รายชื่อสมาชิก (ปี พ.ศ. 2558)

ชื่อ-สกุล ที่อยู่
นางสาวรัญชนา คชศักดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสนธยา เขียวแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธีรดา พุธสุข ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายโสมนัส คงศรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนพรัตน์ รุ่งรัตน์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลณัฐ ขำเนี่ยว ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรกมล มุสิกะวงค์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวเบญญาภา ประกิจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐณิชา คมขำ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ ไชยวงศ์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอัจจิมา รัตนพงศ์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายคเชนทร์ สงสม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชนน ชูแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุทธิวรรณ ชูวิวัฒน์รัตนกุล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัคจิรา นุ่นนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ หมวดอินทอง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุษยนุช ไชยนาพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทิชา คำมา ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
นางสาวณัฐธารา เอียดเอก ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา แพ่งเมือง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวขวัญฤทัย ขวัญนา ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญ์วรา มุขตา ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุดารัตน์ ทองชูใจ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายจิราวัฒน์ สุบรรณพันธ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายสิทธิโชค เกตุราช ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ สินทรัพย์ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายนพณัฐ เชน ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวนิดา พลับปลอด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกียรติศักดิ์ ขุนฤทธิ์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกุสุมา เพ็ชรทอง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวธารารัตน์ ทิพย์ไข่ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชยังกูร บุญรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชนีกร สุวรรณจำรูญ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายธนวัฒน์ ศรีคงแก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริภิรมณ์ ช่วยเทศ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวภูรีรัตน์ สุทธิสงค์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายจิตรดิลก เพ็งแก้ว ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงตรีสรา มีเอียด ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายอุดมศักดิ์ แขกทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสรศักดิ์ เพชรคง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรสุดา ทองหนู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนันท์นภัส มาตรทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัสตราภรณ์ ดำจำนงค์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวน้องนภัส เพชรทองขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชัญญา นะราช ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายกรภัทร ตั้งหลัก ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายนัคพล อินทรภักดี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิดา เรืองจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญญานุช คงศรีทอง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววิภาดา ทองไหม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอาภาศิริ จันทร์แจ่ม ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายศรายุทธ กาลออง ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวญาณัจฉรา ชูดำ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเรณุมาศ ช่วยอาวุธ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวศิริขวัญ ชูคำ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสมิตา เข็มทอง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาววิภาวี ศิวนันท์สกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชยพัชร ช่วยชุมชาติ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัฒนวดี โพธิ์ทอง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวอรอุมา บัวทอง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนุชนภา เฮงวัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปรมินทร์ พูลเกิด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอภินันท์ ยูงทอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภัทรเดช รักชาติ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฟองขวัญ มังสังข์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสาโรจน์ ศรีสด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิตติมา คงสม ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา ภักดิ์ช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวหฤทัย เทพขวัญ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายพงศกร รัตนแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวช่อผกา บุญรักษ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววรรณิษา คงนวน ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชวดล รัตนพันธุ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโศภิตา ไหมชู ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายปัทมาสน์ โสมณะ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาววชิราภรณ์ ขาวสุด ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภาณุพล ไข่ช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสรวิศ ขำแนวนาค ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญชิสา คงจรัส ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพุธิตา โมสิกรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิกานต์ นุ่นเอียด ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายวิวรรธน์ สุขแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกีรติ คงแก้วหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัณณิตา ศรีคุ่ย ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรวิสรา ชนะสิทธิ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายทวิพล พวงพวา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอัครพล เทอดเกียรติกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววาทินี ปานทุ่ม ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอธิวัฒน์ รักใหม่ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายภูริณัฐ รัตนพันธ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเจษฎา คงสงด้วง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรธิดา สงเกตุ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรองกาญจน์ พุทธศรี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชรวดี พรหมนวล ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอณันทิตา ยิ้มเส้ง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเบญจรัตน์ สวัสดิโรจน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิภาวดี เปียตี๋ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายโชติพงษ์ เรืองจันทร์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงขวัญจิรา ขุนพรหม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายภควัต ยงณรงค์เดชกุล ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิไลพร สังวาลย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทุติยาภรณ์ อินทนิน ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรณิชา มุขช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกษราภรณ์ เอ่งเซ่ง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงยุวลักษ์ เกตุหนู ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสโรชา บุญนำ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิไลลักษณ์ ป้อฝั้น ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุริยา รองเลื่อน ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสหเทพ ฉีดอิ่ม ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอชิรญา ยกฉวี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสิรวิชญ์ วิริยธรรมโสภณ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิราพร สุขทอง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายขวัญกล้า แดงสอาด ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนาพร วาสุเทพ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐธิยาภรณ์ กองเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชัยภัทร ชูทอง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวน้ำเพชร ณ พัทลุง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิดาภา คันธมาทน์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายธนากร ช่วยเมือง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอารยา ฤกษสโมสร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสมฤดี อ่อนน้อม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายชัชวาล แผ้วไพรี ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุรีศรี ชูศิริ ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวสิริกานต์ รัตนะ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิกานต์ เทพทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑาวรรณ ยุวกาฬกุล ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลทิพย์ ทองอนันท์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมุทิตา เหล่าทอง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกมลวรรณ สงย้อย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพีระชัย เพชรขาวช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิสา ดำจิ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวกณพา เรียนรมย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิธิวดี อ่อนเกลี้ยง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุพนิดา รอดวงค์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจันทิรา เพิ่มบุญ ต.ชุมพล* อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายไชยวัฒน์ เหวยไทย ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายรุจิโรจน์ เผ่าชู ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุบลรัตน์ ดวงแก้ว ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายปฏิพันธ์ ไหมศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวนภัสวรรณ ขุนศรี ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวกุลธิดา บัวจุด ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววนิดา สิงหพล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดรัลพร ศรีนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา บุญจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอัควินท์ แขวงสุ่น ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ รักแก้ว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอรอุมา เกลี้ยงแก้ว ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวกุลสตรี พูนขะโร ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายพันธกานต์ พันธ์ประสงค์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐนัน ชูแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขวัญฤดี ไชยสินโณ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวกชกร จันทร์ห่อ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวกรกนก ฤตวิรุฬห์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชยา แก้วชูทอง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอรอนงค์ พรหมแก้ว ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอริสรากรณ์ ศรีธีรวิชัย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวบุษยา เพ็ชรหีด ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายธาริต ศรีสุวิทธานนท์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุญชนิต พวงพวา ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีตระพันธ์ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอมิสา สัมมาเกตุ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปวริศา อารีย์รักษ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจันทกานย์ มะณีรัตน์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุริย์ฉาย ขุนคำแหง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพัทธ์ธีรา ทองพลัด ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงพรรณพษา ซุ่นเซ่ง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสมัชญ์ พรัดภู่ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววาสินี อินทร์ยอด ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธนพล เพชรกาศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจารุวรรณ สุขรุ่ง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายฤกษ์ตะวัน จิตรรักษ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอิศริยา แก้วลอย ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชา ย้อยช่วง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปริยากร กองเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนภัสร อ่อนสง ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายปิยะวัฒน์ คงไข่ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญวรัตน์ หมุนรอด ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐรินี จันทวงศ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชไมพร อ่อนรักษ์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกมลวรรณ ทองเสน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเฉลิมเดช วงศ์นิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดา ปล้องไหม่ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ ศรีสะอาด ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวธัญลักษณ์ อักษรสว่าง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพงศกร ถาวระ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธีรเดช ขุนนาพุ่ม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญญารัตน์ แก้วทอง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมลพัทธ์ รักษาผล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา ฉิมรักษ์ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวนัฎฐิกานต์ ดำแป้น ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ชนะมาร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
นายธนากร แก้วยวน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปลายฟ้า สุประทุม ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
นางสาวสุพัชชา อนันต์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชนนิกานต์ ชุมทอง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา ขำยา ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอังศุธร ทองมาก ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายชญานนท์ สีคุ่ย ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนภัสวรรณ บัวเนียม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนพนธ์ เสาวภักดิ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมณีเลิศ เขียดนิล ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราพร จันวนา ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริประภา จันทร์แจ่ม ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายนันทิภาคย์ ตัวตน ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอันธิกา อินทอง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเปรมรักษ์ สมุหเสนีโต ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยาพัชร บุญช่วย ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวศศิพรรณ ยอดแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพุทธิดา พุ่มมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพงษ์ศักดิ์ พรหมแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปุญญาณัฐ์ เทพไพฑูรย์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุภัสสรา โสพรรณเมศ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญชิดา อินทนิน ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาทิตยา อินนุรักษ์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวจีรนันท์ แก้วเจริญ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายธนาวุฒิ นิลรัตน์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวปิโยรส พรมนุ่น ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเมษยา บุญสนิท ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มีธรรม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปริตา ขวัญแก้ว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จิตเนียม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายอัษฎา จินดา ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวบุษราภรณ์ รุ่งเรือง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายปรมินทร์ ชิดไชย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ อ่อนประสงค์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐรุจา ด้วงเรือง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติพิชญ์ ศิริธร ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวปิยรัตน์ สมาคม ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามาศ รัตนพิบูลย์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชมพูนุท ช่วยยก ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวนฤมล แดงนวล ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญวลัย สงยัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพงศกร ขุนคต ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายจิราณุวัฒน์ นุ่นด้วง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพิชชาอร ไพศาลศิลป์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจารุวรรณ แย้มใจดี ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวกมลชนก สุวรรณมณี ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพนิดา ทุ่มแก้ว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายพงศ์ภัค ดาศรี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวภานิดา จันทระเสน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกริกพล เพชรทองขาว ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ผลึก ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอดิวรรณ ดำช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัชยา ทองสม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายรัชต พรหมปลัด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายกันตพงศ์ อินทองแก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายศุภชัย ด้วงมา ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายบดินทร อินแพง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิตินันท์ จันทร์ทิน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปฏิพัฒน์ อินทร์ทองแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจินตนา ไกรศิริ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนริศฐิพงศ์ อุดทพาณิชกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมลณัฐ แก้วนก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุประวีณ์ บัวเนียม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพชร เพชรคง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเนติธร มูสิกเจริญ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวธนัญชนก วงศ์บุญ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปฐมาวดี สมหวัง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจีรพร ขุนเพชร์ ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวชนนิกานต์ ภูมิลักษณ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐภัทร รักช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนวัตมน เกลี้ยงแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ สุวรรณภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามาศ หนูฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจันทิมา เวโล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิตปฏิมา ปทุมจุลานันท์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอินทิพร มณีชาตรี ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิราวรรณ ตราหนู ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววรณัฏฐ์ เต็มราม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวบุษยาลักษณ์ แก้วสม ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปรียาเนตร เดชดี ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุธาดา ช่วยทอง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวธัญญลักษณ์ เพ็งบูรณ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัชวนันท์ เต็มราม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศิลป์ศร สิงห์เนี่ยว ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชญา เจริญผล ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภนิดา กาชัย ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิลาวัลย์ ขุนศรี ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชุติมา ท่องคง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวปิ่นหยก พงศ์วงประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ไข่มุสิก ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุรีรัตน์ ขุนณรงค์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอภิชญา สงวารี ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา
นางสาวเบญญา ช่วยพิชัย ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวแพรพลอย ทองสา ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศศิธร จุลรอด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีสวัสดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิกา คงเพ็ชร ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายเกียรติศักดิ์ สมดำ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก แก้วดวง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกวิตา วัฒนะนาวิน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทราวรรณ ภักดีสงคราม ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณวษา เรืองประดับ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภานุวัฒน์ ดำเรือง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปณิธิ พัฒนพงศ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุทธิรา เพิ่มเดช ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัทธ์นลิน บัวอินทร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญานิศา อินทร์รักษา ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
นางสาววเรณยา ยิ่งขำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเครือวัลย์ อินนิล ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาววรรณวิสา แก้วขาว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายกนกศักดิ์ สุรัตน์เสนีย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤษฎา หนูแป้นน้อย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา ปล้องพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลธรา บุญมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลธิชา ขาวชู ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายวันรพี พูนหล่อ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกานตพงศ์ คำเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจนนภา กราปัญจะ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวรัตนา ศรีลาย ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปฐวี สุขรุ่ง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิรามล อิทธิฤทธิ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัชชา ธรรมบำรุง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสาคเรศ ชุมโชติ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพรชัย บุญยะวันตัง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายศักดิ์ทวี ใบบน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอกนิษฐ์ ทองศรีชุม ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายยศกร สวัสดิ์รักษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตตินันท์ สมบูรณ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชราพร วัฒนชัย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเจียวนนต์ ชูจิต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรวรรณ หรีมหนก ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวนิธิมา ทองขุนดำ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงเปรมปมล แก้วนุ้ย ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายชิษณุพงศ์ วงศ์รักษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนัญญา หนูมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิชญา ศรีสัจจัง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรินยุพา วงศ์ภักดี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุกัญญา ทองขาว ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธราธิป หมื่นเทพ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณีรนุช แซ่หลี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิกานต์ ด้วงศิริ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิภารัตน์ มาเอียด ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงวิชุตา จันทร์ฝ้าย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวพรรณ จิตรเนียม ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริญญารัตน์ สุวรรณรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสหพล หนูพูน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุธีวราพร แก้วขำ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศาสตราวุธ เกื้อสง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุนทรีลักษณ์ สุขช่วย ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐกานต์ พรหมทอง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิรินทิพย์ เขียดยี่ ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายอภิบาล ทองหยู ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาววราภรณ์ วุฒิภัทรดำรง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอริยพงษ์ ช่วยพิชัยเกษม ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายธนวิชญ์ บุญวงศ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปกรณ์ จิตรภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธาทิพย์ สงคง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงโสพิน ด้วงทำ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิราภรณ์ ขุนอนันต์ ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวสุชาดา ดำนุ่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชาลิฎา ศรีมณี ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวชไมพร หนูนุ่น ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโยธกา ไชยเพชร ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปรีดาวรรณ อนันตริยกุล ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชยา เพ็งแก้ว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกิตติมา วุฒิพงศ์ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวศิริวรรณ เหมือนพรรณราย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกียรติวุฒิ อรรคเนตร์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์อักษร คงชู ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายชนาธิป สุวรรณรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปุณภพ อินทร์ทองแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิรัฐพงศ์ แจ้งแก้ว ต.*ป่าบอน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นายชยณัฐ บัวอิน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวชิรพงษ์ ทองบัวแก้ว ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงพาขวัญ ชูแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวหนึ่งฤดี วงศ์ทองบาง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐชัย เดชพันธ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤติกา ตุลยนิษก์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอาทิตย์ เขียดนิล ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุตาภัทร บุญชู ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตติพงศ์ สิงหะพล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายขุมทรัพย์ รัตนพันธ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเธียรวธู นิลแก้ว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดารัตน์ รามปาน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิกา คงเทพ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ สตานุมัง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชานาฏ ตาแก้ว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภวดี ดวงประเสริฐ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริฑาขวัญ กองพรม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ ศศิธร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวีรวัฒน์ อ่อนดำ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายภาณุพงศ์ ขาวเผือก ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศศิกานต์ ย้อยแสง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิชาภา พรหมดนตรี ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงวลิตา ไชยแป้น ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทกานต์ พูลเกื้อ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ เชิดรัมย์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิศาชล วิริยะเศรษฐกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติมา อ่อนช่วย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ทับชุม ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนิธิวดี ภู่ดอก ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาววรรณิษา อุปถัมภ์ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นายสุรวุฒิ จำเนียรสุข ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาฑิตตยา เกื้อหล่อ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชัยณรงค์ ทองใส ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณษภรฑ์ แก้วขุนทอง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายศิลป์อรุณ มงคลเพชร ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพัชฎาภรณ์ บัวทอง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤษณี อินทรวงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอนุวัฒน์ คำนวณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวลลิตวดี เจ้ยจู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภกานต์ ชูชนะ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจมาวรรณ ด้วงเกตุ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวบัวขวัญ คะภะสุวรรณ์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิวิมล บุญส่ง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรักยิ้ม แดงนิ่ม ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวรัชนีกร แก้วเจริญ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายญาณจักขุ์ ปานเผือก ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปรีดา เสือดำ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววัทนวิภา สมมาตร ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิตินัดดา โชติไพรัตน์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุดารัตน์ ขาวสังข์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภูพิพัฒน์ อาวะนนท์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนาวุฒิ ศรีนวน ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายวีรพงศ์ แก้วศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายชนาธิป สุขทอง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราพร บัวเนียม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุชาวดี ฤดีกิจ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุไรรัตน์ เรืองอ่อน ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงคีตภัทร นาควิโรจน์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายธนพนธ์ ทองไชย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอามีน่า หวัดแท่น ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวนลินดา แก้วรักษ์ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอุมากร อรุณรักษ์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอิสริยา เกิดฉิม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสาริตา อักษรเนียม ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวธนภรณ์ ชุมวงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาณัฐ อินทร์ยงค์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชลจิรา นุ่นสง ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงณัชชา ทิพย์รักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐมล เทพสง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุณยาพร สีดีที่สุด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาววรรณวิสา แจ้งจุล ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพณากร มณีประพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภาณุวิชญ์ หุ้นสวัสดิ์ ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงภัทราพร นุ่นนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพันธกานต์ วงศ์สิงห์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวดรุณี สุขเกลื้อง ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงปาริชาติ เมืองทัง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายญาณธิป พรหมบุญแก้ว ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล
นางสาวสุรัสวดี นาคขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพนิดา บัวมี ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐกมล เทพเกลี้ยง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสุทธิพงษ์ แก้วล่องลอย ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาววรรณิดา ฉายกิ้ม ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวกมลทิพย์ ทองทวี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายอภิชาต สุทธิชน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายนฤเบศร์ หวังปาน ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชนากานต์ แก้วดวง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูบดินทร์ เมืองทอง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุศบากร เตี้ยนวล ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนิศารัตน์ พลนุ้ย ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงศนิ รักษา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปฐมรัก เหล็มปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโสภิญา โอทอง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรนิษฐา สุวรรณตานนท์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัญชนก เพชรสังข์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรณกฤต โกไศยกานนท์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนันทพัทธ์ บุญเกิด ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายภคิน บรรเจิดฤทธิ์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสุวิจักษณ์ หนูชูชาติ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ จันทร์สง่า ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายถนัดกิจ ชูสง ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล เดชช่วย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุนิษา สวัสดี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเกษมศักดิ์ สิทธิฤกษ์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภูมิภัทร จันทร์ช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวดี ชายเกลี้ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฎฐ์นรี สังข์แก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญจวรรณ อนุสุวรรณ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสรรพวัศ เพชรกาฬ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชมพูนุท เพ็ชรโรจน์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวธนวรรณ เรืองติก ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวนันทิชา หละเขียว ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนรากร เมืองไข่ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาววรรณทนี ขุนรัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี เกื้อเส้ง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรนุช ด้วงรุ่ง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสงกรานต์ รักราม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุดารัตน์ พันนายัง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอรนุช พรมแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายศิริเทพ อุ่นเสียม ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชัญญานุช มังสังข์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายอติราช คงเกลี้ยง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ ด้วงทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิตสินี นวลละออง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุณฑริก อั้นเต้ง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงแพรวสุภา ราชสงค์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรุ่งรวิน ทองสีดำ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายฐิตินันท์ ภัทรพิทยา ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพชิรดา บุญช่วย ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงปณิตา ด้วงรัตน์ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวนันทพร พลายงาม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอาภากร ด้วงเหมือน ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิยะดา สืบสม ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวสุภาพรรณ สมเพ็ชร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนวัฒน์ แจ้งจุล ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายขัตติยะ เรืองประดับ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิชญ์สินี จันทร์แดง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนัชชภัค คงเทพ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุสาวดี สุขสวัสดิ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ หนูสังข์ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
นางสาวนริศรา นวลปลื้ม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรหมสร คำคง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปุณณรัตน์ บุญมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพิสิฐพงศ์ สุวรรณพนัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิษฎาพร ทองร่วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุดาวดี ยูงทอง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชญานิศ ยี่โชติช่วง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณัฏฐา ช่วยบำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภาณุพงศ์ แซ่แต้ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรกมล เกื้อเส้ง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภัทรนันท์ สงเอียด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ สุขอนันต์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจารุวรรณ ชูเหมือน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายนันทชัย วังช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรัยฉัตร ช่วยแท่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายคณิติน นวลปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเกวลิน ช่วยจันทร์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิตยาภรณ์ อินยอด ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายรติพงษ์ หญ้าเหล็ม ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ เรืองด้วง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ รักหนููู ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรินทร คงเคว็จ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรวีวรรณ ปานเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิรินยา นาคะวิโรจน์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัททิยา ดำช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกฤษณะ นุ่นคง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณนภา คงชะนะ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นางสาวชุติมนต์ บุญเกิด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา สุขมิ่ง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอภิเทพ วงสวัสดิ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยรัตน์ สุวรรณเทพ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายวรพล จุฑารัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชาวินี ศรีสุวิทธานนท์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงดวงธิดา ยิ้มแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ ส่องสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณฑิรา คงแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายฐิติวัฒน์ เนียมรัตน์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมีนา อุ้ยตระกูล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสิทธิโชค ไข่รอด ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธัญญาลักษณ์ จันทร์เกตุ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวปาริฉัตร เพชรกาศ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันยพร ช่วยเทศ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสุคนธา เมืองสง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนพดล อ่อนหนู ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิกานต์ มาแดง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑารัตน์ คงแก้ว ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐธิดา คงย้อย ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศราลักษณ์ หมื่นเมือง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นายเกียรติพล มนตรี ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวมัลลิกา อ่อนประชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณวิศา ศรียวง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอนุชา มาสวัสดิ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรวรรณ หลินมา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธมลวรรณ คำบัว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญจวรรณ แก้วมณี ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณราช ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพุทธชาติ ถาวรรัตน์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปฐมพงษ์ สิทธิศักดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัลยรัตน์ หนูกอง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรพิมล ชูกลิ่น ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภาสกร จิตรบุญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกิติมา สงศรี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายศุภนัฐ หนูฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาวดี สืบวงษ์เหรียญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชนีกร ดำสง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุดารัตน์ เพ็งเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนริศรา นาควิโรจน์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายชัยวุฒิ ทองมาก ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาววัชราภรณ์ คชภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวประภาพรรณ จิตชาญวิชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเอื้ออังกูร อินทกูล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุกัญญา เอียดชุม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกุลจิรา ชัยฤทธิ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิรประภา พิศภักดิ์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงดลศิริ เภาทอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ วงศ์สุวรรณเขต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิ่นมนัส ชูเอียด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา จันทร์อินทร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดาทิพย์ ชูศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ นุ่นยัง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวศศิธร ช่วยแก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสัตยา เกื้อหนู ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายเจษฎา หนูทอง ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายธนทัต โชคมาก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐนันท์ หอมบุตร ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิมลรัตน์ รัตนพงษ์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเมธี ทองพูน ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตติภูมิ สุราช ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวภัทร์นฤน สังข์ทอง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ฤทธิ์รักษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเจษฎา อุ่นคง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิยะวรรณ เอียดเสถียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสินีนาถ ชนะกิจ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณิชกมล นวนมุณี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกษิรา ทองมอญ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวพิไลวรรณ ชูรักษ์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงเขมอัปสร ขวัญศรี ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวขวัญฤดี มีชู ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันย์ชนก นวลดุก ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรรถริญา สวัสดี ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุทธิชัย ศรีกรด ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจารวี ชมบุญ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพริมา ทองสง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัญชุสา ชัยฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกียรติศักดิ์ ชูเกื้อ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิรัฐติกาล แกนเดช ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพีรพล สงทิพย์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายอนุชา สีหมอก ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิสรา ศรีชูทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชโลทร ฉินธนทรัพย์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอาทิตยา หนูขาว ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวพัชรินทร์ ชุมช่วย ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพรเทพ สุวรรณขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐพร สงสัย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวปทัตตา ทองหวาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจักรกฤษ หนูขาว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายอิสระ อมรไกรสีห์ ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
นางสาวกุลนาถ โชติไพรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโสริยา โสดามุข ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนงรัตน์ เขียวอุ่น ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายถิรพล พงศาปาน ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธณวัฒน์ หนูเพชร ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายพลกฤษณ์ หมื่นเพชร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
เด็กหญิงยมลภัทร ละอองแก้ว ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายศุภกิจ ขวัญรอด ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนพล แซ่เฮง ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายวรากร ชนะแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายจักรพันธ์ หนูวุ่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกุลภรณ์ วงศ์ดาว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ นิ่มดำ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวปวีณ์ลดา ช่วยสงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา ชุมทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวประภัสวรรณ ศรีทองมา ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวศศิวรรณ อินไหม ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวรติกาญจน์ ชนะสิทธิ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวจารวี เพชราวุธ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสิรินภา ชูเลี่ยง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพลวัฒน์ รักนุ้ย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายโอปบุญ ชิณธรรม ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนัชชา หนูเอียด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ ศรีสวัสดิ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศลิษา นิฒรรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิไลวรรณ ไชยสุวรรณ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภทรพรรณ มณีอ่อน ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวเพียงตะวัน ธรรมเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญชนก นิ่มดำ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวมัณฑนา สว่างรัตน์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริญญ์ญาดา เพชรตีบ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธมลวรรณ บุญอุดร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญจวรรณ คชภูธร ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายศุภเลิศ กิ้มเส้ง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิภา อินสุวรรณ์ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญชนก สุวรรณประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธมนวรรณ ยังอภัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิกานดา เจริญฤทธิ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณภา โอชู ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวอนุสรา นุเวที ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธัญกร ชูผอม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววนิดา ชูปลอด ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายนเรนทร์ฤทธิ์ รักช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสิทธิชัย สงบุตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนาดล ธานีรัตนาภิบาล ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสโรชา อินทร์ปาน ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายคชาชีพ ธราขวัญนุ้ย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิณัฎชา เลี่ยนกัตวา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรินัน เอี่ยมสุข ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายชนุดม ดวงกระจ่าง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโชติกาญจน์ หมื่นทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ เศรษฐสุข ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนรภัทร ต๊ะพันธ์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายสกนธ์ แก้วอุบล ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอิสริยาภรณ์ เรืองหิรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพรรณพงศ์ คงมา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวศินี เพชรรักษ์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศิริวรรณ มีลาย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิทย์ เรนภักดี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปิยวัฒน์ แทนด้วง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา กิ้มแก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวแสงอรุณ รัตนขวัญ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายนพรุจ โพงตุ้น ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารเพชร โทบุรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัตนากร นิทา ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวปิยธิดา จันทร์เกตุ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงกรรวี นวลเกลี้ยง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวทัตติยา คงบุญทอง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกิตตินันท์ สมัครพงค์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวศรัณญา พรหมห้อง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกวลิน เหมือนพรรณราย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศิรินทิพย์ นะหนู ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปณิธาน รักบุญ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกัญยาณี ปล้องใหม่ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารารัตน์ เพิ่มบุญ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมรรัตน์ ชำนาญ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชมพูนุช ชุมทอง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมัณฑิรา บุญฤทธิ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวมัชฌิมา ดีขะนุ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอัจฉรา ศรีแสง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ จิตงาม ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายมนัสวี ประสาน ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐฤทัย เพ็งทิพย์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวขวัญจิรา เพ็งหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาพร สารวงศ์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ตรียวง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวโรดม ปานดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาณัฐ ด้วงแก้ว ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรรัมภา รอดมณี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอ้อมเดือน งามแท้ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนัญญา ขุนฤทธิ์มนตรี ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรสุทธิ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธิมาศ สินยัง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวรวิทย์ อินทร์เหมือน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนันตญา บุญจันทร์ ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง
นางสาวปิยนาถ ทองวิเศษ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัญชุพร ดำสนิท ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวสินีนาฎย์ อนุสุวรรณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธันรวี สาคะโร ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายธนวัฒน์ ชูปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววนิดา อาษาสิทธิ์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวาสิตา คงหนู ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอภิญญา สิงห์กาศ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราภา รามจันทร์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐกฤตา วงศ์กระพันธุ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกิ่งรังษี ชอบกิจ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวมาลินี หนูนุ้ย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ นุ้ยเกลี้ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววชิราภรณ์ ไข่ช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิติมา หนูผุด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายนพเดช ผอมขำ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฎฐณิชา ชูแก้ว ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวมาริสา รู้สิ้น ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวกิ่งกมล หอยสกุล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยรินทร์ ชูนุ้ย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวหทัยรัตน์ อินใหม ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศักรินทร์ ปานเพ็ง ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายสุธิวัส มานันตพงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกิตติมา เรือศรีจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกานต์ทิตา พรายอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภักษร มากมา ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แก้วมี ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
นางสาวปนัฐตา เจนชูบัว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเมทินี ชูทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววริยา มุขตา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพล ไหมศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา วีระกิติกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุภวรรณ คล้ายสมบัติ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปัฐมาภรณ์ คงใหม่ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวโสรดา พิจิต ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิพากร กัณหากรณ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายปรานต์ พวงพวา ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ทองหยู ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิลักขณา แก้วทอง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนภัทร สงเล็ก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายไชยกฤต เสนสิง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธัญญาวดี นิลปักษา ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายรณพร พงศ์พิทักษ์ดำรง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกมล ปานโต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดนยา หนูเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธารารัตน์ พรหมมณี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกมลวรรณ คล้ายมาก ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเสฎฐวุฒิ จุลรอด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเอกวัฒน์ ไข่แก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ แก้วบุญช่วย ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวสิริวรรณ เมืองสังข์ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายชนุตม์ อ่อนทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกนิษฐา สังข์มี ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกุลธิดา จิ้นย่อง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวปวันรัตน์ ศิรินุพงศ์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนุชรี พุฒจอก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเจษฎา หนูมา ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายพัทธนันท์ ล่องแดง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอมรรัตน์ เทพสุภา ต.ควนมะพร้าว อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนริศรา นักทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุนิสา เทียบพุฒ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติกร อินแจ้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัณฑิตา ตัวตน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอภิญญา ไข่แก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสุรพงษ์ เอมกลิ่นบัว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอรฤทัย ศรีแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกิจภูมิ มาชู ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราภรณ์ เกื้อนุ่น ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฟาเดีย อาลีน๊ะ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา ฤทธิเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกริกพล เหล็มปาน ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายโกเมศ ชูคง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวพิชญากร จันทรัตน์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนงลักษณ์ จิตรักษ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสาวรินทร์ นุ้ยเกลี้ยง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ศรีอะราม ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงกุลธิดา นวลมาก ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภาสกร ดำสนิท ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวบุษยา ซุ่นเลี่ยง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดลฤทัย จันทร์แก้วแร่ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิราวรรณ ชูสุวรรณ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอุกฤษฏ์ พุมนวล ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงจีรวรรณ ทองสม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงกุลนิดา ยิ้มหยู ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิดาภา ชนะสิทธิ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายณัฐากิตติ์ ไชยชนะ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายสุพัฒน์ ยอดณรงค์ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงดาราวรรณ เรืองรักษ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายนันทวัฒน์ จันทร์ช่วย ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายเจษฎาภรณ์ จันทร์ผลึก ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธัญธิษา กุลนาค ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชวา โส๊ะขาว ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
เด็กหญิงรุ่งตะวัน แก้วธรรม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวญาดา สิงหมงคล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาภัสรา ทองหนู ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุภัทรพงศ์ อินทรภักดิ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริพร เกื้อเกตุ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายธนบดี แก้วศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวสุชัญญา บุญแข ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกฤษฎา ศรีวิเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนฤภร สุวรรณ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวสุรีย์พร ดำยศ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิรินทร์นาถ แสงนรินทร์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารารัตน์ ธรรมเพชร ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอดิเทพ ดำช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ สุกแก้วณงค์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวรสสุคนธ์ หนูช่วย ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวธนกาญจน์ สงเดช ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายชัยวัฒน์ ชูทอง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายณัฐพงษ์ ช่วยมั่ง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชยพล นิลทะรัตน์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวใบเงิน สถิตย์ละมุ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววนิดา นวนไหม ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายปรัศน์ ท้วมศรี ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธมลวรรณ นวลพุฒ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิตยา เรืองรักษ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปรเมษฐ์ สำราญดี ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัจฉราวดี คชภักดี ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุปรียา ยกมาก ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิลาสินี ขาวสังข์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราภรณ์ คงจัง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุกานดา หนูทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ วังนิล ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวอารียา ชุมประมาณ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงปฬาสิณี คุรุปัญญา ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริณดา ศรีเงิน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกฤษกร รักพวก ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายโกวิทย์ ศรีอ่อน ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสการัตน์ คุมมะระ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุษา เกตุระหงษ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชุติมน มาเอียด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปริสุทธิ์ บัวแก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววัลลภา วงษ์ศิริ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวมัชฌิมา ฤทธิเดช ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสวรรณ สุวรรณฤกษ์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายสิงหา แก้วประกอบ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายจารุเดช แก้วบุญส่ง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤติกา ยกฉวี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยาภรณ์ ทิพย์ทอง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ ตั้งเตี้ย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจิรัญธิญา เฉลิมกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอนงค์นาถ คงชู ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภลักษณ์ คงแดง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงกชมน ชูเพ็ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพลกฤต กลิ่นเขียว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชราภรณ์ หนูขาว ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกรียงไกร ธรรมพิทักษ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสลิล ณ พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูธเนศ บุญก้อน ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายโกสินทร์ พรหมแก้ว ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวพิชญาพัชร์ ยิ้มสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเนติพงศ์ สงทวี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวพิชชญาภรณ์ กลิ่นมณี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวแกมมณี วรรณะ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปริญญาวรรษ จันทร์เทพ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงพศิตา พรรณศักดิ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปวีณ์ธิดา สุขใส ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวบุณยาพร เรืองอินทร์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิพย์อรบุษย์ ทิพย์สุขุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญพิมล รอดปาน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวเพ็ญทิพยณิชา ทิพยศุภลักษณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวตวงทอง สถิตระวังภัย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวดาราพร ชูสัง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวญาสุมินทร์ ช่วยบำรุง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ เพชรโชติ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวญาณัจฉรา คงทองจีน ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายสุทธิภัทร อินถิติ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรรณ ศักดิ์แก้ว ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกันต์นรากร หลงขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุษมา สรรนุ่ม ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงกุลยา คงมี ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิกา จันทร์ไข่ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายอานุภาพ ขุนวิเศษ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐมน กลายเจริญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวมัณฑณา จงหวัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปพิชญา สงบุษย์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทวัน ชมบุญ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลนันทน์ หนูแก้ว ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวพิมพ์ชนก ผดุงกาญจน์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวญาณิศา แกล้วทนงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชัญญานุช สังข์ศิริ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวช่อผกา จันทมาตร ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุวรรณา ทิ้งผอม ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฤทัยทิพย์ บุตรจริยะ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนาธาร ชุมคช ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวปฐมาวรรณ เนียมชุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภเวช หวานสนิท ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรพร บูรณพิเชษฐ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวสิรินทิพย์ ชูชนะ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เด็กหญิงบุญยอร อินใหม่ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตติชัย ก้งซ้าย ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิสรา บรรณประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธีรศักดิ์ ปราบปัญจะ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววัลย์ลิกา ทองดำ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายกิตติธัช สุขโต ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ เพ็งจันทร์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปวิธ เที่ยงแท้ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัตติกาญจน์ ด้วงเกตุ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายวรพล ทองหัตถา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญจมาศ เหมือนชู ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรัญญาสินี พุทธแป้น ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปิติภูมิ ชูสังข์เพชร ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพนิดา สุขยัง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววันวิสาข์ ชูดำ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสกุลเพชร เพชรสุข ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภกาญจน์ พริกแก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐานิฏ หวังพุด ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาทิตยา เพชรัตน์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสิริวดี ศรีสวัสดิ์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวอัจฉรีย์ ชูขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลวรรณ นิจนารถ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณิดศวรา สุขเมือง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐภรณ์ ถาวรวรรณ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงดวงตะวัน เพ็งด้วง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอัญทิรา มลยง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์ชนก จันเขียด ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเอกกวี จิระรัตนวรรณะ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชัยวิชิต สมสงค์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวพัชรีภรณ์ เดชชู ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
นายนวมินทร์ เศษขาว ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงชฎากาญจน์ อ่อนทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววนิดา ศิริอนันต์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพุฒิพงศ์ เลื่อนแก้ว ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายรัชพงษ์ หนูแก้ว ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัศรา รัตนพิบูรณ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิดา หนูเกลี้ยง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพิสิฐพงศ์ เพชรจำนงค์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรุตา บุญโรจน์พงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรกร เรียนสุด ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจักรพัชร์ เผือกบำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุนิสา อินทร์ประดับ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววิภาดา บุญชูสิน ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิดา ทองมีเหลือ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวอมรรัตน์ เกื้อมณี ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิชามญชุ์ เทพหนู ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสิทธิศักดิ์ เมืองหนู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจวรรณ ยาชะรัด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายภูสิทธิ์ บุญปล้อง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายยงธนา โภคาพันธ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโสรยา หมิ่นโต ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกานต์ทิตา จิตรเอียด ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวอธิตยา โกแหละ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกัตติกา เทียบพุฒ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวประภาภรณ์ แก้วเซาว์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปฏิมา แก้วขุนทอง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงเขมิกา ไวยรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรภิรมย์ มณีรัตน์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญวรัตม์ หนูชู ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายนัฐพล วิทยารัฐ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวรดาดาว มาศสุวรรณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนวคุณ ฤทธิวงศ์ ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวกนกวรรณ สมัครพงค์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายอภิรักษ์ ช่วยเนียม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภานุพงค์ ณ พัทลุง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายศุภกฤต เกื้อเส้ง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมิ่งขวัญ ชีกรรแสง ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสวรรณ พูลเพิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวหทัยกานต์ ช่วยหนูจันทร์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวชิราวุธ คล้ายสมบัติ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทักษพร อ่อนแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรวุฒิ วิเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุญสิตา แสงสว่าง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุษยมาส รัศมีสวัสดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสโรชินี ช่วยแก้ว ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวมติตา อนันทะพงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาณัฐ ทองบุราณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณา สัจจะบุตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนภรณ์ แก้วด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุรกานต์ คล้ายเลื่อน ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายณิชพน นพคุณ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายวุฒิชัย ขาวชอุ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงยุพเยาว์ หมวดจันทร์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาวรรณ คงศรี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายฐาปกรณ์ เย็นทั่ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสหวรรษ ทองเอม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจิรวดี บุญโรจน์พงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัตนศาล ราชเมืองขวาง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา หนูรอด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญลักษรณ์ จอกเกื้อ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพ็ญสิริ บริรักษ์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิธร สุดจันทร์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนันทวรรณ ไชยพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเจนณรงค์ แก้วนุ้ย ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศิริกาญจน์ ทองสุข ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรชนิศ หนูเอียด ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณิชากร คงหาเพชร ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายนรากร หมานหมุ้ย ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายศิริชัย หนูเกลี้ยง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชัชพิสิทธิ์ โสไกร ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายสุริยา ก่อแก้ว ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายสุเมธ ศรีชูทอง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายชาคริต หล่าบั้งไฟ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวสุพิทยา ชูช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวิธิสรรค์ ทองรักษ์ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวเกษรินทร์ เหลือจันทร์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวชลดา เรืองดำ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญจวรรณ สุดจิตร ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามาศ คงอินทร์ ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวรชนิศ ทองจันทร์ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวจิตราภา กล้าถึง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาภัสรา ทองมาก ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวรักตกันตท์ ช่วยเนียม ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนุชรี ช่วยจันทร์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลนภัสสรณ์ สิริภูวดล ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวธิดา หนูบุตร ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวนวพัชร์ สังข์จีน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทิพวรรณ เมืองน้อย ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายธนกร นระโต ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ ฉินทสงเคราะห์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายธีรภัทร เพชรโชติ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายสถาพร สงไข่ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติสัณห์ วงศ์ประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุมารี จิตจินดา ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวชฎารัตน์ ธุมา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวิภา อินทรสมบัติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอังคมล ทองฉิม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายชินกฤต การะเกตุ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
นายธนะพัฒน์ มัธยม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายณัฐกิตติ์ อ่อนเกลี้ยง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิวาทิพย์ รักชุม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอภิชญา เพชรไตรภพ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายพชร สังข์แก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสหชาติ ทิพย์รินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเรวดี เพอบาน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายสิริกร ถาวรวงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนภัสวรรณ ชายเกตุ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐฐิกุล คงแป้น ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา ชูสังข์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ ฮวดไล่ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรากร จีนเมือง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฏฐธิดา แปะซิว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชไมพร หนูเล็ก ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายกฤษฎา สุภเพียร ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธีรนัย เมืองแก้ว ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวฐิติมา ราชเล็ก ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายพัฒนาพงศ์ พรหมจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนิติกร คงแก้วหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑารัตน์ เกื้อจอก ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุชาดา อ่อนศรีแก้ว ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวมุกดา ทองทวี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณิศา ไกรณรงค์ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวภัทราภรณ์ แก้วขาว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายศุภรัฐโชติ สุจจิต ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรนภัส คงพ่วง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอรุณโรจน์ หนูช่วย ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวมาริสา สุวรรณฤกษ์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงณิชาภัทร นุ่นด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐกิตตน์ พวงพะวา ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิกานต์ อินทรภักดิ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเกษราภรณ์ นวลเปียน ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายฤทธิรงค์ หนูฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปิยะนัยต์ ทองบุตร ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิตกัลญา รอดพูล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิลาวัลย์ ชูศรีหะรัญ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลรัตน์ หนูแจ่ม ต.อ่างทอง* อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรตา จันทภาโส ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวศศิวรรณ กลิ่นนวล ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวหทัยรัตน์ จันทิกาแก้ว ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวคะนึงนุช แย้มช่วย ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายอภิสิทธิ์ เส็มหย้ง ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวธัญญาวรรณ ขวัญทอง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงลัฆวี คงสุวรรณ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยาภรณ์ พลเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ เกิดแก้ว ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวธีราภรณ์ รักษาพงศ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายชัยยุทธ กลายเจริญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะดา รานวล ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายณัฐพงค์ เสนรุย ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภัทรชัย เพชรสิงห์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอุดมพงษ์ รอดหนู ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวรรณชาติ สุกศรี ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติมา พงศาปาน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวิธวินท์ มุสิกะเจริญ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพุธิตา สิทธิชัย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ หนูชู ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายศิวะดล หนูเอียด ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวบุญญิสา สุริยัน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสิริรัตน์ สุภาพ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวผริดา ผอมสวัสดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธันย์ชนก คงเกลี้ยง ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวปิยะนันท์ จันทร์หนูฤทธิ์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุนิษา จันทร์เอียด ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายนฤนาท สุดแป้น ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาววรกานต์ ไพรสัณฑ์สินธ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิพริม แป้นย้อย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอวัศยา แสงจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรปวี วงค์หรอด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพชร ยอดราช ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชลธิา พุฒจอก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสรายุทธ สิทธิมาก ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวนัธมล มณีรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริวรรณ แซ่ซี ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรรษพร พันธ์เอียด ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัฒน์นรี เกื้อพรหม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ สงสุข ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายภานุวัตน์ สุขสวัสดิ์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเมษา นิลมาก ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลทวี หน่วยแก้ว ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายภูริพัฒน์ สุขพรสวรรค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจาฏุพัจน์ เกิดฉิม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณภัทร ระวังวงค์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลรัตน์ หนูศรี ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจีดารัตน์ รักวงศ์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงนารีรัตน์ ขาวเผือก ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวผกากุล เต่าจันทร์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววนิดา ถาวรเกรียรติขจร ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา เกื้อเพชรแก้ว ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวณิชากานต์ ทองสม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายกอบเดช ชูสง ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงรักษ์ตะวัน ช่วยดำ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวชุตาภา พันธวงศาโรจน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญชิดา สุวรรณนะ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพีระศักดิ์ ฉีดเสน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนดล คงไข่ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชิดชนก ฉ้วนกลิ่น ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวพัชราวดี เจ้ยชุม ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอิสรียา สิงห์เนี่ยว ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ นวลละออง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริษา กาฬกาญจน์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนานันท์ คงทอง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวจุฬาลักษณ์ สุขมิ่ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเนวิตา จันทร์ดำ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนลพรรณ ธรรมพิพัฒน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุษราภรณ์ แขกเพ็ง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวโสภิดา ยะเดหวา ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภรัตนา เหตุทอง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรนันท์ พรหมนวล ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพิชยะ เกตุทิพย์ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงศยามล แกล้วทะนงค์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพศวีร์ รัตนโกศัย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธาวิดา แก้วมา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นางสาวอารีรัตน์ หนูขาว ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวปิยภรณ์ ทองขาวเผือก ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธีรนุช สงแทน ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลชา โชติชูช่วง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ ยกบัตร ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวกัณฐมณี ถ้วนถวิล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรธิรา ชูกิจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธาสินี พรหมจันทร์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายรัชชานนท์ หนูแก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิยาภรณ์ ปรีชา ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐิตาภา หนูแสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมญชุภา จันทร์สุขศรี ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศุภลักษณ์ วงษ์สวัสดิ์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวรุจิรา ขำนุรักษ์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสุปรีญา บุญเผือก ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนินาถ หมื่นสนิท ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุ๊ดามา โสมอะ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวธวัลรัตน์ ชูจันทร์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทนาพร สาครรัตนะสิริ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกียรติศักดิ์ หนูเพ็ชร ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิภาวรรณ ขุนฤทธิ์แก้ว ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวอิสริยา ปานแก้ว ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพงศกร ทองแก้ว ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงยศวดี ชัยสิทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจงรัก เรืองหิรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอภิตา สว่างรัตน์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ มากจันทร์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุเนตรา รอดรักษ์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกษิดิศ วุ่นนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจันทัปปภา แก้วคง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันท์นภัส แซ่อึ่ง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนฤสรณ์ สิงห์เนี่ยว ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวปานตะวัน วิสิฐสุนทรนนท์ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวสิริรัตน์ พุ่มพูน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภานุวิชญ์ จันเอียด ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวปิยวรรณ ยอดแก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปภาวี ข้องจิตร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววาสิฏฐี จันทร์คง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายวัฒนกร คงเขียว ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายศุภชัย อินทร์เหมือน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสสร จันทร์เมธา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนนทวัฒน์ หนูด้วง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปลายมนัส เพชรเกตุ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี แก่นทอง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวอรญา ทองขาว ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกฤตยชญ์ คงแป้น ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวลิลล่านา วงทิตย์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงสกาวนุช เนียมรัตน์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวันเฉลิม อิ่มสุวรรณ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนฤทัย มีเสียง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาวดี คำจีด ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวกุลชา อำภามณี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฟ้าใส เกษตรสุนทร ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายศุภณัฐ ธรรมชาติ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรัฏฐา คงสม ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงแก้วสรวง ดวงแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนัญญา ทานัง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์นรา บุญปลอด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชนิสตา ใจซื่อดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก อินทร์ใหม่ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายก้องเกียรติ เกลี้ยงแก้ว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตนกมล สารานนท์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสายธาร เรืองรัตน์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐวุฒิ เพชรทองด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิดา สีขาว ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายนิธิโรจน์ ชูผอม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัทนียา รัตนขวัญ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรรณวษา ขุนชิต ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตนาวดี สงสม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศิริลักษณ์ พุดซอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิรกิตติ์ หนูสิงห์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวมนิศา แย้มศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา คงทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุกัญญา อ่อนน้อม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกฤตนัย เนียมชุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอุเทน มงคล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมนัสวรรณ เสือสิงห์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเรวดี บุญวิสูตร ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายอมรเทพ ยาวีระกาศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสิรภพ แสงทอง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอารญา เขียวเอียด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุณยาพร บุญขวัญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ สงสุวรรณ์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธีรภัทร แสงขาว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปุญญพัฒน์ สมุหเสนีโต ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมณรฎา ปานเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิวาพร บุญอุดร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรินธร ชูแก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกนันท์ จริยเดช ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวกฤษณา สุขทอง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวรัตนา สว่างรัตน์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวจณิสตา สังข์แสตมป์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพรพิมล มารักษ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ แก้วโรจน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล รามหนู ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสสร ทรงศิริ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปนัดดา นาคะวิโรจน์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทวรรณ เสือแก้ว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวิชัยฤทธิ์ ทองบุตร ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริลักษณ์ แนะนวน ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวศศิธร เต็มแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐิตาภา จันทร์ดอน ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชวัลลักษณ์ จันทคาธ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งทิวา ศริวรสกุล ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวสุรัสวดี พลคง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศตนันท์ อุ่นเสียม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชราภรณ์ รักนิ่ม ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวธันยพร ขุนชิต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปัญญากร หนูคง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี พิณกลับ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ มากภิบาล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปาริชาติ ไชยพล ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภูวิวุธ นวลเมือง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรรวี หนูรอด ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรดาณัฐ พรหมปลัด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา หมื่นพล ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภานัน ศรีพรหมกร ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวพลอยชนก อินแก้ว ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาววรรณลิสา อริรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุภานัน บำรุงพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิภาดา แซ่ลิ้ม ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายตะวัน นุ้ยคง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐกมล ชูหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริวิภา บุญแข ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดนุลดา พรหมเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวชิรพันธ์ ขาวสุด ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐกิตติ์ คีรี ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวจินตปาตี เกาะทอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวซารีน่า เส็นชุม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายพัสกร พูลเกิด ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนพิษฐา ปานคง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุติพร นุ่นเกลี้ยง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาณัฐ สุขชู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววรรณดี เส้งสุข ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพชรา นิลวงค์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภัสสร มากชิต ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจีรภา ศรีหาบัณฑิต ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิโลบล แสงศรี ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรประภา ทองศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฏฐกมล เลขาผล ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายธัญเทพ สุขสา ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ สุขทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชญานิศ มากมาย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ จูดจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุชานันท์ แก้วมณี ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณา นวลสุวรรณ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พรมนุ่น ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวปาลิตา เนาวรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณกานต์ แก้วแกม ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนภัสกร สิงหพล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวหทัยภัทร พรหมแก้ว ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธารารัตน์ เพชรสุวรรณ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ ชุมวิโรจน์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวศิตา เด็มเพ็ชรหน็อง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายเทวฤทธิ์ แก้วฝาก ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชชา สุวรรณพาหุ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณภัทร ขวัญนาค ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิเศษศิริ ดวงจันทร์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปานตา แสงเมือง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญจมินทร์ ยาชะรัด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวลักษณ์ เนียมใหม่ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกฤตา แซ่จิ้ว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอดิศร เมรแก้ว ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายสิทธินนท์ เสตะพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ เทพเสนา ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามาศ ศรีอ่อน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนาภา นามศรี ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
นางสาวปิยมาลย์ มั่นคง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชวพัฒน์ อินทรสมบัติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเด็กหญิงพัชรพร รักพวก ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา หมื่นลึก ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวพรนภา ชูดำ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายเนติภูมิ กลิ่นเขียว ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจรัตน์ คงผอม ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายธนภูมิ สงเล็ก ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกิตติมา ทองทรัพย์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพัทธดนย์ จันทร์โชติ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอักษรสวรรค์ ชูชุม ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายมินฟารี นะแหล่ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงกมลธิชา จันทร์เอียด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมัญชุพร รอดมณี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชาญวิทย์ จันทร์เกตุ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกชพรรณ ขวัญทอง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุติมาพร อักษรทอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวดี พลายแสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรวิสรา คงใหม่ ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวสิริยากร ทองมาก ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวปิยะวรรณ ภักดีวานิช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอทิตยา ทองนวล ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกทิพย์ รัตนชุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปานฤทัย ปานยิ่ง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายธนวัฒน์ รักช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายหรรษา เสือสิงห์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเมธาวัฒน์ อนุที ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนิติธร พะคะม่า ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศินภา แสงสว่าง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายเจษฎาพันธ์ พงศ์จีน ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวสุชารัตน์ กล่อมเกลี้ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววนิดา เต่าจันทร์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพัชรพล สุขศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรุตยา ชนะสิทธิ์ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงขวัญฤทัย จิตมะแส ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรนิช บุตรสว่าง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายนวกร คงช่วย ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายอรรถชัย แก้วขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเกวลี ขุนภักดี ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวเจวลิน เลขาผล ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรุตา ทองช่วย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรวรรณ ทองเส้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวรัตม์ รัศมีนพเศวต ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา อักษรพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญญารัตน์ ทาทอง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา วงศ์สวัสดิ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกันทร จันทร์แก้ว ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายคชารัฐ ทองคณารักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายใส สังข์แก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนวินท์ ล่องเลิศ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงขวัญจิรา ขนานแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิรมล หนูอักษร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณิชาภัทร วรรณจิตร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริวรรณ ภัยชำนาญ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาริษา พรมวงค์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐพนธ์ งามประดิษฐ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชนิษฎา หอมขาว ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรุดา ชูเลื่อน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญฐิกา คงแสง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายฮัสซัน นุชปาน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธนวรรณ โนรี ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
นางสาวชินานารถ คงศรีทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุธิดา นุ่นตรี ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา ชูแป้น ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวอักษรพันธ์ สยามพันธ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนาวุฒิ ธรรมชาติ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายธนวัฒน์ เหลือทิพย์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอริสรา ดลเขียว ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวเมธาวี อิศโม ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาววรรณิษา นวลขาว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายพสุวัต มีไข่ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรยุบล คงสงด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอมรเทพ บัวทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายอดิเทพ บุญศิริธร ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายปุญญาพัฒน์ เพ็ชรจำรัส ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติยา ธรรมเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายรพีพัฒ พรหมทอง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณฐพัชร หนูพุ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชนินทร ชูเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ ทรงแก้ว ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวกุสุมา วงษสวัสดิ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสิรวิชญ์ รุกขชาติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิ่นปินัทธ์ บัวยฤทธิ์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญมณี เกื้อคลัง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอริสา แสงอ่อน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญจนา ทองผุด ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัตตนาวดี ปานเพชร ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมณีรัตน์ คมขำ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชรพร พริกเบ็ญจะ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววลัยลักษณ์ แสงจันทร์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สวัสดิ์รักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญญาภา แก้วชัย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภัทรกานต์ แท่นจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพศิน เอื้องลพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชญานิษฐ์ สงคง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขวัญเรือน ไปแดน ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
นางสาวอัปสรศรี ไชยรักษ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยธิดา รัตนวิเชียร ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิพิมย์ ธานีรัตน์ ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงนันทวดี ขุนนุ้ย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทธีรา ทิพยศุภลักษณ์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงฑิมพิกา เผือกสม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา ขำผอม ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวเมธาวี จันทร์คง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายชานน พันธุ์นายัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอิสรียา คงคานนท์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา หนูฤทธิ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนพรัตน์ ธรรมรัตน์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชุตินันท์ เต็มดี ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลวรา อินทร์แจ้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภารัตน์ เนียมเจริญ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายปณชัย ทองดี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพัชรินทร์ แซ่ลิ้ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทรรศนพร ไพบูลย์ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายวุฒิชัย แก้วแจ่ม ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกาญดา ด้วงอ่อน ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายกอกินันท์ จันทร์สุขศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปวริศร์ มาแปะ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริพร พรหมแก้ว ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายวรวิทย์ อินกรด ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฑิตฐิตา ปานมา ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาววริศรา เกื้อคลัง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล ฤทธิวงศ์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภัสสรา หนูบูรณ์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวนันท์สินี บุญเตโช ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรวดี ชุ่มโชติ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภิรุจี ขาวเผือก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนิติ กัณฑ์ราย ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวเบญจมาศ ชูด้วง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายศุภกร มะณีรุ่น ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววายุริญ สงไข ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายกณวรรธน์ เรืองเพ็ง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงชมพูนิกข์ ทองคำ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธาทิพย์ กาวชู ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ สินประยงค์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธนภัทร สงเล็ก ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญ์วรา เสนพรัตน์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนันทินี คงหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรบรรจบ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายยิ่งรัก ปานยิ่ง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวพิชญาภรณ์ พงศ์เศรษฐ์กุล ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิรวัฒน์ ผ่องศรี ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาววรรณวิสาข์ เจริญผล ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายป้องนิเวศ รัตนอุบล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวลดาวัลย์ จันทร์เพชร ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายนฤเดช เอกทัศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา ขาวสังข์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภูริสา นิตยเดชพัฒน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์วรรณ เพชรตีบ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายปรเมศร์ อินทร์ปาน ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวกานต์พิชชา แวงวรรณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิตานันท์ พูนหล่อ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปาจารีย์ หนูบุญคง ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
นายจิรวัชร สังบูรณ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัตนาวดี ทองช่วย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิพานัน แก้วรุ่งเรือง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชไมพร สวัสดิ์เกื้อ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิยดี มีขวัญ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายปุณภัฒร์ เทพศรี ต.มะกอกเหนือ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปฏิวัติ เมืองราม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายประวีณ เกตุแก้ว ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายเนติธร ปุรินทราภิบาล ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายฐิติศักดิ์ บุญประเสริฐ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ด้วงนิล ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐณิชา ศรียา ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี นมรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณทญา หมื่นเนียม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ สุขสมบูรณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสิทธิศักดิ์ ศรีสมโภชน์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพิชัยยุทธ เมฆอรุณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิธิดา สังแสตมป์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรสุดา เพ็งเล็ง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดวงตะวัน ชูอุบล ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายอัครวิทย์ พรรณสุข ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐติภรณ์ ช่วยขำ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูมิศักดิ์ พุทธชู ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายจิรศักดิ์ ดำสนิท ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ ขุนจร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชนิสร สังข์จรูญ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวัทนพร สันหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอนงค์นาฏ เล่งอี้ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอารีรัตน์ สุกหอม ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายพชรพล เรืองมิตร ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายถิรวุฒิ เพชรกาฬ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรกนก หนูช่วย ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายณัฐกานต์ นุ้ยเกลี้ยง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสโรชา สันอี ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสุภาภรณ์ สังข์มา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนัชพร ดวงแก้ว ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชริดา ชูพูล ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวงษ์สกุล รัตนพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรากร ดำแท้ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ เรืองศรี ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ ประไพพาล ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมรรัตน์ นามบุตร ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา อมตเวทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา ไหมช่วย ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายวุฒิพงศ์ รุ่ยใหม่ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภูวนาท ดำราม ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภานัน สมเปลี่ยน ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายธนากร มณีรัตน์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายมานพ คงศักดิ์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐวุฒิ เพชรกาศ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศินา จันทร์เอียด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทนา บูชายันต์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอาชาคริส นาคขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจินดาภรณ์ คงสม ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาตาวี คงใหม่ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววรดา คงสวัสดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรณี ดำแก้ว ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปารมี บัวสองสี ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุณยนุช จิตรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาวดี นิ่มเรือง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายวชิระ เกื้อเส้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์วิมล ไหมดี ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาววิไลลักษณ์ ทรัพย์เศวตพล ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา นิยมแก้ว ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ นวลศรี ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิดาภา วงศ์ภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์วิภา แพนเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอทิตา สุนทโรวิทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเธียรชนะ ลายทิพย์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกันติทัต มั่งคั่ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตนภรณ์ ชูชุม ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิตา ไชยด้วง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวณัฐิญา ไหมชู ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาววราภรณ์ จันทวงศ์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุณัฐชา เพ็ชรยาบาล ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจีรณัทย์ รัตนพงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอาทิตยา ช่วยทอง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวดวงฤทัย เทอดทอง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทิกานต์ อุ้ยเพ็ชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิชญาพร นิ่มดวง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนงค์นาถ นิลศรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณ์สุดา ไชยสุริน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปวิช พัฒนพงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฉันทสินี ชูโชติ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมิ่งชะตา วุ่นนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤติยาณี สุขทอง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเจษฎา อนนท์พันธ์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวศุภาวรรณ ช่วยบำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภกฤต วงศราวิทย์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวพิชญา เพชรสง ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิดา ชูด้วง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันย์ชนก ขนานแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัณณิตา นุ้ยด้วง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวปัญฑิณิษ ขวัญสกุล ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัชญา อินทร์ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรัณย์พร อามีน ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวมณีรัตน์ สุวรรณมาโจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเทพทอง สารีบุตร ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนารีรัตน์ อินทรกุล ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายติณนภพ พรหมมณี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรวรรณ หมวดทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวหทัยวรรณ ขุนเจียม ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์เรือง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวศิวาพร ทุ่มขุน ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายจารุวัฒน์ จันทร์หอม ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชรภรณ์ อินทฤทธิ์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายเอกรัตน์ สุวรรณจำรูญ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสวรรยา อภิชาโว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรวดี ไชยตรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอัจฉริยะ ด้วงสง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวกฤติกา ขุนพล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลทิพย์ จันทร์แก้ว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญจนา สันหนู ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา
เด็กหญิงเปรมยุดา กาญจนณรงค์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภสร คงทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกมลวรรณ ถัดด้วง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวลักขณา เปรมปรีชาสุข ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวพรรษพร เกิดแก้ว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายวัชรเกียรติ คงพูล ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจษฎี ทองขาว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจุฑาภรณ์ สุระกำแหง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายมินธฎา เกษตรสุนทร ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายศิวกร นิฒรรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิณณวัตร ดำน้อย ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงสรสิชา คงทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวผกาการต์ เกื้อสุวรรณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณิศวรา ดำทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกันต์ฤทัย บัวจันทร์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภานุเดช หนูกลับ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายพงศกร จุลพูล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐนันท์ กลิ่นเขียว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนนทชัย ขุนฤทธิ์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายนภนต์ มุ่งหมายผล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวนิจวิภา ดำแม็ง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิโรรัตน์ นิ่มละมุล ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวปณิดา ทองขวัญ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอลงกรณ์ ปิดเมือง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศดานันท์ สโมลี ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจักรพันธ์ ขวัญหีด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกวินธิดา จีนเมือง ต.*ท่ามะเดื่อ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพงศ์ เรืองศรี ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายปัณฑ์ธร อมรวิริยะชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเปมิกา นาควิรัตน์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัติกาล เสาดำ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกัลยาณี ธานีรัตน์ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายสุรวิทญ์ จิตต์อักษร ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเสฎฐวุฒิ สุภาไชยกิจ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุภาพิชญ์ รัตนพิบูรณ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชยามร มาเอียด ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เด็กชายบันลือศักดิ์ ฟักช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ พงษ์พิพัฒน์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิญฌาณ์ ภูมิประไพ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวน้ำทิพย์ เศรษฐมาน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวดุษิตา ปานทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ทิพย์ลาย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวธนภรณ์ หนูจันทร์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวปิยะธิดา นิมะ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเมย์วดี เร็มม์ลิงเงอร์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรสุดา พูลเอียด ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภูวดล แก้วรักษ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปริยวัฒน์ หนูแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทักษวรรณ นวลขวัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเกียรติศักดิ์ สุกรอดรู้ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวณัฐณิชา สิทธิศักดิ์ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันยพร มีแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชัยวัฒน์ จีนเยี้ยน ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกกาญจน์ สุขใส ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจุฬาลักษณ์ เพ็งประไพ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายถิรพัฒน์ เรืองอินทร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอสมา สงคง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอังคณา วรรณกาญจน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุวนีย์ ชูสอน ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวพรทิพา เกื้อทอง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาววิจุดา ศรีชุม ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณภัสษา ขวัญแก้ว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายอดิศร ทิพย์หนู ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัลยาภรณ์ นิลพฤกษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชาญวิทย์ เกตุสุวรรณ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเหมวรรณ ช่วยสม ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
นางสาวอารียา วิมลจิตต์ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
เด็กชายชนาธิป หัสเขียว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธวัชชัย น้อยสังข์ดำ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจักรี ชุมแก้ว ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณณัฏฐ์ เมืองสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวดาญาน่า บินดิน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวอมลรดา กรณ์ทอง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติรัตน์ หลีวิจิตร ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงน้ำทิพย์ ยกฉวี ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายมนสวรรณ เจริญรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกฤตพจน์ เสือพล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรติรัตน์ หนูนุ่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิวนาถ บัวเนียม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิลาพร ภู่ทรัพย์ทวี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญจมาศ ฤทธิศักดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุญญรักษ์ บุญคงแก้ว ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววัลลภา นุ่มนิ่ม ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุจิรา พรมบุญแก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพรทิพย์ มากยก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลวรรณ ศรีเอียด ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวุฒิภัทร บุญเรืองขาว ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชลดา หนูเจริญ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสิปปภาส ควงแสง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายธนธรณ์ ทุ่มขุน ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสมฤดี พรหมแทนสุด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภาวดี ขาวขำ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงปนัดดา ทองสม ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววรรณวนัช บัวอินทร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุธิดา หนูวัน ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะดา จันทร์ปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรรษมนต์ อักษรทอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปาริฉัตร พลเพชร ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวกุลิสรา คงแข็ง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเบญจบดี อุไรวรรณ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัจฉรา ไชยวงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายยงยุทธ มุขตา ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพลอยน้ำผึ้ง จงดี ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณกานต์ นวนเปียน ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ นิ่มดวง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมลขวัญ แก้ววันเพ็ญ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรลภัส เพชรคง ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวนันทิกา เอียดสกุล ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุลภัทร ชูปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรนุช ชื่นใจ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชานน ศรีเงิน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิยวัชร์ ถนอมแจ่ม ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวตอรฏัก วงศ์บา ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวอรปรียา คงด้วง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายภูวดล ขวัญทอง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสรศักดิ์ ทองรุธ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐณิชา ชูแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอภิสิทธิ์ หนูหิ้ม ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวปานิษา ด้วงหวัง ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาววิภวานี แสงสง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายการัณยภาส ธรรมรังษี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวลักขณา บุญแสง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายเกษมสันต์ ชายเกตุ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงกันต์หทัย เกื้อเหลือ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายรุจรวี ชูยิ้มพานิชย์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวลักษณา ศิรินุพงศ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐดนัย หนูชู ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศิวกร โรจนรัตน์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุฑิณา ฤทธิวงศ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกกาญจน์ พลเพชร ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวศตนันทน์ จันทร์ปาน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายชนาธิป ทองดียิ่ง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เด็กหญิงพิมลพรรณ รักษาพล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโสภิตา เกื้อมิตร ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกอร แซ่ตึ้ง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฉมาบดี ฤทธิ์เลื่อน ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัญชนก หลักเมือง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามณี วรรณจิตร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรัชา วงค์สวัสดิ์โสต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธันย์ชนก ชูเมฆ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชิดชนก ชูชนะ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก พรหมนุ่น ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสถาพร ศรีรักษา ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายสุรศักดิ์ ขวัญอ่อน ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายภูรินทร์ สุกทอง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวศันสนีย์ ด้วงช่วย ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุกฤตญา สงเกิด ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวมัลลิกา แดงเอียด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพล หมื่นหนู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุทธิดา ไข่สง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอนันยช จันทรโชติ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอชิรญา อินทรวงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนัญตา คําเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอรรถชัย ด้วงรุ่ง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิกานต์ วีระกิติกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริณีย์ หัสชัย ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายปิยวัฒน์ ทองบุรี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐณิชา เรืองนิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณโยดม ไพชำนาญ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายนราวิชญ์ เพชรสุทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวัชรายุทธ จันทร์รัตน์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายศุภกิตติ์ ภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชญานิษฐ ชนะสิทธิ์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
นายจิรวัฒน์ ภูมุงคุณ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสุภาวดี สุกดำ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายนวพรรษ นวลจำรัส ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศรายุธ ด้วงเอียด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมาริษา สังข์ยอด ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรัชยา ชูรอด ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเอกลักษณ์ ธรรมศรี ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ เทพรินทร์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกิตติมา สาระนันท์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวราตรี เพิ่มบุญ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปุณยนุช ไชยยางค์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรายฟ้า เขียวศิริ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเอกรัฐ ชูทับ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงยศสกุลวดี เพชรคง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนากร ชูกลิ่น ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี เกตุรัตน์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณษา ด้วงอุบล ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเพ็ญนภา คงดำ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธัญญารัตน์ คำเสน ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรัญญู นุ่มนิ่ม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภาวินี หนูสังข์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายวชิรวิทย์ บรรณกิจ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายชโลธร พริกแก้ว ต.ลำสินธุ์* อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ จันทร์ดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุรสิทธิ์ อินทร์แสง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายภูษณ ชูช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุจรดา สุวรรณเกตุ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริมล ชูปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัญชลี สีราม ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศุภาวรรณ คงเขียว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพาขวัญ อักษรเนียม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวหทัยรัตน์ สุดแป้น ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวสุดฤทัย อ่อนประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภาณุพงษ์ เอียดเฉลิม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเอกพงษ์ เกื้อชู ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสิรวิชญ์ กาญจนโรจน์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูมิิพัฒน์ บุญชูคง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวเพ็ญพิชชา หนูเยาว์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิรโชติ นุ้ยจันทร์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายศุภกิจ ขวดปลอด ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวปิยดา ปาลเกลี้ยง ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นายวรวิทย์ นุ่นรอด ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี ทองเดช ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายประเสริฐศักดิ์ จันสุกสี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวรรณ เต็มดี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุษยมาศ เผือกสม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา โชคไพศาล ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายญาณวิชญ์ ชูวิวัฒน์รัตนกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเมธีธัส นมรักษ์ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาววิลาสินี ขวัญเมือง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงศดานันท์ เมืองสง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอภิญญา บัวแสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนพล ศรีหมอก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศินา เทพสง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายคณัสนันท์ สมสง ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวรัชนีย์ อินขาว ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวภานุมาส สุกนวล ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา อินสุวรรณ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสุบัติ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา วรวงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชา จันทร์เลื่อน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวัฒน์ เสระหมาน ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทิพปพา ทองบุตร ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันญกานต์ สิขิวัฒน์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชรพร บุญสวัสดิ์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐฐา ฉิมทับ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรรณ นุ่นด้วง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปาณัท เทพหนู ต.