดช ขุนนาพุ่ม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชต พรหมปลัด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาววัชราภรณ์ คชภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชมพูนุท ช่วยยก ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญจิรา แซ่ลิ่ม ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวปิยรัตน์ สุวรรณเทพ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสุดารัตน์ เพ็งเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชรพร บัวตูม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวชิรวิทย์ บรรณกิจ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายศักรินทร์ ปานเพ็ง ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายวัชรายุทธ จันทร์รัตน์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอัจฉริยะ ด้วงสง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงจันทัปปภา กลมเกลี้ยง ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวอุมาพร ยอดชุมสุวรรณ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวดาราพร ชูสัง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายปวีณ เที่ยงแท้ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญานิศา อินทร์รักษา ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวกนกกาญจน์ สุขใส ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี เกตุรัตน์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวสุภาวจี พานุรัตน์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายอิสรา เพชรน้อย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวชิระ เกื้อเส้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริขวัญ ชูคำ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเกียรติศักดิ์ ชูเกื้อ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ แก้วบุญช่วย ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวญาณิศา ขุนนุ้ย ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณินดา เตียวอนันต์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกฤติกา ขุนพล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศุภชัย ด้วงมา ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชญา ใจใหญ่ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชัยธวัช ธุมเกตุอนันต์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาณัฐ ทองบุราณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนบดี แก้วศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวชนิตา ทองเจือ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกมล ปานโต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ หนูสังข์ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
เด็กหญิงจิดาภา วงศ์ภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยะวรรณ เอียดเสถียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภานุวัตน์ สุขสวัสดิ์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิลาสินี ขาวสังข์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ บัวลอย ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
นางสาวศศิธิดา สังแสตมป์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามาศ หนูฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนากร มณีรัตน์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวีรพล นุ้ยด้วง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายธีรพงศ์ ทองดีเพ็ง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวปิยธิดา สีนาค ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑารัตน์ เกื้อจอก ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวัฒนศักดิ์ กลิ่นเขียว ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายจิรกิตติ์ หนูสิงห์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวอารียา ชุมประมาณ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนัญญา แสงดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทราภรณ์ แก้วขาว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายเจษฎา อุ่นคง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชนินทร ชูเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ สุขอนันต์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงดวงธิดา ยิ้มแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิศา พูลเกิด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายฤกษ์ตะวัน จิตรรักษ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาพรรณ สมเพ็ชร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอดิศร เมรแก้ว ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิกา คงเพ็ชร ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวลลิตวดี เจ้ยจู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนฤภร สุวรรณ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวนันทินี คงหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะดา จันทร์ปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอามีน่า หวัดแท่น ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวสุรางคนา พรหมวงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติมน มีเอียด ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวบุณยนุช จิตรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปริมา ภัทรธิติพันธุ์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายภูริณัฐ รัตนพันธ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามณี วรรณจิตร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา ไชยะ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวสุรีย์พร ดำยศ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวรากร จันนวน ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเมธาวุฒิ ดำจันทร์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายปุญญพัฒน์ สมุหเสนีโต ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปวิชญา นิลพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรวีวรรณ ปานเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรพิมล มารักษ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายอรรถชัย ด้วงรุ่ง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสิรวิชญ์ รุกขชาติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรพร เรืองติก ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวธัญญาวดี นิลปักษา ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยธิดา รัตนวิเชียร ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกานต์ทิตา พรายอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนวินท์ ล่องเลิศ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุนิสา ชูอินทร์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเขมิกา เดชอะรัญ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุษราภรณ์ แขกเพ็ง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปณิดา ช่วยเนื่อง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรลภัส เพชรคง ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายนพรัตน์ รุ่งรัตน์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอภิสมัย ช่วยศรีนวล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศตวรรษ ฉินทสงเคราะห์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจันทิรา เพิ่มบุญ ต.ชุมพล* อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชยังกูร บุญรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวุฒิภัทร บุญเรืองขาว ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายเกษมสันต์ ชายเกตุ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายณัฐพงค์ เสนรุย ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงติณณา นุ้ยสุด ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวชุติกาญจน์ สกุลเอี่ยม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัญชนา สีคงแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอริศรา ชาตุวิสัย ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา อักษรพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนพล เพชรกาศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอภิสิทธิ์ เกลาฉีด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวฐิติกาญจน์ อินแพง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกิติมา เหมือนเนียม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุณัฐชา เพ็ชรยาบาล ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปนัฐตา เจนชูบัว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเมธาวดี ก้งเส้งวั่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรนันท์ พรหมนวล ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา อินสุวรรณ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุจิวรรณ เพ็ชรคง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชลิตา คงปาน ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงฐิติมา อ่อนช่วย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายวิริทธิ์พล เพ็งจันทร์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายกิตติภูมิ สุราช ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวจันทิมา เวโล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพรเทพ สุวรรณขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุไรรัตน์ เรืองอ่อน ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธนวิชญ์ เทพหนู ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายชุติพงศ์ สิริสาโรจน์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรวดี ชูเผือก ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกัณตพงศ์ เศียรอุ่น ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ แสงจันทร์ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายณัฐกิตตน์ พวงพะวา ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา หมื่นพล ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตนา ภาครัตน์ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิยดา จันทร์เพ็ง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายภาณุพงศ์ ขาวเผือก ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจันทัปปภา แก้วคง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชรียา ถะกล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวาริส เต็งเฉี้ยง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงทินประภา บุญเรือง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุธีวราพร แก้วขำ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริญญารัตน์ สุวรรณรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุกัญญา อ่อนน้อม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปัฐมาภรณ์ คงใหม่ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสสร ทรงศิริ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายนรบดี ไพรพฤกษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิตติพันธ์ สุวรรณชาตรี ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิยะนันท์ จันทร์หนูฤทธิ์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุชาวดี นิ่มดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัญชลี สีราม ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธันย์ชนก โชติช่วง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวทิพรัตน์ มาชู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิชชญาภรณ์ กลิ่นมณี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวีระชัย วรศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเสฏฐวุฒิ บุญวิสูตร ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอนุชิต ทองแดง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายปณิธิ พัฒนพงศ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอารีรัตน์ หนูขาว ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงสลิล ณ พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณพษา ซุ่นเซ่ง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศวิตา มากมณี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวประภาภรณ์ แก้วเซาว์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนัญญา ทานัง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชนีกร ดำสง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายเบญจบดี อุไรวรรณ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมณีลักษม์ พรวัฒนากุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภาณุพงศ์ แซ่แต้ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเยาวลักษณ์ มากภิบาล ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริวดี คงกาล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรุณรัตน์ กล้าคง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายรัชตภาคย์ พูลทอง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสุณิสา เขียวเล่ง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธิติมา สุดใหม่ ต.เขาชัยสน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรภิรมย์ มณีรัตน์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายจิรโชติ นุ้ยจันทร์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชไมพร อ่อนรักษ์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพัชรินทร์ แซ่ลิ้ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวิชยุทม์ อุทัยรังชี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุชาดา อ่อนศรีแก้ว ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณ์ชญา เนียมแกล้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชา ย้อยช่วง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอังคณา วรรณกาญจน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทวดี ขุนนุ้ย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมัลลิกา นาคเล็ก ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายธนพล แซ่เฮง ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภลักษณ์ คงแดง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวชลิดา หอยเขียว ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอทิตา สุนทโรวิทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนัชพร ดวงแก้ว ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายณัฐกิตติ์ คีรี ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐธิยาภรณ์ กองเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจษฎี ทองขาว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจรรญารัตน์ ช่วยวงศ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอัครวิทย์ พรรณสุข ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญญา จงจิตร ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเสฏฐวุฒิ ตั้งเตี้ย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญญาภา แก้วชัย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอินทุอร นวลพุฒ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราภา รามจันทร์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายนฤนาท สุดแป้น ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวรัตนา ศรีลาย ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรุตา ทองช่วย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรุตา บุญโรจน์พงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภกานต์ ชูชนะ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทกานต์ พูลเกื้อ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณรงค์ชัย มูสิกะรัตน์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติพิชญ์ ศิริธร ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงฮาซีดะ หมัดอุสัน ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กหญิงน้ำทิพย์ ยกฉวี ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายวิธิสรรค์ ทองรักษ์ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวบัวขวัญ คะภะสุวรรณ์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอนงค์ประภา มุสิด ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี พูนทอง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงประวีณา สงจันทร์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวมัลลิกา แดงเอียด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุกัญญา ทองขาว ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนภัสวรรณ สิงหพล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนลพรรณ ธรรมพิพัฒน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปรียาเนตร เดชดี ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายณัฐนัน ชูแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนดา เส็นบัตร ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิโรรัตน์ อุ้ยสวัสดิ์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนวิทย์ คณะย้อย ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายติณณ์ วิจิตรพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฎฐา ศรีสัจจัง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนราทิพย์ แก้วทอง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภกาญจน์ พริกแก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชัยวิชิต สมสงค์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวศิริประภา จันทร์แจ่ม ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสมัชญา พูลเอียด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายธนะพัฒน์ มัธยม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายณัฐวุฒิ เพชรทองด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนัคพล อินทรภักดี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอภิญญา บัวแสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชนิตา จันหยู ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา ไกรบำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัตนาภรณ์ ย่องซี้ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุธิดา หนูวัน ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายพิชยะ เกตุทิพย์ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวมณีรัตน์ เวชรักษ์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสุธิดา บุญปล้อง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนนทวัฒน์ หนูด้วง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพัทวัน พรายอินทร์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายกฤษฎา ศรีวิเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทวรรณ เสือแก้ว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุรเชษฐ์ ณิชากรพงศ์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอาชาคริส นาคขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปารมี บัวสองสี ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี มากสุข ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวพิชญากร จันทรัตน์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจีรารัตน์ เทพเกลี้ยง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุธิตา แกล้วทนงค์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายชวดล รัตนพันธุ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตติพงษ์ เหล็งหนูดำ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธนาภรณ์ แทนมาก ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาวรรณ คงศรี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณิชาภัทร อินทะระนก ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวสิริรัตน์ พุ่มพูน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริวรรณ ช่วยดิษฐ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวรพจน์ ช่วยศรี ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา ขำยา ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขวัญฤทัย ขวัญนา ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิพย์อรบุษย์ ทิพย์สุขุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญาวีย์ จันทกาญจน์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวดาญาน่า บินดิน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวจิตติยา สุกหอม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา พงษ์ชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามาศ ศรีอ่อน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเอก มาชู ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอารยา ฤกษสโมสร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาภัสรา ทองหนู ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปนัดดา เศษขาว ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวหทัยภัทร พรหมแก้ว ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนาวุฒิ สงเล็ก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปฏิภาณ เกาะทอง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายเนติพงศ์ สงทวี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายพรชัย บุญยะวันตัง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวเกษราภรณ์ นวลเปียน ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายชัยวัฒน์ ชูทอง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทธีรา ทิพยศุภลักษณ์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวจิรวดี บุญโรจน์พงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรธิรา ชูกิจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจักรกฤษ หนูขาว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวทรงพร หนูแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิชชาอร ไพศาลศิลป์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์วิมล ไหมดี ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวพิชามญชุ์ รุดคง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายรัชชานนท์ หนูแก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสินีนาฎย์ อนุสุวรรณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกมล ศรีทวี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชานน พันธุ์นายัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชานาฏ ตาแก้ว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีตระพันธ์ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวผกามาส จันทร์อักษร ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภาณุพงษ์ เอียดเฉลิม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุรพิชญ์ อรุณรัตน์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายกฤตเมธ เมืองสง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวนริศรา อินทรกุล ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจีรพร ขุนเพชร์ ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นายอภิรักษ์ เชาว์สุโข ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายพัชรพล สุดเรือง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนัฐฑริกา จุลคง ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาววัชรี ปาลา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติกร อินแจ้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ เกิดแก้ว ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายธนกร นระโต ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายอรรถชัย แก้วขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอริสา มิเจือ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิชามญชุ์ เทพหนู ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภัทรชัย เพชรสิงห์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก อินทร์ใหม่ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณภัสษา ขวัญแก้ว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายเจษฎาภรณ์ จันทร์ผลึก ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายจุฑากร นาคคง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาวี เอียดภิรมย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารารัตน์ เพิ่มบุญ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุขิตา เขตอนันต์สกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวดุสิตา พรมแทนสุด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวธารารัตน์ พรหมมณี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยฉัตร เสียมไหม ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ทิพย์ลาย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายพัชรดนัย ใหม่อ่อน ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพสชนัน ผอมฉิม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัณฑิรา แก้วเขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกัญญ์วรา มุขตา ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสิทธิชัย สงบุตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพลกฤษณ์ หมื่นเพชร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
นายปรเมษฐ์ สังยวน ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวณัชชา รุยไกรรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชนัญชิดา หกหนู ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรัณย์พร อามีน ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายชินกฤต รอดคืน ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสุทธิพงษ์ แก้วล่องลอย ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายภาสกร ดำสนิท ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพ็ญสิริ บริรักษ์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิกานต์ ย้อยแสง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชญากานต์ ปล้องใหม่ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเธียรชนะ ลายทิพย์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงยศวดี ชัยสิทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลธิดา บัวจุด ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐพร สงสัย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงหัซวานี ปานแดง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวเมธาวี อิศโม ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรินยุพา วงศ์ภักดี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวใบเงิน สถิตย์ละมุ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกวิสรา จินดารัตน์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายณัฐชนนท์ อามีน ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายกฤษณะ พรหมสงฆ์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวจอมขวัญ องอาจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนฤเบศร์ หวังปาน ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายพงษ์ศักดิ์ พรหมแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายพัฒนพงศ์ กลับสกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกิตติญา พงศาปาน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายอภิบาล ทองหยู ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวชิดชนก ส่องสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทนาพร สาครรัตนะสิริ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ ยกบัตร ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายปิยวัฒน์ แทนด้วง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก สว่างรัตน์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวรวิวรรณ มาช่วย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวราชิดา ยุทธกาศ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายปฐวี สุขรุ่ง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสุริยา รองเลื่อน ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมญชุภา จันทร์สุขศรี ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฏฐา ช่วยบำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนนทพัทธ์ มณีพันธ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายธนโชติ รองเลื่อน ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสโรชินี ช่วยแก้ว ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงวนิดา พลับปลอด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชมพูนุท ขาวนุ้ย ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวพรไพลิน พงษ์ลือเลิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ชนะมาร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
เด็กหญิงธัญชนก สุวรรณประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปวิธ เที่ยงแท้ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริมา ทองแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ฉีดอิ่ม ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพรทิพย์ มากยก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก แก้วดวง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญชิสา วีงช่วย ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเอกมงคล พุทธชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธาริณี เย็นทั่ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสาธิดา คล้ายสมบัติ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสุภาวดี นิ่มเรือง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกิ่งรังษี ชอบกิจ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปาริฉัตร เพชรกาศ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุชาวดี สว่างรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายทัศไนย สุวรรณรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชรพร พริกเบ็ญจะ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายพงศ์ภัค เจริญรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทักษพร อ่อนแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนรภัทร ต๊ะพันธ์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวณัฐสริดา จันทร์น้อย ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรัชพร แสงแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุภาภรณ์ สังข์มา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญยาณี ปล้องใหม่ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวบุญสิตา แสงสว่าง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ ชูบัวขาว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐณิชา คมขำ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรุ่งทิวา ทองดำ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวสุทธิดา พรหมสกุล ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี นมรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุนันทา ขุนมณี ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพาทิศ ฤทธิ์ทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสรายุทธ สิทธิมาก ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสุนิษา สวัสดี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุภาวรรณ ช่วยบำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพล หมื่นหนู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัณณิตา ไหมช่วย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวชลดา คงนุ้ย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายภานุพงศ์ ฉิมรักษ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเขมอัปสร ขวัญศรี ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสกลสุภา เทพส่ง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญฐิกา คงแสง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันย์ชนก นวลดุก ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชราภรณ์ หนูขาว ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิภาดา ทองไหม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทราวรรณ ภักดีสงคราม ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริชาติ สุขอนันท์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสหชาติ ทิพย์รินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปพิชญา สงบุษย์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจพร สมบูรณ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายรุ่งรวิน ทองสีดำ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกฤษณพงศ์ เจริญศรี ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายมนัสวี ประสาน ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณฑิรา คงแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิรวัชร สังบูรณ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชนากานต์ ทองบริบูรณ์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพัณณิตา มีเเก้ว ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรณกร วัจนขจรกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติยา ธรรมเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุคนธา เมืองสง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนัชชา หนูเอียด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวเกวลิน ซุ่นเซ่ง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรกมล มุสิกะวงค์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชาวินี ศรีสุวิทธานนท์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ มากแก้ว ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิชุตา จันทร์ฝ้าย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจันทกานย์ มะณีรัตน์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววาสนา เพชรกาศ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณภัทร ขวัญนาค ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์ชนก ผดุงกาญจน์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายสกนธ์ แก้วอุบล ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริกานดา สุดแป้น ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวกรกนก หนูช่วย ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงวิภาวดี เปียตี๋ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิกานต์ นุ่นเอียด ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวอรญา ทองขาว ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศุทธินี มีสี ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายธงไชย จริงจิต ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกฤติพงศ์ โรจนแพทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรพินธุ์ กัมพละไพฑูรย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุวรรณี ขำยา ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบัณฑิตา เส้งวั่น ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวัทนพร สันหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายฐิติศักดิ์ บุญประเสริฐ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิโยรส พรมนุ่น ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุภาภรณ์ สุดขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอนันตา คงรัตน์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภคิน บรรเจิดฤทธิ์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจารุวรรณ แย้มใจดี ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายธนวัฒน์ แจ้งจุล ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุธัญญา จันรอดภัย ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงตรีสรา มีเอียด ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายบันลือศักดิ์ ฟักช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิยรัตน์ สมาคม ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาภัสรา ทองมาก ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายวงศธร บุญชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรัมพร โพธิ์ศรีทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัจฉรา ไชยวงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิลาพร ภู่ทรัพย์ทวี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพัทธนันท์ ล่องแดง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกฤตนัย เนียมชุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณรงค์เดช บัวศรี ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวอรอนงค์ แสงดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี กองทรัพย์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ เชิดรัมย์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอดิศักดิ์ เอียดพัลวัลย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภาณุเดช บุญน้อย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญจนา ทองผุด ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภารัตน์ ขำแก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปาจรีย์ แจ้งวุฒิ ต.*คลองใหญ่ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายมีศักดิ์ แป้นย้อย ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวปิยาภรณ์ ปรีชา ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิ่นหยก พงศ์วงประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิรวงค์ หนูช่วย ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนภัสกร คุ่มเคี่ยม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกิตติมา สาระนันท์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสิรินภา ชูเลี่ยง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลิตา นวนดำ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวชลดา เรืองดำ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวิศรุต พินกลับ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวดี สวัสดิ์เกิ้อ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุตาภัทร บุญชู ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนัญตา คําเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา ชูช่วย ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวกุลทวี หน่วยแก้ว ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวธัญพิชชา หมวกสังข์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ อ่อนประสงค์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรุณโรจน์ หนูช่วย ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวญาดา สิงหมงคล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุชญา ปล้องพันธุ์ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายฐาปกรณ์ เย็นทั่ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรรณ ศักดิ์แก้ว ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ วังนิล ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายวริทธิ์ธร วรากรสิริ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิราวรรณ ชูสุวรรณ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสริตา วุ่นบุญชู ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายเกียรติศักดิ์ สมดำ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภาริตา หลินมา ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเพชรลักษณ์ พรหมแก้ว ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงดลฤทัย จันทร์แก้วแร่ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภครัต จูดคง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยะวดี ขาวเหลือง ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเนตรธาดา มุสิด ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณิชพน นพคุณ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายฮัสซัน นุชปาน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา ไหมช่วย ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปุณณภา มะเลโลหิต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปณิธาน รักบุญ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวณัชชา ธรรมบำรุง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวบุญญิสา สุริยัน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวศิริณีย์ หัสชัย ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายนิติ กัณฑ์ราย ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายอภิสิทธิ์ เส็มหย้ง ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายปริสุทธิ์ บัวแก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายนรากร เมืองไข่ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นายสันติชัย ผอมน้อย ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชฎาภรณ์ บัวทอง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณภสา เกิดฉิม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปาริชาต หนูสิงห์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรติรัตน์ หนูนุ่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวช่อผกา บุญรักษ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุลภัทร ชูปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุธิดา นุ่นตรี ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวยลดา เดชสุข ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปิติภูมิ ชูสังข์เพชร ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสราวุฒิ ปานเพชร ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัณฑิตา ชูไข่หนู ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววัลย์ลิกา ทองดำ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงดรัลพร ศรีนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาวดี สุขทอง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวเบญจมาภรณ์ ชูภักดี ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอรวรรณ หลินมา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนิจวิภา ดำแม็ง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสุติมาพร อักษรทอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเพ็ญนภา คงดำ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัตติกา ขาวผ่อง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนัญญา ขุนฤทธิ์มนตรี ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายอาทิตย์ เขียดนิล ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายภูธเรศ คงแก้ว ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวปาลิตา เนาวรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทริชา อินแพง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ ตุกเตียน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธัญลักษณ์ ภักดิ์ช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชลดา ชูแสง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนงนภัส แวววับศรี ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวปณิดา ทองขวัญ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวแสงอรุณ รัตนขวัญ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวเบญจวรรณ แก้วมณี ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายธนพนธ์ ทองไชย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศิริเทพ อุ่นเสียม ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุรีศรี ชูศิริ ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวชุติมนต์ บุญเกิด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพันธกานต์ วงศ์สิงห์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ พงษ์พิพัฒน์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธาทิพย์ กาวชู ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงฟารีดา เกื้อคลัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรินทร์ธร ภิรมย์รักษ์ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุทธิรา เพิ่มเดช ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงอารียา วงษงาม ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาววันวิสาข์ ชูดำ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุสุมา เพ็ชรทอง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวชุติมน มาเอียด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนงลักษณ์ จิตรักษ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววริศรา ปุรินทราภิบาล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพงศธร ซุ่นเลี่ยง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพงศ์ เรืองศรี ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชชา สุวรรณพาหุ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวงษ์สกุล รัตนพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภานัน สมเปลี่ยน ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวปาณัท เทพหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา ชูแป้น ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงวศินี เพชรรักษ์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัทร์นฤน สังข์ทอง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอดิศร ทิพย์หนู ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุภารัตน์ เนียมเจริญ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายอมรเทพ บัวทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรายฟ้า เขียวศิริ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสรา หนูเอียด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายปรมี ชมเชย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยะธิดา เกื้อผอม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธิดาทิพย์ เย็นทั่ว ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายธนดล ดำสนิท ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ สตานุมัง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรุตยา ชนะสิทธิ์ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิญฌาณ์ ภูมิประไพ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาฑิตตยา เกื้อหล่อ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายโกวิทย์ ศรีอ่อน ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรัญญา จันสุกสี ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจินดาภรณ์ คงสม ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญ์วรา เสนพรัตน์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรานิษฐ์ มิตรชู ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววริศรา จิตต์สำรวย ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายยศวรรธน์ ขุนนุ้ย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเอกลักษณ์ ธรรมศรี ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงรวิสรา ชนะสิทธิ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวอธิตยา โกแหละ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายแสงตะวัน ทิบทัม ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจรกฤตย์ สุวรรณลิขิต ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณิษา นวลขาว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุทธดา เหตุทอง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพนิตา รัตนานุกูล ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนุชรี ช่วยจันทร์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายระพีพัชร หนูเพชร ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัชชา ทิพย์รักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกียรติศักดิ์ เอียดคง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนัทธิกา พลวัฒน์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวอชิรญา ยกฉวี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุทามาศ ทองนวล ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ผลึก ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอริสา ไกรทอง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสรวิศ แสงแก้ว ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวีรพงศ์ แก้วศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณติยากร สาคร ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวแพรพลอย ทองสา ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวผกากุล เต่าจันทร์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธเนศ บุญศิริธร ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายอรรศพล คงแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววายุริญ สงไข ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวธิติสุดา เทพหนู ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายถิรวัฒน์ บวรเวทย์ไพศาล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรากร ดำแท้ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวปรางชนก สังข์แสง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา อมตเวทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรวรรณ หรีมหนก ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาววิภารัตน์ เทพมาก ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายชัยภัทร ชูทอง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายศักดิ์ทวี ใบบน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเปมิกา นาควิรัตน์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนภัสวรรณ บัวเนียม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรสุดา ทองหนู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจันทราทิพย์ หนูทอง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิจุดา ศรีชุม ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิพานัน แก้วรุ่งเรือง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกุลนิดา ยิ้มหยู ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลดา คงโต ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวหัทยา ปลอดนุ้ย ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนพนธ์ เสาวภักดิ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเยาวลักษณ์ จันหนูฤทธิ์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอกนิษฐ์ ทองศรีชุม ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภูวณี บุณยประสาท ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายโชติกมลวิทย์ อินทรนก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ทับชุม ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวทัตติยา คงบุญทอง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐพล บัวดำ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา หนูแป้น ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายปุณณรัตน์ บุญมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสมัชญ์ พรัดภู่ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจงรัก เรืองหิรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสัญชัย สัมพันธ์สกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพาขวัญ อักษรเนียม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพิชญ์สินี จันทร์แดง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์วิภา แพนเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชรัญพร สมมาตร ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนัตธิกา ทองปาน ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก สุวรรณมณี ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปวีณ์ธิดา สุขใส ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ยิ่งขำ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวมัณฑนา สว่างรัตน์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัทนียา รัตนขวัญ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันย์ชนก ขนานแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา หนูฤทธิ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณิศา มณีปรีชา ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธัญวรัตน์ หมุนรอด ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ สุกแก้วณงค์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปฐมพงษ์ สิทธิศักดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุชาดา ดำนุ่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐกานต์ ดำจำนงค์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวปริญญาวรรษ จันทร์เทพ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายปรัศน์ ท้วมศรี ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายเนติธร ปุรินทราภิบาล ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรธิดา สงเกตุ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายนพรุจ โพงตุ้น ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวัฒนกร คงเขียว ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสุวนีย์ ชาตรี ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเทพทอง สารีบุตร ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนิโลบล แสงศรี ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรักยิ้ม แดงนิ่ม ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรหมพร เมืองสง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุฑิณา ฤทธิวงศ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุณยาพร เรืองอินทร์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายจิณณวัตร ดำน้อย ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิพย์สุดา ฤทธิรัตน์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเกษรินทร์ เหลือจันทร์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาทิตยา พงษ์นวล ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
เด็กหญิงชนัญชิดา อินทนิน ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณิชกมล นวนมุณี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา ชูศรีเพชร ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวฐิตาภา จันทร์ดอน ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพัชรีภรณ์ เดชชู ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวอุบลรัตน์ ดวงแก้ว ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดารัตน์ อินยอด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอัจฉราลักษณ์ เศียรเกื้อ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาววรรณภา แก่นแก้ว ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวปฐมาวรรณ เนียมชุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรณิชา มุขช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชนน ชูแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุรัสวดี นาคขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายประภัทชัย เตี้ยวเนี่ยว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวีรพงศ์ รักษ์แก้ว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมรรัตน์ ชำนาญ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอธิภัทร เกลี้ยงคง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายเกียรติศักดิ์ หนูเพ็ชร ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปิยธิดา จันทร์เกตุ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวอริสรากรณ์ ศรีธีรวิชัย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทวัน ชมบุญ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเฉลิมเดช วงศ์นิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนิติกร คงแก้วหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอชิรญา อินทรวงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพณากร มณีประพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรัญญา เมืองชุม ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนฤมล คล้ายสมบัติ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกมลธิชา จันทร์เอียด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอารยา ขุนเจริญ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายมนูญ บุษราภรณ์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัคจิรา นุ่นนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจารุวรรณ ไชยสง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจารุวรรณ ชูขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอาภัสรา เข็มทอง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายปิยวัฒน์ ทองบุรี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายแดนภูมิ ภูมี ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวพิรญาณ์ เขียวเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุดมลักษณ์ เหลือเทพ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายยศกร สวัสดิ์รักษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตติชัย ก้งซ้าย ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวรรณ เต็มดี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภาสกร ปานทองมาก ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวธัญญาลักษณ์ จันทร์เกตุ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมรรัตน์ นามบุตร ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามาศ คงอินทร์ ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวจินดาพร พ่วงแสง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาณัฐ ด้วงแก้ว ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพัฒนวดี โพธิ์ทอง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายเนติธร ดำช่วย ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาววรรณวิสา แจ้งจุล ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัลยาเรศ ศรีนวลอินทร์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุตาภัทร พงศาปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายหฤษฎ์ ไชยวรรณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุมาพร แก้วรัตน์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเมษารักษ์ ส่งศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชมพูนุท เพ็ชรโรจน์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวนันทิยา บุญรุ่ง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวัลลิภา รามจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติมญธุ์ สำแดง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอินทิรา ช่วยวงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพชรพล เรืองมิตร ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฑิตฐิตา ปานมา ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงสุภัสสรา หนูบูรณ์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวอาทิตยา ชูเลื่อน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกันต์นรากร หลงขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสิทธินนท์ เสตะพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเดโชพล จันทระ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวหฤทัย เทพขวัญ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอภิเทพ วงสวัสดิ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมุกดา ทองทวี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ศรีอะราม ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาววริศรา เกื้อคลัง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณฐพัชร หนูพุ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายโชติพัฒน์ ชูเชิด ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอฑิรญา ทองเกื้อ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวบุญชิตา ด้วงคง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศิรินทิพย์ นะหนู ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสโรชา บุญนำ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทิกา เอียดสกุล ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายนนท์ธิฤทธิ์ เนียมเกตุ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ แก้วโรจน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐมน หนูเอียด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรินทิพย์ รามด้วง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนิรชา เพ็งนิล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชลธิชา ชูทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชินานารถ คงศรีทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกิตติศักดิ์ แป้นน้อย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธารีรัตน์ รักหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสรา ชุมเพชร ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริธิดา กรดเต็ม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวนัชชภัค คงเทพ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์วรรณ เพชรตีบ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายวันเฉลิม อิ่มสุวรรณ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยวัชร์ ถนอมแจ่ม ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุชารัตน์ กล่อมเกลี้ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรวิวรรณ แสงจันทร์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ ประไพพาล ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเตชินท์ มีไข่ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวโสรยา หมิ่นโต ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายชนุดม ดวงกระจ่าง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปลายมนัส เพชรเกตุ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิรมล หนูอักษร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปติณญา เหล็มปาน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา กิ้มแก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอัครพงษ์ ทองเรืองนิ่ม ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภูริพัฒน์ สุขพรสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกิตติมา ทองทรัพย์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอสมา สงคง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปิยะธิดา นิมะ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปัฐวีกร เทพหนู ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอภิชญา เพชรไตรภพ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายวทัญญู ด้วงวงค์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนกร ดวงภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิณัฎชา เลี่ยนกัตวา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูรินทร์ สุกทอง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุญยอร อินใหม่ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอิสริยาภรณ์ เรืองหิรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุศบากร เตี้ยนวล ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชัชพิสิทธิ์ โสไกร ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวดวงฤทัย เทอดทอง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรตะวัน ราชเมืองขวาง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสวรรณ พูลเพิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัครภา สมบัติทิพย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวผกามาศ อินปราบ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุรศักดิ์ ฟองหิรัญศิริ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวระวิวรรณ แก้วทองด้วง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวนพิษฐา ปานคง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวดุษิตา ปานทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวสวัตติ์ คุมภัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายรฐนนท์ ขาวสุด ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวบุษยา เพ็ชรหีด ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวนริศรา นาควิโรจน์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศศินา เทพสง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงโสมภัทร รัตน์ทอง ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอาภาศิริ จันทร์แจ่ม ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวพรรณ จิตรเนียม ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายอภิวัตน์ ราชรักษ์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวฤทัยรัตน์ เพชรรักษ์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวัชรเกียรติ คงพูล ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายมนสวรรณ เจริญรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิดาภา ยตะโคตร ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวนวัตมน เกลี้ยงแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงญานิศา ทองรักขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ สินทรัพย์ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธันยพร จันทร์ชู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนงนภัส เกษตรสุนทร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจณิสตา สังข์แสตมป์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอรนุช ชื่นใจ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกุลยา คงมี ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศิลป์ศร สิงห์เนี่ยว ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายอุดมพงษ์ รอดหนู ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา ฤทธิเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา ขาวสังข์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปฏิพันธ์ ไหมศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณนุช แก้วมาก ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธารา เอียดเอก ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิกานต์ มาแดง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอาภัสรา สารวงค์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจริยา เกตุนิ่ม ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวโสภิญา โอทอง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุดฤทัย อ่อนประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชยา พราหมณ์น้อย ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงญานิกา ตุ้นดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศิริชัย ชูหว่าง ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายสหพล หนูพูน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวชฎารัตน์ ธุมา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ รักแก้ว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงลลิตา ธรรมรักษ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา คงทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายตะวัน นุ้ยคง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววนิดา สิงหพล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา จันทร์มา ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาววาเลนไทน์ สุวรรณคีรี ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกิตติวดี สงทิพย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัซมาอ์ เส็นหมาด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอังคณา ชูสุวรรณ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวอักษรสวรรค์ ชูชุม ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปานตะวัน วิสิฐสุนทรนนท์ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวชลาลัย เอ่าซุ่น ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิมลรัตน์ รัตนพงษ์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐพล ขุนจร ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกรกนก ฤตวิรุฬห์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเพชรศิริ ศรีพัดช่วย ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวณิชากานต์ ทองสม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณิศา ผุดให้ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนวพร บัวคลี่ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิมลรัตน์ หนูรอด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววรกานต์ หนูคง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชยา แท่นรัตน์ ต.ลำปลาทิว อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวกุสุมา วงษสวัสดิ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปุญญพัฒน์ รักษนาเวศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอดิสรณ์ สุทธิพรหมมา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรางคณา เศรษฐสุข ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัญชุพร ดำสนิท ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวชลธิชา เลื่อนเซ่ง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายอิสระ อมรไกรสีห์ ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
นางสาวมาริสา สุวรรณฤกษ์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายชีวิน ทองสม ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุทธิชัย ศรีกรด ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอุรัสยา หนูแสง ต.ลำปำ