รายชื่อสมาชิก (ปี พ.ศ. 2560)

ชื่อ-สกุล ที่อยู่
เด็กหญิงภัทริกา มะลิวงศ์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวนัทนียา รัตนขวัญ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเศรษฐ์ศิริ อุ่นเสียม ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฮูดัยญา เก็มเบ็ญหมาด ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงชิดชนก ฉ้วนกลิ่น ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวอภิชญา จันทร์มา ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เพ็งนิล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูวดล ชูสุวรรณ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤษณา อินเหมือน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพันธิสา ถ้วนถวิล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทริชา อินแพง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปริมา ภัทรธิติพันธุ์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐศิยา อับดุลกะเดช ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายกษิดิศ ณ พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพีระชัย เพชรขาวช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลวรรณ มณีเพิ่ม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิรกิตติ์ หนูสิงห์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ มาสวัสดิ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา หนูแป้น ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงปุณยนุช ศรีรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพงศ์ภัค ดาศรี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวรา โพธิ์ศรี ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นายภูมิพัฒน์ วงศ์น้อย ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงธนัชพร ยกทอง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสรินธร ณ พัทลุง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวตวงทอง สถิตระวังภัย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐณิช แก้วอุบล ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ มากดำ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวขวัญฤดี ไชยสินโณ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐนรี ศรีชาย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายหรรษา เสือสิงห์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์ชนก ฤทธิ์รักษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวงศกร ณ พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกฤติกา ยกฉวี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปุญญพัฒน์ สังเมียน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิรินยา ชนะกิจ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจุฑาทิพย์ เรืองเพ็ง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิตินันท์ จันทร์ทิน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันญกานต์ สิขิวัฒน์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐดนัย หนูชู ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุธาทิพย์ สงคง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภูริสา นิตยเดชพัฒน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวไอริณ อินทนะนก ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชพงษ์ หนูแก้ว ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกวิตา กรดสำราญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทัศนีย์ คณะย้อย ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวประภาพรรณ จิตชาญวิชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญจวรรณ ยาชะรัด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายไตรภพ แก้วมณี ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดารัตน์ รามปาน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรนภัส รักษ์เกลี้ยง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐกานต์ วรรณจิตร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนรบดี ไพรพฤกษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชนันท์ชัย จงไกลจักร ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงปภาวี เลี่ยนกัตวา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวีระพล ภูริปัญญานันท์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววรรณวนัช บัวอินทร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนริศรา สีบพลาย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชมพูนุท เพ็ชรโรจน์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงดวงตะวัน ชูอุบล ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวศุภาวรรณ คงเขียว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปฐมา จันทร์เสนะ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
เด็กหญิงธนภรณ์ ทองอยู่ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชานน ศรีเงิน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจารุวรรณ ฤทธิ์รุตม์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวดวงธิดา ยิ้มแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา ภูมิพะนา ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
นางสาวนฤภร มานะทวี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาทิตยา เพชรรัตน์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจรวยพร แพนสมบัติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปรีดาวรรณ อนันตริยกุล ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธารารัตน์ เพชรสุวรรณ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา ชูสังข์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิระประภา ด้วงฉีด ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายอภิรักษ์ ฤทธิกุล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุภชญา รัตนมณี ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอรวรรณ พุฒจอก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐานิตา ฤทธิเดช ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายธนกร อ่อนอินทร์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายนที เนียมรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายบันลือศักดิ์ ฟักช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเขมจิรา วรรณรัตน์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริอรรถ ศรทอง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิราภา จันทร์แก้ว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพงศ์ภัค เจริญรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรรวี จันสุกสี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชวิศ เพชรจำนงค์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายวีรวิชญ์ จิตชน ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติมา อ่อนช่วย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกมลวรรณ เพ็ชรทอง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริภิรมณ์ ช่วยเทศ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงมลขวัญ แก้ววันเพ็ญ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กชายปุณณภพ เดชดี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภารดี นวลมี ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวธัญชนก ใจใหญ่ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงกมลลักษณ์ รอดเพ็ง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวดี พลายแสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชยา แก้วชูทอง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายวรวิทย์ อินกรด ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภาวิดา ดวงขวัญ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมลณัฐ คงมี ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชฎากาญจน์ อ่อนทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาทิตติยา บำรุงรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพุทธชาต พรหมทองรักษ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริพร คชไกร ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปณิตา ด้วงรัตน์ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนากานต์ เล็กพุ่ม ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงบงกชกร เอียดนิม ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปุญญาณัฐ์ เทพไพฑูรย์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวศตนันท์ อุ่นเสียม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุทิสสา ชูชื่น ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสวรส ภิรมย์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติมณฑ์ มากเอียด ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเฉลิมขวัญ กุสสัย ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวกชพรรณ สุริยงค์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐณิชา คมขำ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญรัตน์ ชูอินทร์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุขิตา เขตอนันต์สกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกุลนันท์ คงเหมือน ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจีรภัทร ทองสม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงมนภัทร์ แจ้งทวี ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐกานต์ นุ้ยเกลี้ยง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรประภา แก้วรัตน์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณิชกานต์ พรหมแก้ว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวงศธร ขวัญทอง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณ์สุดา ไชยสุริน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภัทรนันท์ สงเอียด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจันทัปปภา กลมเกลี้ยง ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวณิชากร จิตรเอียด ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพิมพิสา สุขยัง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกตัณณ์ อินยอด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวหนึ่งฤดี เอื้อบำรุงเกียรติ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์ผกามาศ ทองเล็ก ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชุติมา ท่องคง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกมลวรรณ จันทะคาร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอาทิตยา อินนุรักษ์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งทิวา ขวัญทองเย็น ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวจินดานะ เหมรินี ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายอภิเดช เส้งสุ้น ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศศิกานต์ สีนองช่อ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปุณกัณฐ์ บุญช่วย ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายนราวิชญ์ เกตุพิจิตร ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจีราภรณ์ จันทร์พลัด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวอาริตา จิรานุสรณ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชญานิษฐ์ รามหนู ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวนลินทิพย์ หนูวงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุรุษวิชญ์ มิตรเปรียญ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายแดนภูมิ ภูมี ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงเขมิกา ไวยรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชุติพงศ์ สิริสาโรจน์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณีรัตน์ ชูรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธมลวรรณ ยอดราช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาฑิตตยา เกื้อหล่อ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฏฐณิชา มากดีคง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายศิวกร ทองคำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพจณิชา มุขประดับ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรติรัตน์ หนูนุ่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายคณัสนันท์ สมสง ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวปภาวดี ผุดผ่อง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอนงค์นาถ นิลศรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ยุวกาฬกุล ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอภิสรา พุ่มนวล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์ญาดา ด้วงอ่อน ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกฤตชาติ อุทัยรังษี ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวนิจจารีย์ จันทร์คำ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณิชญา คงใหม่ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิราพร จันวนา ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทราภรณ์ แก้วขาว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐริกา เรืองจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ แสงดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชวลิต รุ่งเรือง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศิริชัย ชูหว่าง ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวชุติกาญจน์ คงศรียะพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนุชวรา เนียมรัตน์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอุษา ยอดขาว ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรษมน รองชูเพ็ง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวชัญญา นะราช ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจีราวรรณ ช่วยวงศ์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเทวฤทธิ์ แก้วฝาก ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเบญจวรรณ อนุสุวรรณ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภานันท์ นวลละมุด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอภิรักษ์ อินฉ่ำ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูรินทร์ นิลมาก ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอรรถพล เจ้าเห้ง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฑิตยา สารีบุตร ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายอภิวัฒน์ ราชรักษ์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวศศิพร คงหนู ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวเหมวรรณ จันช่วย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอมรรัตน์ สีคำแหง ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
นางสาวภัทราภรณ์ จันทร์ทอง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรรณ ช่วยกิจ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวจินดารัตน์ บุญชูดำ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงปุณยนุช พรหมบุญทอง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายศักดิ์อานันท์ เพชรโชติ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายปกรณ์ จิตรภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชรพร พริกเบ็ญจะ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงยมลภัทร ละอองแก้ว ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริณดา สุทธิกรัณย์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอารีรัตน์ แพะปลอด ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายธภัทร มณีรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสรีย์ สิงหพล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิติมา หนูผุด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวนัสนันท์ ทัศวงศ์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวนิตยา รอดหนู ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวจินดาพร พ่วงแสง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภาณิศา จันทร์เอียด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณิศา รักพวก ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายณฐพัชร หนูพุ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญชิดา อินทนิน ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววัลลิภา รามจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรุตา บุญโรจน์พงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสิทธิชัย สงบุตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชนิสรา ศักดาณรงค์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชมพูนุท ช่วยยก ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวเบญญาภา ประกิจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปรมี ชมเชย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนธรณ์ อภัยจิตต์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงสรสิชา คงทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนาภรณ์ นาคะพันธ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชนิสรา บรรณประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวญาณิศา ขุนนุ้ย ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชราภรณ์ หนูขาว ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชนิดา เรืองจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวโรดม ปานดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูริพัทร เรืองประดับ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสถิตย์ภรณ์ นวลขวัญ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวรวุฒิ เดชพละกุล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายฮัสซัน นุชปาน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายพลวัฒน์ รักนุ้ย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชิโนรส เกื้อคลัง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสโรชา นาศรี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงคุณัญญา ยงเขนยสิน ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริวิมล แก้วพูล ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภาณุ อธิวัฒนธีรานนท์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววันวิสาข์ ชูดำ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตนาวดี สงสม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววิไลลักษณ์ ป้อฝั้น ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณิชาภา ปล้องใหม่ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวภทรพรรณ มณีอ่อน ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ สุวรรณภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา โกมลบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
เด็กหญิงพิมพ์นรา บุญปลอด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรานิษฐ์ มิตรชู ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวลัดดาวัลย์ มุสิกเสรีวงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญจนพร เกื้อทอง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติภณ รัตนจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรัตม์ รัศมีนพเศวต ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชนิตา ไชยด้วง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายชัยภัทร ชูทอง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธีรวุฒิ สึกน่วม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรนิชา นวลจันทร์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายกฤษฎา อมตเวทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายไชยศ ไมทอง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปัณฑ์ธร แก้วดำ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
เด็กหญิงจิรัฏติกานต์ เวชรังษี ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวจีรพร ขุนเพชร์ ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กชายภคพงศ์ ทองศรีชุม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัญญา ชูชมชื่น ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนวินดา ขาวดำ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชา จันทร์เลื่อน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรัชยา ชูรอด ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรชนก บัวจันทร์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชัญญานุช มังสังข์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายมหาวรัตถ์ แก้วทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิตประภัสสร วิจิตรพันธ์ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายปุญญพัฒน์ สมุหเสนีโต ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจริยา เกตุนิ่ม ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวปิยภรณ์ ทองขาวเผือก ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชราภรณ์ นวลนิรันดร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเพทาย บุญคงแก้ว ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐรัชต์ หนูแก้ว ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุทธานต์ บุษราภรณ์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชินกฤต การะเกตุ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
เด็กหญิงศศิฉาย สุวรรณชาตรี ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงยุพมล บุญทรงธรรม ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเขตวัตถุ์ ภูมี ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญญาภา ยั่งยืน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญชิสา วังช่วย ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุภัทรดิช ทรงกลด ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวรุ่งทิวา ศริวรสกุล ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวศิริวรรณ ภัยชำนาญ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติภัฎ สุวรรณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพิพิชธน ทิววัฒน์ปกรณ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพุทธิดา พุ่มมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอารีรัตน์ สุกหอม ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงมุกอันดา ยกฉวี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริพร จันนก ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา แก้วขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ เพชรสุวรรณ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายไชยวัฒน์ เหวยไทย ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเจตนิพัทธ์ เหมือนพรรณราย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวบุษยมาศ ทองพูล ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอารียา ถาวรวีย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฤทัยทิพย์ ทิพย์สังข์ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญจนพร ยกฉวี ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายธนภูมิ ด้วงเอียด ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศธิตา บัญชาวุฒิ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์ชนก จันเขียด ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ ฮวดไล่ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเมธาวัฒน์ อนุที ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริฉัตร หนููเรือง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวชนัญญา จงจิตร ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐธิยาภรณ์ กองเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภวดี ดวงประเสริฐ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววนิษฐา เพชรโชติ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิชญ์ชาดา แกล้วทนงค์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัตทิมาวรรณ คงเมือง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวมัลลิกา นาคะพันธ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิดาพร ไชยวงษ์ ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
เด็กหญิงบงกช อ่อนทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพศิน เอื้องลพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสิรวิชญ์ วิริยธรรมโสภณ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธิตา หะเทศ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายศักดิ์ทวี ใบบน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยวรรณ หนักเกิด ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายธนดล ดำสนิท ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอาภัสรา จีนโอ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววิชญาพร จันทร์พุ่ม ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลพรรณ ศรีสวัสดิ์ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
เด็กชายภวิษย์พร วิศิษฐพานิช ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญชิสา รุ่นหัน ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายพงศพัศ นวลแก้ว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายธนกานต์ คงคานนท์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายทิชานนท์ คงบุญทอง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพาขวัญ ชูแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววาเลนไทน์ สุวรรณคีรี ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวแกมมณี วรรณะ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายศรยุทธ ทองคำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญภา นิลพฤกษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรญา ทับชุม ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามณี วรรณจิตร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภกานต์ เนียมบุญ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายพงษ์ศักดิ์ พรหมแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภูวิวุธ นวลเมือง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนิติ กัณฑ์ราย ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายประเสริฐศักดิ์ จันสุกสี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราภรณ์ ชูแสง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววริศรา ศรีอนันต์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติกร สงให้ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวศิวนาถ บัวเนียม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธันยพร ช่วยเทศ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวมณฑาทิพย์ เรืองด้วง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโสพิน ด้วงทำ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทราพร เสนสิง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจีรณัทย์ รัตนพงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี สุขขวัญ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณิศา สาโรจน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเมธาสิทธิ์ ชูเพชร ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ ชุมวิโรจน์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายธีรนัย เมืองแก้ว ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวอนุสรา นุเวที ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุภาวดี เกตุรัตน์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ นุ่นด้วง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา กลับอินทร์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอมรเทพ มากช่วย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายฎษกร ช่วยอินทร์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศตนันทน์ จันทร์ปาน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกันติชา เพชรบรรจบ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวนันทวรรณ เสือแก้ว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชัชภิมุข คงคุ่ย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรหมภัสสร พรหมสกุล ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายฐิติวัฒน์ เนียมรัตน์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายไกรฤทธิ์ รักษาแก้ว ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวทิพากร กัณหากรณ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายธนากร มณีรัตน์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชนาภา นามศรี ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
เด็กหญิงศิรดา ดิสโร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเอก มาชู ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวันทิตา ขวัญนุ้ย ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิวาทิพย์ รักชุม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเมธาวดี ก้งเส้งวั่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเชตุพน ชมเชย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอมลณัฐ แก้วนก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุปรีญา บุญเผือก ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐนันท์ มั่นคง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวีระพงษ์ รัตนโนภาศ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชัชชฎา ไพชำนาญ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงชัญญานุช แป้นน้อย ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเพียงตะวัน ธรรมเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกันต์ชัย จุลรอด ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายรติพงษ์ หญ้าเหล็ม ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญชิดา อินยอด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี กองทรัพย์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุชัญญา บุญแข ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภสร เลียดดำ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชิติสรรค์ ชิณละวงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แก้วมี ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
นางสาววิภวานี แสงสง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกันต์ฤทัย ไชยรักษ์ ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
เด็กหญิงวรวรรณ เหมือนพรรณราย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาภัสรา ทองหนู ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิตา ดำจิ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวน้ำทิพย์ เศรษฐมาน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวิชาดา มาศตันติพร ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกิตติวรา ศศิธร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนรินทร ทองนิ่มแก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิกา คงเทพ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกฤตพจน์ เสือพล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอัซมาอ์ เส็นหมาด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายปรเมศร์ สังข์แก้ว ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรหมพร เมืองสง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายวีรยุทธ แก้วช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายยศวรรธน์ ขุนนุ้ย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุสุมา เพ็ชรทอง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงเปี่ยมรัก เหล็มปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาพรรวดี จันทร์อักษร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสิรวิชญ์ รุกขชาติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวริศ รัศมีนพเศวต ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐรินี จันทวงศ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณ์นุช สุวรรณอ่อน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญาพัชร สุขด้วง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งตะวัน สารบูรณ์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวศยามล เดชนะ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรรณ นมรักษ์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเจษฎาพันธ์ พงศ์จีน ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายปพัฒน์ ส่งศรี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทพร พลายงาม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทราภรณ์ เมฆแก้ว ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจารุณี ชูแสง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ช่วยรอดหมด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพงศธร ถาวระ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิโรรัตน์ อุ้ยสวัสดิ์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศิรินุพงศ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปทุมมา ดำเกลี้ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสริตา วุ่นบุญชู ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายวรินทร์ ถึงมุสิก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงลักษิกา สอนพุฒ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิญญา ทองแดง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามาศ ดอกกุหลาบ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัญชิสา ครรชิตจารุสิทธิ์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรสร ทองสง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกฤตยานี สังข์หนู ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิตตานันท์ สงสม ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ แก้วสม ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชญานิศ พรหมเมฆ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวเขมอัปสร ขวัญศรี ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายก่อพงศ์ เรืองหิรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิตยาภรณ์ อินยอด ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชญา อินนุพัฒน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ วงศ์สุวรรณเขต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐปคัลภ์ เพ็งช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปนัดดา ชายจันทร์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริมณาลี บุญช่วย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชต พรหมปลัด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายธราธร ร่วงราม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเรณุมาศ ช่วยอาวุธ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอภิสมัย ช่วยศรีนวล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพ็ญศิริ อินเอียด ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายปริพัฒน์ คงแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเจษฎา อนนท์พันธ์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงพนิดา บัวมี ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายทศพร อุ่นเสียม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนพรัตน์ ธรรมรัตน์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะธิดา นวลมี ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุกานดา นุ่นปาน ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปภาดา ตันโชติกุล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เด็กหญิงพัณณิตา มณีโชติ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิดาภา คันธมาทน์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจินต์จุฑา ขวัญสุด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐนรินทร์ รัตนสุภา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกุลณัฐ เรืองสม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมนัสวรรณ เสือสิงห์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชยา พราหมณ์น้อย ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอนันด้า ปุ้งหลู ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธิดาทิพย์ เย็นทั่ว ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายสุทิวัส ศรีสวัสดิ์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกัลยรัตน์ เกาะทอง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนภัสกร สิงหพล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธีระพงศ์ นุ่นมี ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
นางสาวปิยนุช ทองเอียด ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายภัทรพงศ์ บัวมา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรันธร จิตสุคนธ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงฑิฆัมพร บริจินดา ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวปริยากร กองเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิมาพร วงศ์ณิชาภัทร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุธิดา หนูวัน ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายเดชดนัย บุญยรัตน์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายทักษะ นุ่มจอก ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวิศรุต บุญสนิท ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายสหรัฐ อภัยรัตน์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสุชาวดี สว่างรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวรรัก ณะไพรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพศวีร์ รัตนโกศัย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสุเมธ ศรีชูทอง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายสหชาติ ทิพย์รินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัตนาภรณ์ ย่องซี้ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพุทธรัตน์ แพ่งเมือง ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
เด็กชายเสฏฐพงศ์ อ่อนน้อย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรวีร์ รุยวิชิต ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรินธร ชูแก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุญสิตา แสงสว่าง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐิติรัตน์ ชนะ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทิชา ดำสุด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรษมน บุญยัง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายธีรภัทร์ อ้นดำ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธนภรณ์ แก้วด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสรา มิตรกลิ่น ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวริทธิ์ธร วรากรสิริ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิศา พูลเกิด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมลพัทธ์ รักษาผล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณรงค์เดช บัวศรี ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวนริศรา ฉิมสุด ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายพงศกร ศรียวง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดลฤทัย จันทร์แก้วแร่ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัศรา รัตนพิบูรณ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธิดา ปล้องไหม่ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุตาภัทร บุญชู ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวผกามาส ขวัญทอง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิษฐา ชนะสิทธิ์ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวสุตาภัทร พงศาปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล สุขหวัง ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวณัฐมน กลายเจริญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพริมชณะภัค ตุ่นหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอริสา มิเจือ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปฐวี สุขรุ่ง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายศุภชัจ เขียดนิล ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติมา พรหมเอียด ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทราพร นุ่นนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอุไรวรรณ หมุนนุ้ย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวชลธิชา เลื่อนเซ่ง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุจิรา หนูหนุด ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติชญา ช่วยแก้ว ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริวิมล ทองฤกษ์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงปิ่นอนงค์ ดวงจันทร์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุภารัตน์ เนียมเจริญ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสกาวรัตน์ ฐิตภัทธวงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเพ็ญพิชชา หนูเยาว์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรณัชพันธ์ มีมาก ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชุติการ ติษยาธิคม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายวีรชน ชุมแก่น ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุณยานุช บุณยะตุลานนท์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต หนูเกลี้ยง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงลักษณพร เกื้อสุข ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทองกนก พงษ์เพชร ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายภูมิปกรณ์ ณ.บางช้าง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณีรัตน์ หอมขาว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิรวดี บุญสง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวรัญชนา สีคงแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุปผาทิพย์ กล้าคง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจิระเดช คงมี ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชไมพร เหมือนอ่วม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรวดี พรหมมณี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวสุธิดา เกื้อสง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณภัทร ขวัญนาค ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชวดล รัตนพันธุ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญญาพา หนูทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริกร เส้งสุข ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุธิดา บุญปล้อง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัณณิตา ศรีคุ่ย ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัตนภรณ์ ชูชุม ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาลิตา ทองช่วย ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวนวรัตน์ ขุนเจียม ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงขวัญสรวง ทวีโชติ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวนัสนันท์ จันทวดี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนรภัทร ต๊ะพันธ์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวปภาดา ศรีธีรวิชัย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอรวรรณ หรีมหนก ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารเพชร โทบุรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมนันย์ สุวรรณรัตนโชติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา ปล้องพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวไพลิน อินทร์เพชร ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกิ่งกมล หอยสกุล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิศารัตน์ พลนุ้ย ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิธร จงรัตน์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายคณิตสิน พุ่มคง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา อักษรพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุลภัทร ชูปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิดา ทองมีเหลือ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาววิเศษศิริ ดวงจันทร์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิรินทิพย์ รามด้วง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวยุพเยาว์ หมวดจันทร์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิยดา จันทร์เพ็ง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ขวัญศรี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัณณ์ชิตา สุขมิ่ง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายณัฐสิทธิ์ ด้วงหวัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาทิติยา สุวรรณ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายชนาธิป สุวรรณรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรประภา ทองศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปรัชกร รามยิ่ง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัคนันท์ เพชรทองเกลี้ยง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมัญชุสา ชัยฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัลยกร ชูเหล็ก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทราวดี สังข์ชู ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศุภาพิชญ์ สุขทอง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรธิดา ด้วงสุข ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธัญญานุช บุญสุวรรณ ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายณัฐวัตร สุขหอม ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กชายธีรวัฒน์ ด้วงรุ่ง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา แสงแก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายรัชชานนท์ วัฒน์หนู ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขวัญฤทัย ขวัญนา ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณติกา จายุพันธ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภกานต์ หรุดคง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรจิรา ศรีรักษา ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพริมา ทองสง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมลพรรณ รักษาพล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะดา จันทร์ปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิชญา ฤทธิ์เลื่อน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฟองขวัญ มังสังข์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธาราทิพย์ เรืองช่วย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริวรรณ ฉางทอง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเกวลี ทองชั่ง ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัลย์สุดา สงขำ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกานต์พิชชา ศิริวานิช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา อินทนะนก ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอินทิพร พะคะม่า ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุจิรา รักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสิรภพ แสงทอง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภานุพงศ์ ฉิมรักษ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสรวิศ เพชรสุทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณภัทร โพธิ์ศรี ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวศุภาพิชญ์ รัตนพิบูรณ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรินทร คงเคว็จ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวบุษยมาศ เผือกสม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิจิตรา เกลี้ยงหวาน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารญมณี จำนงค์ ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนันตญา บุญจันทร์ ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง
นางสาววาทินี ปานทุ่ม ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมัสยา ตราชู ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวเปรมปมล แก้วนุ้ย ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงนารีรัตน์ จันทรเทพ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัฒน์นรี เกื้อพรหม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชยพล นิลทะรัตน์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภาวดี ขาวขำ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ นิลพันธ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรวดี ชุ่มโชติ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รองเลื่อน ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธัชนนท์ วิชัยกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนพรัตน์ รุ่งรัตน์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมัชฌิมา ชูหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายคีทาวุธ ภูมุงคุณ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายศุภชัย พวงพวา ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายบุณยวีร์ เขียดแก้ว ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญลักษรณ์ จอกเกื้อ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา โชคไพศาล ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล รามหนู ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงรวิสรา ชนะสิทธิ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวจารวี เพชราวุธ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวฉัตรกมล จันทะระ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี ชูเผือก ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชลทิพย์ พวงพวา ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิกานต์ ไพชำนาญ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิชญาพร ชูปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ เพชรกาศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอิศราธร มากจงดี ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวหทัยกานต์ ช่วยหนูจันทร์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายบรรณสรณ์ ชูแสง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภกิจ กลับทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิศา พลนุ้ย ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายจิตริน ชูไฝ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวลภัส สายแก้ว ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายพิชญุตม์ เกตุศรี ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภิสรา หนูในน้ำ ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
เด็กหญิงอภิสรา เกตุชู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายโสมนัส คงศรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายไกรวิชญ์ เนียมเจริญ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงผการัตน์ คงโสม ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวศิริวิภา บุญแข ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนกร แสงสมบูรณ์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายรวิสุต ไชยศรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัทชา จูดคง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเนตรชนก อินทวงค์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอิศร อินทรงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิภารดี คำคง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชินวัตร ช่วยปลอด ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงปารมี บัวสองสี ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชูศรีอ่อน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายคามิน อ่อนรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุสริน กุลนาค ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวปวีณ์ธิดา สุขใส ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธัญวลัย สงยัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิริยาภรณ์ แก้วนุ้ย ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายรัชชานนท์ หนูแก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายตะวัน นุ้ยคง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววายุริญ สงไข ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงรัตนาวดี รักเกิด ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภูวนาถ พันฤทธิ์ดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ พงษ์พิพัฒน์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงหยาดฟ้า ขวัญแก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพุธิตา สิทธิชัย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณพิสุทธิ์ นวลเจริญ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนารีรัตน์ อินทรกุล ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสลิลทิพย์ มณีรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐรส เพ็ญสวัสดิ์ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กชายกฤษณ์ คงแก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพณิชา หนูรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรังสิมันต์ รัตนสิงห์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัทมวรรณ รักร่วม ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธัญวัฒน์ จอกเกิ้อ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกานตพงศ์ คำเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรชัย บุญญานุวัตร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจีรวรรณ ทองสม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวบุณยาพร เรืองอินทร์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐชนน คล้ายแก้ว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเขมิสรา พิรุณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมาริสา ขาวผ่อง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ศรีอะราม ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวโชติรส ลายขวะ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชไมพร หนูนุ่น ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐิฎา พิทักษ์จินดา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวุฒิชัย นาครอด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายรุจิโรจน์ เผ่าชู ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรนภา ร่วงเหมือน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจุลจักร ปาชะโน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรนิษฐา ทองชิต ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายศุภเลิศ กิ้มเส้ง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวนันทวดี ขุนนุ้ย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอานนท์ มีเเสง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายฤกษ์ตะวัน จิตรรักษ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรวิทย์ อินทร์เหมือน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชนันท์ บุญเทียบ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธณวัฒน์ หนูเพชร ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัณฑิตา ชูไข่หนู ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงแพรวพิมล ชูมาพิทักษ์ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัญชนก หลักเมือง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุษมา สรรนุ่ม ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวภัทรพร เรืองติก ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายนราธร ทองกัน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวบุตรณิพรรณ์ อ้างหยิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุษยา ซุ่นเลี่ยง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิลักขณา แก้วทอง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพชรา นิลวงค์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริยากร มานะวี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเสฎฐวุฒิ จุลรอด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายรุจรวี ชูยิ้มพานิชย์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ย่อเซ่ง ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วขุนทอง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวศศิวรรณ อินไหม ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวชุติกาญจน์ สกุลเอี่ยม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอภิรักษ์ เศียรอุ่น ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพาณินี ชูหนู ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชนินทร ชูเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิราณุวัฒน์ นุ่นด้วง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวนริศรา นาควิโรจน์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายฉัตรเทพ ด้วงตุด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกฤษดา จิตหวัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยนาถ ทองวิเศษ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมงคลรัฐ จันทร์เสน ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา
นางสาวกฤติยาณี สุขทอง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ สินทรัพย์ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิรานันท์ บัวทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชุตาภา พันธวงศาโรจน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกีรติ ทองพูลเอียด ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวัลลิภา แก้วบุญส่ง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงยศวดี สมแก้ว ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวชนิกานต์ วีระกิติกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวีรพงศ์ รักษ์แก้ว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจารุภา ฉ้วนกลิ่น ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวศศิประภา ไชยพลัด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเชาวนนท์ โอนิกะ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรธิดา สงเกตุ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวนิดา พลับปลอด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูวดล เกียรติสุข ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชฎา สุดแป้น ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภานิดา จันทระเสน ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายรุจดนัย ปราบปัญจะ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิภาวี สุวรรณภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทรงพร หนูแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอณันทิตา ยิ้มเส้ง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณีรัตน์ จุลพงค์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐกิตติ์ อ่อนเกลี้ยง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารารัตน์ เพิ่มบุญ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐพร สงสัย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวกชกร แสงจันทร์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายเฉลิมวุฒิ ชูพูล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกิติมา เหมือนเนียม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกษิดิ์เดช วัตรขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอมรเทพ ยาวีระกาศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธันย์ชนก ชูเมฆ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชัชชัย ธิตระ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิราวรรณ ตราหนู ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญรัตน์ เอียดสุย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายศวัสกร หนูก้าน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกฤตพล ตาแก้ว ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุณิสา กิ้มแก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาณัฐ ทองบุราณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปัณณธร ลิ่มวรพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณิชาภัทร นุ่นด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัชชนันต์ บุญปล้อง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภกาญจน์ พริกแก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปาริชาติ สุขอนันท์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจันทกานต์ ช่วยเนียม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายธีรเมธ บุญจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณิษา อุปถัมภ์ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นายชยพล ตะเภาหิรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศักรินทร์ ปานเพ็ง ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวนันท์สินี บุญเตโช ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายเกียรติพล มนตรี ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวปิญฌาณ์ ภูมิประไพ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายทินบัติ รอดเนียม ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤติยาณี เยาว์ด้วง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์อักษร คงชู ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิศิษฏศรี ฉีดอิ่ม ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์วิภา แพนเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนภัสวรรณ ขุนศรี ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงชมพูนุช เส้นตรัง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิกานต์ สัมพันธมิตร ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวศิริลักษณ์ พุดซอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปิยวัฒน์ แทนด้วง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเขมิกา เดชอะรัญ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายทวิพล พวงพวา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพงษ์ บุญฤทธิ์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวรัตน์จิกาญจน์ ทองรัตน์ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงณัฐณิชา แจ่มศรี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเนติธร ดำช่วย ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายอดิเทพ ดำช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกฤตา แซ่จิ้ว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล ฤทธิวงศ์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเสาวนีย์ รัตนานุกูล ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปาริษา กาฬกาญจน์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปวีณ์ชญา เนียมแกล้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทราพร จินดามุข ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายฤทธิชัย เกตุทอง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอันนาน หมาดเส็ม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจันทร์กระจ่าง ประทุมธนะทรัพย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกฤตา วงศ์กระพันธุ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัชญา ปิยปัญญาธวัฒน์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงเมติกา อุ่นเสียม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิภา สงนุ้ย ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสิรภพ จุลพูน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพลอยไพลิน อินทรวงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุทามาศ ทองนวล ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเปรมสิริ สังข์หุด ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต มาละมัย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภิราพร ทองรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชเดช ท้าวสกุล ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวอภิชญา ภักดิ์ช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสรสิช แก้วเนียม ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายอรรถกร สำแดง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัญชิสา คงจรัส ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทธีรา ทิพยศุภลักษณ์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวปลายฟ้า สุประทุม ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
เด็กชายวุฒิชัย ขาวชอุ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทราพร พรหมมา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสุภัทรชัย โรจนกาญจน์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอรรถชา ทองคำ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราวรรณ ไหมอ่อน ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายมณฑล บุญดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปาลิตา เนาวรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชื่นหทัย เกลี้ยงประไพ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนวินท์ จิตรเสนา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตติชัย ก้งซ้าย ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายบุณยกร เพชรคงฺ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชยา เหมือนขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญ์วรา มุขตา ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกิตติมา ทองทรัพย์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเปรมรักษ์ สมุหเสนีโต ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอมรินทร์ สหัสสพาศน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิตินันท์ บัวแก้ว ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายบำรุงศักดิ์ พรหมมา ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวรวิวรรณ แสงจันทร์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวภัทรสุดา ทองหนู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมนัสนันท์ บุญแก้ว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกมลวรรณ นิจนารถ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัฐมาวดี เกิดแก้ว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายจิรายุช แก้วเขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา จันทร์เรือง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตติกานต์ สุกแก้วคง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงตรีรัตน์ ไชยรักษ์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันท์นภัส เกตุเเก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพรปวีณ์ พูลเกิด ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสิริมา เกลาฉีด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอัสรีนา ผอมสวัสดิ์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวอารยา ฤกษสโมสร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา ทองทรัพย์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิลาวรรณ สินธุ์แสน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวดวงฤทัย เทอดทอง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธิญาดา ด้วงเอียด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวหทัยรัตน์ จันทิกาแก้ว ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยาพัชร บุญช่วย ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวภวพร บุญปลอด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายจิรภัทร แก้วเอียด ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรณกร วัจนขจรกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอังศุธร ทองมาก ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรปรียา ฉิมสังข์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายเนติธร ปุรินทราภิบาล ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายปรานต์ พวงพวา ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณฐิตา เรืองพุทธ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา ชูอินทร์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชลิตา คงปาน ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงพรรณติยากร สาคร ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวนงนภัส เกษตรสุนทร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุษา เกตุระหงษ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิศาชล ด้วงคง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิยภรณ์ ฤทธิมา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
นายปัฐวีกร เทพหนู ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภริตา หนูไหม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชนนิกานต์ ภูมิลักษณ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัณฑิรา พูลสวัสดิ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายเสฎฐวุฒิ สุภาไชยกิจ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา หมื่นลึก ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายปรเวศ เอียดทองไหม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมติมนต์ ปล้องไหม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิรชา เพ็งนิล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายนพเก้า รักกิ้มหอย ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายภานุเดช หนูกลับ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายกฤตเมธ เมืองสง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปาณิศา จันทรมงคล ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายธรรมวัฒน์ ศรีภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเปรมกมล พูลทอง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงสมชิตา เกื้อคลัง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเสฏฐธิดา พูนชุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทักษพร ทองศรีไหม ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุกัญญา สุทิน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิรินทร์นาถ แสงนรินทร์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงกีรติกาลป์ บุญส่งนาค ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัลยาภรณ์ นิลพฤกษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณกานต์ แก้วแกม ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายวรเทพ สุทธิพรหมา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ ศรีสะอาด ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายเจมส์ ตุลยนิษย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทิยา บุญรุ่ง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ธานีรัตน์ ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวปฐมาวดี สมหวัง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอริย์ธัช บุญส่งนาค ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุษราภรณ์ แขกเพ็ง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธันย์ชนก นวลดุก ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวภาริตา หลินมา ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมลรดา กาวชู ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวโชติมา เมืองรุ่ง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอนุชัย จันทร์แก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนัฐพล วิทยารัฐ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวนภัสราภรณ์ ทิพย์รักษ์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอภิชญา เรืองติก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธรรมรักษ์ อักโขสุวรรณ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปวิชญา ช่วยเนื่อง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาววิภาศิริ เรืองสวัสดิ์ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวนิธิวดี อ่อนเกลี้ยง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิยฉัตร เสียมไหม ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายวัชฤทธิ์ สงเอียด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมณฑิตา มากชิต ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกษิดิ์เดช ณ พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกศมณี บุญเขตต์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูธิป รุยไกรรัตน์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพุทธชาติ ถาวรรัตน์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายขัตติยะ เรืองประดับ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอริสรา หนูเอียด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายสรัณย์พงษ์ มนตรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ยอดราช ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวปณาลี แก้วทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายนนทวัช อินทรงค์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรวีวรรณ ปานเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอิสระ ศรีประวรรณ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสกลสุภา เทพสง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธวัชชัย หมื่นหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมัญชุพร รอดมณี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศินันท์ ลายทิพย์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพนิดา จันทร์แดง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายปรมะ พรอภิรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยะธิดา เทพไพฑูรย์ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิไลวรรณ จุลนิล ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายธนากร แก้วยวน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวจันทิมา ปราบหนุน ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรธีรา ศรีราม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต ทองแก้วเกิด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายธนวัฒน์ ศรียวง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชยา ชูเกลี้ยง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวรุ่งนภา นาหมีด ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชริดา พงษ์พุฒิกร ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวบุษราภรณ์ รุ่งเรือง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวจรรญารัตน์ ช่วยวงศ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฬามาศ เพ็งประไพ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณราช ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนม์มาตุ พลด้วง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชรพร บัวตูม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอารียา ชุมประมาณ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัฎติยา แสงทอง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูริภพ ไหมเต็ม ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนภัสวรรณ สิงหพล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี เกื้อเส้ง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิรินาฏ เพช็รสุวรรณ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ นวลศรี ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายปวิธ เที่ยงแท้ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุจิรา พรมบุญแก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชรพร รักพวก ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพิพัฒน์ โศภิษฐิกุล ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี สามสี ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัทมวรรณ ช่วยเนียม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐิตารีย์ หนูคง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัณณิตา ไหมช่วย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายกรวิชญ์ นาคเกลี้ยง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิวรรจน์ พตพันธ์เลิศ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายธนภัทร สังคง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชุตินันท์ เต็มดี ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชตะมณี คงจุ้ย ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปวริศา อารีย์รักษ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันญ์ทิวา ไชยทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชราพร วัฒนชัย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาณัฐ จิตเนียม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวสิริวดี ศรีสวัสดิ์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายปิยรัฐ รามจันทร์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวมัลลิกา นาคเล็ก ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสุชญา ปล้องพันธุ์ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายกรวิชญ์ ชนะชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา สามสี ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัจฉรา ณ พัทลุง ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายณัฐภูมิ รัตนชู ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิรโชติ นุ้ยจันทร์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐมล เทพสง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงบัณฑิตา เส้งวั่น ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภัสสรา ทองอินทร์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกศกนก ชนะเมือง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงคีตกานต์ สุวรรณมณี ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศิริเพ็ญ หนูรอด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณภา โอชู ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตติกุล สงเพชร ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายอัษฎาวุธ หนูชู ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอวภาส์ เกื้อเกตุ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวนภัสสร พุทธโกษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐวุฒิ เพชรทองด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศริสา เอ่งเซ่ง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจรวยพร โอนิกะ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญวรัตม์ หนูชู ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอินทิพร มณีชาตรี ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนวรรณ ทรงแก้ว ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวลัย นุ่นกลับ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวดาญาน่า บินดิน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวชิดชนก ส่องสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิตตมาส นาคเกลี้ยง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอภินันท์ ยูงทอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัทมา จันทร์สุขศรี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิญญา รักจัน ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงดาราวรรณ เรืองรักษ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุทธิรัก บัวแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมณิสรา นาคะวิโรจน์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายวีระพจน์ ท้าวสกุล ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิภาวี ศิวนันท์สกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูวดล แก้วรักษ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศษิ ห้วยล้ำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุณยาพร พรหมสาลี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสาวรินทร์ นุ้ยเกลี้ยง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธิติภูมิ คงจันทร์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิตติมา คงสม ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑารัตน์ อภัยรัตน์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนัชพร พรมชาติ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์ชนกนาถ ศิริมโณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุธิวัส มานันตพงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ ตุกเตียน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรินยุพา วงศ์ภักดี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศุภกฤต วงศราวิทย์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวณัฐจิรา ถาวโรจน์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริพร แก้วขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัชญา บุษบงศ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวดวงหทัย กัลยาศิริ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
เด็กชายโอปบุญ ชิณธรรม ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิสา ธรรมศรี ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไมอินทร์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริชา อร่ามวงศ์วิวัฒน์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกัณฐเมธ หนูเอียด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายศิวัช เทพทวี ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจันทร์จิรา แก้วธรรม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชลดา ชูแสง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนัสรินทร์ หรีมหนก ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงภาอนงค์ รัตนานุกูล ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอามีน่า หวัดแท่น ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายณัฐดนัย ปานศิริ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกริกเกียรติ ตั้งเตี้ย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวนภัสร อ่อนสง ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายฐิติศักดิ์ บุญประเสริฐ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชริดา หนูราม ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชลดา หนูเจริญ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิวาลัย ใสสะอาด ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสุพิชญา สังข์ผุด ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายนภนต์ มุ่งหมายผล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายต้องการ ภูษณาภรณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิรามล สุนทรภักดี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจารุวรรณ ชูเหมือน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐมล คงยงค์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐกมล เทพเกลี้ยง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนากร กาชัย ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิรายุ แก้วรุ่ง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรทัย สงสุวรรณ์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ เศรษฐสุข ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัณฑารีย์ เกิดแก้ว ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนกร สมฤทธิ์รินทร์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนฤนาท สุดแป้น ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายธรากร คงคานนท์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายธนรักษ์ เสริมแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปภาดา เพ่งพิโรจ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิกานต์ อินทรภักดิ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุภรัตนา เหตุทอง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณสา หวังขวัญ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายนนทวัฒน์ หนูไข่ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวมนทริกานต์ ด้วงหวัง ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงปณิดา ฮกเหล่า ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายวิลาสิณี พงษ์รักไทย ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิวพร นวลแสง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฑิฆัมพร คำพุฒ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายรัชชานนท์ ดำแก้วหล่อ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายธัชธาดา สัจจากุล ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายพิสิฐพงศ์ เพชรจำนงค์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงสวรส โยมทรัพย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริพร เกื้อนุ้น ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวนริศรา นวลปลื้ม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอิสระ ขาวนุ้ย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงภานุชนารถ ประวิชัย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสิริวิมล ชูแก้ว ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะดา รานวล ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายปัญญากร มีเสน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกัณฐมณี ถ้วนถวิล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพัชรีย์ ศรีสังข์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงลักษิกา ติเสส ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววทัญญุตา ยอดตระกูล ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงตีรยา ชนะพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจินดาภรณ์ คงสม ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑาวรรณ ยุวกาฬกุล ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐวุฒิ สัตรัตน์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุษยมาส ปานทน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุพิชชา รักพวก ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเนติ์ บุญช่วย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปณิตา แก้วทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทวดี วงค์รักษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิภารัตน์ จุลรอด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุณิสา หมื่นจร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐฐาวีรกร จันทร์ปาน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรชะนก ไชยบุตร ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภกานต์ ชูชนะ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายอนุชา มาสวัสดิ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพัชรดนัย ใหม่อ่อน ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัฏสร เพ็งโอ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายปวริศร์ มาแปะ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสถาพร ศรีรักษา ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวบุญชิตา ด้วงคง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรธิดา สมเพ็ชร์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิภาวดี เปียตี๋ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายภานุกร แก้วชูจิตร์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชนาธิป อภัยจิตต์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายสิงหา แก้วประกอบ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวคันธรส หอยสกุล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายภูรินทร์ สุกทอง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา พงษ์ชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศรัณญา พรหมห้อง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสมิตา เข็มทอง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวปาณิศา อนุญาโต ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญธิดา ชนะกุล ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพิพัฒน์ มิ่งชู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพีระศักดิ์ ฉีดเสน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุรัสวดี พลคง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปาณรวัฐ หนูชู ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายที่รัก บูรณ์พงษ์ทอง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายฐานันดร บุญมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเปมิกา นาควิรัตน์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณราภรณ์ ศรีใหม่ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายบดินทร อินแพง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา อมตเวทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริภัสสร ทองอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัญชรี คงพรหม ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงวริศรา เพชรรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนภัทร เทพจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยธิดา รัตนวิเชียร ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชูมาก ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญาภา มากตุด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงณยฎา รักชุม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนิศานาถ ชูเกียรติไพบูลย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุรเชษฐ์ แสงศูนย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธมนวรรณ ยังอภัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ฉีดอิ่ม ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวตรีสรา มีเอียด ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายกวี สมัครพงค์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวพรรณ จิตรเนียม ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอนุรักษ์ อินนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปรินทร รักณรงค์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจารุวรรณ สุขรุ่ง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รัตนจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ เพ็งจันทร์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิกานต์ ด้วงศิริ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายฮัซซาน หมีนปาน ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงลัฆวี คงสุวรรณ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงยศวดี ชัยสิทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพงศ์ จงศิริ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายยงยุทธ มุขตา ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนวภา ด้วงเสน ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
เด็กหญิงธิดารัตน์ อินยอด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวบิวปิญา มิตรพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตติพงษ์ เหล็งหนูดำ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุรีย์พร ดำยศ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายไพวสุ ด้วงแก้ว ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชวัลลักษณ์ จันทคาธ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐณิชา ชูแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริเกษร จอมแพ่ง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลธิชา ชูทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายสกนธ์ แก้วอุบล ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมณรฎา ปานเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญลักษณ์ ชอบงาม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรัมภา โพธิ์ศรีทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวติณณา นุ้ยสุด ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาววิไลลักษณ์ ทรัพย์เศวตพล ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสมัชญ์ พรัดภู่ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธมลวรรณ บุญอุดร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ หนูแจ้ม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญญาภา แก้วชัย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธีรภัทร เพชรโชติ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวอุมาพร ยอดชุมสุวรรณ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธมลวรรณ ทรงศรี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภนิดา กาชัย ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัชยา ชูชุม ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจรัตน์ คงผอม ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายอธิศ เต็มยอด ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรัชยา จูมพระบุตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิภาวรรณ ขุนฤทธิ์แก้ว ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ผลึก ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเจษฎา หนูทอง ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวอิสริยา คงคานนท์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายสรศิษฎ์ แจ้งจุล ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญ์สินี เทพส่ง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัปสรศรี ไชยรักษ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวรรณ เต็มดี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายมานพ คงศักดิ์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนจมีย์ เหตหาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรียาภรณ์ โรจนกาญจน์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คงใหม่ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายขุมทรัพย์ รัตนพันธ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเก็จมณี กำเนิดฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภราดร ทองเอม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายประกฤษฎิ์ สุดแป้น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภรัตน์ อินทร์จุ้ย ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนลินี หนูรอด ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
เด็กชายธีรพัฒน์ ทิพย์สังข์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมลลัชชา เรืองเพชร ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปฐมาวดี บัวเนียม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริฉัตร ทองดำ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรสุตา พงศ์วัฒนากร ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพรรณพษา ซุ่นเซ่ง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายอรรถชัย แก้วขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอุดมศักดิ์ แขกทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฏฐมน หนูเอียด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดุจเดือน ท่าระ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเกษราภรณ์ เอ่งเซ่ง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุประวีณ์ บัวเนียม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสุวิจักขณ์ ศรีหิรัญ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจักราวุธ นวลกลับ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชชา ปานยิ้ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเวธกา บุญหนู ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญชนก ทองด้วง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญาพัชร ไชยเมือง ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายกรณ์ดนัย ทองพูล ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเพ็ญทิพยณิชา ทิพยศุภลักษณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิรายุ หวานศรี ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายสรายุทธ สิทธิมาก ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายณัฐนันท์ ศรีสุวรรณธนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐภัทร แดงสี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภารดี จีนชาวนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกมลวรรณ เทพขวัญ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งไพลิน ทับชุม ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกวิตา วัฒนะนาวิน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายจิระวิน สุวรรณพิพัฒน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทนา บูชายันต์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิมลรัตน์ คงแก้ว ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภลักษณ์ คงแดง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกิตติวดี สงทิพย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวดวงตะวัน เพ็งด้วง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวรัญญู นุ่มนิ่ม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเนตรชนก ทองซ้าย ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจิตรภาณุ สมุหเสนีโต ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐกิตติ์ ไชยชนะ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฎฐณิชา พรมรักษ์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายณคชานนท์ แก้วศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี พลายเจริญ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวญาณัจฉรา ชูดำ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมณีรัตน์ สุวรรณมาโจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเกียรติศักดิ์ เอ่าซุ่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุดารัตน์ สมบัติมาก ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายณัฐปคัลป์ บุญดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรุตา ทองช่วย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภักษร มากมา ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายสิรวิชญ์ โศภิษฐิกุล ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณนุช แก้วมาก ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาววริศรา อิสโม ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
นางสาวณัฐฐา ฉิมทับ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรภัสสร สงรักษา ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนฤมล หัสสะ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก พรหมนุ่น ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณฑกานต์ ดาราไก่ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริยา เอียดน้อย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรษา คชภักดี ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสรา บัวขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิตติยา สุกหอม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสรารัตน์ ช่วยนุ้ย ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายเกษมศักดิ์ สิทธิฤกษ์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐานิกา จริงจิตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชัญญานุช สังข์ศิริ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริมล ชูปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติวรดา วงศ์ชู ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญชิตา พูนเพิ่ม ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายสิทธิพงศ์ พานิชย์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ ด้วงทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรหมดนตรี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนพรดา ชูมาก ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
นางสาวกัญญารัตน์ สตานุมัง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนพมาศ สังข์แก้ว ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธนิกา ฤทธิฉิม ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก สุวรรณมณี ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรวรรณ วุ่นน้อย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรรวี นวลเกลี้ยง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐภัทร เพชรธำมรงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนฤภร สุวรรณ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ เกิดแก้ว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายเสฏฐวุฒิ เอียดขาว ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงศตพร โชว์สงวน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพิทยา ชูช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกณิกนันท์ แก้วด้วง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายเจตนิพัทธ์ รักชุม ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสุรสิทธิ์ อินทร์แสง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายศุภโชค ศรีละมุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธาดา ด้วงฉุย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโสภาวดี คงเทพ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายขวัญแก้ว รัตนชู ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรณัฏฐ์ เต็มราม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงจาฏุพัจน์ เกิดฉิม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอารียา เมืองราม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวสิริมา ทองแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชยา รัตนะ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววาสิฏฐี จันทร์คง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวจิรัญธิญา เฉลิมกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศิวราช หอมบุตร ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสมาดีญ่า จันทร์สุข ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกรณัฐ อุ่นเสียม ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวพิชามญชุ์ เทพหนู ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจมาวรรณ ด้วงเกตุ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวกรพินธุ์ กัมพละไพฑูรย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฑิมพิกา เผือกสม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปอแก้ว เดชสงคราม ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวัช เพชรกาศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอลังการ ณ กูล ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุณิสา กลายเจริญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายจตุภูมิ รอดเนียม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญนันท์ ชูแสง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกันตวิชญ์ จันทนชัย ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
นางสาวสุธัญญา จันรอดภัย ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐริกา ทองรักษ์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัทธ์นลิน บัวอินทร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจติยา รัตนาละออ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพงศธร ซุ่นเลี่ยง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาณัฐ ด้วงแก้ว ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวรัชนีกร สุวรรณจำรูญ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณนุช เพชรรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ กลับสกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิราภา รามจันทร์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรฤทัย ช่วยแก้ว ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวปิ่นปินัทธ์ บัวยฤทธิ์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวขจรจันทร์ ศรีศักดิ์สมบูรณ์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุมิตรา ชูศรีหะรัญ ต.ชุมพล* อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ เพชรโชติ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวงศธร บุญชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธันยพร นุ้ยแก้ว ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายสิปปวิชญ์ ชูกลิ่น ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรียานุช ศรีสะอาด ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายกอบเดช ชูสง ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวภัททิยา ดำช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภัทรชัย เพชรสิงห์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอภิสิทธิ์ เกลาฉีด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกรรวี หนูรอด ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ สุขอนันต์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอุบลวรรณ ศรีชุมพวง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจุไรรัตน์ เรืองอ่อน ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายจิณณวัตร ดำน้อย ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายชิษณุพงศ์ วงศ์รักษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ สุขสมบูรณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชิดชนก รักษ์ทอง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญพิชชา รัตนขวัญ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัชนีกร ดำสง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกลวัชร รามด้วง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายอรรศพล คงแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายนวพล มากเล่ง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ จิตงาม ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวธัชนันภัส เสนอินทร์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายภูสิทธิ์ บุญปล้อง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพงศ์ทรรศ สังข์ผุด ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัทร์นฤน สังข์ทอง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกกาญจน์ สุขใส ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธวัชชัย น้อยสังข์ดำ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนนทวัฒน์ หนูด้วง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิมลวรรณ สุวรรณรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติพัฒน์ สายแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ไข่มุสิก ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายดรัณภพ บุญรุ่ง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญชิดา เกื้อดำ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ด้วงนิล ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเตชินท์ มีไข่ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายจักรพรรดิ์ จันทร์ทอง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายณัฐนัน ชูแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปารเมศ เคร้าแก้ว ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายกษิดิ์เดช จันทร์ช่วย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา สุขมิ่ง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี มากสุก ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวอลิษา เหตุทอง ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายกัลปนา บัวศรี ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายพัชรกร พันฤทธิ์ดำ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวปิยรินทร์ ชูนุ้ย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนภัทร อินสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขวัญฤทัย จิตมะแส ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสรวิศ ชูทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจรกฤตย์ สุวรรณลิขิต ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิรชา บุญฤทธิ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤติพงษ์ ฤกษสโมสร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐณิชา อินพล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัตนา ศรีลาย ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายคณิติน นวลปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิชญาภา ดำแป้น ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปิ่นหยก พงศ์วงประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกันย์วรา ศรีอ่อน ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาววราภรณ์ ย้อยแก้ว ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวยุวลักษ์ เกตุหนู ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายสิบทิศ กลิ่นภักดี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทานตะวัน เกลี้ยงสง ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงจูลิ โลเปซ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายดนุเดช เพ็ชรคง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชยา แท่นรัตน์ ต.ลำปลาทิว อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวพัชรีภรณ์ เดชชู ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงพรนรี มาแทน ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชัยวัฒน์ จีนเยี้ยน ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภวรรณ ณ สงขลา ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปริญญาวรรษ จันทร์เทพ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวพรธีรา วัจนเทพินทร์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนนทพัทธ์ มณีพันธ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัชชา อินทมะโน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณิชกมล ฉีดเกตุ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต จันทรวัฒนกิจ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา ส่องสง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิชานาถ บุญยัง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณรงค์ชัย มูสิกะรัตน์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนิรมล หนูอักษร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนรภัทร ณัฐคุณานนท์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ หนูเทพ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจตุพล วิบูลย์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกันต์หทัย เกื้อเหลือ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ ปริยชาติตระกูล ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณภา สงเกิด ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชาญวิทย์ เกตุสุวรรณ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสกาวนุช เนียมรัตน์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนิติธร พะคะม่า ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริมนต์ สมหวัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนราศักดิ์ แดงสว่าง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมุทิตา เหล่าทอง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายวุฒิภัทร บุญเรืองขาว ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธาราทิพย์ จันทคาม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกีรติ ชุมประมาณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวญาสุมินทร์ ช่วยบำรุง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณิชกมล นวนมุณี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิดาพร เพิ่มบุญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพงษ์ ศิริบุตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐิติมา ราชเล็ก ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุดาวดี ยูงทอง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐฐธิดา อินนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัญฐิฌา สุขสวัสดิ์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวธนวรรณ โนรี ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
เด็กหญิงนัชชา เสี่ยงบุญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายเดชอนันต์ คงพูล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธาวินี ศรีสุวิทธานนท์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์อรบุษย์ ทิพย์สุขุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนากร เพชรแก้ว ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงอัครมณฑน์ หนูเอียด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนภรณ์ หนูจันทร์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ฤทธาพิพัฒน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายทวีศักดิ์ สังข์ทอง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิดาภา วงศ์ภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพชิรดา บุญช่วย ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายพัทธนันท์ ล่องแดง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอธินาถ ขุนสวัสดิ์โชติ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปัณณธร ขาวสังข์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายติณณ์ วิจิตรพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิ่นสุดา ชูเส้ง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายธีรวัสส์ อินมณเฑียร ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐวดี บุญฤทธิ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนริศฐิพงศ์ อุดทพาณิชกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภานุวัฒน์ ศรีทองมา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริชาติ เมืองทัง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายจิรครินทร์ แก้วเสน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิลาวัณย์ ธรรมรังสี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภานุวัฒน์ รักขาว ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายปฐมพร ใหม่อ่อน ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติมา พงศาปาน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนาฏพิมล ทองหมุน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายรักษิต นุ่มดี ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภาสกร ดำสนิท ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายปณชัย ทองดี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรัญญา จันทร์ตรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนงรัตน์ เขียวอุ่น ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิกา เนียมวงศ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวงษ์สกุล รัตนพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตติพงศ์ สิงหะพล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนนท์ปวิธ พรมนุ่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัลยาณี ถาวรานุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณิศา ลิ้มทองใบ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุรศักดิ์ ฟองหิรัญศิริ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรธิรา ชูกิจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ มากแก้ว ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายมกร ชูทอง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงน้ำทิพย์ ยกฉวี ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายอัครวิชญ์ แป้นน้อย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวญาณิศา ชมเชย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปานเลขา ทองปาน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ มากภิบาล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสิทธิกร ใหม่ทอง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเมษิยา ไพรพฤกษ์ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ ดำจำนงค์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัชชา ทิพย์รักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชยณัฐ สุขาชื่น ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ เรืองช่วย ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอภิชา แสงสมบูรณ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกนกเทพ บุญพนมชัย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอุทัยทิพย์ พรหมวั ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณรงค์ พุทธชู ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาววศินี เพชรรักษ์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชญานิษฐ์ สุดเรือง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวญาณภัทร แสงแก้ว ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวอภิตา สว่างรัตน์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญญาภา รอดอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริวรรณ ช่วยดิษฐ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสุรพงษ์ เอมกลิ่นบัว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวลิลล่าณา วงทิตย์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนัญญา นวลละออง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญญา จันทโชติ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายกรณ์ดนัย ทิพย์จำนงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภาวิณี ราชวังเมือง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชานาฏ ตาแก้ว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาณัฐ สุขชู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสุรพิชญ์ อรุณรัตน์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายคณปัน บุญพลับ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงธมลวรรณ เรืองรักษ์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณภัทร จันทร์ลาม ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายสุรศักดิ์ ขวัญอ่อน ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐรักษ์ อินทรศรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพีรยุทธ แก้วมี ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันท์นภัส เพ็งสวัสดิ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกษิดิศ วุ่นนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอภิรักษ์ ช่วยเนียม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายประกิต เกิดแก้ว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวญาณิศา บุญวงศ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธนัชชา หนูเอียด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนภรณ์ สมาน ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสิรวิชญ์ แดงช่วง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายกันธาพงศ์ เรืองหิรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรธิดา ด้วงเอียด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนลินดา แก้วรักษ์ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวฐิติรัตน์ สรรเสริญ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายพัทธดนย์ โปฏกรัตน์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกิตตินันท์ ขวัญรอด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจวลิน เลขาผล ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายวรพล ทองหัตถา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวญาณิศา เพชรสง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรเพ็ญ ปานเพชร ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา น่นคง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรุตยา ชนะสิทธิ์ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายธนพล สักจง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิรวัชร สังบูรณ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสรณ์สิริ มาช่วย ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภัสสร มากชิต ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศิริขวัญ ชูคำ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภุมรินทร์ ดำจำนงค์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงพนาวดี จันมาก ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวอัมรินทร์ เพชรทองขาว ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิยดา ชูดำ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ หมวดอินทอง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนรากร หมานหมุ้ย ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรชนก มณีปรีชา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวน้ำฟ้า บุญโท ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตนาวดี คงเรือง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาลิตตา แก้วคง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายธนากร ชูกลิ่น ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายญาณวิชญ์ ชูวิวัฒน์รัตนกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภูษิดา ฤทธิเดช ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวณัฐญา นวลเปียน ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงณิชาภัทร วรรณจิตร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา ชูแสง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวเมรษา ขวัญรอด ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยาภัสร์ ชูเพชร ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาววิภาวี ขาวโปง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา ฤทธิเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชรพร บุญสวัสดิ์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัญญาพร วราพันธ์เลิศ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณภัทร สงนุ้ย ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกณวรรธน์ เรืองเพ็ง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวอภิชญา สงสังข์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวขวัญจิรา ขนานแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรอุษา อนันทโส ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปภัสวรรณ ยอดแก้วเรือง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายธาราชัย หนูเมียน ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายศุภสัณห์ แสงดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายฉัตรณรงค์ รามศรี ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเกียรติขจร เขียวหลี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมุกดารัตน์ สุวรรณรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาตาวี คงใหม่ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกชกร คงอินทร์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวอิสริยา เกิดฉิม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวศิรประภา นวลนิรันดร์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายกิตติธัช สุขโต ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวปานตา แสงเมือง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวใบเงิน สถิตย์ละมุ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิมา จิตตรานนท์ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารารัตน์ นะหนู ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกกร ท้วมศรี ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดารัตน์ มรรคโช ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทวัน ชมบุญ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรีชญาภรณ์ บุญจันทร์แก้ว ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวนิรมล โพธิ์ขนาน ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวสิริพร เกื้อเกตุ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ตรียวง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกียรติศักดิ์ ขุนฤทธิ์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววรรณนภา คงชะนะ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นายเฉลิมเกียรติ เลื่อนแก้ว ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณชนก ศรีทองเพ็ง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชญา เจริญผล ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายฉลองชนม์ แม่นสกุล ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เด็กหญิงธัญญาณิฎช์ อุตะปะละ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพอพันธ์ ประเสริฐ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสสร ทรงศิริ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายรัชพล สงเกตุ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวริศา ทองนวล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิ่นอนงค์ ไข่รอด ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกันต์ฤทัย บัวจันทร์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภาคภูมิ แก้วเกื้อ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายศิระณัฐ มูสิกะเจริญ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวจันฑามาส นวลศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสรวีย์ พงศ์วัฒนากร ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกันทร จันทร์แก้ว ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติสัณห์ วงศ์ประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐธิดา วัฒหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพชร สังข์แก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมราวดี อักษรเนียม ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายปวิช พัฒนพงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอัครวิทย์ พรรณสุข ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกนกทิพย์ รัตนชุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายทศวรรษ ใหม่อ่อน ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายหฤษฎ์ ไชยวรรณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกตน์นิภา เอียดเฉลิม ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายภูธเนศ สุกหอม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก แก้วดวง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรักษ์ตะวัน ช่วยดำ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภาภัทร เรืองพุทธ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวจิรัติกานต์ จิตตะโสภา ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายชวกร เศรษฐสุข ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาววาสนา หมวดจันทร์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัจฉริยา คงสมคิด ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายโชติกมลวิทย์ อินทรนก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกานต์ทิตา พรายอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะธิดา จันทนี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายบรรณวัชร สงเล็ก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรกช กิ้มเส้ง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดวงฤดี สินธุ์แสน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกศสุดา หยูหงิม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐิติมา รักร่วม ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวพิชญาพร นิ่มดวง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัชวรรณ หนูพินิตย์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุษราคัม ปานทน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายพชรพล เรืองมิตร ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนราทิพย์ แก้วทอง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐชนน สุขทอง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกุลธิดา บัวจุด ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปาณิสา ดำจิ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวธัญญารัตน์ แก้วทอง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวระวิวรรณ แก้วทองด้วง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวสิริภา หนอนน้ำ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์เกษร ทองทวี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายพงค์พิภัทร นาคเกลี้ยง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวจันทิมา เวโล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจริยา ศักดิ์แสง ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวกมลวรรณ ถัดด้วง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงสาริศา หนูขวัญ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายศุภกฤต เกื้อเส้ง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสหวรรษ ทองเอม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มีธรรม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัตนา สว่างรัตน์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยธิดา บุญรอด ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรากร จีนเมือง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศิริพงศ์ ทวีโชติ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายนภวรรษ พุทธหนะ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววิลาสินี ขาวสังข์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธาสินี พรหมจันทร์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจินดารัตน์ กาญจโนภาส ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปณิดา ช่วยเนื่อง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุญยานุช เขียดนุ้ย ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพัชรพร สีสุวรรณ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชัญญา จันคง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริยากร นาคะวิโรจน์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิดา เกลี้ยงแก้ว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธารา เอียดเอก ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายสมิทธิ์ หอมขาว ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
นางสาวปฐมวรรณ เมืองสุวรรณ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
นางสาวอรจิรา พรหมสวัสดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยพร แก้วประทุม ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสิริรัตน์ สุภาพ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ ยิ้มเกื้อ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอวัศยา แสงจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญวรัตม์ หนูชู ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุณัฐชา เพ็ชรยาบาล ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายอนันต์ยศ ช่วยดิษฐ์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวดุสิตา พรมแทนสุด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงวริศรา ชูชุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริกาญจน์ ทองสุข ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพชร ยอดราช ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายศิวะรักษ์ ไรส์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทนัช คีรีเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเทพชู ฉิมนวน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาริษา พรมวงค์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายศุภชัย ชูช่วย ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวรตา ตั้งเตี้ย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายธนาวุฒิ ธรรมชาติ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสิริกานต์ รัตนะ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรเมธ บัวเนียม ต.*คำเตย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิมนารา เทพชุม ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงณฐกานต์ บุญเรืองขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรยา บัวบาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุดารัตน์ ขาวสังข์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัลยกร คงแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต สุกทอง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววัลย์ลิกา ทองดำ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายจีรภัทร ยั่งยืน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสวรรณ พูลเพิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ นิลสุข ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปราโมทย์ รัตนพันธ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ดำฝ้าย ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
เด็กชายเอกกวี จิระรัตนวรรณะ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงประวีณา สงจันทร์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวธนัชชา อินทร์ไหม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุณยาพร สีดีที่สุด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุทธดา เหตุทอง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายจตุรงค์ บำเพ็ญศรี ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิศรุตา เส้งสุ้น ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอาชาคริส นาคขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุธาทิพย์ กาวชู ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริฉัตร ศิรินุพงศ์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิภารัตน์ เทพมาก ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรลักษณ์ ทองขุนดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสโรชา หกหนู ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสัตตบงกช รัตนดิลก ณภูเก็ต ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพนิตา รัตนานุกูล ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญญา หนูนุ่ม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายตนุภัทร คงศรี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณภัสรา ปรางน้อย ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ ฉินทสงเคราะห์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวธัญญลักษณ์ เพ็งบูรณ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกฤษณะ พรหมสงฆ์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวธันย์ชนก เกื้อแก้ว ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายวีรพงศ์ แก้วศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายพรหมพร ยูงทอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์มาดา บุญเเสง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธันยพร จันทร์ชู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปฐมพร เส้งสุ้น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิวาพร ทุ่มขุน ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวฐิติมน มีเอียด ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัชยา เวชรังษี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวยวิษฐา ชูนวล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญชิดา สุวรรณนะ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายนิรวิทธ์ พวงมณี ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวยุพารัตน์ คงแข็ง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสสิธร เที่ยงแท้ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายฬียาพล คณะแนม ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมราพร สว่างอารมย์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงขวัญแก้ว เจริญวิริยะเทพ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐนัน หนูดำ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤติยา บูชายันต์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิดาภา ยตะโคตร ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายเอกภาพ มากพิบาล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอชิรญา สุรัตน์เสนีย์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวถิรวรรณ เนียรนาท ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายศิลป์ชัย ปาณะศรี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเกียรติศักดิ์ สมดำ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปฐมาวดี บุญช่วย ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายยุทธิชัย รัตนชัย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุกัญญา นวลกลับ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐธิดา คงย้อย ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต ง่วนเส้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงขวัญธิดา คงมี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงผกามาศ ขำหวาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภูริชญา อินทกูล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภกานต์ ชูดำ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัณฑิตา สงจันทร์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงบัณฑิตา คงแก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนันทนาพร สาครรัตนะสิริ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยราศี เจริญธนชาติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชินดนัย คล้ายฉิม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายรชต เพชรนาค ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวชมพูพันธุ์ทิพย์ สุทธิโพธิ์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาพรรณ สมเพ็ชร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูมิภัทร จันทร์ช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรกานต์ หนูคง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจณิสตา สังข์แสตมป์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอัญมณี สุกแก้ว ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวกรกนก ทองรักษ์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรรณิการ์ ชูจางหวาง ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวดวงตะวัน เทียมสกุล ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวฐิดาพร หนูช่วย ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ขำคล้าย ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฬารัตน์ สำแดง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณัจฉรา เลิศเดชานนท์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมัชฌิมา ดีขะนุ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายปิยวัฒน์ ทองบุรี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฟารีดา เกื้อคลัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวยศสกุลวดี เพชรคง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงร้อยระวี อรุณรัตน์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณัชชา รุยไกรรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอำนาจ สงเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกริกพล เหล็มปาน ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติยา สงบุตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญพิมล รอดปาน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งไพลิน โกศล ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวทิพรัตน์ มาชู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสานันธินี นาคะวิโรจน์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกุลภรณ์ วงศ์ดาว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกพร ชูทอง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ ศรีสวัสดิ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายเอกชัย แก้วมุกดา ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิราวรรณ เซ่งอั้น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราภรณ์ บัวบาน ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมร