รายชื่อสมาชิก (ปี พ.ศ. 2560)

ชื่อ-สกุล ที่อยู่
เด็กหญิงปฐมาวดี บัวเนียม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวเนวิตา จันทร์ดำ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอารยา ขุนเจริญ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายฉัตรเทพ ด้วงตุด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตนาวดี สงสม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราวรรณ ไหมอ่อน ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิมพิสา สุขยัง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิศา พลนุ้ย ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายคณิติน นวลปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญ์วรา มุขตา ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสรีย์ สิงหพล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนวพล มากเล่ง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปิยดา ชูดำ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชัชวิน ฉิมล่องดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัชนีกร ดำสง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายก้องพิภพ ข่าขันมาลี ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
นางสาวสุนิสา พรหมช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายการัณยภาส ธรรมรังษี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุริย์ฉาย ขุนคำแหง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณีรัตน์ ชูรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสิรวิชญ์ รุกขชาติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธันยพร จันทร์ชู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายดนุเดช จันทร์ดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัทมา จันทร์สุขศรี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุตาภัทร บุญชู ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรชนก อุโฆษผล ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายชัชภิมุข คงคุ่ย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชยา ชูเกลี้ยง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปริมา ภัทรธิติพันธุ์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรีชญาภรณ์ บุญจันทร์แก้ว ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวภทรพรรณ มณีอ่อน ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวใบเงิน สถิตย์ละมุ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชุติมณฑน์ ปล้องใหม่ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายเดชดนัย บุญยรัตน์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญธิดา ชนะกุล ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐกมล เทพเกลี้ยง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงหัซวานี ปานแดง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัลยกร คงแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายวุฒิพงศ์ รุ่ยใหม่ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายชวลิต รุ่งเรือง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรวีวรรณ ปานเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาฑิตตยา เกื้อหล่อ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรวรรณ เหมือนพรรณราย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกวิกา มงคลจิรกร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิศา พูลเกิด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมัญชุสา ชัยฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมธุรดา เชาว์เฉลิมพงศ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
นางสาวเบญจมาภรณ์ นวลละออง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญญาพา หนูทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมัลลิกา นาคเล็ก ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายกีรติ หนูนวล ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวเหมวรรณ จันช่วย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมิ่งชะตา วุ่นนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รัตนจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชชา ปานยิ้ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพัทธดนย์ จันทร์โชติ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา โกมลบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
เด็กหญิงณัฐมล คงยงค์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอมลณัฐ แก้วนก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุณิสา กลายเจริญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกวิตา กรดสำราญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสสร ทรงศิริ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายวรุตม์ นวลเมือง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวิชยุตม์ วังช่วย ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงจินต์จุฑา ขวัญสุด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจุฑาทิพย์ เรืองเพ็ง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวธันยพร นุ้ยแก้ว ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวเกวลี ทองชั่ง ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายปฐมพร ใหม่อ่อน ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเก็จมณี กำเนิดฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารญมณี จำนงค์ ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราภรณ์ ชูแสง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายชิติสรรค์ ชิณละวงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโสรดา พิจิต ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายญาณวิชญ์ ชูวิวัฒน์รัตนกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรหมดนตรี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤติกา ตุลยนิษก์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววัลลิภา รามจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุรัสวดี พลคง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริวิมล ทองฤกษ์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายศิวกร โรจนรัตน์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปริญญาวรรษ จันทร์เทพ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ วงศ์สุวรรณเขต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปุณณภา มะเลโลหิต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนภูมิ ด้วงเอียด ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวหนึ่งฤดี เอื้อบำรุงเกียรติ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชุติกาญจน์ คงศรียะพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอภิชา แสงสมบูรณ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวลัย นุ่นกลับ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปรีดาวรรณ อนันตริยกุล ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงคีตกานต์ สุวรรณมณี ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์ชนก ฤทธิ์รักษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรถชนะ ทองประศรี ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณัจฉรา เลิศเดชานนท์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวญาณภัทร แสงแก้ว ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภสินี เส้งนวลนิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฑิมพิกา เผือกสม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงขวัญธิดา คงมี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเยาวลักษณ์ อภัยรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวลักษณา ศิรินุพงศ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริชา อร่ามวงศ์วิวัฒน์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณิษา คงนวน ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิรภัทร คงชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกชกร คงอินทร์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวสุทธดา เหตุทอง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ยุวกาฬกุล ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชนันท์ บุญเทียบ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวิภา อินทรสมบัติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิกานดา เจริญฤทธิ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสุภนัย สุระคำแหงกุล ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรรณ นมรักษ์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนาวุฒิ ธรรมชาติ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวฐิติมา รักร่วม ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัชฌนันท์ ด้วงชู ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอินธิกา อินทร์แจ้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิธร ศรีนคร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวิตา จันทร์สุขศรี ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวปพิชญา สงบุษย์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาลิษา ล่องฉ้วน ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
เด็กหญิงศุภมาศ บุญเพียร ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐวดี บุญฤทธิ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริพร คชไกร ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายศุภกร มะณีรุ่น ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ ด้วงทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธารารัตน์ ธรรมเพชร ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอินทิพร พะคะม่า ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัชชา รุยไกรรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลนิดา ยิ้มหยู ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพิพัฒน์ มิ่งชู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวแพรพลอย ทองสา ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวหทัยรัตน์ จันทิกาแก้ว ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอวภาส์ เกื้อเกตุ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวจันทกานต์ ช่วยเนียม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอิสริยา คงคานนท์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพัชรีย์ ศรีสังข์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงร้อยตะวัน ฉีดอิ่ม ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชชา เมืองแก้ว ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะธิดา จันทนี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริฉัตร หนููเรือง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายสิรวิชญ์ กาญจนโรจน์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปุณยนุช พรหมบุญทอง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอนันด้า ปุ้งหลู ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี กองทรัพย์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายหฤษฎ์ ไชยวรรณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพงศ์รพี อรุณสว่างแจ้ง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายรัชชานนท์ ดำแก้วหล่อ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายประเสริฐศักดิ์ จันสุกสี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติธัช รอดแก้ว ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาววรรษชล นกหนู ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกันทร จันทร์แก้ว ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรรณิการ์ ชูจางหวาง ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายศุภกฤต วงศราวิทย์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวศศิกานต์ สีนองช่อ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกชกร แสงจันทร์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชรพร บุญสวัสดิ์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอัซมาอ์ เส็นหมาด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวยศสกุลวดี เพชรคง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปฏิภาณ สุนทโรวิทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทนัช คีรีเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศิวกร น้อยหรำ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุชัญญา บุญแข ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญวรัตม์ หนูชู ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงภาวิดา ดวงขวัญ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวณิชกานต์ พรหมแก้ว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอรรถชา ทองคำ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวนันทพร พลายงาม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรรณษา เจริญขุน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรหมภัสสร พรหมสกุล ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวสโรชา นาศรี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศตนันทน์ จันทร์ปาน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงสาริศา ศรีวิเศษ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนริศรา สีบพลาย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริกาญจน์ ทองสุข ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา ฤทธิเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ มากศรี ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวระวิวรรณ แก้วทองด้วง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวหทัยกานต์ ช่วยหนูจันทร์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกันต์ฤทัย บัวจันทร์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสิริภา หนอนน้ำ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวิศรุต พินกลับ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายสิรภพ จุลพูน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ เชิดรัมย์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายฤกเบศ ด้วนมี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวศิริขวัญ ชูคำ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเกียรติศักดิ์ ขุนฤทธิ์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุชญา ปล้องพันธุ์ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวชุติมล บุญเกิด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรียาภรณ์ โรจนกาญจน์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชนิสรา ศักดาณรงค์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอัญชิสา ครรชิตจารุสิทธิ์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต มาละมัย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายจารุเดช แก้วบุญส่ง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววิภาวดี เปียตี๋ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงณิชารีย์ เรืองรักษ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรชะนก ไชยบุตร ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนภัสสร พุทธโกษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปานทิพย์ แก้วนวลจริง ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เด็กหญิงภัทริกา มะลิวงศ์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐณิชา คมขำ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริณดา สุทธิกรัณย์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวดาญาน่า บินดิน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายณัฐริกา ทองรักษ์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิชญ์ชาดา แกล้วทนงค์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยวัชร์ ถนอมแจ่ม ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชานาฏ ตาแก้ว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ หนูเทพ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอภิสิทธิ์ เกลาฉีด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภศร จันทร์เทพ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชมพูนุท ขาวนุ้ย ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาววิไลลักษณ์ ป้อฝั้น ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชญานิศ วงศ์ภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสรัณย์พงษ์ มนตรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเขมอัปสร ขวัญศรี ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอิศร อินทรงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนพเก้า รักกิ้มหอย ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวภัทร์นฤน สังข์ทอง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาลิดา ขาวเผือก ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภูธเนศ สุกหอม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศุภกานต์ อินทร์ปราบ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายพงศพัศ นวลแก้ว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงแพรวปรีณาภา กล้วยเครือ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอังคณา ชูสุวรรณ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายศุภโชค ศรีละมุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิ่นหยก พงศ์วงประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐดนัย หนูชู ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิกา คงเพ็ชร ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธมนวรรณ ยังอภัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชไมพร เหมือนอ่วม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐรดี ฤทธิวงศ์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรษมน บุญยัง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวอรปรียา คงด้วง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายปณิธิ พัฒนพงศ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพิทยา ชูช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวรุ่งทิวา ศริวรสกุล ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายสุธิวัส มานันตพงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิประภา ไชยพลัด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงลภัสรดา คงชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสวรส ภิรมย์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธนวรรณ ทรงแก้ว ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวัตร สุขหอม ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นายภูสิทธิ์ บุญปล้อง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมาลินี ตุดเกื้อ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญญาภา ยั่งยืน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววันทิตา นามวงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเกียรติศักดิ์ สมดำ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณิศา มณีปรีชา ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัญญา ศรีลาย ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนมินท์ จิตรเสนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกชกร เจนุโร ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑาภรณ์ สุระกำแหง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวจิรัติกานต์ จิตตะโสภา ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายขวัญแก้ว รัตนชู ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศุภกฤต เกื้อเส้ง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายไพวสุ ด้วงแก้ว ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฎฐ์นรี พูลทอง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจักรพัชร์ เผือกบำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐิติมา ราชเล็ก ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงบงกช อ่อนทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธันย์ชนก โชติช่วง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัทนา เศรษฐสุข ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฉัตรพิไล ขวัญเกื้อ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกรพินธุ์ กัมพละไพฑูรย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิจิตรา เกลี้ยงหวาน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวโสพิน ด้วงทำ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุธัญญา จันรอดภัย ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายจุมพล งามแท้ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณีรัตน์ จุลพงค์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปาณิสา ดำจิ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงมนัสนันท์ บุญแก้ว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวปานตา แสงเมือง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัชวนันท์ เต็มราม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกานต์ธิดา นิ่มดวง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธนัชพร พรมชาติ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุภาวรรณ คงเขียว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา ไหมช่วย ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชาลิสา อินจัน ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายชนันท์ชัย จงไกลจักร ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงศดานันท์ เมืองสง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายอภินันท์ ยูงทอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะธิดา นวลมี ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวสุธาทิพย์ สงคง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปาณิศา จันทรมงคล ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิธร จงรัตน์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงอขิรญา สัตยากวี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชราภรณ์ มีชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเฉลิมเดช วงศ์นิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุกานดา นุ่นปาน ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวธัญลักษรณ์ จอกเกื้อ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวพรรณ จิตรเนียม ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ ฉินทสงเคราะห์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวภาริตา หลินมา ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย เจ๊ะสา ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงลักษมณ ทองต้ง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายวรพรรณ จันทร์แก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนันทวุฒิ บุญรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรักษ์ตะวัน ช่วยดำ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันย์ชนก หนูทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายกวิน ชูทับ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัลย์สุดา สงขำ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวน้ำฟ้า บุญโท ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวมณฑิรา คงแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรณัชพันธ์ มีมาก ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสรศักดิ์ ฤทธิรงค์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธรรมา ดวงทาลา ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทวดี วงค์รักษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชยุตพงศ์ เทพคง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงร้อยระวี อรุณรัตน์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยราศี เจริญธนชาติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา ส่องสง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายภานุเดช หนูกลับ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คงใหม่ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณิชาภา คณะย้อย ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภนิดา กาชัย ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุรีมาศ หน่อวงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรสุดา ทองหนู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐวุฒิ เพชรทองด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวีรวิชญ์ จิตชน ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุรเชษฐ์ แสงศูนย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิราวรรณ แก้วตุด ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวธันย์ชนก ชูเมฆ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริพร จันนก ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายรุจิโรจน์ เผ่าชู ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ มากแก้ว ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปารมี บัวสองสี ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณสา หวังขวัญ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายถิรวัฒน์ บวรเวทย์ไพศาล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐดนัย ปานศิริ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤติพงษ์ หนูเกื้อ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาลักษณ์ ทองมา ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา แพ่งเมือง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รองเลื่อน ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัตทิมาวรรณ คงเมือง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายนนทพัทธ์ มณีพันธ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวฐิติมา ชูมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี เกื้อเส้ง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรรณภัสษา ขวัญแก้ว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวปิยรินทร์ ชูนุ้ย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารารัตน์ หนูสิงห์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศลิษา ไกรรักษ์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายฐานันดร บุญมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนวินท์ จิตรเสนา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชุติการ ติษยาธิคม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายภูริณัฐ คงชู ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรธิดา สมเพ็ชร์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจารุณี ชูแสง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวญาสุมินทร์ ช่วยบำรุง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภารดี จีนชาวนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุษมา สรรนุ่ม ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรนรี มาแทน ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฉัตรตราภรณ์ หนูรอด ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจรัตน์ คงผอม ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวธนวรรณ โนรี ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
เด็กหญิงศิรประภา ทองศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิลาสินี ชูหนู ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโสภาวดี คงเทพ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายจิรครินทร์ แก้วเสน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนภัสราภรณ์ ทิพย์รักษ์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญชิดา สุวรรณนะ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา หมื่นลึก ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายนที เนียมรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอิศริยา แก้วลอย ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายสุภเวช หวานสนิท ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายกฤตพจน์ เสือพล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริกร เส้งสุข ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายสุทธิพงษ์ แก้วล่องลอย ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายกันตวิชญ์ สิงห์เนี่ยว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญญาภา ประกิจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจีรภัทร ยั่งยืน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริวิภา บุญแข ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัฒนวดี โพธิ์ทอง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวภวพร บุญปลอด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายพงศ์ภัค เจริญรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญช์ลภัส ถาวรานุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนนทวัช อินทรงค์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศิวกร สุวรรณภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงยศวดี สมแก้ว ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกัลยรัตน์ เกาะทอง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววัลลภา วงษ์ศิริ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรประภา แก้วรัตน์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวญาณิศา ชมเชย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาทิติยา สุวรรณ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายเอก มาชู ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลธรา บุญมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาณัฐ ด้วงแก้ว ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายภูมิศักดิ์ พุทธชู ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวเมรษา ขวัญรอด ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายสุขุม แซ่แต้ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยะฉัตร อ่อนจุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปฐมรัก เหล็มปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธเนศ บุญศิริธร ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ ศศิธร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญญา จันทโชติ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายนนทวัฒน์ คงไข่ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวรัตนา ศรีลาย ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพุทธชาติ ถาวรรัตน์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัศรา รัตนพิบูรณ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายนราวิชญ์ เกตุพิจิตร ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกัลยกร ศักโกระ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธันย์ชนก ปิ่นทองพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนัญชนก เพชรสังข์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุสุมา วงษสวัสดิ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนิธิโรจน์ ชูผอม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา อมตเวทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณธกร จิระอรรคพงษ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปฬาสิณี คุรุปัญญา ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุรเชษฐ์ ณิชากรพงศ์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐรัชต์ หนูแก้ว ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงยศวดี ชัยสิทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจันทร์จิรา แก้วธรรม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจพร สมบูรณ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศศิกานต์ เทพทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววรรณวนัช บัวอินทร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณติกา จายุพันธ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายวรรัก ณะไพรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ขวัญศรี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริชาติ สำแดง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายกรวิชญ์ นาคเกลี้ยง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายวัชรายุทธ จันทร์รัตน์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศุจินันท์ มากสง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนันท์สินี บุญเตโช ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอุทัยทิพย์ พรหมวั ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนภัทร เทพจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรัญธิญา เฉลิมกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธาราชัย หนูเมียน ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวน้องนภัส เพชรทองขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกันตวิชญ์ จันทนชัย ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
เด็กหญิงญาณิศา อักษรดี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ สุขอนันต์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอาริตา จิรานุสรณ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฟารีดา เกื้อคลัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญวลัย สงยัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชนาธิป ทองดียิ่ง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เด็กหญิงปทุมมา ดำเกลี้ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจิตรภาณุ สมุหเสนีโต ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิดาพร ไชยวงษ์ ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
นางสาววิไลพร สังวาลย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปุณยนุช ศรีรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริวรรณ ชูอินทร์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสัตตบงกช รัตนดิลก ณภูเก็ต ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณ์สุดา ไชยสุริน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรนภัส คงพ่วง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งไพลิน ทับชุม ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจิรภัทร แก้วเอียด ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุกานดา หนูทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชโลทร ฉินธนทรัพย์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุดารัตน์ เหมือนพรรณราย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายแดนภูมิ ภูมี ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ ตุ้นดำ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเธียรวิทย์ โปชะดา ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพงศ์ จิระกุล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาตา เพชรกาศ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ไข่ขวัญ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอินทัช วัดสว่าง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณภัสรา ปรางน้อย ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายปณชัย ทองดี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายวชิรวิทย์ บรรณกิจ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต ง่วนเส้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวิศิษฎ์ ยอดราช ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวนิดา พลับปลอด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐิติรัตน์ ชนะ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุรุษวิชญ์ มิตรเปรียญ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนกร อ่อนอินทร์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภานันท์ นวลละมุด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภานุวัฒน์ รักขาว ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายธนวิชญ์ บุญวงศ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิยภรณ์ ทองขาวเผือก ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริวรรณ แซ่ซี ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุษา เกตุระหงษ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐฐา ฉิมทับ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธมลวรรณ หนุนเกื้อ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวจีดารัตน์ รักวงศ์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุรัชฎา นุ่นเกลี้ยง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนุชรี เรืองฤทธิ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปุณยวีร์ สุวรรณมณี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพรธีรา ศรีราม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรอนงค์ สตานุมัง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายบุณยกร เพชรคงฺ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญชิดา เกื้อดำ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอังศุมาลี ศิรินุพงค์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิ่นสุดา ชูเส้ง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ คงหนู ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิชานาถ บุญยัง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสิทธิพงศ์ พานิชย์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายศิวราช หอมบุตร ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิรินยา ชนะกิจ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววรรณนภา คงชะนะ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นายปวริศร์ มาแปะ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ ตั้งเตี้ย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอนัญญา แสงดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวงศกร ณ พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศวัสกร หนูก้าน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวดี จันทมาศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิสรา บุญญานุวัตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชวกร เศรษฐสุข ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาววิภารัตน์ เทพมาก ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญวรัตม์ หนูชู ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ นิลสุข ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปัญญากร มีเสน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุจารี รัตนมณี ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
นางสาวณัฐมล เทพสง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายปารเมศ ไชยานุวงศ์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญาวีร์ หนูคง ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาววาสิฏฐี จันทร์คง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ด้วงนิล ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญญาเรศ ยานสิกโข ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิรายุช แก้วเขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัลยกร ชูเหล็ก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอิสริยา สงนุ้ย ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวจรวยพร แพนสมบัติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชรพร รักพวก ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวงศธร บุญชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกศมณี บุญเขตต์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวนัสนันท์ จันทวดี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชญา ขนอม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสลิลทิพย์ มณีรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกฤษดา จิตหวัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพงศกร อนันต์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสรวิศ ชูทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญมน บุญคง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติมา พงศาปาน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิภารดี คำคง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุษราคัม ปานทน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเมษา นิลมาก ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยะวดี หนูบุญคง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนฤมล หัสสะ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันญ์ทิวา ไชยทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิดาภา ยตะโคตร ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายไตรภพ แก้วมณี ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรวรรณ ภักดีสังข์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศตวรรษ สังข์แก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอิสระ ศรีประวรรณ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเวธกา บุญหนู ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งตะวัน สารบูรณ์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวพัชราภา แก้วขาว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงดุจเดือน ท่าระ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐนันท์ ไชยสุวรรณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมณีรัตน์ สุวรรณมาโจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลดา ชูแสง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอัครพล เทอดเกียรติกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพิพิชธน ทิววัฒน์ปกรณ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจรรญารัตน์ ช่วยวงศ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเกษรินทร์ เหลือจันทร์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายกฤษณะ พรหมสงฆ์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวเจียระไน เหมือนพรรณราย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวิวรรธน์ สุขแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ศรีประสิทธิ์ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวพิไลวรรณ ไชยสุวรรณ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพศิตา พรรณศักดิ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพริมชณะภัค ตุ่นหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกศกนก สาวเกลียว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเนติพงศ์ สงทวี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายกิตตินันท์ ขวัญรอด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสมัชญ์ พรัดภู่ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชยุตพงศ์ ขวัญสุด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารทิพย์ มุสิด ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิชญา ฤทธิ์เลื่อน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจาชรี อนันต์ทิพย์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณารายณ์ พุฒขาว ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรินทร บุญเอียด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกษิดิ์เดช วัตรขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิเศษศิริ ดวงจันทร์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรุณรัตน์ กล้าคง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกอบเดช ชูสง ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายภูวดล ชูสุวรรณ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายภูวดล อ่อนทอง ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายณัฐวุฒิ สัตรัตน์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดวงฤดี สินธุ์แสน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตติกุล สงเพชร ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริณดา ศรีเงิน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนรัชต์ เลื่อนจันทร์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุภาพิชญ์ สุขทอง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสิรินทร์นาถ แสงนรินทร์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวอารียา วงษงาม ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวกุลิสรา คงแข็ง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสกาวรัตน์ ฐิตภัทธวงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐกานต์ วรรณจิตร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเสาวนีย์ รัตนานุกูล ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายตุลธร รามณีย์ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นางสาวกัญญารัตน์ เกื้อชู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสสิธร เที่ยงแท้ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอินทุอร เมืองสง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายจิรายุ แก้วรุ่ง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเสกสันต์ จันทร์ช่วย ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายพีระชัย เพชรขาวช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทักษวรรณ นวลขวัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอุไรวรรณ หมุนนุ้ย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวบิวปิญา มิตรพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวงสิยา ชูไชย ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปาจรีย์ แจ้งวุฒิ ต.*คลองใหญ่ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเสาวณีย์ ยอดยางแดง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายกิตตินันท์ สมัครพงค์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤตินันท์ ปิยะพงษ์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยนุช เขียวเอียด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายสุภัทรดิช ทรงกลด ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายภูมิภัทร จันทร์ช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐชนน สุขทอง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา หนูแป้น ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายเนติ์ บุญช่วย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัณฑิตา ชูไข่หนู ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาภัสรา ทองหนู ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจินดาภรณ์ คงสม ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภริตา หนูไหม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวขจรจันทร์ ศรีศักดิ์สมบูรณ์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณิดา ฉายกิ้ม ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติมา สุทธิพรหมมา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศิรินุพงศ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธภัทร มณีรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิสรา เกตุชู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายไกรฤทธิ์ รักษาแก้ว ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยธิดา บุญรอด ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุญสิตา แสงสว่าง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนงนภัส เกษตรสุนทร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภาวิณี ราชวังเมือง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภูมิรัตน์ เกตด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวลิตา ไชยแป้น ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปติมา โพธิกุล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะดา รานวล ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายวิลาสิณี พงษ์รักไทย ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกรณ์ดนัย ทองพูล ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววริศรา ศรีอนันต์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสิริมนต์ เรืองพุธ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรักยิ้ม แดงนิ่ม ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวริศ รัศมีนพเศวต ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนารีรัตน์ ขาวเผือก ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัสมา รัตน์ชู ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี สามสี ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายเจษฎา หนูมา ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวพรธีรา วัจนเทพินทร์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพาณินี ชูหนู ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปานเลขา ทองปาน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐฐิกุล คงแป้น ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา สังข์กูล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัตนกมล สารานนท์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงหัชชพร ดำลม ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรกช กิ้มเส้ง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเอกรินทร์ ปิ่นทองพันธ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนากร แก้วยวน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทราภรณ์ เมฆแก้ว ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธีระพงศ์ นุ่นมี ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
เด็กหญิงสุพิชชา สุวรรณพาหุ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนฤนาท สุดแป้น ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายภาณุพงศ์ แซ่แต้ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรชต วังร่ม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาวีย์ จันทกาญจน์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวศิริลักษณ์ พุดซอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภคภา เดชสง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอนุชัย จันทร์แก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภัทรเดช รักชาติ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภิราพร ทองรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอภิรักษ์ อินฉ่ำ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิรประภา พิศภักดิ์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาววนิษฐา เพชรโชติ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา แก้วขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชานาถ ช่วยเมือง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวคะนึงนุช แย้มช่วย ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวธันย์ชนก นวลดุก ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์ผกามาศ ทองเล็ก ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธมลวรรณ ยอดราช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพุทธิดา พุ่มมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรเมธ บัวเนียม ต.*คำเตย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยาพัชร บุญช่วย ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวจริยา เกตุนิ่ม ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วุฒิวงศ์ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวจิราพร บัวเนียม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัจฉรา ณ พัทลุง ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวภัทราภรณ์ แก้วขาว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงภุมรินทร์ ดำจำนงค์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันท์นภัส เพ็งสวัสดิ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเปี่ยมรัก เหล็มปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกัณฐเมธ หนูเอียด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายสิรวิชญ์ อินกัณฑ์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเมทินี สวัสดิ์ประสิทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวสุธร ฉินธนทรัพย์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรดา ดิสโร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศรยุทธ ทองคำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรุ่งอรุณ ชนะมาร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
นายศาสตราวุธ เกื้อสง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปภาดา ตันโชติกุล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เด็กหญิงศศิภิมล ทองชิต ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพนิดา บัวมี ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรรณภสา เกิดฉิม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกรวิชญ์ ชนะชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณีรัตน์ หอมขาว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกษิดิ์เดช จันทร์ช่วย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชุติมญธุ์ สำแดง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริพร เกื้อเกตุ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวรัตนภรณ์ ชูชุม ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดารัตน์ มรรคโช ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายเสฏฐวุฒิ เอียดขาว ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงจารุภา ฉ้วนกลิ่น ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต จันทรวัฒนกิจ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ นิลพันธ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมรศิริ จุลโสด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายธนกร เอียดคง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวภัทราวดี กิ้มแก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชุติพงศ์ สิริสาโรจน์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอภิภาวดี แก้วสุข ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงมุกดารัตน์ สุวรรณรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณภัทร สงนุ้ย ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชุติมา ท่องคง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวนันทนาพร สาครรัตนะสิริ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสกลสุภา เทพสง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิรญาณ์ ขุนนวล ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายวรินทร ปาละกุล ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอรวรรณ หลินมา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรกร เรียนสุด ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายฎษกร ช่วยอินทร์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกฤติกา ยกฉวี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศิวกร ทองคำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสิบทิศ กลิ่นภักดี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดาทิพย์ ชูศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสวรส โยมทรัพย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญาภัค แย้มแสง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวีระพงษ์ รัตนโนภาศ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวญาณิศา เพชรสง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณฐกานต์ บุญเรืองขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกรภัทร ตั้งหลัก ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา กลับอินทร์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรรณ ช่วยกิจ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายปัณณธร ขาวสังข์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายจิตริน ชูไฝ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูวดล เกียรติสุข ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายอัครวิชญ์ แป้นน้อย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอชิรญา สุรัตน์เสนีย์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศลิษา นิฒรรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนารีรัตน์ อินทรกุล ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนภัสวรรณ บัวเนียม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอดิเทพ บุญศิริธร ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุธาทิพย์ กาวชู ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวศิโรรัตน์ อุ้ยสวัสดิ์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุณยาพร สีดีที่สุด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงประวีณา สงจันทร์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริยากร มานะวี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพงศธร ซุ่นเลี่ยง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญรัตน์ เอียดสุย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายปวิธ เที่ยงแท้ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฏฐณิชา มากดีคง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายสธรรดร จันรอดภัย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทนัช คงเสาร์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐณิชา เรืองเทพ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัตนา สว่างรัตน์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวศุภรัตน์ เสียงเพราะ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลธิชา ขาวชู ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายก้องเกียรติ เกลี้ยงแก้ว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชลธิชา เลื่อนเซ่ง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรัณย์พร ชนะสิทธิ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยพร หวานหนู ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงแพรวพิมล ชูมาพิทักษ์ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวมัชฌิมา ดีขะนุ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมลณัฐ คงมี ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายสิทธิโชค เกตุราช ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัญชนก หลักเมือง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสาธิดา คล้ายสมบัติ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวชนากาน เพชรช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวดวงหทัย กัลยาศิริ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
นางสาวดาริกา ชิตแก้ว ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ฉีดอิ่ม ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวรุ่งทิวา ทองดำ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงวริศรา ชูชุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศริสา เอ่งเซ่ง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายตะวัน นุ้ยคง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิราวรรณ เซ่งอั้น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภูวณี บุณยประสาท ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกฤษฎา อมตเวทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชนัญชิดา หกหนู ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายศุภสัณห์ แสงดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติพงศ์ สำแดง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญชิดา อินยอด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัทมวรรณ รักร่วม ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอลิษา เหตุทอง ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิชญาพร ชูปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปรางชนก สังข์แสง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชัยชาญ เชาว์เฉลิมพงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริวรรณ ภัยชำนาญ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณภา โอชู ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงเนตรธาดา มุสิด ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต สุกทอง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเธียรธีรา จันทร์ขุน ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงน้ำทิพย์ ยกฉวี ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายรชฏ ไชยรัตน์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุมิตรา ชูศรีหะรัญ ต.ชุมพล* อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติธัช ชูสุวรรณ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายอธิวัฒน์ แก้วคำ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาววิลาสินี ขาวสังข์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายภานุวัฒน์ ศรีทองมา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปอแก้ว เดชสงคราม ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายรัตนศาล ราชเมืองขวาง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณติยากร สาคร ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวนิธิมา ทองขุนดำ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาวดี วิชญเศรณี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนพล แสงคุณ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนากร กาชัย ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายโสมนัส คงศรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววาเลนไทน์ สุวรรณคีรี ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐฐาวีรกร จันทร์ปาน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายสุเมธ ยอดราช ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ ฮวดไล่ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริเพ็ญ หนูรอด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฮาซีดะ หมัดอุสัน ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรรัมภา รอดมณี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณธิชา บำรุงพานิช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรตนพร ไชยพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิรกิตติ์ หนูสิงห์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงธมลวรรณ ทรงศรี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโชติมา เมืองรุ่ง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกมลลักษณ์ รอดเพ็ง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์อักษร คงชู ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัณฑิตา สงจันทร์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภาภัทร เรืองพุทธ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายติณนภพ พรหมมณี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตติพงศ์ สิงหะพล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรชนก มณีปรีชา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจารุวรรณ ชูเหมือน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายสิทธิชัย สงบุตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกริกเกียรติ ตั้งเตี้ย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกมลวรรณ นิจนารถ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุดาทิพย์ วงศ์เดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายตนุภัทร คงศรี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกานต์พิชชา ศิริวานิช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปริพัฒน์ คงแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุภรัตนา เหตุทอง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธัชนนท์ วิชัยกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัฎทรสวดี ศรีขาว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญชิดา มโหรสพ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธีรเดช ขุนนาพุ่ม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวันรัตน์ มั่นคง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเปรมปมล แก้วนุ้ย ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวขวัญฤทัย จิตมะแส ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูรินทร์ สุกทอง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวอภิชญา จันทร์มา ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวสุพิชชา รักพวก ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริฉัตร ศิรินุพงศ์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัฏติกานต์ เวชรังษี ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทองพูน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพงศ์ภัทรา พงศ์จันทรเสถียร ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูมิปกรณ์ ณ.บางช้าง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนวิชญ์ เทพหนู ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ มากดำ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนภรณ์ ทองอยู่ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพนิดา จันทร์แดง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายสรวิศ แสงแก้ว ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวิศรุต บุญสนิท ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐศิยา อับดุลกะเดช ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายณัฐกิตติ์ อ่อนเกลี้ยง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิญฌาณ์ ภูมิประไพ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุกัญญา ทองทวี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนนันท์ มูสิกะอุปถัมภ์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงนวภา ด้วงเสน ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
เด็กหญิงศิวพร นวลแสง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปัณณธร ลิ่มวรพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนลินี หนูรอด ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
เด็กหญิงอรจิรา คงแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนฤภร มานะทวี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุณยานุช บุณยะตุลานนท์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอดิเทพ ดำช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณคชานนท์ แก้วศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ เพชรกาศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนุชศรา แซ่ซ้อง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฑิฆัมพร คำพุฒ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัชยา ชูชุม ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุณัฐชา เพ็ชรยาบาล ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายปุณยวีร์ ดวงคะชาติ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายบุณยวีร์ เขียดแก้ว ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิ่นมนัส ชูเอียด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสวรรณ สุวรรณฤกษ์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกัตติกา เทียบพุฒ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายจารุวัฒน์ จันทร์หอม ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภิรุจี ขาวเผือก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอัครวิทย์ พรรณสุข ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงปนัดดา ชายจันทร์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปณิดา ฮกเหล่า ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิวรักษ์ มากชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิดาภา ฮกปาน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล บุญมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอภิรักษ์ ช่วยเนียม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐมน กลายเจริญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชยา พราหมณ์น้อย ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารเพชร โทบุรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรติรัตน์ หนูนุ่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนกานต์ คงคานนท์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณัฏฐธิดา แปะซิว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายสรรพวัศ เพชรกาฬ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัญชนา สีคงแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปรมี ชมเชย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรกนก ฤตวิรุฬห์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปารเมศ เคร้าแก้ว ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวพิชามญชุ์ รุดคง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุดารัตน์ ขาวสังข์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกิตติธัช สุขโต ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวมณฑิตา มากชิต ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ หมวดอินทอง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤษกร อิสริสพงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภกานต์ ชูชนะ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงณปภัช พิพัฒน์งาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัฎติยา แสงทอง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ วัจนเทพินทร์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพชรลดา แก้วชูทอง ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายวรากร จีนเมือง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายทักษะ นุ่มจอก ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุจิรา หนูหนุด ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวปนัฐตา เจนชูบัว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ ยิ้มเกื้อ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทราพร เสนสิง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสุวิจักขณ์ ศรีหิรัญ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรวิทย์ อินกรด ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเกษมศักดิ์ สิทธิฤกษ์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราภรณ์ เกื้อนุ่น ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายนวัตกรณ์ คำวุ่น ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกษิดิ์เดช เทพทอง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพงศ์ เศวตกรด ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายรชต เพชรนาค ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายปุญญพัฒน์ สมุหเสนีโต ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญญา หนูนุ่ม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัชนีกร สุวรรณจำรูญ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายณฐพัชร หนูพุ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปัฐวีกร เทพหนู ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภูพิพัฒน์ อาวะนนท์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชิดชนก แก้วเมฆ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวศนิ รักษา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฬามาศ เพ็งประไพ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุษยวรรณ ชูปาน ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุษยมาส ปานทน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจารุวรรณ สุขเจริญ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิพานัน แก้วรุ่งเรือง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกฤติยาณี สุขทอง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิดา เกลี้ยงแก้ว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศธิตา บัญชาวุฒิ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฤทัยทิพย์ ทิพย์สังข์ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภารดี นวลมี ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธิตา หะเทศ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาณัฐ ทองบุราณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปาณรวัฐ หนูชู ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชัยวัฒน์ ชูทอง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายเอกรัตน์ สุขสวัสดิ์ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิสรา นาควิโรจน์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอาทิตยา อินนุรักษ์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวปรางค์วลัย สุขอนันท์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัฏสร เพ็งโอ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายนพรัตน์ รุ่งรัตน์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธมลวรรณ นวลพุฒ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณินดา เตียวอนันต์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชยณัฐ สุขาชื่น ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงบูชิตา ฉิมรักษ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนวินดา นมรักษ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริณดา คุ้มตะบุตร ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพงศกร อินแพง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปริญญารัตน์ สุวรรณรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยะธิดา เทพไพฑูรย์ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมิลธิรา ปานแก้ว ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวทานตะวัน เกลี้ยงสง ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายธนากร ช่วยเมือง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุภารัตน์ เนียมเจริญ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวทิพรัตน์ มาชู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมัสยา ตราชู ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายชานน ศรีเงิน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก สุวรรณมณี ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัจฉรา ไชยวงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบงกชกร เอียดนิม ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงผการัตน์ คงโสม ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวธัญลักษณ์ ชอบงาม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรัตน์ นุ่นกลับ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสิรวิชญ์ โศภิษฐิกุล ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายอนันต์ยศ ช่วยดิษฐ์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทิชา คงมาก ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวปิยนุช ทองเอียด ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชุตา แจ่มศรี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกฤตยานี สังข์หนู ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงหยาดฟ้า ขวัญแก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรสิตา รุ่งเรือง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธนทัต โชคมาก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธีร์วรา คงเอียง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา ปล้องพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐนรินทร์ รัตนสุภา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตติกานต์ สุกแก้วคง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวฐานิฏ หวังพุด ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจพร พุฒแทน ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพชร ยอดราช ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวุฒิภัทร บุญเรืองขาว ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเดชธิ์นุสรจ์ ไหมศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายภูริภพ ไหมเต็ม ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐณิชา ชูเชิด ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายกนกเทพ บุญพนมชัย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายเกียรติขจร เขียวหลี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภาวินี หนูแก้ว ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงวาศิกานต์ ชนะพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรวิสรา ชนะสิทธิ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญกาญ รอดเนียม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกวิตา วัฒนะนาวิน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววรานุช พรหมวงษ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐณิชา คงแก้ว ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิวพร หนูแก้ว ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฎฐณิชา พรมรักษ์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายสุทิวัส ศรีสวัสดิ์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปภาวดี ผุดผ่อง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤษณา อินเหมือน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัญญา ชูชมชื่น ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กชายอภิวิชญ์ จันทร์ดอน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญนันท์ ชูแสง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวัช เพชรกาศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนนทวัฒน์ หนูด้วง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายเทพชู ฉิมนวน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา ชูสังข์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐปคัลภ์ เพ็งช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัทมาวดี เหมือนพรรณราย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวถิรวรรณ เนียรนาท ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงมาริษา อ่อนนุ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายโชติกมลวิทย์ อินทรนก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิริยาภรณ์ แก้วนุ้ย ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายจุลจักร ปาชะโน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอดิศักดิ์ แสงจันทร์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรวรรณ จันทร์กลับ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธีร์พิพัฒน์ ชกสุริวงค์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณธนา อ้วนมะโฮง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาววิชญาพร จันทร์พุ่ม ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญรดา รุกมาต ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพงศ์ภัค ดาศรี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายธนากร ชูกลิ่น ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา มากชูชิต ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงรวิสรา เธียรสุรารักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัชยา เวชรังษี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายชาลี แก้วลอย ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวนภัสกร สิงหพล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐิติกาญจน์ อินแพง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชื่นหทัย เกลี้ยงประไพ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณรัญญา แท่นรัตน์ ต.ลำปลาทิว อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
เด็กหญิงวรวีร์ รุยวิชิต ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี สุขขวัญ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจตุพล วิบูลย์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภัฏิยา คงวุ่น ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ มากภิบาล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณิชาพัชร เม่าน้ำพราย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิสรา นวลสนอง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริมนต์ สมหวัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา ขำผอม ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายวรวิทย์ อินทร์เหมือน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายอนุชา มาสวัสดิ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิวิมล เดชช่วย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายชวพงศ์ เวชรังษีกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัญฐิฌา สุขสวัสดิ์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงจันทกานต์ รักร่วม ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวมัณฑิตา ตัวตน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสมชิตา เกื้อคลัง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายภคพงศ์ ทองศรีชุม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายธิติภูมิ คงจันทร์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเนติธร ปุรินทราภิบาล ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชนิดา เรืองจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพงศา รัตนกระจ่าง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปิยวัฒน์ แทนด้วง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัณฑิรา ชายเกตุ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา จิตพิทักษ์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวศรัยฉัตร ช่วยแท่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนม์มาตุ พลด้วง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนัญญา นวลละออง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวบุษราภรณ์ รุ่งเรือง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐานิตา ฤทธิเดช ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภวดี ดวงประเสริฐ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุธิดา นุ่นตรี ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงยมลภัทร ละอองแก้ว ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายนวพรรษ นวลจำรัส ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิวาพร ทุ่มขุน ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายไชยกฤต เสนสิง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปริญญา สุวรรณนากิจ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวรุ่งนภา นาหมีด ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันท์นภัส เกตุเเก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูวภัทร พรมด้วง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวรัตนากร นิทา ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายมนัสวี ประสาน ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐธิดา กาลกัญจะ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงกุลณัฐ เรืองสม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสิรินาฏ เพช็รสุวรรณ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวนิศานาถ ชูเกียรติไพบูลย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มีธรรม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายทศวรรษ ใหม่อ่อน ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกียรติพล มนตรี ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวกันติชา เพชรบรรจบ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิสา ธรรมศรี ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ แก้วสม ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชนาธิป สุวรรณรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชินภัทร เนื่องเม่ง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนวัฒน์ ศรียวง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณรงค์ พุทธชู ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายอรรถกร สำแดง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มณีรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดลฤทัย จันทร์แก้วแร่ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ เรืองศรี ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญพิชชา รัตนขวัญ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิราวรรณ ชูสุวรรณ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเกษราภรณ์ เอ่งเซ่ง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสุวิจักขณ์ พรหมแก้ว ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุณัฐฌา เนียมสกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายแสงตะวัน ทิบทัม ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐสิทธิ์ ด้วงหวัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทรงพร หนูแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพอพันธ์ ประเสริฐ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายเชตุพน ชมเชย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายคีทาวุธ ภูมุงคุณ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงกชกร รัตนแก้ว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงถลัชนันท์ หนูอินทร์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุชาดา คงดำ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเสฎฐวุฒิ จุลรอด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอังศุธร ทองมาก ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวมัญชุพร รอดมณี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนพร ปานทองแก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายรวิสุต ไชยศรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิศา สุวรรณเดชา ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณกานต์ แก้วแกม ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรานิษฐ์ มิตรชู ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนัชชา หนูเอียด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวภาวดี ขาวขำ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวนิจจารีย์ จันทร์คำ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสสร เกษรสวัสดิ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกลวัชร รามด้วง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายกฤษฎา สุภเพียร ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาทิตยา พงษ์นวล ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
เด็กชายธัญวัฒน์ จอกเกิ้อ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายนฤทธิ์ เลื่อนแก้ว ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรอุษา อนันทโส ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิ่นอนงค์ ดวงจันทร์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายวงษ์สกุล รัตนพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเชาวนนท์ โอนิกะ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวน้ำทิพย์ เศรษฐมาน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายคณัสนันท์ สมสง ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัณฑิรา แก้วเขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมุกอันดา ยกฉวี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุลภัทร ชูปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนภัสวรรณ ขุนศรี ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายรัชชานนท์ วัฒน์หนู ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์พิชชา วรวงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสาลินี สันอี ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิฆัมพร องอาจ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอุษา ยอดขาว ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงกิตติมา สาระนันท์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอรญา ทับชุม ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณา นวลสุวรรณ์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวณัฎฐณิชา ชูแก้ว ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวจุติพร นุ่นเกลี้ยง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจรรยาพร เกื้อฤทธิ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาววาทินี ปานทุ่ม ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัชวรรณ หนูพินิตย์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศตนันท์ อุ่นเสียม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริชาติ เต็งรัง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายปิยวัฒน์ ทองบุรี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภัทรพงศ์ บัวมา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลธิชา จันทร์เอียด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวจินดานะ เหมรินี ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวจันทิมา เวโล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิรมล หนูอักษร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ ปริยชาติตระกูล ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสรวีย์ พงศ์วัฒนากร ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริฉัตต์ คงชู ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจริดา จันทร์หนู ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐธิดา วัฒหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิดาภา ชนะสิทธิ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณิศา อินตะจักร์ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤติยาณี เยาว์ด้วง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนิรชา บุญฤทธิ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐิติรัตน์ สรรเสริญ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายจิรโชติ นุ้ยจันทร์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิวาลัย ใสสะอาด ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายศุภกรณ์ ไวยกรรณ์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงปพิชญา ธงสิบเก้า ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชัญญานุช สังข์ศิริ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชนาธิป อภัยจิตต์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิดา ทองมีเหลือ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐนันท์ สุวรรณรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิลาวัณย์ หนูขาว ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัชชา อินทมะโน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ จิตงาม ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐณิชา ชูช่วย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนิกานต์ การโสภา ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายเอกภาพ มากพิบาล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรัชยา จูมพระบุตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทรัตน์ นะโค ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายศุภเชฎฐ์ สมเพ็ชร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวาสนา ชายเกตุ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราภรณ์ บัวบาน ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงปิยวรรณ หนักเกิด ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวโชติรส ลายขวะ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิตประภัสสร วิจิตรพันธ์ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงจีราวรรณ ช่วยวงศ์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุวิจักษณ์ หนูชูชาติ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงโสภาพร รักษ์เกลี้ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิชุดา คงสอน ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชา จันทร์เลื่อน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชลสิทธิ์ ทองศิริ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววศินี เพชรรักษ์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมัลลิกา นาคะพันธ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายไชยวัฒน์ เหวยไทย ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุดามาศ เต็มแก้ว ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัฒน์นรี เกื้อพรหม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวตวงทอง สถิตระวังภัย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ เศรษฐสุข ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริรัตน์ สุภาพ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปารณีย์ ฉิมรักษ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอธินาถ ขุนสวัสดิ์โชติ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรยา บัวบาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปฐมวรรณ เมืองสุวรรณ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
นางสาวอารีรัตน์ แพะปลอด ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายเดชอนันต์ คงพูล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงหนึ่งหทัย ชายแก้ว ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
เด็กหญิงชนิสรา ศรีชูทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญาพัชร ไชยเมือง ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายยงยุทธ มุขตา ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวดลพร บุญรุ่ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตติภูมิ โพธิ์ทอง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์นรา บุญปลอด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะดา จันทร์ปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ย่องอั้น ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัทริชา อินแพง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอภิสิทธิ์ กราปัญจะ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอมรรัตน์ เรืองศรี ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงนพรดา ชูมาก ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
นางสาวนริศรา ฉิมสุด ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุทธิดา ไข่สง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนวิทย์ คณะย้อย ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปพนสรรค์ มีขาว ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริมา เกลาฉีด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายณัฐภูมิ รัตนชู ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุเมธ ศรีชูทอง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี ไชยตรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจินดารัตน์ กาญจโนภาส ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชญานนท์ สีคุ่ย ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพนมพร อินยะวิน ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ ตุกเตียน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนวัฒน์ เหลือทิพย์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอังคณา ทองสม ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายนรภัทร ณัฐคุณานนท์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพีรวิชญ์ พิพัฒน์กิจจา ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิวาทิพย์ รักชุม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญ์สินี เทพส่ง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสิทธิกร ใหม่ทอง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอัสรีนา ผอมสวัสดิ์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุทิสสา ชูชื่น ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี ชูเผือก ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนพนธ์ เสาวภักดิ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเจตนิพัทธ์ รักชุม ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัทมวรรณ ช่วยเนียม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิธร เต็มแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสมิตา เข็มทอง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายเฉลิมกร รักนิ่ม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววิลาวัณย์ พงศาปาน ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรินภา ศรีบุญมี ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
นายกณวรรธน์ เรืองเพ็ง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวธันย์ชนก เกื้อแก้ว ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวพันธิสา ถ้วนถวิล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญชิสา รุ่นหัน ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพรพิมล ชูกลิ่น ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวันวิสา พานิช ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนันตญา บุญจันทร์ ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง
นางสาวชลธิรศน์ นิ่มดวง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณภัทร โพธิ์ศรี ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวฉัตรกมล จันทะระ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชัญญา จันคง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปรเวศ เอียดทองไหม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวบุษกร แย้มรัตน์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์ญาดา ด้วงอ่อน ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนพวรรณ จันทพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัตน์จิกาญจน์ ทองรัตน์ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวกชพรรณ สุริยงค์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ศรีอะราม ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงบัวบูชา พรหมอักษร ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก พรหมนุ่น ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เพ็งนิล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชลทิพย์ พวงพวา ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัณฑารีย์ เกิดแก้ว ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชตะมณี คงจุ้ย ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรัตน์ ชูปาน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนัญญา คงหลัง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรันธร จิตสุคนธ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายศิริพงศ์ ทวีโชติ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา ตุลยนิษก์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ เพ็งจันทร์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพ็ญศิริ อินเอียด ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายอภิเดช เส้งสุ้น ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรปรียา ฉิมสังข์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายวันเฉลิม อิ่มสุวรรณ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัคจิรา นุ่นนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายมณฑล บุญดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรักตกันตท์ ช่วยเนียม ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนภัทร พูลสมบัติ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอมรเทพ ยาวีระกาศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุดาวดี ยูงทอง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายฬียาพล คณะแนม ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนาพร วาสุเทพ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ฤทธาพิพัฒน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววริษา ไชยขาว ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเทิดพงศ์ สงทิพย์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมลรดา กาวชู ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวศศิพร คงหนู ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวนิธิวดี อ่อนเกลี้ยง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอริสา มิเจือ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจีราภรณ์ จันทร์พลัด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ ศรีสะอาด ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวนงนภัส แวววับศรี ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวซาลีน่า นคร ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภูริชญา อินทกูล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอุษาวดี เกื้อเกตุ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปวีณ์ชญา เนียมแกล้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสโรชา อินทร์ปาน ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงกันยารัตน์ พรหมด้วง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอภิรักษ์ ฤทธิกุล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปภาดา ศรีธีรวิชัย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิชญาพร นิ่มดวง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายกฤติพงษ์ ฤกษสโมสร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิรามล สุนทรภักดี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐณิชา แจ่มศรี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรวรรณ พุฒจอก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา โชคไพศาล ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปิยวรรณ สมหวัง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิดา จันทร์มณี ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวมุทิตา เหล่าทอง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายสุภัทรชัย โรจนกาญจน์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชินกฤต การะเกตุ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
เด็กหญิงสกุลเพชร เพชรสุข ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายธรรศ หัสรังสี ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายภานุวัฒน์ โอทอง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพชรพร ทองขาว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายเฉลิมเกียรติ เลื่อนแก้ว ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปฐมาวดี สมหวัง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดวงตะวัน ชูอุบล ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายปวิช พัฒนพงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกกาญจน์ สุขใส ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกาญจนา ไชยด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริภิรมณ์ ช่วยเทศ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงกุลนันท์ คงเหมือน ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพริมา ทองสง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงดาราณี ทองไสย ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวิชญาดา ดีแก้ว ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิลาวัลย์ ชูชัย ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติภณ รัตนจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิดาพร เพิ่มบุญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุณฑริก อั้นเต้ง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรธิรา ชูกิจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธีรเมธ จันทร์อักษร ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภกานต์ หรุดคง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเกวลิน ไกรบำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรองกาญจน์ พุทธศรี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอุดมศักดิ์ แขกทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศุภเลิศ กิ้มเส้ง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวชัญญานุช มังสังข์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงบัณฑิตา เส้งวั่น ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิศรุตา เส้งสุ้น ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปฏิพล รามจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ สินทรัพย์ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิราพร จันวนา ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพีรยุทธ แก้วมี ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา จันทร์เรือง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณัฏฐนิชา เกิดแก้ว ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายคณนาถ เหมือนขาว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริยากร นาคะวิโรจน์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิภารัตน์ จุลรอด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายชิษณุพงศ์ วงศ์รักษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤตพล ตาแก้ว ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายติณณ์ วิจิตรพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัตติกา ขาวผ่อง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายต้องการ ภูษณาภรณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ พงษ์พิพัฒน์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวอฑิรญา ทองเกื้อ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณภัทร จันทร์ลาม ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงมติมนต์ ปล้องไหม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอดิเทพ ช่วยเมือง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชฎากาญจน์ อ่อนทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธีรเมธ บุญจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนกานต์ ปั้นแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญชนก สุวรรณประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศตพร โชว์สงวน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลทิพย์ ทองอนันท์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายนนทวัฒน์ หนูไข่ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวภัทราภรณ์ มณี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริวิมล แก้วพูล ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมลพรรณ รักษาพล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภารดี พรหมมา ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธัญพิชชา หมวกสังข์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเมษิยา ไพรพฤกษ์ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวท้องฟ้าใส เกิดศรีเหล็ก ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายศิวกร เทพารักษ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสโรชา หกหนู ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายฐิติศักดิ์ บุญประเสริฐ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจาฏุพัจน์ เกิดฉิม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศยามล แกล้วทะนงค์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกรียงไกร ธรรมพิทักษ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภูวพัฒน์ จันทร์เอียด ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปฐมพร เส้งสุ้น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโชติกา มาชู ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิมนารา เทพชุม ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสิริลักษณ์ ฟักช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุณยาพร พรหมสาลี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรินยุพา วงศ์ภักดี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายหรรษา เสือสิงห์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวดรุณี ขวัญเพชร ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายณรงค์พร ชูแสง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปาริชาต หนูสิงห์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชัชพิสิทธิ์ โสไกร ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงนวินดา ขาวดำ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรดา ชูทอง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงทัศวรรณ ก่อเกื้อ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐพร สงสัย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวฐิติรัตน์ หลีวิจิตร ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภาณุพงศ์ ช่วยพัฒน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปรีดา เสือดำ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทราพร จินดามุข ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฮูดัยญา เก็มเบ็ญหมาด ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวธนภรณ์ แก้วด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนริศรา นักทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชญานนท์ หมวดสง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายธรรมรักษ์ อักโขสุวรรณ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศิวัช เทพทวี ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาภัสรา ทองมาก ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงเสฏฐธิดา พูนชุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติมา พรหมเอียด ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงยุพมล บุญทรงธรรม ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสงกรานต์ รักราม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชรวดี พรหมนวล ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชวดล รัตนพันธุ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายประกิต เกิดแก้ว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปรเมศร์ สังข์แก้ว ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิชามญชุ์ เทพหนู ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์นิภา เกตุสว่างวงศ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายพศิน เอื้องลพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชยพล ตะเภาหิรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุจิรา พรมบุญแก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายพงศธร ถาวระ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชนินาถ หมื่นสนิท ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายตนุภัทร จำเริญ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงวันทิตา ขวัญนุ้ย ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอมรินทร์ สหัสสพาศน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญญาณิฎช์ อุตะปะละ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจิตติพัฒน์ เนียมสกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ หนูแจ้ม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ มาเจริญ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ สุวรรณภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอิสริยา เกิดฉิม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวดี สวัสดิ์เกิ้อ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณภัทร ขวัญนาค ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายบรรณวัชร สงเล็ก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจักรวาล ปล้องพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพชิรดา บุญช่วย ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวชนัญชิดา ปล้องไหม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราภรณ์ คงจัง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชนชนม์ เหล่าทอง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาณัฐ สุขชู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธนพล สักจง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภลักษณ์ คงแดง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายสุทธิรักษ์ ทองดำ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงเปมิกา อินทรเพชร ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
เด็กชายสรสิช แก้วเนียม ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวจันทราทิพย์ หนูทอง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราพัชร ชายเกตุ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายกษิดิศ เยาว์นุ่น ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวศุภชญา รัตนมณี ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจันทิมา สุดหวาน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายสิปปวิชญ์ ชูกลิ่น ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเอกชัย แก้วมุกดา ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายวีระพล ภูริปัญญานันท์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญญาภา รอดอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรษา คชภักดี ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายอรรถชัย แก้วขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ สงสุข ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรินัน เอี่ยมสุข ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวสุณิสา กิ้มแก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดนยา หนูเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภาณุ อธิวัฒนธีรานนท์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยพัชร์ เก้าแสน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายธราธิป หมื่นเทพ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชัชชฎา ไพชำนาญ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายประวีณ เกตุแก้ว ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายปัทมาสน์ โสมณะ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัชญา บุษบงศ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายชาญวิทย์ เกตุสุวรรณ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชริดา หนูราม ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอทิตา สุนทโรวิทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกทิพย์ รัตนชุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภารัตน์ ขำแก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายนนท์ปวิธ พรมนุ่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐณิชา เดชะ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทวรรณ เสือแก้ว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัญชิสา ยอดเกื้อ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวปาลิตา เนาวรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกานตพงศ์ คำเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐิตารีย์ หนูคง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงพุทธชาต พรหมทองรักษ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายยศวรรธน์ ขุนนุ้ย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธิดาทิพย์ เย็นทั่ว ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวขวัญฤทัย ขวัญนา ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจินดารัตน์ บุญชูดำ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวบุษยมาศ ทองพูล ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอรรศพล คงแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญชิตา พูนเพิ่ม ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายรุจดนัย ปราบปัญจะ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวโสมอุษา กองคำ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนภรณ์ สมาน ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวยุพารัตน์ คงแข็ง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปิติภูมิ ชูสังข์เพชร ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติมณฑ์ มากเอียด ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชริดา ชูพูล ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเมธาวี อิศโม ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปฐมา จันทร์เสนะ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
นายสหวรรษ ทองเอม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายอรรถพล เจ้าเห้ง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิวรรณ อินไหม ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิกา เนียมวงศ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูวดล แก้วรักษ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณิศา ลิ้มทองใบ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจินตนาภรณ์ หอมนาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุษยมาศ เผือกสม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวมณฑาทิพย์ เรืองด้วง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุภาภัค อนันต์ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายทีปกร ฤทธิเรือง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายชาคริส สัจบุตร ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมงคลรัฐ จันทร์เสน ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา
เด็กหญิงจารุวรรณ ชูศรีเพชร ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายพงศกร ขุนฤทธิ์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอภิรักษ์ เศียรอุ่น ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธาราทิพย์ จันทคาม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิรชา บุญพามา ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติพงษ์ เรืองนุ่น ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐชัย เดชพันธ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณิศา รักพวก ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ สุกแก้วณรงค์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยาภัสร์ ชูเพชร ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายปรินทร รักณรงค์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐณิชา ชูแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกีรติกาลป์ บุญส่งนาค ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเมษยา บุญสนิท ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายทิชานนท์ คงบุญทอง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมนันย์ สุวรรณรัตนโชติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพงศกร ขุนคต ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปริญญา ชูจันทร์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสกาวนุช เนียมรัตน์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนุชนภา เฮงวัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพิสิฐพงศ์ เพชรจำนงค์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุขิตา เขตอนันต์สกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาพร โชติทอง ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
นางสาวพัชรพร สีสุวรรณ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิดา พราหมเล็ก ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงขวัญสรวง ทวีโชติ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญจวรรณ แก้วมณี ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติวรดา วงศ์ชู ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภสร คงทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฑิฆัมพร บริจินดา ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณ์นุช สุวรรณอ่อน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายพงศธร ขาวเผือก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภกาญจน์ พริกแก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปรัชกร รามยิ่ง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพัทธนพงศ์ มณีคันธวงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญญานุช บุญสุวรรณ ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายกฤตนัย แสนเสมอใจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนิรวิทธ์ พวงมณี ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายทวีศักดิ์ สังข์ทอง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวดวงตะวัน เพ็งด้วง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายรุจรวี ชูยิ้มพานิชย์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงดาราวรรณ เรืองรักษ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนาฏพิมล ทองหมุน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภิสรา กำลังวุฒิ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจีรพร ขุนเพชร์ ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวลัดดาวัลย์ มุสิกเสรีวงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพชรพล เรืองมิตร ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกานต์ธิดา หนูตีด ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญลักษณ์ มาคะมาโน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงลลิตา สุขทอง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐวดี เหตุทอง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาริษา พรมวงค์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุณิฌา บุญจันแก้ว ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิระประภา ด้วงฉีด ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายวีระพจน์ ท้าวสกุล ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรสุดา จีนจาม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงธฤตมน มีสวัสดิ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลวรรณ ถัดด้วง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวสิรีลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมญาดา สถาวรกวิน ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา รอดยวน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายกณิกนันท์ แก้วด้วง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายอัษฎา จินดา ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชญา เจริญผล ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิศา เกาะทอง ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวณัฐนันท์ กลิ่นเขียว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญพิมล รอดปาน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายณพวงศ์ วรรณะ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทัศนีย์ คณะย้อย ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชญา อินนุพัฒน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิภาวี สุวรรณภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอทิตยา ทองนวล ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ไข่มุสิก ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยภรณ์ ฤทธิมา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
เด็กหญิงปาลิตตา แก้วคง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางวริศรา คงมี ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา อักษรพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปลายฟ้า สุประทุม ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
นางสาวนิศารัตน์ พลนุ้ย ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายพัชรกร พันฤทธิ์ดำ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวอารยา ฤกษสโมสร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุภาพิชญ์ รัตนพิบูรณ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐกานต์ นุ้ยเกลี้ยง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกันย์วรา ศรีอ่อน ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรลักษณ์ ทองขุนดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววาสิตา คงหนู ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสิทธินนท์ เสตะพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐญา นวลเปียน ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสุตาภัทร พงศาปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุรเดช วันเสน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทราวดี สังข์ชู ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิดาภา คันธมาทน์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา ทองทรัพย์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายีรพีพัฒน์ สิทธิชัย ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
นายเจษฎา อนนท์พันธ์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงณราภรณ์ ศรีใหม่ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายจตุภูมิ รอดเนียม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุภัสสรา หนูบูรณ์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวอนงค์นาถ คงชู ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรุณรัตน์ จันทโชติ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา บุญจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจตุรงค์ บำเพ็ญศรี ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีตระพันธ์ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกลวัชร ลิ่มกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิมลรัตน์ คงแก้ว ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวสิริมา ทองแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายที่รัก บูรณ์พงษ์ทอง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจักรนรินทร์ บุญเรืองขาว ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัชชนันต์ บุญปล้อง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ กลับสกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกันต์ฤทัย ไชยรักษ์ ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
เด็กชายนรภัทร ต๊ะพันธ์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายพรหมพร ยูงทอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิวรรจน์ พตพันธ์เลิศ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัชญา อินทร์ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกิตติมา ทองทรัพย์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศจีพัต จันทร์พูล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนภดล สมผุด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญชนก ทองด้วง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุปรีญา บุญเผือก ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกมลวรรณ มณีเพิ่ม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรณกฤต โกไศยกานนท์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวีรพงศ์ แก้วศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายเอกกวี จิระรัตนวรรณะ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพัทธนันท์ ล่องแดง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทราพร พรหมมา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัลยาภรณ์ นิลพฤกษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายไชยศ ไมทอง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจีรภา ศรีหาบัณฑิต ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภรัตน์ อินทร์จุ้ย ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชต พรหมปลัด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายนรากร หมานหมุ้ย ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวดุสิตา พรมแทนสุด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวจันทร์กระจ่าง ประทุมธนะทรัพย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนริศรา เรืองไข่ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรพิชา ดิษฐรักษ์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายกฤษณพงษ์ ปิยะพงษ์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัปสรศรี ไชยรักษ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปุณยาพร เพชรคง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาววรนิษฐา สุวรรณตานนท์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายวชิรพงษ์ ทองบัวแก้ว ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงธิติมา หนูผุด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธารารัตน์ พรหมมณี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธันรวี สาคะโร ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวนริศรา นาควิโรจน์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพัทธดนย์ โปฏกรัตน์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศินันท์ ลายทิพย์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพุทธรัตน์ แพ่งเมือง ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
เด็กหญิงเขมิสรา พิรุณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสรา ชุมเพชร ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายมานพ คงศักดิ์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชูศรีอ่อน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชรี ตั้นหุ้ย ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติพร อ่อนแก้ว ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิกานต์ อินทรภักดิ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธวัชชัย หมื่นหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชรา มูสิกรักษ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวผกามาส ขวัญทอง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญญารัตน์ ทาทอง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายสุพัฒน์ ยอดณรงค์ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวนฤมล แดงนวล ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวหทัยรัตน์ อินใหม ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณิชกมล ฉีดเกตุ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายอนุรักษ์ ขาววัต ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงณิชกานต์ สุขมิ่ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ บุญฤทธิ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายศุภกิจ ขวดปลอด ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายณัฐปคัลป์ บุญดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกพร ชูทอง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณโยดม ไพชำนาญ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวสุภวรรณ ณ สงขลา ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอวัศยา แสงจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเปรมรักษ์ สมุหเสนีโต ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอภิชญา ภักดิ์ช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภูริพัทร เรืองประดับ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริชาติ เมืองทัง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิศาชล ด้วงคง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกมล ศรีทวี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์เกษร ทองทวี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายวชิรวิทย์ โรจนแพทย์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนกร แสงสมบูรณ์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุประภาวี คำจีด ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายธีรพัฒน์ หอยนกคง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายชยพร อ่อนแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเพ็ญทิพยณิชา ทิพยศุภลักษณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธีรภัทร์ อ้นดำ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชมพูนุท เพ็ชรโรจน์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวรวิวรรณ แสงจันทร์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงสรินธร ณ พัทลุง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนัชพร ดวงแก้ว ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรธิดา ด้วงสุข ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปวิชญา ช่วยเนื่อง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายคณปัน บุญพลับ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวพิมพกานต์ ทองเสน ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิภวานี เหย็บหมัด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจีรณัทย์ รัตนพงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรชัย บุญญานุวัตร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐริกา เสนพรัต ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกมลพรรณ ศรีสวัสดิ์ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
นางสาวธีราภรณ์ รักษาพงศ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายศักดิ์ทวี ใบบน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิตติยา สุกหอม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมนภรณ์ แจ้งทวี ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตนา ภาครัตน์ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวปานฤทัย ปานยิ่ง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายณัฐกิตติ์ ไชยชนะ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพัณณิตา นิลมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวีร์ ปิ่นทองพันธ์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายปฐวี สุขรุ่ง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธนดล ดำสนิท ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายอนุรักษ์ อินนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา อินทนะนก ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพ็ญนภา ภุมรินทร์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกนิษฐา สังข์มี ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริภา ทองบริบูรณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุณิสา เขียวเล่ง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสวรรณ พูลเพิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐรินี จันทวงศ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐรักษ์ อินทรศรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศิวะรักษ์ ไรส์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิยดี มีขวัญ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงกมลวรรณ เพ็ชรทอง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุวนีย์ ชูสอน ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายสุรสิทธิ์ อินทร์แสง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวนันทิยา บุญรุ่ง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรพร เรืองติก ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวสริตา วุ่นบุญชู ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาตาวี คงใหม่ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายศุภชัย ชูช่วย ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงลักษณพร เกื้อสุข ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนริศฐิพงศ์ อุดทพาณิชกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปนัดดา ทองสม ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปวีณ์ธิดา สุขใส ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสรณ์สิริ มาช่วย ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนัชชา อินทร์ไหม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณชนก ศรีทองเพ็ง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวภาณิศา จันทร์เอียด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเมธาวดี ก้งเส้งวั่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัญชิสา คงจรัส ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรียานุช ศรีสะอาด ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายศุภชัย พวงพวา ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรินทิพย์ พันนายัง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปราโมทย์ รัตนพันธ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบัณฑิตา คงแก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธัญย์ชนก อินทรกูล ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายทศพร อุ่นเสียม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐนัน ชูแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสาวรินทร์ นุ้ยเกลี้ยง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภัทรนันท์ สงเอียด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทธีรา ทิพยศุภลักษณ์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวดวงตะวัน เทียมสกุล ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกันธาพงศ์ เรืองหิรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสุกฤษ ดวงกระจ่าง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจณิสตา สังข์แสตมป์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงคีตภัทร นาควิโรจน์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายชัยวัฒน์ จีนเยี้ยน ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิภาศิริ เรืองสวัสดิ์ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวกานต์ทิตา พรายอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกฤตชาติ อุทัยรังษี ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวริศา ทองนวล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศตพร โล่ประดิษฐ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชราภรณ์ หนูขาว ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพลากร ปานอ่อน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนิติพล หนูมาก ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐริกา เรืองจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเอกฤกษ์ ช่วยอุปการ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก แก้วดวง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเกียรติศักดิ์ เอ่าซุ่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเนติภูมิ กลิ่นเขียว ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณรงค์เดช บัวศรี ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวศิรประภา นวลนิรันดร์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวนิรชา อาษาชำนาญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเปรมกมล พูลทอง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวจุฬาลักษณ์ พรมนุ่น ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงจริยา ศักดิ์แสง ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัฐมาวดี เกิดแก้ว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายภานุพงศ์ ฉิมรักษ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกฤตา แซ่จิ้ว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตติชัย ก้งซ้าย ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงวาสิตา สมพรหม ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณยฎา รักชุม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ไหมแก้ว ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ช่วยรอดหมด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนิติ กัณฑ์ราย ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอินทิพร มณีชาตรี ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวริศรา อาจทอง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนธันยลักษณ์ เสรีประเสริฐ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณีรนุช แซ่หลี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพัชตรา ช่วยแท่น ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพราวรวี ยั่งยืน ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอรอุมา เสนแก้ว ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวบุตรณิพรรณ์ อ้างหยิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัททิยา ดำช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววิภาวี ขาวโปง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง