รายชื่อสมาชิก (ปี พ.ศ. 2558)

ชื่อ-สกุล ที่อยู่
นางสาวชญานิศ มากมาย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑารัตน์ คงแก้ว ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายปวีณ เที่ยงแท้ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ ยกบัตร ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงมลขวัญ แก้ววันเพ็ญ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กหญิงตรีสรา มีเอียด ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายณัฐภัทร สุนทรชวัด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพรรณพงศ์ คงมา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกชพรรณ สุริยงค์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายเกษมสันต์ ชายเกตุ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงปณิดา ช่วยเนื่อง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวธนาภรณ์ แทนมาก ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวหฤทัย เทพขวัญ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทราพร นุ่นนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐิติกาญจน์ อินแพง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเนตรนพิศ จิตรขาว ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวลดาวัลย์ จันทร์เพชร ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาววนิดา นวนไหม ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุนิสา ชูอินทร์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนิกา หนูมา ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวชมพูนุท ช่วยยก ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายภาณุพล ไข่ช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณิชาภัทร นุ่นด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเมทินี ชูทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพัชรพล สุขศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธิมาศ สินยัง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภานัน สมเปลี่ยน ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสมัชญา พูลเอียด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายวันรพี พูนหล่อ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอภิชญา เพชรไตรภพ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาววรรณิดา ศรีเกตุ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนิษฐา สังข์มี ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวพัทวัน พรายอินทร์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายถิรพล พงศาปาน ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายชุติพงศ์ สิริสาโรจน์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายจตุพล วิบูลย์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชญา อินนุพัฒน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิระวัฒน์ เกตุชู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันย์ชนก ขนานแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายไกรวิชญ์ เนียมเจริญ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวเบญญา ช่วยพิชัย ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวอรวรรณ หลินมา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนทัต โชคมาก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพัสกร พูลเกิด ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุชานาถ วรกาญจนานนท์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณกานต์ นวนเปียน ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญฐิกา คงแสง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายไชยวัฒน์ เหวยไทย ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ นวลศรี ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวริศรา ศรีอนันต์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวฉัตรตราภรณ์ หนูรอด ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมณีเลิศ เขียดนิล ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะฉัตร อ่อนจุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเขตวัตถุ์ ภูมี ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายชนาธิป หัสเขียว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยาพัชร บุญช่วย ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวปิยดา ปาลเกลี้ยง ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวชญานิศ สงฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยธิดา จันทร์เกตุ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวธันย์ชนก ชูเมฆ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกฤษฎา ศรีวิเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเนติธร มูสิกเจริญ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงปฤษณา อินเหมือน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปฐมวรรณ เมืองสุวรรณ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
เด็กชายธนพล ยุวกาฬกุล ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทักษพร อ่อนแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ มากภิบาล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูวนาถ แก้วเศษ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอิสริยาภรณ์ เรืองหิรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปภาวี ข้องจิตร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพชรา นิลวงค์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสิทธิชัย ดำเรือง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริพร จันนก ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรพินธุ์ กัมพละไพฑูรย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณา สัจจะบุตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐติภรณ์ ช่วยขำ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันญกานต์ สิขิวัฒน์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปานตา แสงเมือง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุวรรณี ขำยา ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐณิชา สิทธิศักดิ์ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายชานน ศรีเงิน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวหทัยวรรณ ขุนเจียม ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสโรชา นาศรี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุษราภรณ์ แขกเพ็ง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายจิรัฐพงศ์ แจ้งแก้ว ต.*ป่าบอน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นายสุรศักดิ์ ฟองหิรัญศิริ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนโชติ รองเลื่อน ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอารียา ชุมประมาณ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสุกานดา หนูทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ ชุมวิโรจน์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยวรรณ หนักเกิด ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกุลนันทน์ หนูแก้ว ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายวิชัยฤทธิ์ ทองบุตร ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิรินยา นาคะวิโรจน์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายศุภชัย พวงพวา ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอาภัสรา เข็มทอง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวปฏิมา แก้วขุนทอง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายวิวัฒน์ สีสุวรรณ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงติณณา นุ้ยสุด ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายต่อศํกดิ์ จันทร์ครบ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายพันธกานต์ พันธ์ประสงค์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอักษรสวรรค์ ชูชุม ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐิญา ไหมชู ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา เรืองติก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเมวิกา ขวัญสุวรรณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐสิทธิ์ ด้วงหวัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทิพวรรณ เมืองน้อย ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัชยา ทองสม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชมพูนิกข์ ทองคำ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววันวิสาข์ ชูดำ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุประวีณ์ บัวเนียม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดา ปล้องไหม่ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิภา รัตนวิเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเจษฎา ทองทวี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวน้ำเพชร ณ พัทลุง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธนวิชญ์ บุญวงศ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศิตา เด็มเพ็ชรหน็อง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ เทพเสนา ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธนวิชญ์ เทพหนู ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวรัตนาภรณ์ สว่างรัตน์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิชุตา จันทร์ฝ้าย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสุริเยน เกตุชู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชนิษฎา หอมขาว ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกิตติวรา ศศิธร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริลักษณ์ พุดซอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฏฐธิดา รอดพันธ์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวภานุมาศ แสงโคตร ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิพย์อรบุษย์ ทิพย์สุขุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูวดล แก้วรักษ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์วรีย์ สุริยวงษ์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงจิตติมา คงสม ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพรชัย บุญยะวันตัง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจิราวรรณ ตราหนู ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปนัดดา นาคะวิโรจน์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวดี สวัสดิ์เกิ้อ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทิยา บุญรุ่ง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี แก่นทอง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายอิสรา เพชรน้อย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปัฐมาภรณ์ คงใหม่ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธัญญาเรศ ชูหอย ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันท์สินี บุญเตโช ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเมรษา ขวัญรอด ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวฤทัยรัตน์ เพชรรักษ์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศลิษา นิฒรรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณิชกมล รัตนพันธ์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรวดี ไชยตรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรองกาญจน์ คงนุ่น ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงหทยดล ขวัญมิ่ง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนิกา ฤทธิฉิม ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายประกิต เกิดแก้ว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธัญลักษณ์ ชอบงาม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอินทิรา ชุมทองมา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยะธิดา ทองเอม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์วิภา แพนเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรัญญา คงหาเพชร ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวชไมพร หนูนุ่น ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชมพูนุช ชุมทอง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนุชรี เรืองฤทธิ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพริตา รอดชุม ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกันต์ฤทัย บัวจันทร์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศศิธร มีขำ ต.*ท่ามะเดื่อ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวเบญจรัตน์ สวัสดิโรจน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายญาณธิป พรหมบุญแก้ว ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล
เด็กชายวรพล ทองหัตถา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรพิมล ชูกลิ่น ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปัญฑิณิษ ขวัญสกุล ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวปิยธิดา สีนาค ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเขมิกา เดชอะรัญ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุกัญญา ดวงทาลา ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายเจษฎาภรณ์ จันทร์ผลึก ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวราตรี เพิ่มบุญ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณภัทร ระวังวงค์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ รัตนตรัยวงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐิติมา รักร่วม ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายธนวินท์ ล่องเลิศ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิกา คงเทพ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายวโรดม ปานดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนวพัชร์ สังข์จีน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวญาณิศา ขุนนุ้ย ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรวรรณ พุฒจอก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนาริญา ขุนจิตรดำริย์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวเมธาวี จันทร์คง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภูวณี บุณยประสาท ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงยุพเยาว์ หมวดจันทร์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรสุดา คงช่วย ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมัชฌิมา ฤทธิเดช ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงวลิตา ไชยแป้น ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิกานต์ ด้วงศิริ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิตินัดดา โชติไพรัตน์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรษชล นกหนู ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐกานต์ พรหมทอง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนฤสรณ์ สิงห์เนี่ยว ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายชนาธิป สุขทอง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภูรินทร์ สุกทอง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐภัทร รักช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิมพิสา สุขยัง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายพิสิฐพงศ์ สุวรรณพนัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทพร พลายงาม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพัชชา อนันต์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัทธ์ธีรา ทองพลัด ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวณัฐชา ย้อยช่วง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจารุมน ติกแก้ว ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกมลวรรณ คล้ายมาก ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภารัตน์ ขำแก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนารีนุช นาคกรี ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรินัน เอี่ยมสุข ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายนนทวัฒน์ หนูด้วง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญชนก สุวรรณประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพยุงศักดิ์ รักพวก ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายเทพทอง สารีบุตร ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวดี พลายแสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพิสิฐพงศ์ เพชรจำนงค์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวปริญญาวรรษ จันทร์เทพ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวชไมพร สวัสดิ์เกื้อ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณินดา เตียวอนันต์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธราธร ร่วงราม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑาทิพย์ ทองขาว ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวกิติมา เหมือนเนียม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิภารัตน์ เทพมาก ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรรณิกา เนียมวงศ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุทธิรา เพิ่มเดช ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ สุกแก้วณงค์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววรรณวิศา ศรียวง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชนีกร สุวรรณจำรูญ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายนวพรรษ นวลจำรัส ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายคณิติน นวลปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชนีกร ดำสง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี สามสี ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงขวัญธิดา คงมี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปรมินทร์ ชิดไชย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายอภิรักษ์ เชาว์สุโข ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวชลดา เรืองดำ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณรงค์ชัย มูสิกะรัตน์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐธิดา คงย้อย ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววชิราภรณ์ ไข่ช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนิตย์นภา เพชรสังฆาต ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกรชกาย อินทร์นิพัฒน์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปวิชญา นิลพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุษยนุช ไชยนาพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปภาวดี ผุดผ่อง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภกานต์ ชูชนะ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวจีดารัตน์ รักวงศ์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายคฑาวุธ เขียวไชย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเยาวลักษณ์ อินทร์ชุมนุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิตยา รอดหนู ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวอภิชญา พิศพักตร์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอินทร์ธุอร ฤทธิโชติ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายจิราวัฒน์ สุบรรณพันธ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายจิตติพันธ์ สุวรรณชาตรี ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณภัสรา ปรางน้อย ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวกัลยาณี ธานีรัตน์ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวจันทัปปภา แก้วคง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจรัตน์ คงผอม ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายจิรวงค์ หนูช่วย ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสาริตา อักษรเนียม ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิดาภา ชนะสิทธิ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิพากร กัณหากรณ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววัทนวิภา สมมาตร ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรปรียา คงด้วง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกอร แซ่ตึ้ง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพงศกร ทองแก้ว ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายโอปบุญ ชิณธรรม ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเขมิกา ไวยรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเอกภาพ มากพิบาล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอภิวัตน์ ราชรักษ์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวมัลลิกา แดงเอียด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทานตะวัน เกลี้ยงสง ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวภารดี พรหมมา ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธิดา หนูบุตร ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายปริญญา วรากรสิริ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกฤตนัย เนียมชุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงไพลิน อินทร์เพชร ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางอัมรัตน์ นวลเต็ม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจุรีรัตน์ ขุนณรงค์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายนาธาร ชุมคช ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายชนินทร ชูเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฏฐกมล เลขาผล ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภัสสร มากชิต ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายพลกฤษณ์ หมื่นเพชร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
นางสาวชิดชนก ชูชนะ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิณณพัฒ เทียบพุฒ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ มากแก้ว ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอริสรา เชียงทอง ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เด็กหญิงกวิสรา จินดารัตน์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายสราวุฒิ ปานเพชร ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติพร อ่อนแก้ว ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวฉัตรทริกา จันทวงศ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรินยุพา วงศ์ภักดี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริอรรถ ศรทอง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชรวดี พรหมนวล ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปภาวรินท์ หนูผุด ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายบันลือศักดิ์ ฟักช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภวพร บุญปลอด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุธิตา แกล้วทนงค์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววรรณทญา หมื่นเนียม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายป้องนิเวศ รัตนอุบล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศักรินทร์ ปานเพ็ง ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงสิริวรรณ ฉางทอง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัทร์นฤน สังข์ทอง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโสภิญา โอทอง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปวริศา อารีย์รักษ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุญยอร อินใหม่ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววราภรณ์ ย้อยแก้ว ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิกานต์ มาแดง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจีรวรรณ ทองสม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวทรงพร หนูแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอนุสรา นุเวที ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววิจุดา ศรีชุม ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนดล คงไข่ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสกาวนุช เนียมรัตน์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศุภชัย ช่วยสีนวล ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจอมใจ พลด้วง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรุณโรจน์ หนูช่วย ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายนัคพล อินทรภักดี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุนิษา สวัสดี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลวรา จันทร์มี ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายฐิติวัฒน์ เนียมรัตน์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสุพัฒน์ ยอดณรงค์ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงเนวิตา จันทร์ดำ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัชญา อินทร์ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปฐมาวรรณ เนียมชุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิตกัลญา รอดพูล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี ทองเดช ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิราพร สุขทอง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัททิยา ดำช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชุติกาญจน์ คงศรียะพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาพร สารวงศ์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทราวรรณ ภักดีสงคราม ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิกานต์ วีระกิติกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสีนีนาฏ คงดำ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายการัณยภาส ธรรมรังษี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัตนากร นิทา ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนาพร วาสุเทพ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวบุษยา เพ็ชรหีด ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายคทายุทธ์ ลายทิพย์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกิตติญา พงศาปาน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชัชพิสิทธิ์ โสไกร ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวจารวี ชูฟอง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามาศ ดอกกุหลาบ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญวรัตม์ หนูชู ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุพนิดา รอดวงค์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริกานต์ รัตนะ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัลยาเรศ ศรีนวลอินทร์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายธีรภัทร เพชรโชติ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารเพชร โทบุรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑาวรรณ ยุวกาฬกุล ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณวิสาข์ เจริญผล ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสุวพิชญ์ ปานเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา บุญจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐิตาภา จันทร์ดอน ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพลอยน้ำผึ้ง จงดี ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุนิสา อินทร์ประดับ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวลลิตา เภอเกลี้ยง ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงกุลธิดา นวลมาก ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธมลวรรณ ชูเก็น ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจุฑาภรณ์ สุระกำแหง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวภูรีรัตน์ สุทธิสงค์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมัลลิกา อ่อนประชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศุภชัย ด้วงมา ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวกุลนาถ โชติไพรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนกร ดวงภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขวัญฤดี ไชยสินโณ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวเกษรินทร์ เหลือจันทร์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวศศิธร ช่วยแก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณวษา เรืองประดับ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภาณิศา จันทร์เอียด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรรณชาติ สุกศรี ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายณัฐพนธ์ งามประดิษฐ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจารุวรรณ พลยิ้ม ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอทิตยา ทองนวล ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเบญจมาศ ชูด้วง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายอนุวัฒน์ คำนวณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัทชา จูดคง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปัทมาสน์ โสมณะ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวธีรดา พุธสุข ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณิชากร จิตรเอียด ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายพิชัยยุทธ เมฆอรุณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญลักษรณ์ จอกเกื้อ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนภัสวรรณ ชายเกตุ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมลณัฐ แก้วนก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤตพงศ์ รัตนพันธ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณฐพัชร หนูพุ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาทิตยา อินนุรักษ์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงชญานิษฐ์ รามหนู ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวอิสริยะ อุ่นเสียม ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวลักษณ์ เนียมใหม่ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกุลนภัสสรณ์ สิริภูวดล ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวศิริกาญจน์ ทองสุข ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมณีรัตน์ เวชรักษ์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายสัตยา เกื้อหนู ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายปฐวี ชูรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกฤษณธร หนูชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเนตรธาดา มุสิด ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิภารัตน์ มาเอียด ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงอณันทิตา ยิ้มเส้ง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอมรเทพ ยาวีระกาศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพิชานันท์ แก่นทอง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑารัตน์ อภัยรัตน์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทราวดี กิ้มแก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกานต์ธิดา คงนก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเอกรัตน์ สุวรรณจำรูญ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจินตนา ไกรศิริ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสิทธินนท์ เสตะพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งไพลิน โกศล ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงสุทธิดา พราหมเล็ก ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัจฉราลักษณ์ เศียรเกื้อ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายพีรยุทธ์ ชัยศรี ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนวัฒน์ ชูปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสิรวิชญ์ อินกัณฑ์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณวิสา แจ้งจุล ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ กลับสกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุภวรรณ คล้ายสมบัติ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจวลิน เลขาผล ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐฐิกุล คงแป้น ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาภัสรา ทองมาก ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวจิรนันท์ พรหมนวล ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธณวัฒน์ หนูเพชร ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวกุมารี จิตจินดา ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวกมลทิพย์ ทองอนันท์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ แก้วบุญช่วย ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชยา ชูเกลี้ยง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายกันตภณ หนูห่อ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงยุวลักษ์ เกตุหนู ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริวรรณ แซ่ซี ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา พงษ์ชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชโลธร พริกแก้ว ต.ลำสินธุ์* อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอรุณพงศ์ บุญรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววทัญญุตา ยอดตระกูล ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรานันท์ บัวทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสุวิจักษณ์ หนูชูชาติ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวบุญชลิดา เอียดดำ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรุตา ทองช่วย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิภาวี ขาวโปง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวฉัตรวนา พุทธโชติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุรกานต์ คล้ายเลื่อน ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายอิทธิกร หลินมา ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภสร คงทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายขุมทรัพย์ รัตนพันธ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัญชนก เพชรสังข์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรวิทย์ อินทร์เหมือน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะวดี รัตนวิเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชญานนท์ สีคุ่ย ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอาทิตยา หนูรอด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรางคณา เศรษฐสุข ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา วรวงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุนันทา ขุนมณี ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญ์สินี บุญสนิท ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
นางสาวกมลชนก จันทร์สว่าง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุณิสา กลายเจริญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจิตติยา ศรีอรัญ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอัจฉริยะ ด้วงสง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวจุทามาศ ทองนวล ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายประภัทชัย เตี้ยวเนี่ยว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรุจิโรจน์ เผ่าชู ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกษราภรณ์ เอ่งเซ่ง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปณิธิ พัฒนพงศ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธาทิพย์ สงคง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายนพรุจ โพงตุ้น ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววราภรณ์ วงค์เลื่อนฤทธิ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวันเฉลิม อิ่มสุวรรณ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอภิสิทธิ์ เกลาฉีด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสิริลักษณ์ ฟักช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายนันทวัฒน์ จันทร์ช่วย ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายชวพงศ์ เวชรังษีกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพลากร ชูช่วย ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปาณิศา ทิพย์เพ็ง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเมทินี สวัสดิ์ประสิทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทัตติยา คงบุญทอง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรางค์วลัย สุขอนันท์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนฤทัย มีเสียง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปานฤทัย ปานยิ่ง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวอนงค์นาถ คงชู ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์เกษร ทองทวี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายกฤตเมธ ทองคำ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปฐมพร ผอมขวัญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอัปสรศรี ไชยรักษ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรานุช พรหมวงษ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันท์นภัส แซ่อึ่ง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชาลิฎา ศรีมณี ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวปิยะธิดา อยู่นาค ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายอภินันท์ ยูงทอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายคณนาถ เหมือนขาว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภานุพงศ์ ทองศรีชุม ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวเพ็ญพิชชา หนูเยาว์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภานุพงศ์ ฉิมรักษ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววิภาวัส แสงจันทร์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรดาณัฐ พรหมปลัด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐศิยา อับดุลกะเดช ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงนพวรรณ จันทพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิรินทิพย์ นะหนู ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุจิรา พรมบุญแก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงยุพารัตน์ คงแข็ง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์วิมล ไหมดี ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวพนิดา ทุ่มแก้ว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอิสรียา สิงห์เนี่ยว ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวจิรวดี บุญสง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววรัญญา จันสุกสี ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสินีนาถ ชนะกิจ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวิริทธิ์พล เพ็งจันทร์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวภัทริชา อินแพง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฬาลักษณ์ สุขมิ่ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายยิ่งรัก ปานยิ่ง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวปทัตตา ทองหวาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสรวิศ แสงแก้ว ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุภาพิชญ์ รัตนพิบูรณ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวนิดา พลับปลอด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอารยา ฤกษสโมสร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพลอยไพลิน อินทรวงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรพร บูรณพิเชษฐ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ขำคล้าย ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายปริพั้ฒน์ คงแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ จิตงาม ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวนุชรี ช่วยจันทร์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิมลรัตน์ หนูรอด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกฤษฎา หนูแป้นน้อย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายสรายุทธ์ เยาว์ด้วง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนพรัตน์ ธรรมรัตน์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณยฎา รักชุม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนพล สักจง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอติราช คงเกลี้ยง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายประกฤษฐ์ สุดแป้น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฬามาศ เพ็งประไพ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิรัฏฐ์ คงชู ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอังคณา ทองสุข ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจินดารัตน์ อินทรสมบัติ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ สุขทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทราภรณ์ แก้วขาว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยราศี เจริญธนชาติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดลศิริ เภาทอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัคจิรา นุ่นนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกชกร แสงจันทร์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา ภักดิ์ช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวุฒิชัย แก้วแจ่ม ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงคีตภัทร นาควิโรจน์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายธนภัทร สงเล็ก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิติมา หนูผุด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภูริณัฐ รัตนพันธ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชัชภิมุข บัวผุด ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชราพร วัฒนชัย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเกวลี ขุนภักดี ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธาทิพย์ กาวชู ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทกานต์ พูลเกื้อ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนราทิพย์ แก้วทอง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวัทนพร สันหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศิวกร นิฒรรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชนิตา ทองเจือ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอาภากร ด้วงเหมือน ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนภรณ์ หนูจันทร์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายศตวรรษ สังข์แก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชิดชนก ส่องสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายโกวิทย์ ศรีอ่อน ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิมลพรรณ เกื้อสุข ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาววนิดา สิงหพล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรนิษฐา สุวรรณตานนท์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปิยาภรณ์ ทิพย์ทอง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญชิสา ยอดเกื้อ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกมลวรรณ นิจนารถ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวัฒนศักดิ์ กลิ่นเขียว ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายวรากร จันนวน ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงโสมภัทร รัตน์ทอง ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวปิยะธิดา นิมะ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิพย์สุดา ฤทธิรัตน์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศตนันทน์ จันทร์ปาน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายกิตตินันท์ สมบูรณ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายจิรายุ แก้วรุ่ง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนริศรา นาควิโรจน์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกันต์หทัย เกื้อเหลือ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุกัญญา เอียดชุม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงน้ำทิพย์ ยกฉวี ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายมนูญ บุษราภรณ์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวเมษา นิลมาก ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเปมิกา นาควิรัตน์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชินกฤต การะเกตุ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
นางสาวสวิตตา ศรีหะรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา สังข์ติ้น ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงตัสนีม เกือหมาด ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายธนวัฒน์ รักช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธนพนธ์ เสาวภักดิ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววริศรา จิตต์สำรวย ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายชยพัชร ช่วยชุมชาติ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐิติมา ราชเล็ก ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจุฑาทิพย์ เรืองแก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเพ็ญพิชชา มีชู ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ ศรีสะอาด ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวภาริตา หลินมา ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมาลินี หนูนุ้ย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงลัฆวี คงสุวรรณ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอินทัช วัดสว่าง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวีระยุทธ หนูวงค์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ ไชยวงศ์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปรียาเนตร เดชดี ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายถิรวัฒน์ บวรเวทย์ไพศาล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลธิชา ชูทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุดฤทัย อ่อนประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภาณุวิชญ์ หุ้นสวัสดิ์ ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงณัฐธิยาภรณ์ กองเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศยามล เดชนะ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภัทรพงศ์ บัวมา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนินาถ หมื่นสนิท ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนวิทย์ คณะย้อย ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มีธรรม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณโยดม ไพชำนาญ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายมินธฎา เกษตรสุนทร ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอัจฉราวดี คชภักดี ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญญารัตน์ แก้วทอง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัญญา ชูชมชื่น ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวศุภิสรา ทองสีนวล ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายโชติพัฒน์ ชูเชิด ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศศินา ทองช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพล ขุนจร ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา หนูแสง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวญาณภัทร แสงแก้ว ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณีรนุช แซ่หลี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ ศศิธร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวีระชัย วรศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววราภรณ์ จันทวงศ์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุจินันท์ มากสง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทวรรณ เสือแก้ว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอาทิตยา หนูขาว ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายชีวิน ทองสม ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอธิตยา โกแหละ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอนงค์ประภา มุสิด ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอดิศร ทิพย์หนู ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรินทิพย์ พันนายัง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายอุกฤษฏ์ พุมนวล ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงพนิตา รัตนานุกูล ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรพร แก้วศรีขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิรกิตติ์ หนูสิงห์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงดลฤทัย จันทร์แก้วแร่ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาภรณ์ สุดขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอารีรัตน์ หนูขาว ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาณัฐ อินทร์ยงค์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายกิตตินันท์ ขวัญรอด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกียรติศักดิ์ ชูเกื้อ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ศรีอะราม ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายชนุตม์ อ่อนทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายฐิติศักดิ์ บุญประเสริฐ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุอาภรณ์ ยูงกอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายแสงตะวัน ทิบทัม ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวสิษฐ์พล ทองสีดำ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกิตติชัย ก้งซ้าย ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายเนติพงศ์ สงทวี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวรชนิศ ทองจันทร์ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายภานุเดช หนูกลับ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชญากานต์ ปล้องใหม่ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฎฐ์นรี สังข์แก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสิงหา แก้วประกอบ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ ประไพพาล ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนาฤดี ศรีหมอก ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐดนัย หนูชู ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุษราภรณ์ รุ่งเรือง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวณัฐพร สงสัย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวบุญญรักษ์ บุญคงแก้ว ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสการัตน์ คุมมะระ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิตารีย์ หนูคง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤตยานี สังข์หนู ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ตรียวง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภานุวัฒน์ จีนลอย ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชานาฏ ตาแก้ว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฬาลักษณ์ เพ็งประไพ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายฮัซซาน หมีนปาน ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรรัมภา รอดมณี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววันวิสา ไชยวรรณ์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวพัชราภรณ์ รักนิ่ม ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวบุษกร แย้มรัตน์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเยาวลักษณ์ อภัยรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา ขำยา ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอุเทน มงคล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภทรพรรณ มณีอ่อน ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายอรรถชัย ด้วงรุ่ง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจินดาภรณ์ คงสม ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุรัสยา หนูแสง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวชิราวุธ คล้ายสมบัติ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอัควินท์ แขวงสุ่น ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา อินทนะนก ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรรวี นวลเกลี้ยง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฑิมพิกา เผือกสม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐภัทร แดงสี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปวันรัตน์ ศิรินุพงศ์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภาวิต ประวัติ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพัณณิตา นิลมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเมษยา บุญสนิท ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกิตตินันท์ สมัครพงค์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรธิรา ชูกิจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสกนธ์ แก้วอุบล ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเมธาวดี ก้งเส้งวั่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสสร จันทร์เมธา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอนันต์ยศ ช่วยดิษฐ์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวเจนนภา กราปัญจะ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกุลธรา บุญมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิรมล หนูอักษร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ สตานุมัง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนริศรา อินทรกุล ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธวัชชัย น้อยสังข์ดำ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอัครพงศ์ สายแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรัญญาสินี พุทธแป้น ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา หมื่นลึก ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายภาณุเดช บุญน้อย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญญทิพย์ กลับสุกใส ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสาธิดา คล้ายสมบัติ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสุภาวดี สืบวงษ์เหรียญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ อ่อนประสงค์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเปรมรักษ์ สมุหเสนีโต ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธีรพงศ์ ทองดีเพ็ง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิภาวรรณ ขุนฤทธิ์แก้ว ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายปิยะนัยต์ ทองบุตร ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปนัฐตา เจนชูบัว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเอกกวี จิระรัตนวรรณะ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิวิมล บุญส่ง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปานิษา ด้วงหวัง ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวจงรัก เรืองหิรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา สุขมิ่ง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายปุญญาพัฒน์ เพ็ชรจำรัส ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายสุธน นิลทอง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ ตั้งเตี้ย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววนิดา อาษาสิทธิ์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชมพูนุท คำทองดี ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายเจษฎา หนูทอง ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงฉมาบดี ฤทธิ์เลื่อน ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายศุภเวช หวานสนิท ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายกีรติ คงแก้วหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจิรภาส กรประชา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัชวนันท์ เต็มราม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธันย์ชนก ปิ่นทองพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติพงศ์ สำแดง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวศศิพรรณ ยอดแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายนัฐพล วิทยารัฐ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกมล ปานโต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐากร เพชรรัตน์ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวเกศินี หลเมฆ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวศิริมา เกลี้ยงกลม ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนุชนภา เฮงวัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนภัสวรรณ บัวเนียม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปฎิวัติ ขาวสุด ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปุณณภพ เดชดี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญจา สังข์แก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุทิวัส ปราบปราม ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายณัฐดนัย ปานศิริ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญจวรรณ สุดจิตร ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงภคภา เดชสง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญ์ชาดา แกล้วทนงค์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวแกมมณี วรรณะ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสิทธิศักดิ์ ศรีสมโภชน์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายนภดล สมผุด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสหวรรษ ทองเอม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายวุฒิชัย มะลิทอง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายกษิดิศ วุ่นนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปฏิพันธ์ ไหมศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวสิริวดี ศรีสวัสดิ์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายจารุวัฒน์ จันทร์หอม ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจินดาพร พ่วงแสง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธนบดี แก้วศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริวรรณ ภัยชำนาญ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวปรีดาวรรณ อนันตริยกุล ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเกรียงไกร ธรรมพิทักษ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธีรนุช สงแทน ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิตินันท์ จันทร์ทิน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกัลปนา บัวศรี ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวศศิวิมล เหลือทิพย์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชาลิสา สังยา ต.ทุ่งสองห้อง อ.เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร
เด็กชายอรรถชา ทองคำ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวชนิสรา ศักดาณรงค์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเอกวัฒน์ ไข่แก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกุสุมา วงษสวัสดิ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัญมณี ดำจ่า ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงณิชาภัทร อินทะระนก ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวคะนึงนุช แย้มช่วย ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายธีรภัทร แสงขาว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชริดา ชูพูล ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชรพร บัวตูม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวชิรวิทย์ บุญยก ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายศุภณัฐ ศรีเมือง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอัจฉรา พวงพวา ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวงษ์สกุล รัตนพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปุณณภา มะเลโลหิต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรทิพา จันทร์สง่า ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวโชติกา มาชู ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนฤเดช เอกทัศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดาราธิป มุขตา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปรารถนา สุวรรณเรืองศรี ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวเจนจิรา สุขมิ่ง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริญญา สุวรรณนากิจ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก สว่างรัตน์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสวรรยา หนูยก ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาววรัฏฐา คงสม ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปรินทร ตัญจนะ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาตาวี คงใหม่ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรรถริญา สวัสดี ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพล หมื่นหนู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์นรา บุญปลอด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชุติมา ท่องคง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาววนิดา มาเอียด ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิชญาพร นิ่มดวง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี นมรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัตนศาล ราชเมืองขวาง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปวิช พัฒนพงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริฑาขวัญ กองพรม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัตนาวดี ทองช่วย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมณีลักษม์ พรวัฒนากุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายรฐนนท์ ขาวสุด ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายศุภณัฐ ธรรมชาติ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุปผาทิพย์ กล้าคง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตนกมล สารานนท์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอิศริยา แก้วลอย ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวสุพิชญา สังข์ผุด ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอ้อมเดือน งามแท้ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชลดา หนูเจริญ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฟองขวัญ มังสังข์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธัญญาวรรณ ขวัญทอง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ แก้วโรจน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกันต์นรากร หลงขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชัยวัฒน์ ชูทอง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา ชุมทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิลาวัลย์ ชูศรีหะรัญ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิดา พรหมสกุล ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤษณี อินทรวงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกวลิน เหมือนพรรณราย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายทัศไนย สุวรรณรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพชรลดา แก้วชูทอง ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรุตา บุญโรจน์พงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุทธิชัย ศรีกรด ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกวิตา วัฒนะนาวิน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปรินทร รักณรงค์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวนันทิกา เอียดสกุล ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวบุศบากร เตี้ยนวล ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววรรณลิสา อริรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสถาพร ศรีรักษา ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายมนัสวี ประสาน ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุบลวรรณ ศรีชุมพวง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปัทมา เรืองนุ่น ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา ฉิมรักษ์ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายปุณภพ อินทร์ทองแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญานิศา ทองรักขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภูมิศักดิ์ พุทธชู ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวณภัทร สงนุ้ย ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอันธิกา อินทอง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุณิสา เขียวเล่ง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภาณุพงศ์ ขาวเผือก ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกษิดิ์เดช ณ พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัลยาภรณ์ นิลพฤกษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาวรรณ คงศรี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยวรรณ สมหวัง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภักษร มากมา ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวรติกาญจน์ ชนะสิทธิ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายปฏิวัติ เมืองราม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนงค์นาถ นิลศรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิชญา เพชรสง ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธาราภรณ์ แก้วเสน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิกานต์ อินทรภักดิ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศิวัช ทวีตา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปนัดดา มาระพงศ์ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณิชากานต์ ทองสม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายวงศธร ขวัญทอง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายภัทรกานต์ แท่นจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวิศณุ ไข่ช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิรีลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววนิดา เต่าจันทร์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชลสิทธิ์ ทองศิริ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรัชยา ชูรอด ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปิติภูมิ ชูสังข์เพชร ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐชนนท์ อามีน ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวิภา อินทรสมบัติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรติรัตน์ หนูนุ่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอภิญญา บัวแสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณษา เจริญขุน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤษณพงศ์ เจริญศรี ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายเนติธร ดำช่วย ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวษุภากร เรืองสังข์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุณยาพร สีดีที่สุด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐปคัลป์ บุญดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอมลรดา กรณ์ทอง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา ฤทธิเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอาภาศิริ จันทร์แจ่ม ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุธีวราพร แก้วขำ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชุติกาญจน์ ยี่สุ่นทรง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวประภัสวรรณ ศรีทองมา ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงศยามล แกล้วทะนงค์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพล เพ็งแก้ว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายปริยวัฒน์ หนูแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนกร ตันตสถิตานนท์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรินทร คงเคว็จ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวเกวลิน ซุ่นเซ่ง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววิภาดา ทองไหม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวลักขณา เปรมปรีชาสุข ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงร้อยตะวัน ฉีดอิ่ม ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวรวุฒิ วิเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชัยณรงค์ ทองใส ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวดาญาน่า บินดิน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวชลธิชา เลื่อนเซ่ง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวรัตนา สว่างรัตน์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายกณวรรธน์ เรืองเพ็ง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาววรรณวิสา แก้วขาว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุนทรีลักษณ์ สุขช่วย ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุภาพร ธรรมเพชร ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิราภรณ์ ช่วยแก่นจันทร์ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายภาสกร ปานทองมาก ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรนลิน ทิพย์ทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญญามาศ ชูหอย ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญพิมล รอดปาน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุภารัตน์ เนียมเจริญ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกุลชา อำภามณี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภานัน ศรีพรหมกร ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญวลัย สงยัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูบดินทร์ เมืองทอง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณดี เส้งสุข ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริณดา ศรีเงิน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอริสรากรณ์ ศรีธีรวิชัย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายจตุภูมิ รอดเนียม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงโสมอุษา กองคำ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เกษรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนิรวิทธ์ พวงมณี ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายอมรเทพ บัวทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายกันต์หฤษฎ์ ยอดเกื้อ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา กราปัญจะ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพงศกร ขุนคต ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงญานิกา ตุ้นดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอนุชา มาสวัสดิ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิธร จันศรีใหม่ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญมณี เกื้อคลัง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวรินรดา วิจิตรจินดา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ เกิดแก้ว ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวพรรณ จิตรเนียม ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิญฌาณ์ ภูมิประไพ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายวีรพล นุ้ยด้วง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวธัญญลักษณ์ เพ็งบูรณ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวบุณยนุช จิตรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุญชิตา ด้วงคง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอักษรพันธ์ สยามพันธ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทรรศนพร ไพบูลย์ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงปิยะธิดา จันทนี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภชญา รัตนมณี ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปนัดดา เศษขาว ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายชวพัฒน์ อินทรสมบัติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรดา คงสวัสดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ พงษ์พิพัฒน์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายพศิน เอื้องลพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรหมพร เมืองสง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรสุดา ทองหนู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนิศารัตน์ พลนุ้ย ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา โชคไพศาล ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายสาโรจน์ ศรีสด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภิสรา กำลังวุฒิ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งนภา นาหมีด ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญย์ชนก อินทรกูล ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐกานต์ นุ้ยเกลี้ยง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวชิรพงษ์ ทองบัวแก้ว ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวปิยรินทร์ ชูนุ้ย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสิริยากร ทองมาก ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสุบัติ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพัณณิตา นุ้ยด้วง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวน้ำทิพย์ เศรษฐมาน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ ส่องสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิโยรส พรมนุ่น ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุทธิดา ไข่สง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปฐมาวดี สมหวัง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนกร นระโต ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวศุภิสรา หนูฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญญาภา แก้วชัย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฎฐา ศรีสัจจัง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรวดี ชุ่มโชติ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายนวทรรศน์ สงจินดา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดวงธิดา ยิ้มแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิวาทิพย์ รักชุม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายศุภชัย อินทร์เหมือน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธงไชย จริงจิต ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะดา จันทร์ปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชมพูนุท ขาวนุ้ย ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายกฤตนัย แสนเสมอใจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรียานุช คงผอม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววนิดา ถาวรเกรียรติขจร ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวดาริกา ชิตแก้ว ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ด้วงนิล ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ทิพย์ลาย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวดุสิตา พรมแทนสุด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวภาวินี หนูสังข์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวกนกพร เลิศแล้ว ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกาญดา ด้วงอ่อน ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงปณิตา ด้วงรัตน์ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอิสริยา ปานแก้ว ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธารา เอียดเอก ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอรอุมา บัวทอง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวทิพปพา ทองบุตร ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวดวงฤทัย เทอดทอง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสิทธิโชค เกตุราช ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤติยาณี สุขทอง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภานิดา จันทระเสน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเดโชพล จันทระ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพงษ์ศักดิ์ พรหมแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา หมื่นพล ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรายฟ้า เขียวศิริ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจีรารัตน์ เทพเกลี้ยง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะดา รานวล ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวคันธรส หอยสกุล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารารัตน์ ธรรมเพชร ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชนัญชิดา ปล้องไหม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสรวิศ บัวคลี่ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอลงกรณ์ ปิดเมือง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตนา ภาครัตน์ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีสวัสดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเสกสันต์ จันทร์ช่วย ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรสิริชา ช่วยจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิตา ไชยด้วง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาณัฐ ด้วงแก้ว ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายเอกลักษณ์ ธรรมศรี ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวฐาปนีย์ ดำเอียด ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายวุฒิพงศ์ รุ่ยใหม่ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเจนณรงค์ แก้วนุ้ย ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววริยา มุขตา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาลักษณ์ ทองมา ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจาฏุพัจน์ เกิดฉิม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสมชาย แป้นชุม ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทวัน ชมบุญ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรินทิพย์ รามด้วง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศดานันท์ สโมลี ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชญานิศ ยี่โชติช่วง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวโยธกา ไชยเพชร ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิราภรณ์ ขุนอนันต์ ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวกรรณิกา จันทร์ไข่ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายชัยยุทธ กลายเจริญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายสัญชัย สัมพันธ์สกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชรภรณ์ อินทฤทธิ์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวนิตยา เรืองรักษ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิศา พูลเกิด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวยลดา เดชสุข ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภานุวัฒน์ ศรีทองมา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรานุช บัญชาพัฒนศักดา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เด็กชายเกษมศักดิ์ สิทธิฤกษ์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สวัสดิ์รักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธมนวรรณ ยังอภัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปองพล นุ้ยฉิม ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติมา อ่อนช่วย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายรณกฤต โกไศยกานนท์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุสาวดี สุขสวัสดิ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงแพรวสุภา ราชสงค์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฉันทสินี ชูโชติ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวลีลาวดี ขอนกลาย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภัสสรา โสพรรณเมศ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัฎทรสวดี ศรีขาว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริพร พรหมแก้ว ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาววันดี สุชาติพงศ์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจวรรณ ยาชะรัด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายวีรวัฒน์ อ่อนดำ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวฟ้าใส เกษตรสุนทร ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสโรชินี ช่วยแก้ว ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายศิริชัย หนูเกลี้ยง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวนัสนันท์ จันทวดี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเนติภูมิ กลิ่นเขียว ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขวัญฤทัย นิ่มดำ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา หนูแป้น ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายราเชนทร์ อภิบาลบำรุง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวธนัญญา ทานัง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนัญญา หนูมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ เทพรินทร์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชุติพนธ์ ชุมคล้าย ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชลธิชา ขาวชู ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิยภรณ์ ทองขาวเผือก ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพัชรกันต์ ทิพย์รักษ์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิยะรัตน์ เกื้อคราม ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนพร นวลแสง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนดา เส็นบัตร ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายปรัศน์ ท้วมศรี ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรณิชา มุขช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปวิธ เที่ยงแท้ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุธิดา บุญปล้อง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธีรภัทร์ อ้นดำ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภานุวัฒน์ โอทอง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิศรุตา เส้งสุ้น ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปาณิศา อนุญาโต ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายรัชพงษ์ หนูแก้ว ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา ชูแป้น ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวณัฐญา นวลเปียน ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัฎติยา แสงทอง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญจวรรณ แก้วมณี ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวกรรภิรมย์ มณีรัตน์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวปิ่นปินัทธ์ บัวยฤทธิ์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัชชา ทิพย์รักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรรษพร พันธ์เอียด ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาววิภาดา แซ่ลิ้ม ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายอดิเทพ บุญศิริธร ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวเบญจวรรณ อนุสุวรรณ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑารัตน์ นุ่นจุ้ย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุดาสวรรค์ ทองรักขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายพงศกร รัตนแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอังคณา วรรณกาญจน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภาณุพงศ์ แซ่แต้ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดวงตะวัน ชูอุบล ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิดา ทองมีเหลือ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวภูริสา นิตยเดชพัฒน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพาขวัญ อักษรเนียม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธัญลักษณ์ อักษรสว่าง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนันทิภาคย์ ตัวตน ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิภาวรรณ อิสโน ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายปรัชญา ด้วงสุด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวเมย์วดี เร็มม์ลิงเงอร์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศศิธร เต็มแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์เรือง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายวีรยุทธ แก้วช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ ฉินทสงเคราะห์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายชาญวิทย์ จันทร์เกตุ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมณิสร เรืองแก้ว ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายมินฟารี นะแหล่ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวตวงทอง สถิตระวังภัย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายอังศุธร ทองมาก ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายนวมินทร์ เศษขาว ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายกันตพงศ์ อินทองแก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววนิดา ศิริอนันต์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศราวุธ คงแก้ว ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอมรรัตน์ เกื้อมณี ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายอนุรักษ์ ขาววัต ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวรสสุคนธ์ หนูช่วย ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวรักตกันตท์ ช่วยเนียม ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทวดี ขุนนุ้ย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญวรัตน์ หมุนรอด ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิไลลักษณ์ ทรัพย์เศวตพล ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเจษฎา บุญมี ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัณฑิตา ชูไข่หนู ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสโรชา หกหนู ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงญานิศา อินทร์รักษา ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวฐานิฏ หวังพุด ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรากร ดำแท้ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวณัฐนัน หนูดำ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายภานุวิชญ์ จันเอียด ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายเสฏฐวุฒิ เอียดขาว ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายธนาวุฒิ ศรีนวน ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายวริทธิ์ธร วรากรสิริ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพงศ์ จงศิริ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวนริศรา นวลปลื้ม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา เพชรแก้ว ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปภาดา ศรีธีรวิชัย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงโชติรส ลายขวะ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลจิรา นุ่นสง ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายภานุวัฒน์ ธาตุวิสัย ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยะธิดา เกื้อผอม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววาทินี ปานทุ่ม ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธันย์ชนก โชติช่วง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนิตยา อินทราช ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวเพชรศิริ ศรีพัดช่วย ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาววรรณทนี ขุนรัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูธเรศ คงแก้ว ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายชนาธิป สุวรรณรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวุฒิชัย ขาวชอุ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุประภาวี คำจีด ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายเจษฎา อุ่นคง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐภูมิ รัตนชู ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปาณัท เทพหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภาวดี ขาวขำ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวมัชฌิมา ชูหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชญา ใจใหญ่ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพีรพล สงทิพย์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวศศิวรรณ กลิ่นนวล ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงกษิรา ทองมอญ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายธีรศักดิ์ ปราบปัญจะ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณภัสษา ขวัญแก้ว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกฤตา แซ่จิ้ว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงลลิตา ธรรมรักษ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดรัลพร ศรีนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา ชูช่วย ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายไชยกฤต เสนสิง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพัชราวดี เจ้ยชุม ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพาทิศ ฤทธิ์ทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิเศษศิริ ดวงจันทร์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนวรรณ โนรี ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
นางสาววเรณยา ยิ่งขำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสรวิศ ขำแนวนาค ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรัชา วงค์สวัสดิ์โสต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิชญาพัชร์ ยิ้มสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงขวัญจิรา ขุนพรหม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกานต์พิชชา แวงวรรณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโชติกาญจน์ หมื่นทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิดา หนูเกลี้ยง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริฉัตร ทองดำ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสหเทพ ฉีดอิ่ม ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสุรวุฒิ จำเนียรสุข ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายยงยุทธ มุขตา ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนวกร คงช่วย ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาววนิดา ชูปลอด ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา น่นคง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายภควัต ยงณรงค์เดชกุล ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอานุภาพ ขุนวิเศษ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกนกศักดิ์ สุรัตน์เสนีย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกรณัฐ อุ่นเสียม ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวชฎารัตน์ ธุมา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกียรติพล มนตรี ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวชลธิา พุฒจอก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภัทรกรณ์ ดำหนู ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายอนุวัตร ปานแก้ว ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายธนดล ดำสนิท ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวมนทริกานต์ ด้วงหวัง ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวณัฐณิชา ศรียา ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมรรัตน์ สีคำแหง ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
นางสาวทิพย์อักษร คงชู ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวสโรชา สันอี ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายพัฒนพงศ์ กลับสกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลดา ชูแสง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวลักขณา บุญแสง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ จูดจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริลักษณ์ แนะนวน ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอัญชิสา จันทร์ผลึก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวญาณิศา ชมเชย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรตา ตั้งเตี้ย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัชพร ฤาชา ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนภัสร อ่อนสง ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวอาภัสรา สารวงค์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปานตะวัน วิสิฐสุนทรนนท์ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวปิยาภรณ์ พลเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชริดา หนูราม ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรุจรวี ชูยิ้มพานิชย์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวชญานิษฐ ชนะสิทธิ์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
นางสาวกุลธิดา จิ้นย่อง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิลักขณา แก้วทอง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายจิรวัชร สังบูรณ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ รักแก้ว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววิลาวัลย์ พันธ์รินทร์ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริวิภา บุญแข ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐยดา ชอบงาม ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพจณิชา มุขประดับ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายกิตติพงศ์ สิงหะพล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเปรมปมล แก้วนุ้ย ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวอนงค์นาฏ เล่งอี้ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวจันทิมา เวโล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฏฐธิดา แปะซิว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามาศ รัตนพิบูลย์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิราพัชร ทองพุฒ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิวาพร ทุ่มขุน ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายสิทธิชัย สงบุตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันยชนก บัวศรี ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนรากร เมืองไข่ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นายวทัญญู คงหมุน ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวธันยาภรณ์ ดำแก้ว ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชิดชนก ฉ้วนกลิ่น ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายปุณณรัตน์ บุญมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฉัตรกมล จันทะระ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกิตติมา เรือศรีจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยมาลย์ มั่นคง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐณิชา เรืองนิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรัติกานต์ จิตตะโสภา ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรุจิรา แดงนวล ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายจิรวัฒน์ ภูมุงคุณ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิสรา บรรณประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรสุทธิ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชยพล นิลทะรัตน์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุษยวรรณ ชูปาน ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศิริวรรณ เหมือนพรรณราย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิจภูมิ มาชู ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอภิบาล ทองหยู ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวพันธกานต์ วงศ์สิงห์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์นิภา เกตุสว่างวงศ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัณฑิรา แก้วเขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสิริวิมล ชูแก้ว ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา อมตเวทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอดิเทพ ดำช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสุภัทรพงศ์ อินทรภักดิ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทวรรณ ไชยพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทินี คงหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชนิสตา ใจซื่อดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภรัฐโชติ สุจจิต ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัชฎา ด้วงฉีด ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายชาญวิทย์ เกตุสุวรรณ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจตุรงค์ บำเพ็ญศรี ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพิชชา รักพวก ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกฤษณะ พรหมสงฆ์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา หนูรอด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงดลพร บุญรุ่ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภวดี ดวงประเสริฐ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอารยา ขุนเจริญ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวธันยพร จันทร์ชู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชาลินี รักพวก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา จันทร์มา ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาววรกานต์ หนูคง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกอบเดช ชูสง ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงศดานันท์ เมืองสง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกัลยรัตน์ เกาะทอง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปฏิพัฒน์ อินทร์ทองแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรวดี บุญโรจน์พงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกริกพล เพชรทองขาว ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเมธาวัฒน์ อนุที ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรรณวดี พลายอินทร์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสินีนาฎย์ อนุสุวรรณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอุไรวรรณ หมุนน้ย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายสุรศักดิ์ ขวัญอ่อน ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา ขาวสังข์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนาดล ธานีรัตนาภิบาล ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวญาณัจฉรา คงทองจีน ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายณัฐพล ประคองใจ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงจีราวรรณ ช่วยวงศ์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัทมวรรณ รักร่วม ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวหัทยา จันทร์อินทร์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกัณตพงศ์ เศียรอุ่น ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธัญลักษณ์ ภักดิ์ช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววนิดา พราหมพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะธิดา เทพไพฑูรย์ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจริยา เกตุนิ่ม ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ขวัญศรี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริภิรมณ์ ช่วยเทศ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายวีรพงศ์ แก้วศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายวรินทร์ธร ภิรมย์รักษ์ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวศศิกานต์ เทพทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิชชญาภรณ์ กลิ่นมณี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรวิวรรณ แสงจันทร์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยฉัตร เสียมไหม ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวนฤภร มานะทวี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิธร สุดจันทร์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรินธร ชูแก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุมิตรา ชูศรีหะรัญ ต.ชุมพล* อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงแก้วสรวง ดวงแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปฐมรัก เหล็มปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนาวุฒิ นิลรัตน์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวศตกมล อ่อนเกลี้ยง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปลายฟ้า สุประทุม ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
นางสาวชนาภัค สิงหะพล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพชร สังข์แก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐณิชา คมขำ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพ็ญสิริ บริรักษ์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจักรพันธ์ ขวัญหีด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมมาดา หลักเมือง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤติกา ยกฉวี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอริสา แสงอ่อน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสิรวิชญ์ กาญจนโรจน์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิพิมย์ ธานีรัตน์ ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวพรหมสร คำคง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ พุ่มคง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายปณชัย ทองดี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุชารัตน์ กล่อมเกลี้ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญลักษณ์ มาคะมาโน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายทักษิณ พุทธรักษา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพนิดา สุขยัง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสมฤดี พรหมแทนสุด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมาริสา อินปาน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกมลรัตน์ หนูแจ่ม ต.อ่างทอง* อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิณณวัตร ดำน้อย ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณพิสุทธิ์ นวลเจริญ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภกานต์ หรุดคง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิโรรัตน์ นิ่มละมุล ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายภานุวัตน์ สุขสวัสดิ์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุชาดา อ่อนศรีแก้ว ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ สมัครพงค์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสรา หนูเอียด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวรชฏวรรณ พูลเกื้อ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวนภาพร หนูนัง ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นายภราดร รุ่งเรือง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงศนิ รักษา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรุณรัตน์ กล้าคง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกันธาพงศ์ เรืองหิรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววัลลภา วงษ์ศิริ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวธัญญาลักษณ์ จันทร์เกตุ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายณรงค์ศักดิ์ มั่งมี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเด็กหญิงพัชรพร รักพวก ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุชาวดี สว่างรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปวีณ์ลดา ช่วยสงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุภาพิชญ์ สุขทอง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนัฐฑริกา จุลคง ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริชาติ สุขอนันท์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายทวิพล พวงพวา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุรีศรี ชูศิริ ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวหทัยภัทร พรหมแก้ว ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพนิดา บัวมี ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศรัณญา พรหมห้อง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิรินทร์นาถ แสงนรินทร์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายธนากร แก้วยวน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชาวินี ศรีสุวิทธานนท์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเจษฎี ทองขาว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชนกสุดา บุญมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิพร คงหนู ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุนิสา เทียบพุฒ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิญชาน์ ทองช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพลากร ปานอ่อน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอจิราย์ ชูสมัคร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพุทธิดา พุ่มมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภคิน บรรเจิดฤทธิ์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกาญจนา ไชยด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัตตนาวดี ปานเพชร ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศตนันท์ อุ่นเสียม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศินภา แสงสว่าง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายธราเทพ สัตยนนท์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิรชา เพ็งนิล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวนันทนา บูชายันต์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายยศวรรธน์ ขุนนุ้ย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกฤตพจน์ เสือพล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายประวีณ เกตุแก้ว ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวทุติยาภรณ์ อินทนิน ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐรส เพ็ญสวัสดิ์ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรสุดา พูลเอียด ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญฐิกา ช่วยนวล ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา ไชยะ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวสุภาวี เอียดภิรมย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปุญญพัฒน์ สมุหเสนีโต ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอนุชิต ทองแดง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววรรณภา แก่นแก้ว ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวกัญญ์วรา มุขตา ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิตารีย์ ศรีแก้วแฝก ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายพัชรดนัย ใหม่อ่อน ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายสนธยา เขียวแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายวิชยุทม์ อุทัยรังชี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสหชาติ ทิพย์รินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมัณฑิรา บุญฤทธิ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงธมลวรรณ คำบัว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปาริฉัตร พลเพชร ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายศิวกร โรจนรัตน์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณิศวรา ดำทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี นุ้ยเกลี้ยง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัตทิมาวรรณ คงเมือง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายณัฐนัน ชูแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา ชูสังข์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกุลภรณ์ วงศ์ดาว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนนทชัย ขุนฤทธิ์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสสร ทรงศิริ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอาทิตยา เพชรคง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริญญ์ญาดา เพชรตีบ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณรงค์เดช บัวศรี ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวภานุมาส สุกนวล ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกชพรรณ ขวัญทอง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอรอนงค์ พรหมแก้ว ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุภิสรา ชูภักดี ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายดิสเรศ วรรณา ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายจิรายุ หวานศรี ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายกิตติศักดิ์ แป้นน้อย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัชญา หนูทิม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกานต์ทิตา จิตรเอียด ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพงศ์ เรืองศรี ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวมณฑิตา มากชิต ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัญชนก หลักเมือง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชราภรณ์ หนูขาว ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ ฮวดไล่ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววัลย์ลิกา ทองดำ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายภูริชฐ์ วัฒนียรักษ์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจีรพร ขุนเพชร์ ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นายทศวรรษ ใหม่อ่อน ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศิวะดล หนูเอียด ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทธีรา ทิพยศุภลักษณ์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงอริสา แพ่งเมือง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายชวดล รัตนพันธุ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก ศรีโยธา ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเสฏฐวุฒิ ตั้งเตี้ย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา วีระกิติกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายมณฑล บุญดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ เกิดแก้ว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวหนึ่งฤดี วงศ์ทองบาง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชยา แก้วชูทอง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอารียา เมืองราม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายสรายุทธ สิทธิมาก ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวจอมขวัญ องอาจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัญชลี สีราม ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสิริเกษร จอมแพ่ง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณติยากร สาคร ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต ง่วนเส้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัชชนันต์ บุญปล้อง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปณิธาน รักบุญ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวรุจิรา ขำนุรักษ์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยดา ชูดำ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศดานันท์ ชมภูนุช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรอนงค์ แสงดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเรวดี บุญวิสูตร ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายพัทธดนย์ จันทร์โชติ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามาศ หนูฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิลาสินี ขวัญเมือง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวน้ำฟ้า บุญโท ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายวัชฤทธิ์ สงเอียด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลธิชา จินดาแดง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐกานต์ ดำจำนงค์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายนนทพัทธ์ มณีพันธ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววชิราภรณ์ ขาวสุด ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอริสา มิเจือ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธมลวรรณ ยอดราช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสวรรยา อภิชาโว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณ์สุดา ไชยสุริน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนัญญา นามโชติ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวพุธิตา สิทธิชัย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสกาวรัตน์ ฐิตภัทธวงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชรินทร์ แซ่ลิ้ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกษมา โตวิมุติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวีรพงศ์ รักษ์แก้ว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุกัญญา อ่อนน้อม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายพชรพล เรืองมิตร ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรณัฏฐ์ เต็มราม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภลักษณ์ คงแดง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา ไหมช่วย ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปุญญาณัฐ์ เทพไพฑูรย์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปาริชาติ ปานเขียว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกฤตยชญ์ คงแป้น ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเกียรติวุฒิ อรรคเนตร์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวลลิตวดี เจ้ยจู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงยศวดี สมแก้ว ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสริตา วุ่นบุญชู ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายณัฐวุฒิ เพชรทองด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤษฎา อมตเวทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนธรณ์ ทุ่มขุน ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปณิดา ทองขวัญ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพลอยชนก อินแก้ว ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาววริศรา ปุรินทราภิบาล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล เดชช่วย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติวรดา วงศ์ชู ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัฏติกานต์ เวชรังษี ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายพศวีร์ รัตนโกศัย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเกวลี ทองชั่ง ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวเมธาวี อิศโม ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายปุณภัฒร์ เทพศรี ต.มะกอกเหนือ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาริษา พรมวงค์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพรทิพา เกื้อทอง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัฒน์นรี เกื้อพรหม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเพชรรัศมิ์ ทิพยศุภลักษณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภัสสรา หนูบูรณ์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวประภาภรณ์ แก้วเซาว์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิราณุวัฒน์ นุ่นด้วง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววลัยลักษณ์ แสงจันทร์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ ชูบัวขาว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริมา ทองแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูวดล ขวัญทอง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพาขวัญ ชูแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิรชา อาษาชำนาญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายขวัญกล้า แดงสอาด ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเฉลิมเกียรติ เลื่อนแก้ว ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมนิศา แย้มศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวภัทร พงศ์วิทยารักษ์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภูพิพัฒน์ อาวะนนท์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายคามิน อ่อนรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิไลวรรณ ชูรักษ์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวศุภลักษณ์ วงษ์สวัสดิ์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสิรวิชญ์ วิริยธรรมโสภณ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายพนมพร อินยะวิน ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวสุภัคสร ศิริสวัสดิ์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายคณัสนันท์ สมสง ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวกัณฐมณี ถ้วนถวิล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุดมลักษณ์ เหลือเทพ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเทพพิทักษ์ วงศ์บา ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัชชา เสี่ยงบุญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามาศ คงอินทร์ ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวสุนิสา ขำผอม ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาววาทินี ชิณละวงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาวจี พานุรัตน์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกานต์ธิดา บุญธรรม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายเอกมงคล พุทธชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชิดชนก รักษ์ทอง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณิชพน นพคุณ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวปิยะวรรณ ภักดีวานิช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววาเลนไทน์ สุวรรณคีรี ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจพร สมบูรณ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา วงศ์สวัสดิ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจันทกานย์ มะณีรัตน์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชญา เจริญผล ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงกิตติวดี สงทิพย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกกาญจน์ สุขใส ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายอัครเดช บุตรทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธาริกานต์ สาคะโร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา ชูศรีเพชร ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายเกียรติศักดิ์ อิ่มใหญ่ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริธิดา กรดเต็ม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก แก้วดวง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิสา ดำจิ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายปรมี ชมเชย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลทวี หน่วยแก้ว ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวรุ่งทิวา เพชรสงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิการ มาสวัสดิ์ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวศิริกานดา สุดแป้น ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวนลินดา แก้วรักษ์ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายชัยณรงค์ จงพิทักษ์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสิรภพ แสงทอง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูมิิพัฒน์ บุญชูคง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวพรรณวิสา ชูเมือง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายธนกฤต ทองคำดี ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดารัตน์ รามปาน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาววรรณติกา จายุพันธ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ ศรีสวัสดิ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุจรดา สุวรรณเกตุ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวนัตติกาญน์ แก้วด้วง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชัยธวัช ธุมเกตุอนันต์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติพิชญ์ ศิริธร ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายณัฐพงค์ เสนรุย ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายฤทธิรงค์ หนูฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชญานิษฐ์ แก้วหวัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพสุวัต มีไข่ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑารัตน์ เกื้อจอก ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสิทธิกร ใหม่ทอง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสุรพิชญ์ อรุณรัตน์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจิตประภัสสร วิจิตรพันธ์ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายเจียวนนต์ ชูจิต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ นิ่มดำ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวมัลลิกา นาคะพันธ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงยวิษฐา ชูนวล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงยศวดี ชัยสิทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจมาวรรณ ด้วงเกตุ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายปัญญากร หนูคง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายศุภกิจ ขวดปลอด ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายเดชอนันต์ คงพูล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสวรรณ สุวรรณฤกษ์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวธวัลรัตน์ ชูจันทร์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริฉัตร ศิรินุพงศ์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฟ้าใส ชนะมาร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุชานันท์ แก้วมณี ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายฟ้าวรัญชน์ธรณ์ มณีโชติ ต.คลองสาน อ.เขตคลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
นายสุริยา รองเลื่อน ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปฬาสิณี คุรุปัญญา ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรวิสรา ชนะสิทธิ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงนลพรรณ ธรรมพิพัฒน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐรินี จันทวงศ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรพิมล มารักษ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาณัฐ สุขชู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายศุภเลิศ กิ้มเส้ง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวธารารัตน์ เพชรสุวรรณ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัชชา รุยไกรรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอดิวรรณ ดำช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวน้องนภัส เพชรทองขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ มาสวัสดิ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขวัญเรือน หมวดมะ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภิรุจี ขาวเผือก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริพร เกื้อเกตุ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอชิรญา อินทรวงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยะวดี ขาวเหลือง ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวชนากานต์ แก้วดวง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญธิษา กุลนาค ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ บัวลอย ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
นางสาวณัฐฐา ฉิมทับ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลลักษณ์ ทองรมย์ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
เด็กหญิงศรุตยา ชนะสิทธิ์ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายเสฎฐวุฒิ จุลรอด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเตชินท์ มีไข่ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวสุชาดา ดำนุ่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐมล เทพสง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวนวัตมน เกลี้ยงแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเนตรวรี ศรีน้อย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเพียงตะวัน ธรรมเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุทธดา เหตุทอง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอริสรา ดลเขียว ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกชกร มากช่วย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล รามหนู ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณ์ชญา เนียมแกล้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาภรณ์ เนียมไหม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชลิตา นวนดำ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายภานุพงค์ ณ พัทลุง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายนพเดช ผอมขำ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรไพลิน พงษ์ลือเลิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอาทิตยา ชูเลื่อน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศรายุทธ กาลออง ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายธนาวุฒิ ธรรมชาติ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญนันท์ ชูแสง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายฐาปกรณ์ เย็นทั่ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลจิรา ชัยฤทธิ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิณัฎชา เลี่ยนกัตวา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรภัสสร สงรักษา ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรสุดา เพ็งเล็ง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิภาดา บุญชูสิน ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดารัตน์ อินยอด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจีรนันท์ แก้วเจริญ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายขวัญแก้ว รัตนชู ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัชชา หนูบุญคง ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
นายนนท์ธิฤทธิ์ เนียมเกตุ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวดาริกา ชายเกตุ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายชนันท์ชัย จงไกลจักร ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายญาณวิชญ์ ชูวิวัฒน์รัตนกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุญชนิต พวงพวา ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชัยวุฒิ ทองมาก ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิสรา เกตุชู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสหวุฒิ สิงห์สุริย์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอักกพล เหล็มปาน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวณัฐจิตรา แก้วสม ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุจิรา ขาวเผือก ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัทนียา รัตนขวัญ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรุจดนัย ปราบปัญจะ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวปรัชญา สุวรรณรัตน์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชวิศา ข้องรัก ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายพีระศักดิ์ ฉีดเสน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญจมินทร์ ยาชะรัด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายธนวัฒน์ แจ้งจุล ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมาริสา รู้สิ้น ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายเมธีธัส นมรักษ์ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ไข่มุสิก ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอังคมล ทองฉิม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายณรงค์กร บัวบาน ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงสมิตา เข็มทอง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวอัจฉรา ศรีแสง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวหัทยา ปลอดนุ้ย ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยะนันท์ จันทร์หนูฤทธิ์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ นิ่มดวง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายปัณฑ์ธร อมรวิริยะชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรัตน์ ชูปาน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวชลาลัย เอ่าซุ่น ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวสวัตติ์ คุมภัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวประภาพรรณ จิตชาญวิชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายไกรสร หนูพันธ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวอรฤทัย ศรีแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายศุภกฤต เกื้อเส้ง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอิสระ ขาวนุ้ย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ หมวดอินทอง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศินา เทพสง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวศิริพร แก้วยก ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ นุ่นยัง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุริย์ฉาย ขุนคำแหง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสิริรัตน์ พุ่มพูน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสลิล ณ พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเยาวลักษณ์ มากภิบาล ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพงศกร ศรียวง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายคุนานันต์ ยาหมิ้น ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสาคเรศ ชุมโชติ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรรณ นุ่นด้วง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายพงศกร จุลพูล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดารัตน์ มรรคโช ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายอัครพล เทอดเกียรติกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอภิญญา เนียมวงค์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศาสตราวุธ เกื้อสง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววรรณิษา คงนวน ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐณิชา ชูแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจีรภา ศรีหาบัณฑิต ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเยาวลักษณ์ จันหนูฤทธิ์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุลภัทร ชูปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเทวฤทธิ์ แก้วฝาก ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกมลวรรณ มณีเพิ่ม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกณพา เรียนรมย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอารญา เขียวเอียด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวธันย์ชนก คงเกลี้ยง ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวปิยาภรณ์ ปรีชา ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนภัสวรรณ สิงหพล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพงศกร ถาวระ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกิตติมา สาระนันท์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกุลยา คงมี ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเปรมยุดา กาญจนณรงค์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวจณิสตา สังข์แสตมป์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิยดา จันทร์เพ็ง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวรัชนีกร แก้วเจริญ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวศศิพริม แป้นย้อย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิตสุภา นวลมะโน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายฉัตรแก้ว หมุนนุ้ย ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวนิรชา จิตเส็น ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายจักรกฤษ หนูขาว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมุทิตา เหล่าทอง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวฐิตาภา หนูแสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขวัญฤดี มีชู ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายวงศธร บุญชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา เพชรสังข์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเกียรติขจร เขียวหลี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณนภา คงชะนะ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นายรติพงษ์ หญ้าเหล็ม ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงบัณฑิตา เส้งวั่น ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปรานต์ พวงพวา ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมุกดา ทองทวี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอาชาคริส นาคขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชุลีกร สมนวล ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชนัญชิดา ถิระรมย์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวชมพูพันธุ์ทิพย์ สุทธิโพธิ์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปาริชาต หนูสิงห์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายรัชชานนท์ ไชยสมุทร ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสมฤดี อ่อนน้อม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอัจฉรีย์ ชูขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเจษฎาพันธ์ พงศ์จีน ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวปาจรีย์ แจ้งวุฒิ ต.*คลองใหญ่ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวแพรพลอย ทองสา ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงทินประภา บุญเรือง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐภรณ์ ถาวรวรรณ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายธัชนนท์ วิชัยกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริกัญญา นุ่นรอด ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปรเมษฐ์ สำราญดี ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายหฤษฎ์ ไชยวรรณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชนุดม ดวงกระจ่าง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญภา นิลพฤกษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชลธร กูลประสิทธิ์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวนิธิวดี ภู่ดอก ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวกมลวรรณ สงย้อย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภาสกร จิตรบุญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัญมณี จันทมาตร ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุดารัตน์ เพ็งเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราพร บัวเนียม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงยมลภัทร ละอองแก้ว ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวปริมา ภัทรธิติพันธุ์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสุธิดา เจริญสุข ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายภานุวัฒน์ ดำเรือง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสุขุม แซ่แต้ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววัชรี ปาลา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณณัฏฐ์ เมืองสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจารุเดช แก้วบุญส่ง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุภาวดี สุกดำ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิมนารา เทพชุม ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีตระพันธ์ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิยะวรรณ เอียดเสถียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุธาสินี แก้วพรหมทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งทิวา ศริวรสกุล ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายกอกินันท์ จันทร์สุขศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชยา เหมือนขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนภัสกร คุ่มเคี่ยม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเนตรชนก แสงจันทร์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวบุญสิตา แสงสว่าง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณษา ด้วงอุบล ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐปคัลภ์ เพ็งช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกชมน ชูเพ็ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุนิจสา สงยอด ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ฤทธิ์รักษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนวัฒน์ ศรีคงแก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชัญญาพัทธ์ ไข่แก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐกิตติ์ อ่อนเกลี้ยง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวญาสุมินทร์ ช่วยบำรุง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรักยิ้ม แดงนิ่ม ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศิริณีย์ หัสชัย ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวเบญญาภา ประกิจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปภาดา ชูพูล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา สามสี ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายวชิรพันธ์ ขาวสุด ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุธาดา ช่วยทอง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิกานดา เจริญฤทธิ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภรัตน์ เสียงเพราะ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ไหมแก้ว ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปฐมาวดี บุญช่วย ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวกัณฐิกา ชูแสง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายเจษฎา หนูมา ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงอามีน่า หวัดแท่น ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวศศิวรรณ อินไหม ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวนวพร บัวคลี่ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐกิตติ์ คีรี ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัณณิตา ไหมช่วย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายภูษณ ชูช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศตวรรษ ฉินทสงเคราะห์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชยา เพ็งแก้ว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายพีระชัย เพชรขาวช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง