รายชื่อสมาชิก (ปี พ.ศ. 2560)

ชื่อ-สกุล ที่อยู่
เด็กหญิงปิ่นอนงค์ ไข่รอด ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรรวี นวลเกลี้ยง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุทธานต์ บุษราภรณ์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุนทรีลักษณ์ สุขช่วย ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายเอกฤกษ์ ช่วยอุปการ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์ผกามาศ ทองเล็ก ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพงศา รัตนกระจ่าง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจักรพรรดิ์ จันทร์ทอง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายต้องการ ภูษณาภรณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววริษา ไชยขาว ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชญานิศ พรหมเมฆ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายทวิพล พวงพวา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอภิภาวดี แก้วสุข ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายกษิดิ์เดช ณ พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา หนูแป้น ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงอมลรดา กาวชู ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายสุรเชษฐ์ ณิชากรพงศ์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปริญญาวรรษ จันทร์เทพ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงบัวบูชา พรหมอักษร ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์ชนกนาถ ศิริมโณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา แก้วขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐณิชา เรืองเทพ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาณัฐ จิตเนียม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวสุดารัตน์ สมบัติมาก ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอินทุอร เมืองสง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธัญพิชชา หมวกสังข์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธัญญารัตน์ ทาทอง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวริศา ช่วยอุปการ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรธิดา ด้วงสุข ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรหมดนตรี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุตาภัทร พงศาปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูรินท์ เกษรินทร์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณภัทร จันทร์ลาม ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาววริศรา อิสโม ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
เด็กหญิงอนันตญา บุญจันทร์ ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทองนวล ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณิชาภัทร นุ่นด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฤทัยทิพย์ บุตรจริยะ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวรา ศรีอยู่สุข ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงปารณีย์ ฉิมรักษ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญชนก ทองด้วง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสวรรณ พูลเพิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกษิดิศ เยาว์นุ่น ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุทธดา เหตุทอง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายจีรภัทร ทองสม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงนารีรัตน์ ขาวเผือก ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑาวรรณ ยุวกาฬกุล ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายบุณยวีร์ เขียดแก้ว ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริภา หนอนน้ำ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชนัญชิดา ปล้องไหม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คงใหม่ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายคณิตสิน พุ่มคง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ นวลศรี ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายภูวดล แก้วรักษ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสมัชญ์ พรัดภู่ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธัญวัฒน์ จอกเกิ้อ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมณฑิตา มากชิต ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกันต์ฤทัย ไชยรักษ์ ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
เด็กชายสธรรดร จันรอดภัย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปภาดา เพ่งพิโรจ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤตินันท์ ปิยะพงษ์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐฐธิดา อินนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุกัญญา นวลกลับ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนพรดา ชูมาก ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
เด็กหญิงวรฤทัย ช่วยแก้ว ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงสาลินี สันอี ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกฤตา วงศ์กระพันธุ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอภิชญา จันทร์มา ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายศิวกร น้อยหรำ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติกานต์ ฐานะพันธ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศศิธร เต็มแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปอแก้ว เดชสงคราม ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ ฉินทสงเคราะห์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายฉัตรชัย เรืองช่วย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสวรรณ สุวรรณฤกษ์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายอนันต์ยศ ช่วยดิษฐ์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวพิไลวรรณ ไชยสุวรรณ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกมล ศรีทวี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิกา เนียมวงศ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพชรณิชา สงช่วย ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณธนา อ้วนมะโฮง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิติมา หนูผุด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศุภชญา รัตนมณี ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธนวรรณ ทรงแก้ว ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายณัฐดนัย หนูชู ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยดา ชูดำ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุษยมาส ปานทน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายวริทธิ์ธร วรากรสิริ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามาศ ดอกกุหลาบ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกมลวรรณ เพ็ชรทอง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวดรัลพร ศรีนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายฤทธิชัย เกตุทอง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูริวัจน์ ชูขำ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวจินดารัตน์ บุญชูดำ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายอริย์ธัช สุตะคาร ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายอานุภาพ ขุนวิเศษ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธีรวุฒิ สึกน่วม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุษยมาศ ทองพูล ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเทพชู ฉิมนวน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรพิชา ดิษฐรักษ์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทราพร จินดามุข ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐกมล เทพเกลี้ยง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัลยกร ชูเหล็ก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชวดล รัตนพันธุ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภรัตน์ อินทร์จุ้ย ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑาทิพย์ เรืองเพ็ง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ หนูแจ้ม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภัทรเดช รักชาติ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภูริพัทร เรืองประดับ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติกร อินแจ้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมัชฌิมา ดีขะนุ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณียา ผ่องใส ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสรศักดิ์ ฤทธิรงค์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี เกื้อเส้ง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวยวิษฐา ชูนวล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรวรรณ พุฒจอก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกรภัทร ตั้งหลัก ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิวรักษ์ มากชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมนัสวรรณ เสือสิงห์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกฤตา แซ่จิ้ว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพ็ญศิริ อินเอียด ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติกร สงให้ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายปุณยวีร์ ดวงคะชาติ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงวาสนา ชายเกตุ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายอิสระ ขาวนุ้ย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวกมลพรรณ ศรีสวัสดิ์ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
นายณรงค์ชัย มูสิกะรัตน์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชยา แท่นรัตน์ ต.ลำปลาทิว อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
เด็กชายธีรเดช ขุนนาพุ่ม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสิรวิชญ์ อินกัณฑ์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภกรณ์ ไวยกรรณ์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวจุฑารัตน์ อภัยรัตน์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพงษ์ บุญฤทธิ์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชูมาก ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐิติมา ราชเล็ก ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวฐานิฏ หวังพุด ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงหนึ่งหทัย ชายแก้ว ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
นายจิราณุวัฒน์ นุ่นด้วง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายทศพร นวนมุสิด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรกานต์ หนูคง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยวรรณ หนักเกิด ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงกีรติกาลป์ บุญส่งนาค ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายขุมทรัพย์ รัตนพันธ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุธิวัส มานันตพงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุสุมา เพ็ชรทอง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชราภรณ์ มีชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอภิชา แสงสมบูรณ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐกิตติ์ ไชยชนะ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายอธิศ เต็มยอด ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนฤมล ด้วงหวัง ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาววศินี เพชรรักษ์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิมพิสา สุขยัง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายเกียรติศักดิ์ สมดำ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงแพรวปรีณาภา กล้วยเครือ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัชชา ทิพย์รักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอรรถกร สำแดง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศลิษา นิฒรรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูรินทร์ สุกทอง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวฉัตรตราภรณ์ หนูรอด ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัณณิตา มณีโชติ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชุติมล บุญเกิด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอภิรักษ์ ช่วยเนียม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจรวยพร แพนสมบัติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสุภนัย สุระคำแหงกุล ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงนาฏพิมล ทองหมุน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาทิตยา พงษ์นวล ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
เด็กหญิงณัฐจงจิตต์ โอกรณีย์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิภารัตน์ เทพมาก ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวผกามาศ อินปราบ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายญาณจักขุ์ ปานเผือก ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุทามาศ ทองนวล ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐมล เทพสง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกศกนก ชนะเมือง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายจิรโชติ นุ้ยจันทร์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภูริทัต ขุนทิพย์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา สังข์กูล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวหนึ่งฤดี เอื้อบำรุงเกียรติ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐมน กลายเจริญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัลยกร คงแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุณิสา หมื่นจร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสสิพรรรณ ปล้องใหม่ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวันรัตน์ มั่นคง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรุจดนัย ปราบปัญจะ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุดามาศ เต็มแก้ว ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปาลิตา เนาวรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล สุขหวัง ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายมกร ชูทอง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวฟาเดีย อาลีน๊ะ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวอมรรัตน์ ชำนาญ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งไพลิน โกศล ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงนันท์นภัส เพ็งสวัสดิ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุษยาลักษณ์ แก้วสม ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงหัชชพร ดำลม ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิดาภา ฮกปาน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งทิวา ขวัญทองเย็น ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณิชญา คงใหม่ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวฐิดาพร หนูช่วย ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกลวัชร ลิ่มกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิภารดี คำคง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกันต์ชัย จุลรอด ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวริศา ทองนวล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายยศกร สวัสดิ์รักษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลทิพย์ ทองอนันท์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพัชราภรณ์ หนูขาว ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพนมพร อินยะวิน ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพงศ์ จงศิริ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายรุ่งรวิน ทองสีดำ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสิรภพ จุลพูน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพงศ์รพี อรุณสว่างแจ้ง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปานตา แสงเมือง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชลิตา รัตนะรัต ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสรสิชา คงทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอภิรักษ์ อินฉ่ำ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพัฒนาพงศ์ พรหมจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิวาพร ทุ่มขุน ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัครมณฑน์ หนูเอียด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรดี เลื่องลือสนธิกิจ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติมา พรหมเอียด ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววนิดา ฉีดเนียม ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายเนติภูมิ กลิ่นเขียว ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายประวีณ เกตุแก้ว ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวกุลธิดา บัวจุด ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริพรรณ ทองบริบูรณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรัตม์ รัศมีนพเศวต ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เพ็งนิล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐนัน หนูดำ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงเขมิกา ไวยรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววาสนา หมวดจันทร์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มณีรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพัชตรา ช่วยแท่น ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายจิรครินทร์ แก้วเสน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายวรวุฒิ เดชพละกุล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชฎากาญจน์ อ่อนทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิฉาย สุวรรณชาตรี ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตนาวดี รักเกิด ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสุรศักดิ์ ขวัญอ่อน ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริชาติ เต็งรัง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวณัฐฐา ฉิมทับ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนภดล สมผุด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤษณา อินเหมือน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิวาพร จันทร์มณี ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนธันยลักษณ์ เสรีประเสริฐ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวแพรพลอย ทองสา ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายศุภกฤต เกื้อเส้ง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิภารัตน์ จุลรอด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายเฉลิมวุฒิ ชูพูล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิระประภา ด้วงฉีด ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายธนรักษ์ เสริมแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายโสมนัส คงศรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐรุจา ด้วงเรือง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายรัชพงษ์ หนูแก้ว ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรณิชา มุขช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศิริชัย หนูเกลี้ยง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิสรา นวลสนอง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวณัฐญา นวลเปียน ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายอภิรักษ์ เศียรอุ่น ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเปรมรักษ์ สมุหเสนีโต ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมนภรณ์ แจ้งทวี ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญชิดา อินทนิน ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปรินทร รักณรงค์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนภรณ์ ทองอยู่ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณิชกมล นวนมุณี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรดา ชูทอง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธิดาทิพย์ เย็นทั่ว ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายพงศธร ซุ่นเลี่ยง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายทวีศักดิ์ สังข์ทอง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก พรหมนุ่น ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายศรีวงศ์ชัย ไชยยางค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเสฎฐวุฒิ สุภาไชยกิจ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอดิเทพ ดำช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายเธียรชนะ ลายทิพย์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเสาวนีย์ รัตนานุกูล ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปรนัย เพ็งหนู ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุดารัตน์ คงชูช่วย ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายธีรภัทร เพชรโชติ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายเนติ์ บุญช่วย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปวันรัตน์ ศิรินุพงศ์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันญ์ทิวา ไชยทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยพร หวานหนู ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพงศ์ภัทรา พงศ์จันทรเสถียร ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิกานต์ สัมพันธมิตร ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์มาดา บุญเเสง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภารดี จีนชาวนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริมณาลี บุญช่วย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศุภกร มะณีรุ่น ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิชานาถ บุญยัง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสสร จันทร์เมธา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐริกา เสนพรัต ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงดาราวรรณ ชินณสุข ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวนภัสกร สิงหพล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัสมา รัตน์ชู ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวภัคจิรา นุ่นนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐนันท์ ไชยสุวรรณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐณิชา เดชะ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกทิพย์ รัตนชุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปุณณภพ เดชดี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรรณ ไชยยา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญชิสา วังช่วย ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอารยา ขุนเจริญ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวเรณุมาศ ช่วยอาวุธ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาววิลาวัลย์ ชูศรีหะรัญ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐิติรัตน์ สรรเสริญ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจินต์จุฑา ขวัญสุด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดาทิพย์ ชูศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเกศินี สงทวี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงณปภัช พิพัฒน์งาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเฉลิมเกียรติ เลื่อนแก้ว ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมิลธิรา ปานแก้ว ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณิศา อินตะจักร์ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริยา เอียดน้อย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอานนท์ มีเเสง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชญานนท์ สีคุ่ย ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ สตานุมัง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโชติมา เมืองรุ่ง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายเจตนิพัทธ์ รักชุม ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐนพิน เสนชู ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายแดนภูมิ ภูมี ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐณิชา แจ่มศรี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐนันท์ สุวรรณรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอรรถชัย แก้วขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ หนูเทพ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี มากสุก ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายเอกรินทร์ ปิ่นทองพันธ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกษิดิศ วุ่นนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววนิดา เต่าจันทร์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐปคัลป์ บุญดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศิริชัย ชูหว่าง ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนิกานต์ การโสภา ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกอร ร่วงเหมือน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศลิษา ไกรรักษ์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวิชยุตม์ วังช่วย ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงปุณณภา มะเลโลหิต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายบรรณสรณ์ ชูแสง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญย์ชนก บุญมา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวุฒิชัย ขาวชอุ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิ่นปินัทธ์ บัวยฤทธิ์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวดาริกา ชายเกตุ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาววรรษชล นกหนู ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกานต์พิชชา แวงวรรณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐวดี เหตุทอง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรวรรณ เหมือนพรรณราย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพนิตา รัตนานุกูล ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกุลนันท์ คงเหมือน ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัทมวรรณ รักร่วม ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสถิตย์ภรณ์ นวลขวัญ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรเมธ บัวเนียม ต.*คำเตย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุณัฐฌา เนียมสกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกศสุดา หยูหงิม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทธีรา ทิพยศุภลักษณ์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวณัฐณิชา ชูแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวงศธร บุญชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภานุกร แก้วชูจิตร์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนจมีย์ เหตหาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ มากภิบาล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอิสริยา ปานแก้ว ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอารีรัตน์ สุกหอม ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรรวี จันสุกสี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรวี หนูรอด ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ ตุ้นดำ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปุณยาพร เพชรคง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี สามสี ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงดวงตะวัน ชูอุบล ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายชนินทร ชูเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ คงหนู ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัชวนันท์ เต็มราม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรัตน์ นุ่นกลับ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทนา บูชายันต์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพงศ์ เศวตกรด ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอัมรินทร์ เพชรทองขาว ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเฉลิมขวัญ กุสสัย ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา ทองฤทธิ์นุ่น ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุปรีญา บุญเผือก ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุดารัตน์ ล้าปัง ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริณดา สุทธิกรัณย์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสุเมธ ยอดราช ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนภัสวรรณ สิงหพล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายบันลือศักดิ์ ฟักช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัญฐิฌา สุขสวัสดิ์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวกันทร จันทร์แก้ว ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธราธิป หมื่นเทพ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกกร ท้วมศรี ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณธิชา คงแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายฤกเบศ ด้วนมี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจันทราทิพย์ หนูทอง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมุกอันดา ยกฉวี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุรเชษฐ์ แสงศูนย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัญชลี สีราม ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายศุภนัฐ หนูฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนริศรา นักทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววราภรณ์ วงค์เลื่อนฤทธิ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา ภูมิพะนา ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
เด็กชายกฤษณพงศ์ เจริญศรี ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรปรียา ฉิมสังข์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัณฑารีย์ เกิดแก้ว ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศิวกร สุวรรณภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภสินี เส้งนวลนิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนากร มณีรัตน์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายวศิน เพชรไข่ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงปพิชญา ธงสิบเก้า ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนฤภร สุวรรณ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวปัทมพร จันทร์ฉาย ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจันทิมา สุดหวาน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวปาณิศา อนุญาโต ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัทมา จันทร์สุขศรี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายญาณวิชญ์ ชูวิวัฒน์รัตนกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศรัณย์พร อามีน ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งตะวัน สารบูรณ์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวรตา ตั้งเตี้ย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายกรวิชญ์ ชนะชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐภัทร แดงสี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเนติพงศ์ สงทวี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายเดชธิ์นุสรจ์ ไหมศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวภาวดี ขาวขำ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายพงศ์ภัค ดาศรี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายอนุชา สันอีด ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายจิระวิน สุวรรณพิพัฒน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาลิษา ล่องฉ้วน ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
เด็กหญิงอนัญญา นวลละออง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกณวรรธน์ เรืองเพ็ง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายเกริกพล เหล็มปาน ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิกานต์ นุ่นเอียด ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายปุญญพัฒน์ สังเมียน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพุทธิดา พุ่มมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญช์ลภัส ถาวรานุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสุวิจักขณ์ พรหมแก้ว ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมลขวัญ แก้ววันเพ็ญ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวศิวนาถ บัวเนียม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิรีลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชนิกานต์ วีระกิติกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูวพัฒน์ จันทร์เอียด ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐกานต์ นุ้ยเกลี้ยง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัญฑารีย์ มากแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐา หนูช่วย ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิมลวรรณ สุวรรณรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสรรพวัศ เพชรกาฬ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเพ็ญทิพยณิชา ทิพยศุภลักษณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกัณฐเมธ หนูเอียด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิภาวี สุวรรณภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวีระพงษ์ รัตนโนภาศ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะดา จันทร์ปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิรญาณ์ ขุนนวล ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ นิลพันธ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวสุวรรณา ทิ้งผอม ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายฉลองชนม์ แม่นสกุล ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เด็กชายเมธาสิทธิ์ ชูเพชร ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญญาพา หนูทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทกานต์ พูลเกื้อ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายชุติพงศ์ สิริสาโรจน์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายศิวราช หอมบุตร ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลธิดา นวลมาก ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริวดี ศรีสวัสดิ์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายเกียรติขจร เขียวหลี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพุทธรัตน์ แพ่งเมือง ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
เด็กหญิงฐิตารีย์ ศรีแก้วแฝก ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ สินทรัพย์ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิศา พลนุ้ย ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสรณ์ แสงเอียด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยธิดา รัตนวิเชียร ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณยฎา รักชุม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวบุณฑริก อั้นเต้ง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปฐมา จันทร์เสนะ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
เด็กชายสุภเวช หวานสนิท ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรกร เรียนสุด ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริมา เกลาฉีด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงจีรณัทย์ รัตนพงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชพล สงเกตุ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจารุณี ชูแสง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายก่อพงศ์ เรืองหิรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศุภเลิศ กิ้มเส้ง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวนิรมล หนูอักษร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชริดา หนูราม ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวรา โพธิ์ศรี ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นายศักดิ์ทวี ใบบน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายรัชตภาคย์ พูลทอง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวชุติมณฑน์ สุวรรณสุนทร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายดรัณภพ บุญรุ่ง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศรัณญา พรหมห้อง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรุตา บุญโรจน์พงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวยุวลักษ์ เกตุหนู ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวนิดา พลับปลอด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอารียา วงษงาม ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวสิริวดี คงกาล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนนทวัฒน์ หนูไข่ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายมณฑล บุญดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชยา รัตนะ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอภิชญา สงสังข์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายพีระศักดิ์ ฉีดเสน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล ฤทธิวงศ์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพิชญุตม์ เกตุศรี ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัชญา ปิยปัญญาธวัฒน์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์วิภา แพนเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณกานต์ แก้วแกม ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมัญชุสา ชัยฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิภวานี เหย็บหมัด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภานุชนารถ ประวิชัย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนธรณ์ อภัยจิตต์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงเปี่ยมรัก เหล็มปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศวัสกร หนูก้าน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกุลชา อำภามณี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปิยวัฒน์ ทองบุรี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาลิตา ทองช่วย ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไมอินทร์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกวิน ชูทับ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพิสิฐพงศ์ เพชรจำนงค์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายสหวรรษ ทองเอม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายกันธาพงศ์ เรืองหิรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิกานต์ อินทรภักดิ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดารัตน์ รามปาน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัศรา รัตนพิบูรณ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุดารัตน์ ขาวสังข์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนริศรา สีบพลาย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทักษวรรณ นวลขวัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจริดา จันทร์หนู ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายกิตติพงษ์ เหล็งหนูดำ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกรกนก ทองรักษ์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอัญชิสา ยอดเกื้อ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกันย์วรา ศรีอ่อน ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภมาศ บุญเพียร ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอภิชญา เพชรไตรภพ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวนลินทิพย์ หนูวงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปนัดดา มาระพงศ์ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวรุ่งทิวา ทองดำ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงถลัชนันท์ หนูอินทร์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภานุวัฒน์ ศรีทองมา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ สุกแก้วณรงค์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิโยรส พรมนุ่น ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวดาราธิป มุขตา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิวาลัย ใสสะอาด ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวพิมพกานต์ ทองเสน ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ เกื้อชู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวขวัญฤดี ไชยสินโณ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กชายจักรพัชร์ เผือกบำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริพร บัวเนี่ยว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสาธิดา คล้ายสมบัติ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาววรรณติกา จายุพันธ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงบูชิตา ฉิมรักษ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเกษรินทร์ เหลือจันทร์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายเสฎฐวุฒิ จุลรอด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศศิกานต์ เทพทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ยอดราช ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมราพร สว่างอารมย์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณภัสรา ปรางน้อย ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายพีระชัย เพชรขาวช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัชพร ยกทอง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณิศา ลิ้มทองใบ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศราลักษณ์ หมื่นเมือง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นางสาวชนิตา ไชยด้วง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาทิติยา สุวรรณ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงลัฆวี คงสุวรรณ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิดา จันทร์มณี ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิลาสินี ชูหนู ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรวิสรา เธียรสุรารักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรุณโรจน์ หนูช่วย ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายจตุรงค์ บำเพ็ญศรี ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศิวกร โรจนรัตน์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพงศกร อินแพง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิราพร จันวนา ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลรัตน์ เกล่าแก้ว ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลชา โชติชูช่วง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายเกียรติศักดิ์ เอ่าซุ่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิรินทร์นาถ แสงนรินทร์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายชัชภิมุข คงคุ่ย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอัษฎาวุธ หนูชู ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวบิวปิญา มิตรพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณภัทร ขวัญนาค ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิราภา รามจันทร์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุมิตรา ชูศรีหะรัญ ต.ชุมพล* อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลนิดา ยิ้มหยู ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณีรัตน์ ชูรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกรณ์ดนัย ทิพย์จำนงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนัชชา วงศ์สมานมณี ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภนิดา คงนุ่น ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอชิรญา สุรัตน์เสนีย์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญญาเรศ ยานสิกโข ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภาสกร จิตรบุญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณคชานนท์ แก้วศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญรดา รุกมาต ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชวกร เศรษฐสุข ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกิ่งรังษี ชอบกิจ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายปุญญพัฒน์ สมุหเสนีโต ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรวิวรรณ แสงจันทร์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายเอกภาพ มากพิบาล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอาริตา จิรานุสรณ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวหทัยกานต์ ช่วยหนูจันทร์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายอนุรักษ์ ขาววัต ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิลาสินี ศรียวง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายณัฐสิทธิ์ ด้วงหวัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรสุดา จีนจาม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายสิรวิชญ์ วิริยธรรมโสภณ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายพงศพัศ นวลแก้ว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวชลดา ชูแสง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชินกฤต การะเกตุ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
เด็กหญิงกชกร รัตนแก้ว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภาภัทร เรืองพุทธ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสรวีย์ พงศ์วัฒนากร ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัณฑิตา ชูไข่หนู ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ย่องอั้น ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปณิตา แก้วทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายธนมินท์ จิตรเสนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวลักษณา ศิรินุพงศ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววทัญญุตา ยอดตระกูล ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัชฌนันท์ ด้วงชู ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริฉัตต์ คงชู ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฑิตยา สารีบุตร ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงไปรยา หมาดเส็ม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา รอดยวน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายสิรวิชญ์ แดงช่วง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวญาณภัทร แสงแก้ว ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวกิ่งกมล หอยสกุล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนพล สักจง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนนท์ปวิธ พรมนุ่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชรพร รักพวก ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจติยา รัตนาละออ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรชต วังร่ม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรชนิตว์ จันทระ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงนรินทร ทองนิ่มแก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงคีตภัทร นาควิโรจน์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายธนากร เพชรแก้ว ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงธนพร นวลแสง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพันธิสา ถ้วนถวิล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุจิรา รักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวีรพงศ์ แก้วศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรนภา ร่วงเหมือน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปราโมทย์ รัตนพันธ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเสฏฐวุฒิ เอียดขาว ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัณฑิรา ชายเกตุ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฎฐณิชา พรมรักษ์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธันย์ชนก นวลดุก ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา ปล้องพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรรัมภา รอดมณี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาทิตยา ช่วยสุข ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชนันท์ บุญเทียบ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุภรัตนา เหตุทอง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุษยา ซุ่นเลี่ยง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ มาสวัสดิ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรชะนก ไชยบุตร ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจันทิมา เวโล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุธาทิพย์ สงคง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดารัตน์ มรรคโช ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายปิติภูมิ ชูสังข์เพชร ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายบรรณวัชร สงเล็ก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสถาพร ศรีรักษา ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายธนกร เอียดคง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวชลธิชา ชูทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐริกา เรืองจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทนัช คงเสาร์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายชัชชัย ธิตระ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ วัจนเทพินทร์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารเพชร โทบุรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภาวิณี นาสียง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะธิดา จันทนี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนพล แซ่เฮง ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวพรรณ จิตรเนียม ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวน้ำทิพย์ เศรษฐมาน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรากร จันนวน ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเจวลิน เลขาผล ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายสุรพงษ์ เอมกลิ่นบัว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวดวงตะวัน เทียมสกุล ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วขุนทอง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารารัตน์ เพิ่มบุญ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐณิชา หนูหนุด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงนวินดา นมรักษ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงปานภัส วสิษฐ์พล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิชญาพร ชูปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเพชรศิริ ศรีพัดช่วย ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชานาฏ ตาแก้ว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงประวีณา สงจันทร์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายอันนาน หมาดเส็ม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริภัทรา ขวัญศรี ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววรรัตน์ ชูปาน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณภัทร โพธิ์ศรี ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวจิตประภัสสร วิจิตรพันธ์ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายภูสิทธิ์ บุญปล้อง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภารัตน์ เนียมเจริญ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภักษร มากมา ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกวลิน เหมือนพรรณราย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายเศรษฐ์ศิริ อุ่นเสียม ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวบุษยวรรณ ชูปาน ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงบัณฑิตา คงแก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายติณณ์ วิจิตรพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโชติรส ลายขวะ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญ์วรา มุขตา ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญญาภา แก้วชัย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิศา สุวรรณเดชา ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุทธิดา ไข่สง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปาริษา กาฬกาญจน์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตตินันท์ สมบูรณ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอรอุมา เสนแก้ว ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวบุษราภรณ์ แขกเพ็ง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุชัญญา บุญแข ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชลธิชา เลื่อนเซ่ง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรินทร บุญเอียด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนวัตกรณ์ คำวุ่น ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูวนาถ พันฤทธิ์ดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญนันท์ ชูแสง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปณชัย ทองดี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริฉัตร ทองดำ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนรัชต์ เลื่อนจันทร์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทราภรณ์ เมฆแก้ว ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวลัย นุ่นกลับ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสรวิศ บัวคลี่ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนภัทร อินสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายคณัสนันท์ สมสง ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยพัชร์ เก้าแสน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชไมพร เหมือนอ่วม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรติรัตน์ หนูนุ่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธเนศ บุญศิริธร ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนภรณ์ สมาน ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจีรภัทร ยั่งยืน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวสุธิดา เกื้อสง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายก้องเกียรติ เกลี้ยงแก้ว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวลิลล่าณา วงทิตย์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิมา จิตตรานนท์ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงพณิชา หนูรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัทธ์นลิน บัวอินทร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพีรวิชญ์ พิพัฒน์กิจจา ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจีรารัตน์ เทพเกลี้ยง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวาสิตา สมพรหม ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวณัชชา รุยไกรรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรัณย์พร ชนะสิทธิ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐศิยา อับดุลกะเดช ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริวรรณ ฉางทอง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกัณฐมณี ถ้วนถวิล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิตินันท์ จันทร์ทิน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปัณฑ์ธร แก้วดำ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
นางสาวศิริภิรมณ์ ช่วยเทศ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอนงค์นาถ นิลศรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณภัทร สงนุ้ย ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริชาติ สำแดง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายเขตวัตถุ์ ภูมี ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวดวงฤทัย เทอดทอง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสสร ทรงศิริ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายศาสตราวุธ เกื้อสง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤติกา ตุลยนิษก์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพศวีร์ รัตนโกศัย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชนัญชิดา ถิระรมย์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายเจษฎา หนูมา ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงนภัสสร เกษรสวัสดิ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปนัฐตา เจนชูบัว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงลักษณพร เกื้อสุข ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริณดา คุ้มตะบุตร ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัณฑิรา แก้วเขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายรัชต พรหมปลัด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐนรี ศรีชาย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัฐมาวดี เกิดแก้ว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายปฏิภาณ สุนทโรวิทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริฉัตร ศิรินุพงศ์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรชฏ ไชยรัตน์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสิริวรรณ ช่วยดิษฐ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววาทินี ปานทุ่ม ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิลาสินี ขาวสังข์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชูศรีอ่อน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายปริพัฒน์ คงแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายไกรฤทธิ์ รักษาแก้ว ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายภูธเนศ สุกหอม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกมลลักษณ์ เรืองสุข ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
เด็กหญิงชนิกานต์ ไพชำนาญ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวปฐมวรรณ เมืองสุวรรณ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
นางสาวกมลวรรณ นิจนารถ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติสัณห์ วงศ์ประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาณัฐ ด้วงแก้ว ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภลักษณ์ คงแดง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิดาพร ไชยวงษ์ ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
เด็กหญิงทองกนก พงษ์เพชร ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายธวัชชัย หมื่นหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมัญชุพร รอดมณี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณสา หวังขวัญ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวธัญญารัตน์ คงทุง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายสุพัฒน์ ยอดณรงค์ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิตยาภรณ์ อินยอด ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภาวินี หนูแก้ว ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัจฉรา ไชยวงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศินันท์ ลายทิพย์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายทินบัติ รอดเนียม ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายจิรกิตติ์ หนูสิงห์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายปารเมศ เคร้าแก้ว ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวจิราพร บัวเนียม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุรัสยา หนูแสง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอัครพล เทอดเกียรติกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภาณุ อธิวัฒนธีรานนท์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธันยพร มีแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเชาวนนท์ โอนิกะ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญาพัชร สุขด้วง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รัตนจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเปมิกา นาควิรัตน์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุษณิษา กำเนิดหล่ม ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิมลรัตน์ รัตนพงษ์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภารดี นวลมี ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายปรินทร ตัญจนะ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสิริกานต์ รัตนะ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรชต เพชรนาค ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงพาณินี ชูหนู ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณธิชา บำรุงพานิช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศิวกร ทองคำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเกษมศักดิ์ สิทธิฤกษ์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงยุพมล บุญทรงธรรม ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกุลยา คงมี ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายนรากร หมานหมุ้ย ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาทิตติยา บำรุงรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอขิรญา สัตยากวี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ฉีดอิ่ม ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิยภรณ์ ทองขาวเผือก ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกฤษฎา สุภเพียร ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเพ็ญพิชชา มีชู ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต จันทรวัฒนกิจ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์อรบุษย์ ทิพย์สุขุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฑิฆัมพร คำพุฒ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชนนิกานต์ ภูมิลักษณ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิรินทิพย์ รามด้วง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเนติธร ดำช่วย ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติพงศ์ สำแดง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายกิตตินันท์ สมัครพงค์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาววีราภรณ์ พูลเอียด ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวยศสกุลวดี เพชรคง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวท้องฟ้าใส เกิดศรีเหล็ก ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวธัญชนก ใจใหญ่ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอังคณา ชูสุวรรณ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวนริศรา นวลปลื้ม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอาทิตยา หนูรอด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายประเสริฐศักดิ์ จันสุกสี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธีรวัสส์ อินมณเฑียร ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชมพูนุท ช่วยยก ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเมษิยา ไพรพฤกษ์ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ทิพย์ลาย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวบุณยาพร เรืองอินทร์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิศา แสงอรุณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพิทยา ชูช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกิตติภูมิ โพธิ์ทอง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวพิชามญชุ์ รุดคง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภคภา เดชสง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจารุวรรณ สุขรุ่ง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ เรืองศรี ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงลักษณมัณฑ์ ด้วงนิล ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายปัฐวีกร เทพหนู ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิ่นสุดา ชูเส้ง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวชรัญพร สมมาตร ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ มากศรี ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายเอกกวี จิระรัตนวรรณะ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสิทธิพงศ์ พานิชย์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายเดชดนัย บุญยรัตน์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศนิ รักษา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบัณฑิตา เส้งวั่น ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุญชิตา ด้วงคง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศิริวิภา บุญแข ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชาลี แก้วลอย ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายศิวกร เทพารักษ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธัญลักษณ์ ชอบงาม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐปคัลภ์ เพ็งช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุภาวรรณ คงเขียว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปรเมษฐ์ สังยวน ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวปฐมาวดี บุญช่วย ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวกาญจนา ไชยด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรวรรณ หรีมหนก ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวธนัญชนก เพชรสังข์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณิศา อักษรดี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชุติการ ติษยาธิคม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวสุจิรา พรมบุญแก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววิภาวดี เปียตี๋ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสิริพร เกื้อเกตุ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายปวิช พัฒนพงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัณณิตา ศรีคุ่ย ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนานันท์ คงทอง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายสิทธินนท์ เสตะพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรีชญาภรณ์ บุญจันทร์แก้ว ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวกมลธิชา จันทร์เอียด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนนทวัฒน์ คงไข่ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพรรณภัสษา ขวัญแก้ว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวรัชนีกร ดำสง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญาภัค แย้มแสง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวสุธร ฉินธนทรัพย์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวภัทราภรณ์ จันทร์ทอง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวจีรวรรณ ทองสม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายจิรายุ แก้วรุ่ง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรสุตา พงศ์วัฒนากร ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวฐิตารีย์ หนูคง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวปริยากร กองเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธรรมรักษ์ อักโขสุวรรณ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชนินาถ หมื่นสนิท ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ ตุกเตียน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัจมีย์ ขำนุรักษ์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายพีรยุทธ แก้วมี ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายถิรวัฒน์ บวรเวทย์ไพศาล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐฌิชา ชุมพาที ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปาริชาติ สุขอนันท์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายทศวรรษ ใหม่อ่อน ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอาชาคริส นาคขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนธรณ์ อินนุรักษ์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกมลรัตน์ ขำจีน ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายกษิดิ์เดช เทพทอง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวิภา อินทรสมบัติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ธานีรัตน์ ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
นายสุรเดช วันเสน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภานุวิชญ์ จันเอียด ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวรักษ์ตะวัน ช่วยดำ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงยศวดี ชัยสิทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชยณัฐ สุขาชื่น ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายอภิรักษ์ ฤทธิกุล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนิติ กัณฑ์ราย ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์ชนก จันเขียด ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติมา สุทธิพรหมมา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงหยาดฟ้า ขวัญแก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปรานต์ พวงพวา ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววราภรณ์ ย้อยแก้ว ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญชิสา ทองใส ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล บุญมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนนทวัฒน์ หนูด้วง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวดาริกา ชิตแก้ว ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายธนภูมิ ด้วงเอียด ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิลาวัณย์ พงศาปาน ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาริษา พรมวงค์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิราวรรณ ตราหนู ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธีรเมธ บุญจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ไข่มุสิก ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอัครวิทย์ พรรณสุข ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกมลวรรณ คล้ายมาก ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลธิรศน์ นิ่มดวง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวศยามล เดชนะ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต มาละมัย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชุตินันท์ เต็มดี ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปภาดา ตันโชติกุล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นางสาวกมลชนก สุวรรณมณี ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ แก้วสม ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภราดร ทองเอม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริภา ทองบริบูรณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอริศรา ชาตุวิสัย ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวคันธรส หอยสกุล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา แสงแก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปณิธาน รักบุญ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายชนาธิป ทองดียิ่ง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เด็กหญิงปริมล ชูปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวญาณิศา ขุนนุ้ย ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์ชนก ฤทธิ์รักษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมนัสชนก สมหวัง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกรวิชญ์ นาคเกลี้ยง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาววันวิสาข์ ชูดำ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชวัลลักษณ์ จันทคาธ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเกียรติพล มนตรี ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงดาราวรรณ เรืองรักษ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายฎษกร ช่วยอินทร์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภานุวัฒน์ โอทอง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเยาวลักษณ์ อภัยรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปาณิสา ดำจิ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณีรัตน์ หอมขาว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายนพรุจ โพงตุ้น ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภูมิปกรณ์ ณ.บางช้าง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวริศรา ชูชุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติพร อ่อนแก้ว ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพัทธดนย์ โปฏกรัตน์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุณิสา กิ้มแก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนงนภัส เกษตรสุนทร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอติราช คงเกลี้ยง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวพรพิมล ชูกลิ่น ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิยรินทร์ ชูนุ้ย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวรัชนีกร สุวรรณจำรูญ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายภูวดล ชูสุวรรณ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวนันทวดี ขุนนุ้ย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัลยกร ศักโกระ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณิชาภา คณะย้อย ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญจิรา ฤทธิศักดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมาริษา อ่อนนุ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกานต์พิชชา ศิริวานิช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเปวิกา ชุมประเสริฐ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเนตรชนก ทองซ้าย ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสุกฤษฎิ์ จันทร์ดำ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชนิตา ทองเจือ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกฤตพจน์ เสือพล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปภาวรินท์ หนูผุด ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงวันวิสา พานิช ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายสุกฤษ ดวงกระจ่าง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงตรีรัตน์ ไชยรักษ์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงมนภัทร์ แจ้งทวี ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุภารัตน์ ขำแก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอภิสมัย ช่วยศรีนวล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงผการัตน์ คงโสม ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายกอกินันท์ จันทร์สุขศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก จันทะคาร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรธีรา วัจนเทพินทร์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปุณยนุช ไชยยางค์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐธิดา กาลกัญจะ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ จิตงาม ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายชัยภัทร ชูทอง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจาชรี อนันต์ทิพย์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายกฤตนัย แสนเสมอใจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัตติกา ขาวผ่อง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทรรศนพร ไพบูลย์ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวหทัยรัตน์ อินใหม ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายดนุเดช เพ็ชรคง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศุภชัย ช่วยสีนวล ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายจารุวัฒน์ จันทร์หอม ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิวพร นวลแสง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศศิกานต์ ย้อยแสง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชานน ศรีเงิน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายพงศ์ทรรศ สังข์ผุด ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายรุจิโรจน์ เผ่าชู ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิศารัตน์ แสงทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายธนวัฒน์ ชูปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจิตริน ชูไฝ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุญสิตา แสงสว่าง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชยพร อ่อนแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพริมชณะภัค ตุ่นหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอนันด้า ปุ้งหลู ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวฐิติรัตน์ ชนะ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชญากานต์ ปล้องใหม่ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐริกา ทองรักษ์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศุภกฤต วงศราวิทย์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวสัตตบงกช รัตนดิลก ณภูเก็ต ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวนิธิวดี อ่อนเกลี้ยง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพรรณษา เจริญขุน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัตนภรณ์ ชูชุม ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนที เนียมรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณัจฉรา เลิศเดชานนท์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนภัสวรรณ ขุนศรี ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณชนก ศรีทองเพ็ง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายฉัตรณรงค์ รามศรี ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรักยิ้ม แดงนิ่ม ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอภิชญา เรืองติก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐจิรา ถาวโรจน์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุธัญญา จันรอดภัย ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกุลภรณ์ วงศ์ดาว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลจิรา นุ่นสง ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายธีรวัฒน์ ด้วงรุ่ง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชัญญานุช มังสังข์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี เลียดรักษ์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัตนา สว่างรัตน์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวฉันทสินี ชูโชติ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุประวีณ์ บัวเนียม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิไลพร สังวาลย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจตุรเทพ ศิริธร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสกาวนุช เนียมรัตน์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐณิชา คงแก้ว ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามณี วรรณจิตร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงยศวดี สมแก้ว ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุณิสา เขียวเล่ง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยธิดา บุญรอด ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัจฉรา ณ พัทลุง ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาววิลาวัลย์ พันธ์รินทร์ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทราพร พรหมมา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันท์นภัส แซ่อึ่ง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจิตติพัฒน์ เนียมสกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณราช ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา พงษ์ชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิญฌาณ์ ภูมิประไพ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติวรดา วงศ์ชู ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกีรกิตติกร สมแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอิสระ ศรีประวรรณ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนโรดม รัตนานุกูล ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอามีน่า หวัดแท่น ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายสหรัฐ อภัยรัตน์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต ง่วนเส้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนกร สมฤทธิ์รินทร์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนวัฒน์ ศรียวง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพนิดา บัวมี ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชิดชนก รักษ์ทอง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกชกร เจนุโร ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนกร แสงสมบูรณ์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมัลลิกา นาคเล็ก ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายจิณณวัตร ดำน้อย ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัฏสร เพ็งโอ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิริยาภรณ์ แก้วนุ้ย ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายชัยวัฒน์ ชูทอง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวนันทนัช คีรีเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา ทองทรัพย์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวตรีลักษณ์ ศรีนวลเอียด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงมุกดารัตน์ สุวรรณรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเศรษฐพงศ์ คลิ้งคล้ายกัน ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพงศกร ขุนฤทธิ์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนภัสราภรณ์ ทิพย์รักษ์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวใบเงิน สถิตย์ละมุ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณรงค์พร ชูแสง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐิฎา พิทักษ์จินดา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโสพิน ด้วงทำ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกฤตยานี สังข์หนู ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพงศภัก อินฤดี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาลิตตา แก้วคง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายอภิวัฒน์ ราชรักษ์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายธนาวุฒิ ธรรมชาติ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกนกพิชญ์ นาคเกลี้ยง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ กรุงแก้ว ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญมน บุญคง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพิชญาภา ปาชะโน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุชาวดี สว่างรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ เพชรโชติ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตนา ภาครัตน์ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กชายฉัตรเทพ ด้วงตุด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธารารัตน์ ธรรมเพชร ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอารยา สินยัง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา น่นคง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญธิดา ชนะกุล ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญวรัตม์ หนูชู ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายอธิวัฒน์ แก้วคำ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวดี พลายแสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิภาวรรณ ขุนฤทธิ์แก้ว ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ จันทร์หลี ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวชนิดา เรืองจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิตติยา สุกหอม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิราวรรณ เซ่งอั้น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ยุวกาฬกุล ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสกลสุภา เทพสง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเมษา นิลมาก ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธัชธาดา สัจจากุล ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวอรปรียา คงด้วง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายนนทวัช อินทรงค์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุทธิรัก บัวแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชฎา สุดแป้น ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปวริศา อารีย์รักษ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุรัสวดี นาคขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริมนต์ สมหวัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเดชอนันต์ คงพูล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปภาวี เลี่ยนกัตวา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสาวรินทร์ นุ้ยเกลี้ยง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาณัฐ สุขชู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิรวดี บุญสง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวดลพร บุญรุ่ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุณิฌา บุญจันแก้ว ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิยวรรณ สมหวัง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธารารัตน์ เพชรสุวรรณ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญจวรรณ อนุสุวรรณ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพุทธชาต พรหมทองรักษ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรวรรณ ภักดีสังข์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิกานดา เจริญฤทธิ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชชา สุวรรณพาหุ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนัชพร ดวงแก้ว ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมลณัฐ คงมี ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายกิตติธัช สุขโต ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวปิยนุช ทองเอียด ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายธนากร แก้วยวน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต ทองแก้วเกิด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงวลิตา ไชยแป้น ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายคัมภีร์ ขำแก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสิรวิชญ์ รุกขชาติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวรเทพ สุทธิพรหมา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจณิสตา สังข์แสตมป์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายจรกฤตย์ สุวรรณลิขิต ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชัชชฎา ไพชำนาญ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกวิกา มงคลจิรกร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาพรรณ สมเพ็ชร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนุชรี เรืองฤทธิ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชลสิทธิ์ ทองศิริ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติธัช ชูสุวรรณ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธีรภัทร พันธ์ประสงค์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชินวัตร ช่วยปลอด ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงภูริชญา อินทกูล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุดารัตน์ เหมือนพรรณราย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายนัฐพล วิทยารัฐ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรประภา แก้วรัตน์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนิษณาต พันฤทธิ์ดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวดุสิตา พรมแทนสุด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวชมพูนุท ขาวนุ้ย ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญ์วรา เสนพรัตน์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธวัชชัย น้อยสังข์ดำ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชวิศ เพชรจำนงค์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์ญาดา ด้วงอ่อน ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริวิมล แก้วพูล ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกชพรรณ คำภา ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวจิรัญธิญา เฉลิมกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณราภรณ์ ศรีใหม่ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายภูวดล เกียรติสุข ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญกาญ รอดเนียม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต สุกทอง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวีรพงศ์ รักษ์แก้ว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะดา รานวล ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายพงศธร ขาวเผือก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัญชนก หลักเมือง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปฏิพล รามจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนุชนภา เฮงวัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนากร ช่วยเมือง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายประกิต เกิดแก้ว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฑิฆัมพร บริจินดา ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวปลายฟ้า สุประทุม ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
นางสาวถิรวรรณ เนียรนาท ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงสกุลเพชร เพชรสุข ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวนภัสสร พุทธโกษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายติณนภพ พรหมมณี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภกานต์ ชูดำ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสุตาภัทร บุญชู ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญภา นิลพฤกษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมุทิตา เหล่าทอง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปรีดา เสือดำ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฑิมพิกา เผือกสม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธัญชนก สุวรรณประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุรีมาศ หน่อวงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธีรนัย เมืองแก้ว ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐชนน คล้ายแก้ว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปาจรีย์ แจ้งวุฒิ ต.*คลองใหญ่ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุกัญญา ทองทวี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายีรพีพัฒน์ สิทธิชัย ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวเธียรวธู นิลแก้ว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุดาวดี ยูงทอง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสานันธินี นาคะวิโรจน์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายศรยุทธ ทองคำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภูมิรัตน์ เกตด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีตระพันธ์ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพัชรพล บัวเนียม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐชัย เดชพันธ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววัลลิภา รามจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรินธร ชูแก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ ฮวดไล่ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุติพร นุ่นเกลี้ยง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายขวัญกล้า แดงสอาด ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรินภา ศรีบุญมี ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
เด็กหญิงชิดชนก แก้วเมฆ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายภูธเนศ บุญก้อน ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวญาณิศา ชมเชย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภศร จันทร์เทพ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริกร เส้งสุข ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเสฏฐธิดา พูนชุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริวิมล ทองฤกษ์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงพชรพร ทองขาว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายกอบเดช ชูสง ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายกลวัชร รามด้วง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ หมวดอินทอง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนงรัตน์ เขียวอุ่น ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรนุช พรมแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมติมนต์ ปล้องไหม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ เพชรกาศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรภัสสร พิบูลย์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพชรลดา แก้วชูทอง ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวโสภาวดี คงเทพ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอรอนงค์ ผลธรรมปาลิต ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอาธิยา ดำนก ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอภิสรา พุ่มนวล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายปฏิฌาณ สุรัตน์เสนีย์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเจษฎา คงสงด้วง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพชรา นิลวงค์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริวิมล ชูแก้ว ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพัชรกร พันฤทธิ์ดำ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชัญญา จันคง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ มากดำ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภูวิวุธ นวลเมือง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจินดารัตน์ กาญจโนภาส ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชลิตา คงปาน ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงอรอนงค์ สตานุมัง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนัชชา อินทร์ไหม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพชรพล เรืองมิตร ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงร้อยระวี อรุณรัตน์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจิตรทิวา หมื่นพล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวศุภานัน สมเปลี่ยน ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวชุตาภา พันธวงศาโรจน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปริญญารัตน์ สุวรรณรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภาริตา หลินมา ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภัฏิยา คงวุ่น ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤตเมธ เมืองสง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายเสฏฐพงศ์ อ่อนน้อย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอุดมศักดิ์ แขกทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวหทัยชนก จินดาพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอรรศพล คงแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสลิลทิพย์ มณีรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปพนสรรค์ มีขาว ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวริศรา เพชรรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุณยาพร สีดีที่สุด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวนิธิมา ทองขุนดำ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวน้องนภัส เพชรทองขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิลักขณา แก้วทอง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกฤษณะ พรหมสงฆ์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี กองทรัพย์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชมพูนิกข์ ทองคำ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายนวพรรษ นวลจำรัส ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทนาพร สาครรัตนะสิริ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอยุธยา ไชยศรี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิศรุตา เส้งสุ้น ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี ไชยตรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฟารีดา เกื้อคลัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ ปริยชาติตระกูล ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ เชิดรัมย์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนรภัทร ณัฐคุณานนท์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธีร์วรา คงเอียง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิยดี มีขวัญ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาววิภาศิริ เรืองสวัสดิ์ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายมหาวรัตถ์ แก้วทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเพทาย บุญคงแก้ว ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภาวิณี ราชวังเมือง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ อ่อนประสงค์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา อักษรพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปุณกัณฐ์ บุญช่วย ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายปวริศร์ มาแปะ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัญชิสา คงจรัส ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิญญา รักจัน ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสุริยา รองเลื่อน ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชยา ชูเกลี้ยง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายอภิเทพ วงสวัสดิ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพัชรพล ก่งเซ่ง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายวนัสนันท์ จันทวดี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุษมา สรรนุ่ม ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายกีรติ ชุมประมาณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปานทิพย์ แก้วนวลจริง ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เด็กหญิงกัลยาภรณ์ นิลพฤกษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนกานต์ ปั้นแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต หนูเกลี้ยง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนุชศรา แซ่ซ้อง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญชิสา รุ่นหัน ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัคนันท์ เพชรทองเกลี้ยง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรสิตา รุ่งเรือง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปาริชาต หนูสิงห์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญจมาภรณ์ นวลละออง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนัญญา คงหลัง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายจิรภัทร แก้วเอียด ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ฤทธาพิพัฒน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤษณพงษ์ ปิยะพงษ์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุปผาทิพย์ กล้าคง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจีรภา ศรีหาบัณฑิต ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตติชัย ก้งซ้าย ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายวรากร จีนเมือง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทิชา คงมาก ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงศดานันท์ เมืองสง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอุทัยทิพย์ พรหมวั ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอลังการ ณ กูล ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวรุ่งทิวา ศริวรสกุล ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงจินดาภรณ์ คงสม ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกษิดิ์เดช วัตรขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยนุช เขียวเอียด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญญาภา รอดอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจักรวาล ปล้องพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรุ่งนภา นาหมีด ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์สุดา ฤทธิรัตน์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสรินธร ณ พัทลุง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรพร บูรณพิเชษฐ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ ชุมวิโรจน์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาววชิราภรณ์ ไข่ช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายนนทพัทธ์ มณีพันธ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายสุรพิชญ์ อรุณรัตน์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายกฤตพงศ์ รัตนพันธ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวรักตกันตท์ ช่วยเนียม ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรวรรณ ทองเส้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนพล แสงคุณ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ช่วยศรีนวล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวัลลิภา แก้วบุญส่ง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวดวงธิดา ยิ้มแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจินดาพร พ่วงแสง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอุบลวรรณ ศรีชุมพวง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุภาวดี เกตุรัตน์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล รามหนู ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอุไรวรรณ หมุนนุ้ย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสุวนีย์ ชูสอน ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ มากแก้ว ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิยนาถ ทองวิเศษ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนราศักดิ์ แดงสว่าง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภนิดา กาชัย ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธารารัตน์ พรหมมณี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฬามาศ เพ็งประไพ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรจิรา พรหมสวัสดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงยมลภัทร ละอองแก้ว ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายนิติธร พะคะม่า ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุญยานุช เขียดนุ้ย ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธิดา ปล้องไหม่ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสรวิศ แสงแก้ว ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ ศรีสะอาด ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวัฒน์ ชูศรี ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรวีวรรณ ปานเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุษราภรณ์ รุ่งเรือง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงนุชวรา เนียมรัตน์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรวรรณ หลินมา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัทนา เศรษฐสุข ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐฐิกุล คงแป้น ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชุติมณฑน์ ปล้องใหม่ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายภาณุพงศ์ ช่วยพัฒน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวตวงทอง สถิตระวังภัย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอภิชญา พิศพักตร์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโสริยา โสดามุข ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจารุภา ฉ้วนกลิ่น ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐรินี จันทวงศ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรวิทย์ อินทร์เหมือน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทราพร เสนสิง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจพร พุฒแทน ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรอุษา อนันทโส ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริวรรณ แซ่ซี ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุกัญญา ดวงทาลา ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชตะมณี คงจุ้ย ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอดิเทพ ช่วยเมือง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวผกามาส ขวัญทอง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐรัชต์ หนูแก้ว ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพ็ญสิริ บริรักษ์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญานิกา ตุ้นดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปณาลี แก้วทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเนตรธาดา มุสิด ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยวัชร์ ถนอมแจ่ม ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ พุ่มคง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรยา บัวบาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมราวดี อักษรเนียม ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงกชมน ชูเพ็ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพงศ์ปณต ขุนเศรษฐ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายคณิติน นวลปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ ศศิธร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิศา เกาะทอง ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงอรุณรัตน์ กล้าคง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐธิยาภรณ์ กองเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริลักษณ์ พุดซอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชรา มูสิกรักษ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธณวัฒน์ หนูเพชร ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายอมรินทร์ สหัสสพาศน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัฏติกานต์ เวชรังษี ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุดาทิพย์ วงศ์เดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพิชญา สังข์ผุด ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิยดา ผุดแก้ว ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายพลากร ปานอ่อน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงลักษิกา สอนพุฒ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุรุษวิชญ์ มิตรเปรียญ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยฉัตร เสียมไหม ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายปฐมพร ใหม่อ่อน ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา ชูศรีเพชร ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายไตรภพ แก้วมณี ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายรัชชานนท์ หนูแก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสิริธิดา กรดเต็ม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ สุขสมบูรณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธาวินี ศรีสุวิทธานนท์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวริศ รัศมีนพเศวต ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเนตรวรี ศรีน้อย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปฐมาวดี สมหวัง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐากร เพชรรัตน์ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวชมพูพันธุ์ทิพย์ สุทธิโพธิ์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนฤมล หัสสะ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาววัลย์ลิกา ทองดำ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาววิลาวัลย์ ชูชัย ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวปานฤทัย ปานยิ่ง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวรัตนาวดี ทองช่วย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุทธิพงษ์ แก้วล่องลอย ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายพัฒนนันท์ ภูพันนา ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปานเลขา ทองปาน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวแกมมณี วรรณะ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอิศราธร มากจงดี ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายนราธร ทองกัน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวศิริวรรณ ภัยชำนาญ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ มาเจริญ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวิชญาดา ดีแก้ว ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธาราชัย หนูเมียน ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวนิรชา เพ็งนิล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายธนวิชญ์ เทพหนู ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศุภรัตน์ เสียงเพราะ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนวินท์ จิตรเสนา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุกานดา หนูทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอังศุมาลี ศิรินุพงค์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิไลลักษณ์ ป้อฝั้น ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริอรรถ ศรทอง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธีรพัฒน์ ทิพย์สังข์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิภา สงนุ้ย ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมงคลรัฐ จันทร์เสน ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา
เด็กชายกิตติภัฎ สุวรรณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณธกร จิระอรรคพงษ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฤทัยทิพย์ ทิพย์สังข์ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิพานัน แก้วรุ่งเรือง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายไชยวัฒน์ เหวยไทย ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสุทิวัส ศรีสวัสดิ์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายอมรเทพ มากช่วย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงคมลดา แซ่เล้า ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงพนิดา จันทร์แดง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายวรพรรณ จันทร์แก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิรประภา พิศภักดิ์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี สุขขวัญ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุณยาพร พรหมสาลี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธัชนนท์ วิชัยกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปรมะ พรอภิรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงคีตกานต์ สุวรรณมณี ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเปรมสิริ สังข์หุด ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายศักรินทร์ ปานเพ็ง ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงอรวรรณ วุ่นน้อย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสิงหา แก้วประกอบ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายปริญญา ชูจันทร์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณิชกานต์ พรหมแก้ว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยาภัสร์ ชูเพชร ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงเมษยา บุญสนิท ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอุษา เกตุระหงษ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทวดี วงค์รักษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิราวรรณ แก้วตุด ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยาภรณ์ ชูกลิ่น ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภวดี ดวงประเสริฐ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัชชา อินทมะโน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกิตติวดี สงทิพย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณรงค์ชัย สุราษฎารมย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกัณตพงศ์ เศียรอุ่น ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายกล้า ไชยตรี ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศรัยฉัตร ช่วยแท่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงคุณัญญา ยงเขนยสิน ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิกา คงเพ็ชร ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายยุทธิชัย รัตนชัย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธัญลักษรณ์ จอกเกื้อ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสรัณย์พงษ์ มนตรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริพร แก้วขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภสร คงทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสถิรดา พาหุรัตน์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิดา พราหมเล็ก ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายยงยุทธ มุขตา ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวญาณิศา บุญวงศ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาวดี ศรีทองมา ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญ์สินี เทพส่ง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนภัทร สังคง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชิดชนก ฉ้วนกลิ่น ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรายุ รอดเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปิยะวัฒน์ คงไข่ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทพร พลายงาม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญลักษณ์ มาคะมาโน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติชญา ช่วยแก้ว ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุศราวดี เกื้อเม่ง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐนันท์ มั่นคง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริฑาขวัญ กองพรม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนัญญา อาวะนนท์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทร์นฤน สังข์ทอง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชมน จันทร์โสด ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภสร เลียดดำ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสโรชา อินทร์ปาน ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวนิตย์นภา เพชรสังฆาต ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัศจรรย์ ชุติพิทยาธร ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสรา ชุมเพชร ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา ฤทธิเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชาลิสา อินจัน ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายสรศิษฎ์ แจ้งจุล ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภัทรชัย เพชรสิงห์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตติพงศ์ สิงหะพล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธารา เอียดเอก ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายพิพัฒน์ โศภิษฐิกุล ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสิริฉัตร หนููเรือง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริวรรณ ชูอินทร์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์นิภา เกตุสว่างวงศ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวศิริขวัญ ชูคำ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา คงแก้ว ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทานตะวัน เกลี้ยงสง ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอลิษา เหตุทอง ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายรัชเดช ท้าวสกุล ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายณัฐวุฒิ สัตรัตน์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายรุจรวี ชูยิ้มพานิชย์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวณัชชา ธรรมบำรุง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญชิดา สุวรรณนะ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชา จันทร์เลื่อน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวิศรุต บุญสนิท ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวลภัส สายแก้ว ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวเบญจวรรณ แก้วมณี ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายณัฐนัน ชูแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอุรคินทร์ จินดา ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายสรายุทธ สิทธิมาก ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชญา อินนุพัฒน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุณัฐชา เพ็ชรยาบาล ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายอริยพงษ์ ช่วยพิชัยเกษม ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมญาดา สถาวรกวิน ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวกชกร แสงจันทร์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรวดี ชุ่มโชติ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัชฌา ไชยชนะ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัติกาล เสาดำ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุกานดา นุ่นปาน ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติยา สงบุตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิมลรัตน์ คงแก้ว ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มีธรรม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงลักษิกา ติเสส ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิรินยา ชนะกิจ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจันทกานต์ รักร่วม ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายภูมิภัทร จันทร์ช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวรรัก ณะไพรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุธิดา นุ่นตรี ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวันเฉลิม อิ่มสุวรรณ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิวพร หนูแก้ว ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายภคพงศ์ ทองศรีชุม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกันติชา เพชรบรรจบ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา แพ่งเมือง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ทองหยู ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธฤตมน มีสวัสดิ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเจษฎา หนูทอง ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรษมน รองชูเพ็ง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอมรรัตน์ เรืองศรี ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงณัฐณิชา ชูช่วย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายฐิติศักดิ์ บุญประเสริฐ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธมลวรรณ ทรงศรี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภาณิศา จันทร์เอียด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจวรรณ เรืองด้วง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชญานนท์ หมวดสง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววิจุดา ศรีชุม ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธิญาดา ด้วงเอียด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศตนันทน์ จันทร์ปาน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอุบลรัตน์ ดวงแก้ว ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงสาริศา หนูชู ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายเตชินท์ มีไข่ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ บุญฤทธิ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ไข่ขวัญ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรานันท์ บัวทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวดวงตะวัน เพ็งด้วง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวรรณ เต็มดี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนดล ดำสนิท ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอิสริยา สงนุ้ย ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชยา เหมือนขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุรีศรี ชูศิริ ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐธยาน์ กุดเมือง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปริมา ภัทรธิติพันธุ์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงอินทิพร พะคะม่า ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัตนกมล สารานนท์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญจนพร ยกฉวี ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวศุภาพิชญ์ สุขทอง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปัทมาสน์ โสมณะ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายบำรุงศักดิ์ พรหมมา ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศศิธร ศรีนคร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเนติธร ปุรินทราภิบาล ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอินธิกา อินทร์แจ้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธิติ ทะลือ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัญญา ศรีลาย ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาวีย์ จันทกาญจน์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงมิ่งชะตา วุ่นนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วขุนทอง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวพุธิตา สิทธิชัย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายศิวะดล หนูเอียด ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรธิดา สมเพ็ชร์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรนลิน ทิพย์ทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรัญญา จันทร์ตรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนฤภร มานะทวี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิสรา บุญญานุวัตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธันยพร ช่วยเทศ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรวดี พรหมมณี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญชิดา เกื้อดำ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณฐิตา เรืองพุทธ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนพนธ์ เสาวภักดิ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ ด้วงทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ ประสมทรัพย์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายไพวสุ ด้วงแก้ว ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายรักษิต นุ่มดี ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสวรส โยมทรัพย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัชญา อินทร์ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญญาวดี นิลปักษา ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสวรส ภิรมย์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอมลณัฐ แก้วนก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวัชฤทธิ์ สงเอียด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายก้องพิภพ ข่าขันมาลี ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
เด็กชายสิบทิศ กลิ่นภักดี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปนัดดา ชายจันทร์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพจณิชา มุขประดับ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชญา ขนอม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญญา หนูนุ่ม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิรามล เซ่งอั้น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกรณัฐ อุ่นเสียม ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายฮัสซัน นุชปาน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสิริลักษณ์ ฟักช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายจตุพล วิบูลย์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รองเลื่อน ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิรวัชร สังบูรณ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรรณ ศักดิ์แก้ว ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตนาวดี สงสม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนภัทร พูลสมบัติ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญรัตน์ ชูอินทร์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธนดล คงไข่ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา สามสี ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวเหมวรรณ จันช่วย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอารียา ชุมประมาณ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริพร คชไกร ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววิภาวี ขาวโปง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงจารุวรรณ สุขเจริญ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนวัฒน์ เหลือทิพย์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนิกา ฤทธิฉิม ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพงศ์ จิระกุล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชื่นหทัย เกลี้ยงประไพ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุทธิรักษ์ ทองดำ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิดาภา ชนะสิทธิ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายชัชวิน ฉิมล่องดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรวินท์นิภา สงชู ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายจณกร เพ็งเจริญ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภัทรพงศ์ บัวมา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมรศิริ จุลโสด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชนาภา นามศรี ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
เด็กชายกิตติภูมิ อินยอด ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมณิสรา นาคะวิโรจน์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรกช กิ้มเส้ง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณษา ด้วงอุบล ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารารัตน์ นะหนู ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายปกรณ์ จิตรภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกวิสรา จินดารัตน์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายพลวัฒน์ รักนุ้ย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุชาดา คงดำ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวฉัตรกมล จันทะระ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวธัญญลักษณ์ เพ็งบูรณ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอฑิรญา ทองเกื้อ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววรนิษฐา สุวรรณตานนท์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐภัทร เพชรธำมรงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศริสา เอ่งเซ่ง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิสรา เกตุชู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ นุ่นด้วง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายรังสิมันต์ รัตนสิงห์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรธิดา สงเกตุ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเนวิตา จันทร์ดำ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ สุวรรณภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเฉลิมเดช วงศ์นิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภทรพรรณ มณีอ่อน ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจันฑามาส นวลศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสุวิจักขณ์ ศรีหิรัญ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปทุมมา ดำเกลี้ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยะฉัตร อ่อนจุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจารุวรรณ ชูเหมือน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอิสริยา คงคานนท์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวษุภากร เรืองสังข์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดา เปรมปรีชาสุข ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงภริตา หนูไหม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรัมภา โพธิ์ศรีทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิณณพัฒ เทียบพุฒ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิธร จงรัตน์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวทรงพร หนูแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนพวรรณ จันทพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนกร อ่อนอินทร์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี พลายเจริญ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตติกุล สงเพชร ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารารัตน์ หนูสิงห์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวีระพล ภูริปัญญานันท์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชรี ตั้นหุ้ย ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายนิธิโรจน์ ชูผอม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพอพันธ์ ประเสริฐ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววนิษฐา เพชรโชติ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายไกรวิชญ์ เนียมเจริญ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา ทองแป้น ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวโสรดา พิจิต ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงจริยา ศักดิ์แสง ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรรณ ช่วยกิจ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวพัชรีภรณ์ เดชชู ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายนภนต์ มุ่งหมายผล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจาฏุพัจน์ เกิดฉิม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรธิรา ชูกิจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภิสรา กำลังวุฒิ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายมานพ คงศักดิ์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปรัชกร รามยิ่ง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลวรรณ มณีเพิ่ม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปณิธิ พัฒนพงศ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายการัณยภาส ธรรมรังษี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐณิชา อินพล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายบุณยกร เพชรคงฺ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชนิสรา ศักดาณรงค์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพรธีรา ศรีราม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิมลณัฐ เขียวหลี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภาคภูมิ แก้วเกื้อ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงกันต์หทัย เกื้อเหลือ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนลินทิพย์ พงษ์ธนานิกร ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวธนัชพร พรมชาติ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทรัตน์ นะโค ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงผกามาศ ขำหวาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธิตา หะเทศ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวปพิชญา สงบุษย์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธีรพัฒน์ ฉิมรักษ์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธีรพัฒน์ หอยนกคง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววเรณยา ยิ่งขำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเธียรวิทย์ โปชะดา ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวริศรา ทองดีเพ็ง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลธิชา ไชยศรียา ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์พิชชา วรวงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเสกสันต์ จันทร์ช่วย ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายชยุตพงศ์ ขวัญสุด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายรณกฤต โกไศยกานนท์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญชิตา พูนเพิ่ม ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายศุภชัจ เขียดนิล ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวจันทกานต์ ช่วยเนียม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายกันตวิชญ์ สิงห์เนี่ยว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชัญญานุช สังข์ศิริ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนบดี แก้วศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายสมิทธิ์ หอมขาว ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
เด็กหญิงจุฬารัตน์ สำแดง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑามาศ อุปถัมภ์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรรวี แก้วทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิตตมาส นาคเกลี้ยง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกนกเทพ บุญพนมชัย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ ยิ้มเกื้อ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุจิรา หนูหนุด ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวชญานิศ ยี่โชติช่วง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวนราทิพย์ แก้วทอง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญญารัตน์ แก้วทอง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัทชา จูดคง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภัทรนันท์ สงเอียด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอนุชัย จันทร์แก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ขำคล้าย ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายภูวดล อ่อนทอง ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงตีรยา ชนะพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤตพจน์ รัตนพงศ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภัสสรา ทองอินทร์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวงศธร ขวัญทอง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราพัชร ชายเกตุ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายศตวรรษ สังข์แก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชลธิชา ขาวชู ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภูริสา นิตยเดชพัฒน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิตินันท์ หนูนวล ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงสสิธร เที่ยงแท้ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณา นวลสุวรรณ์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรุตยา ชนะสิทธิ์ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายชนาธิป อภัยจิตต์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวยุพารัตน์ คงแข็ง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปพัฒน์ ส่งศรี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธันย์ชนก โชติช่วง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกัญจน์ มารักษ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาตา เพชรกาศ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชราพร วัฒนชัย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวหทัยรัตน์ จันทิกาแก้ว ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายเฉลิมกร รักนิ่ม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสาริตา อักษรเนียม ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงจินตนาภรณ์ หอมนาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัณณิตา ไหมช่วย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรอนงค์ ป้อฝั้น ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจันทัปปภา กลมเกลี้ยง ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายนริศฐิพงศ์ อุดทพาณิชกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิตติมา คงสม ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฟองขวัญ มังสังข์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภกานต์ ชูชนะ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวจีรพร ขุนเพชร์ ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธมลวรรณ เรืองรักษ์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเนตรสภิส เครือวัลย์ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวขวัญจิรา ขุนพรหม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงดุจเดือน ท่าระ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญวรัตม์ หนูชู ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพงษ์ ศิริบุตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายคณนาถ เหมือนขาว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทริกา มะลิวงศ์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวจารวี เพชราวุธ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอัซมาอ์ เส็นหมาด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายสงกรานต์ รักราม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก สว่างรัตน์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุษราคัม ปานทน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกอร แซ่ตึ้ง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกษิรา ทองมอญ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญชิดา อินยอด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา กลับอินทร์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศตพร โชว์สงวน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง