รายชื่อสมาชิก (ปี พ.ศ. 2560)

ชื่อ-สกุล ที่อยู่
นายอดิเทพ บุญศิริธร ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวพัณณ์ชิตา สุขมิ่ง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายอริย์ธัช บุญส่งนาค ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธมลวรรณ หนุนเกื้อ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวนลินทิพย์ หนูวงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชไมพร หนูนุ่น ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอขิรญา สัตยากวี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิชามญชุ์ เทพหนู ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเมธาวี อิศโม ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสุรีย์พร ดำยศ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูวภัทร พรมด้วง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรจิรา ศรีรักษา ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต สุกทอง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริมนต์ เรืองพุธ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฑิมพิกา เผือกสม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกิตติมา เรือศรีจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ตรียวง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐริกา ทองรักษ์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายยศวรรธน์ ขุนนุ้ย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปพนสรรค์ มีขาว ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนริศรา นวลปลื้ม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายตนุภัทร คงศรี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุษมา สรรนุ่ม ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายภาณุพงศ์ แซ่แต้ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธฤตมน มีสวัสดิ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปนัดดา มาระพงศ์ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมรศิริ จุลโสด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิตินันท์ บัวแก้ว ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวริศรา อาจทอง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รองเลื่อน ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวยวิษฐา ชูนวล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัญฑารีย์ มากแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรชนิตว์ จันทระ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุณยาพร พรหมสาลี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงแพรวปรีณาภา กล้วยเครือ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญญาณิฎช์ อุตะปะละ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกริกพล เหล็มปาน ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แก้วมี ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
นางสาวพัชราภา แก้วขาว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายศรีวงศ์ชัย ไชยยางค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริวิมล ทองฤกษ์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายศุภกร มะณีรุ่น ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยพัชร์ เก้าแสน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤติยาณี เยาว์ด้วง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวรัตนา ศรีลาย ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภาณุพงศ์ ขาวเผือก ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมนัสวรรณ เสือสิงห์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปุณณภา มะเลโลหิต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกชมน ชูเพ็ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพจนา บัวศรี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรษา คชภักดี ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายรังสิมันต์ รัตนสิงห์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภูธเนศ บุญก้อน ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนิติ กัณฑ์ราย ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงวันวิสา พานิช ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวนภัสราภรณ์ ทิพย์รักษ์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนรินทร ทองนิ่มแก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายฉัตรเทพ ด้วงตุด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัณฑิตา สงจันทร์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววิไลพร สังวาลย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศินันท์ ลายทิพย์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวีรพงศ์ รักษ์แก้ว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐกมล เทพเกลี้ยง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายจารุเดช แก้วบุญส่ง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธมลวรรณ ยอดราช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกานต์ธิดา นิ่มดวง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธีร์วรา คงเอียง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสรศักดิ์ ฤทธิรงค์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวท้องฟ้าใส เกิดศรีเหล็ก ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวชุติมณฑน์ สุวรรณสุนทร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุณัฐฌา เนียมสกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริกัลยา อ่อนคง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัทธ์นลิน บัวอินทร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี ไชยตรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุดาทิพย์ วงศ์เดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารทิพย์ มุสิด ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนัญญา นวลละออง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายหฤษฎ์ ไชยวรรณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงหนึ่งหทัย ชายแก้ว ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
เด็กหญิงกิตติมา สาระนันท์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายเกียรติขจร เขียวหลี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัญฐิฌา สุขสวัสดิ์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิตตานันท์ สงสม ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัลยาภรณ์ นิลพฤกษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสหชาติ ทิพย์รินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐานิกา จริงจิตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกณวรรธน์ เรืองเพ็ง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงพุทธรัตน์ แพ่งเมือง ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
นายปฐมรัก เหล็มปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปุณยนุช ศรีรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวรา โพธิ์ศรี ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางสาวมัลลิกา นาคะพันธ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปาณรวัฐ หนูชู ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุดารัตน์ ล้าปัง ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายโชติกมลวิทย์ อินทรนก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฮาซีดะ หมัดอุสัน ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นายพงศธร ซุ่นเลี่ยง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพัทธนันท์ ล่องแดง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจันทร์จิรา แก้วธรรม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงทักษพร ทองศรีไหม ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมาลินี ตุดเกื้อ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญชิดา มโหรสพ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนวินท์ จิตรเสนา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปฏิฌาณ สุรัตน์เสนีย์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพรรณภัสษา ขวัญแก้ว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายอิศร อินทรงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงลักษิกา สอนพุฒ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายวัชรายุทธ จันทร์รัตน์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนากานต์ เล็กพุ่ม ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา พงษ์ชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอมรรัตน์ เรืองศรี ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงยุพมล บุญทรงธรรม ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายยศกร สวัสดิ์รักษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวนิดา พลับปลอด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ หนูเทพ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสุกฤษ ดวงกระจ่าง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ ยิ้มเกื้อ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิริยาภรณ์ แก้วนุ้ย ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา พรหมช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกันต์หทัย เกื้อเหลือ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววิภาวดี เปียตี๋ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายธรากร คงคานนท์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววทัญญุตา ยอดตระกูล ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐฌิชา ชุมพาที ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธีรวุฒิ สึกน่วม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนภัสสร พุทธโกษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธมนวรรณ ยังอภัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอนุชา มาสวัสดิ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเกษราภรณ์ เอ่งเซ่ง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางวริศรา คงมี ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายรัชต พรหมปลัด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายปิยวัฒน์ แทนด้วง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชวิศ เพชรจำนงค์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวพัชริดา หนูราม ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ เศรษฐสุข ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนากร เพชรแก้ว ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
นายเนติธร ปุรินทราภิบาล ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงตีรยา ชนะพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุรเดช วันเสน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิลักขณา แก้วทอง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติกร อินแจ้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิฉาย สุวรรณชาตรี ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวศุจินันท์ มากสง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา อินทนะนก ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอารียา เมืองราม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายจตุรเทพ ศิริธร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนฤนาท สุดแป้น ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายก้องพิภพ ข่าขันมาลี ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
นางสาวน้ำทิพย์ เศรษฐมาน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิชญาภา ดำแป้น ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณภัสรา ปรางน้อย ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาววิลาวัลย์ ชูชัย ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนภรณ์ ทองอยู่ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วขุนทอง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายพัชรพล ก่งเซ่ง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธาสินี พรหมจันทร์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวจารุวรรณ ฤทธิ์รุตม์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยธิดา บุญรอด ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรทัย สงสุวรรณ์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา รอดยวน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัครมณฑน์ หนูเอียด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิสรา บุญญานุวัตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรนภา ร่วงเหมือน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอมรินทร์ สหัสสพาศน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทวัน ชมบุญ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกัญจน์ มารักษ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวสุธัญญา จันรอดภัย ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายศักดิ์ทวี ใบบน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณรงค์ชัย มูสิกะรัตน์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุรัสวดี นาคขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิสรา ศรีชูทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอุไรวรรณ หมุนนุ้ย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ขวัญศรี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวริศรา เพชรรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกีรกิตติกร สมแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนารีรัตน์ ขาวเผือก ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอรญา ทับชุม ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกุลชา อำภามณี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศิริพงศ์ ทวีโชติ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณิชกานต์ เพชรรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสกลสุภา เทพสง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกฤตชาติ อุทัยรังษี ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิภาวรรณ ขุนฤทธิ์แก้ว ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงดาราวรรณ เรืองรักษ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวกฤตยานี สังข์หนู ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณีรัตน์ ชูรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอิสริยา เกิดฉิม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสรา ชุมเพชร ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศวัสกร หนูก้าน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวผกามาศ อินปราบ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริมณาลี บุญช่วย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภัสสรา หนูบูรณ์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิษฐา ชนะสิทธิ์ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวสุภาพร โชติทอง ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
เด็กหญิงปิยะดา จันทร์ปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลลักษณ์ เรืองสุข ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
นายณัฐพงศ์ เรืองศรี ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวศิริภิรมณ์ ช่วยเทศ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายศุภกรณ์ ไวยกรรณ์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ สุกแก้วณรงค์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววเรณยา ยิ่งขำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ อ่อนประสงค์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวันทิตา ขวัญนุ้ย ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภารัตน์ ขำแก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศิรประภา นวลนิรันดร์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายณัฐวุฒิ สัตรัตน์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญ์สินี เทพส่ง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐฐิกุล คงแป้น ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธันย์ชนก เกื้อแก้ว ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายธาดา ด้วงฉุย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงคมลดา แซ่เล้า ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ มากศรี ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมนทริกานต์ ด้วงหวัง ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวสิริพร เกื้อเกตุ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงบัวบูชา พรหมอักษร ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา หมื่นลึก ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวปาณิศา อนุญาโต ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกุลณัฐ เรืองสม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกันตวิชญ์ จันทนชัย ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
นางสาวน้องนภัส เพชรทองขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชุติกาญจน์ คงศรียะพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรนิษฐา สุวรรณตานนท์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวตรีสรา มีเอียด ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมลพรรณ รักษาพล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสรินธร ณ พัทลุง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพฤหัส หมาดหมาน ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวธัญวลัย สงยัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนาฏพิมล ทองหมุน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตติธัช สุขโต ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิจิตรา เกลี้ยงหวาน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายนภดล สมผุด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติมา สุทธิพรหมมา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชยพล นิลทะรัตน์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกิตติมา ทองทรัพย์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี มากสุก ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายวรวิทย์ อินทร์เหมือน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกษิดิศ วุ่นนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรวรรณ หรีมหนก ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงกุลยา คงมี ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ กลับสกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปราโมทย์ รัตนพันธ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกวี สมัครพงค์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐณิชา เรืองเทพ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรวดี ชุ่มโชติ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอุมาพร ยอดชุมสุวรรณ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ธานีรัตน์ ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
นางสาววนิษฐา เพชรโชติ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงน้ำทิพย์ ยกฉวี ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกศกนก สาวเกลียว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวยศสกุลวดี เพชรคง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริลักษณ์ พุดซอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมนภัทร์ แจ้งทวี ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวบุษราภรณ์ แขกเพ็ง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวลักษณ์ เนียมใหม่ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ มากภิบาล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเก็จมณี กำเนิดฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต มาละมัย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันญกานต์ สิขิวัฒน์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา นิยมแก้ว ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิวิมล เดชช่วย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุทธิดา คงมา ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวใบเงิน สถิตย์ละมุ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณีรัตน์ หอมขาว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริชาติ เมืองทัง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริยากร นาคะวิโรจน์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุจิรา รักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริพร จันนก ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสิริมา เกลาฉีด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายคณนาถ เหมือนขาว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนัทนียา รัตนขวัญ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณโยดม ไพชำนาญ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวธัญญา หนูนุ่ม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัชยา ชูชุม ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเจมส์ ตุลยนิษย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเปี่ยมรัก เหล็มปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิชญาภา ปาชะโน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอำนาจ สงเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพศวีร์ รัตนโกศัย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายรัชเดช ท้าวสกุล ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงสุวดี พลายแสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจิรภัทร แก้วเอียด ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชยุตพงศ์ ขวัญสุด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอุทัยทิพย์ พรหมวั ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนพล แซ่เฮง ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายชวดล รัตนพันธุ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายมณฑล บุญดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณิชาภา คณะย้อย ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธารารัตน์ พรหมมณี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธภัทร มณีรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอรรถกร สำแดง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายคฑาวุธ กาญจนกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณราภรณ์ ศรีใหม่ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายจิณณวัตร ดำน้อย ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวนภัสร อ่อนสง ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ผลึก ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเมรษา ขวัญรอด ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสริตา วุ่นบุญชู ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวสาวรินทร์ นุ้ยเกลี้ยง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนิติพล หนูมาก ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งไพลิน ทับชุม ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทานตะวัน เกลี้ยงสง ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ วงศ์สุวรรณเขต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกพร ชูทอง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิรายุ หวานศรี ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสาธิดา คล้ายสมบัติ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายเอกรินทร์ ปิ่นทองพันธ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรนิษฐา ทองชิต ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายพงศา รัตนกระจ่าง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนารีรัตน์ อินทรกุล ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชัยชาญ เชาว์เฉลิมพงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติสัณห์ วงศ์ประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติวรดา วงศ์ชู ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกันต์ฤทัย ไชยรักษ์ ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
เด็กหญิงบูชิตา ฉิมรักษ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายวโรดม ปานดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิภา สงนุ้ย ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเกษรินทร์ เหลือจันทร์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์นรา บุญปลอด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายปุณยวีร์ ดวงคะชาติ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวศศิประภา ไชยพลัด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิฆัมพร องอาจ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี กองทรัพย์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววาสิตา คงหนู ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุรสิทธิ์ อินทร์แสง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนธรณ์ อินนุรักษ์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายสิทธิกร ใหม่ทอง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วขุนทอง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์ชนก จันเขียด ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณิชาพัชร เม่าน้ำพราย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายขวัญแก้ว รัตนชู ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัชฌนันท์ ด้วงชู ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสุภเวช หวานสนิท ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจุลภัทร ชูปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบัณฑิตา เส้งวั่น ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสงกรานต์ รักราม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัจฉริยา คงสมคิด ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฬารัตน์ สำแดง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ ด้วงทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดนยา หนูเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกรียงไกร ธรรมพิทักษ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธณวัฒน์ หนูเพชร ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะธิดา จันทนี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพนิดา จันทร์แดง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงอังกมล ทองฉิม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพัชรา มูสิกรักษ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติกานต์ ฐานะพันธ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนฤภร สุวรรณ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวณัฏฐณิชา มากดีคง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณภา โอชู ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ศรีอะราม ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฬามาศ เพ็งประไพ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจิรครินทร์ แก้วเสน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายทิชานนท์ คงบุญทอง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภูษิดา ฤทธิเดช ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายจิรายุ แก้วรุ่ง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปุณยาพร เพชรคง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายดรัณภพ บุญรุ่ง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธีรพัฒน์ ทิพย์สังข์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี พลายเจริญ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศนิ รักษา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรวิสรา เธียรสุรารักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจตุรงค์ บำเพ็ญศรี ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฤทัยทิพย์ บุตรจริยะ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเกียรติศักดิ์ เอ่าซุ่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งไพลิน โกศล ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวภัทราภรณ์ แก้วขาว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายรชต วังร่ม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ แก้วสม ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพจณิชา มุขประดับ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายอนุชา สันอีด ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมญาดา สถาวรกวิน ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายจิตริน ชูไฝ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอานุภาพ ขุนวิเศษ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัปสรศรี ไชยรักษ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธาวินี ศรีสุวิทธานนท์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอัสรีนา ผอมสวัสดิ์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวธนวรรณ โนรี ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
เด็กชายสิรวิชญ์ โศภิษฐิกุล ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุทธิรัก บัวแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา ชูแสง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกัตติกา ขาวผ่อง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณพิสุทธิ์ นวลเจริญ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวทิพรัตน์ มาชู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภิสรา หนูในน้ำ ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
เด็กหญิงสาริศา หนูขวัญ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายจุมพล งามแท้ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภกานต์ เนียมบุญ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุธาทิพย์ สงคง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธิตา หะเทศ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวศศิกานต์ เทพทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนิศารัตน์ พลนุ้ย ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐติภรณ์ ช่วยขำ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุเมธ ศรีชูทอง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวศศิพร คงหนู ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวพัชรพร บัวตูม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรัญญาสินี พุทธแป้น ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภัสสรา ทองอินทร์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุริย์ฉาย ขุนคำแหง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกุลธรา บุญมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนรบดี ไพรพฤกษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา สังข์กูล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนิษณาต พันฤทธิ์ดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญชิสา ทองใส ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชุติมล บุญเกิด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ศรีประสิทธิ์ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงปาณิศา พูลเกิด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเธียรชนะ ลายทิพย์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐวดี เหตุทอง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริพร คชไกร ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายภูสิทธิ์ บุญปล้อง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ เพชรสุวรรณ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจพร พุฒแทน ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทราพร เสนสิง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทริกา มะลิวงศ์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายเฉลิมเดช วงศ์นิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพงศ์รพี อรุณสว่างแจ้ง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธีราภรณ์ รักษาพงศ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมลนาฏ ชมเชย ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุษยมาศ เผือกสม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุศราวดี เกื้อเม่ง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิเศษศิริ ดวงจันทร์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุกานดา หนูทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรายุ รอดเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปริญญาวรรษ จันทร์เทพ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวจิราพร บัวเนียม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนรากร หมานหมุ้ย ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงฑิตยา สารีบุตร ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรนลิน ทิพย์ทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิ่นมนัส ชูเอียด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชัชวาล แผ้วไพรี ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายภาณุ อธิวัฒนธีรานนท์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวีรา แก้วฤทธิ์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิกานต์ ไพชำนาญ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายพลวัฒน์ รักนุ้ย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนากร มณีรัตน์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวฉัตรตราภรณ์ หนูรอด ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมณฑาทิพย์ เรืองด้วง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมลพัทธ์ รักษาผล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณิศา ลิ้มทองใบ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภาอนงค์ รัตนานุกูล ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรสร ทองสง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนฤมล หัสสะ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวกุลธิดา นวลมาก ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา ขาวสังข์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐรดี ฤทธิวงศ์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐากร เพชรรัตน์ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ย่อเซ่ง ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวอนุสรา นุเวที ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิราภา จันทร์แก้ว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิตรทิวา หมื่นพล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายชัชพิสิทธิ์ โสไกร ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอิสริยา คงคานนท์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอภิตา สว่างรัตน์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนพล แสงคุณ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเขมิสรา พิรุณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกีรติ ทองพูลเอียด ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฉัตรพิไล ขวัญเกื้อ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิรินทิพย์ รามด้วง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวคันธรส หอยสกุล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกุลนิดา ยิ้มหยู ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธเนศ บุญศิริธร ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจพร สมบูรณ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพุธิตา สิทธิชัย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิมชนก แก้วช่วย ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายธนวัฒน์ ชูปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรินธร ชูแก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรรณ ช่วยกิจ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายฬียาพล คณะแนม ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเสฎฐวุฒิ สุภาไชยกิจ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรสุดา จีนจาม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชญา ขนอม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิกานต์ สีนองช่อ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเกวลิน ไกรบำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรชฏ ไชยรัตน์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปณิตา ด้วงรัตน์ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ เกิดแก้ว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงมิ่งชะตา วุ่นนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววายุริญ สงไข ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายปรเมษฐ์ สังยวน ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวบุญสิตา แสงสว่าง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชโลทร ฉินธนทรัพย์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายอติราช คงเกลี้ยง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญชิดา อินทนิน ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมัณฑิตา ตัวตน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจันฑามาส นวลศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกชกร คงอินทร์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายฐิติวัฒน์ เนียมรัตน์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ เชิดรัมย์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงยมลภัทร ละอองแก้ว ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ ฉินทสงเคราะห์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายมกร ชูทอง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวพิมพกานต์ ทองเสน ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวอิสริยา ปานแก้ว ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชิดชนก รักษ์ทอง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชลิตา รัตนะรัต ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นายพศิน เอื้องลพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพงศ์ภัค ดาศรี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายกิตตินันท์ ขวัญรอด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพนิดา รอดวงค์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑารัตน์ นุ่นจุ้ย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐณิชา คงแก้ว ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุทิสสา ชูชื่น ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาทิตติยา บำรุงรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสธรรดร จันรอดภัย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญาวีร์ หนูคง ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวธันยพร ช่วยเทศ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายพัทธนพงศ์ มณีคันธวงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวดวงตะวัน เทียมสกุล ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายบรรณสรณ์ ชูแสง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเขตวัตถุ์ ภูมี ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวนริศรา ฉิมสุด ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภูริชญา สาระอาภรณ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายอภิรักษ์ เศียรอุ่น ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอาธิยา ดำนก ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงฑิฆัมพร บริจินดา ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพชรลดา แก้วชูทอง ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิวพร นวลแสง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภกาญจน์ พริกแก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวญาณิศา ขุนนุ้ย ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรวี หนูรอด ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธมลวรรณ ทรงศรี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายไชยศ ไมทอง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายพชร ยอดราช ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายบำรุงศักดิ์ พรหมมา ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสรีย์ สิงหพล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิดา จันทร์มณี ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวชัญญา นะราช ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ นุ่นด้วง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวรชัย บุญญานุวัตร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐณิชา ชูแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรวรรณ จันทร์กลับ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญลักษณ์ มาคะมาโน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกนิษฐา สังข์มี ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชยา เหมือนขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชาญวิทย์ เกตุสุวรรณ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธีรเมธ จันทร์อักษร ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภทรพรรณ มณีอ่อน ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณินดา เตียวอนันต์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัชญา บุษบงศ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงพชรพร ทองขาว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายคามิน อ่อนรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิไลวรรณ จุลนิล ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายสมัชญ์ พรัดภู่ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพีระชัย เพชรขาวช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูธิป รุยไกรรัตน์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑาวรรณ ยุวกาฬกุล ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจรวยพร โอนิกะ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวดาญาน่า บินดิน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายวรวุฒิ เดชพละกุล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายประเสริฐศักดิ์ จันสุกสี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายมหาวรัตถ์ แก้วทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวญาณิศา บุญวงศ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกนกกาญจน์ สุขใส ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายก้องเกียรติ เกลี้ยงแก้ว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสิรวิชญ์ วิริยธรรมโสภณ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัทมวรรณ ช่วยเนียม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริฉัตร หนููเรือง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงชมพูนุท เพ็ชรโรจน์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงอัชฌา ไชยชนะ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐานิฏ หวังพุด ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายทศพร นวนมุสิด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริวรรณ ฉางทอง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิชญ์ชาดา แกล้วทนงค์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฟารีดา เกื้อคลัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศริสา เอ่งเซ่ง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐวดี บุญฤทธิ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุทธิรักษ์ ทองดำ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวสรวีย์ พงศ์วัฒนากร ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธัญภา นิลพฤกษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิตติมา คงสม ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรุณโรจน์ หนูช่วย ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายขัตติยะ เรืองประดับ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูวดล เกียรติสุข ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายธนกร สมฤทธิ์รินทร์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัณณิตา ศรีคุ่ย ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสวรส โยมทรัพย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชยา พราหมณ์น้อย ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวลักษณา ศิรินุพงศ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดา เปรมปรีชาสุข ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญาภัค แย้มแสง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณิศา สาโรจน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนากร กาชัย ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทนัช สวัสดิ์วนากุล ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศิวกร สุวรรณภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเมธาวัฒน์ อนุที ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิชญาพร นิ่มดวง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวอริศรา ชาตุวิสัย ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปัญญากร มีเสน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววิภาศิริ เรืองสวัสดิ์ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภนิดา กาชัย ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรปรียา คงด้วง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ขำคล้าย ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวกุลิสรา คงแข็ง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปฐมวรรณ เมืองสุวรรณ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
นายปรินทร รักณรงค์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายพิสิฐพงศ์ เพชรจำนงค์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายธนกร อ่อนอินทร์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายเมธี ทองพูน ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรากร จีนเมือง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรัญธิญา เฉลิมกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเจษฎา อนนท์พันธ์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริยา เอียดน้อย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปริยากร กองเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรัญญู นุ่มนิ่ม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศรยุทธ ทองคำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสมิตา เข็มทอง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิกานต์ เตยแก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพนมพร อินยะวิน ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายฉลองชนม์ แม่นสกุล ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นางสาวปรีดา เสือดำ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรจิรา คงแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิมลรัตน์ คงแก้ว ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายศุภสัณห์ แสงดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวยุพเยาว์ หมวดจันทร์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนรัชต์ เลื่อนจันทร์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรฤทัย ช่วยแก้ว ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวกรกนก ทองรักษ์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายนิธิโรจน์ ชูผอม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปานฤทัย ปานยิ่ง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายรณกร วัจนขจรกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัทนา เศรษฐสุข ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวรพล จุฑารัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัณฑิรา พูลสวัสดิ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายวรากร จันนวน ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนาภรณ์ นาคะพันธ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปาริชาติ สุขอนันท์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ พงษ์พิพัฒน์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวจรวยพร แพนสมบัติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มีธรรม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุณิสา กลายเจริญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธมลวรรณ บุญอุดร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทพร พลายงาม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนุชวรา เนียมรัตน์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนภัทร พูลสมบัติ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกวิสรา จินดารัตน์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงชลดา หนูเจริญ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี เลียดรักษ์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเชาวนนท์ โอนิกะ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรนิชา นวลจันทร์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวอทิตา สุนทโรวิทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปวิช พัฒนพงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิวาลัย ใสสะอาด ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายปุณณภพ เดชดี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกิติมา เหมือนเนียม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญชนก ทองด้วง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี สุขขวัญ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรอนงค์ ป้อฝั้น ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีทองมา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริฉัตร ทองดำ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปัฐวีกร เทพหนู ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอนุชัย จันทร์แก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนทัต โชคมาก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายไชยวัฒน์ เหวยไทย ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชินกฤต การะเกตุ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
เด็กหญิงมณียา ผ่องใส ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุกัญญา ทองทวี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวริทธิ์ธร วรากรสิริ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนธรณ์ อภัยจิตต์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายปรานต์ พวงพวา ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนภัสวรรณ สิงหพล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรประภา ทองศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณนุช แก้วมาก ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวจุฑารัตน์ อภัยรัตน์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรินทิพย์ พันนายัง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจวรรณ เรืองด้วง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโสมอุษา กองคำ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายทวีศักดิ์ สังข์ทอง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชริดา พงษ์พุฒิกร ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐธิดา คงย้อย ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิกา เนียมวงศ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจีรวรรณ ทองสม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวสาริตา อักษรเนียม ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงจินตนาภรณ์ หอมนาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภาสกร ดำสนิท ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายธนพนธ์ เสาวภักดิ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฟองขวัญ มังสังข์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเดชอนันต์ คงพูล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายทวิพล พวงพวา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภาริตา หลินมา ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสรัณย์พงษ์ มนตรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาฑิตตยา เกื้อหล่อ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัญญาสิริย์ อินทรวงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายตุลธร รามณีย์ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นางสาวสุธิดา นุ่นตรี ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี ชูเผือก ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์วิภา แพนเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูมิปกรณ์ ณ.บางช้าง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุมิตรา ชูศรีหะรัญ ต.ชุมพล* อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ ชุมวิโรจน์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายทีปกร ฤทธิเรือง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเชตุพน ชมเชย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤตพจน์ รัตนพงศ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขวัญฤทัย ขวัญนา ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ พุ่มคง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายพงศกร อนันต์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปริมา ภัทรธิติพันธุ์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐณิชา ชูเชิด ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงณิชกมล ฉีดเกตุ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงจินดาภรณ์ คงสม ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัคนันท์ เพชรทองเกลี้ยง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐนรินทร์ รัตนสุภา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกมลวรรณ เพ็ชรทอง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงร้อยระวี อรุณรัตน์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอวัศยา แสงจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกตน์นิภา เอียดเฉลิม ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวเรณุมาศ ช่วยอาวุธ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวหทัยรัตน์ จันทิกาแก้ว ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชุติมา ท่องคง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวธนกร ดวงภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวาสิตา สมพรหม ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายสิบทิศ กลิ่นภักดี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ สินทรัพย์ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิมลวรรณ สุวรรณรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภวิษย์พร วิศิษฐพานิช ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอัญชิสา ยอดเกื้อ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณสา หวังขวัญ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวภคภา เดชสง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐพร สงสัย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวปวันรัตน์ ศิรินุพงศ์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิดาภา ชนะสิทธิ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิตา ดำจิ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงมิลธิรา ปานแก้ว ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายนวพรรษ นวลจำรัส ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณิชาภัทร วรรณจิตร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติธัช รอดแก้ว ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุรัสวดี พลคง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชญานนท์ สีคุ่ย ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุปผาทิพย์ กล้าคง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิตประภัสสร วิจิตรพันธ์ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร ช่วยกลับ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรอนงค์ สตานุมัง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรานุช พรหมวงษ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชุตินันท์ เต็มดี ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณรัญญา แท่นรัตน์ ต.ลำปลาทิว อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวโชติกา มาชู ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณวนัช บัวอินทร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุสุมา เพ็ชรทอง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงบงกช อ่อนทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมณีรัตน์ สุวรรณมาโจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายไตรภพ แก้วมณี ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปทุมมา ดำเกลี้ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววริษา ไชยขาว ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรกร เรียนสุด ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐจงจิตต์ โอกรณีย์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติมา พรหมเอียด ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณฐพัชร หนูพุ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพิชชา รักพวก ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอารีรัตน์ สุกหอม ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงลักษณพร เกื้อสุข ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพุทธิดา พุ่มมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติมา อ่อนช่วย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปภาดา ศรีธีรวิชัย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสมาดีญ่า จันทร์สุข ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายคณปัน บุญพลับ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายวีระพจน์ ท้าวสกุล ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุรัสยา หนูแสง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิไลลักษณ์ ป้อฝั้น ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมลณัฐ คงมี ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวญาณภัทร แสงแก้ว ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวฑิตฐิตา ปานมา ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวภัทรสุดา ทองหนู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพาขวัญ ชูแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัทมาวดี เหมือนพรรณราย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพนาวดี จันมาก ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายธนธันยลักษณ์ เสรีประเสริฐ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิมพิสา สุขยัง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภูวิวุธ นวลเมือง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนริศรา เรืองไข่ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภักษร มากมา ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายจิราณุวัฒน์ นุ่นด้วง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวเปรมกมล พูลทอง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายพงศ์ปณต ขุนเศรษฐ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายรุจรวี ชูยิ้มพานิชย์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายสุริยา รองเลื่อน ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมุกอันดา ยกฉวี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอภิวิชญ์ จันทร์ดอน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ สุขสมบูรณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชชา สุวรรณพาหุ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกมล ศรีทวี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวระวิวรรณ แก้วทองด้วง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายปรมะ พรอภิรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติภณ รัตนจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ เพชรกาศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภาภัทร เรืองพุทธ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤติกา ตุลยนิษก์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายศุภกฤต วงศราวิทย์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวบุณยาพร สีดีที่สุด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายทักษะ นุ่มจอก ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฏฐมน หนูเอียด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายฮัซซาน หมีนปาน ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริวรรณ ชูอินทร์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธนาวุฒิ ธรรมชาติ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรุตา บุญโรจน์พงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์ศรีแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนรภัทร ณัฐคุณานนท์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรประภา แก้วรัตน์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริวดี ศรีสวัสดิ์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาววรรษชล นกหนู ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัณฑิรา แก้วเขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชุตา แจ่มศรี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิโรรัตน์ อุ้ยสวัสดิ์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจิรวัฒน์ สิทธิอักษร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปนัฐตา เจนชูบัว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวยุวลักษ์ เกตุหนู ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายชินภัทร เนื่องเม่ง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชพงษ์ หนูแก้ว ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณิดา ฉายกิ้ม ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาววราภรณ์ ย้อยแก้ว ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายติณนภพ พรหมมณี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุรีมาศ หน่อวงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนารีรัตน์ จันทรเทพ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวชิรพงษ์ ทองบัวแก้ว ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายนราธร ทองกัน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวณัฐรส เพ็ญสวัสดิ์ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวณิชกานต์ พรหมแก้ว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววัลลภา วงษ์ศิริ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัลยกร ชูเหล็ก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภูมิรัตน์ เกตด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอัครพล เทอดเกียรติกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิรวัชร สังบูรณ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ สุวรรณภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจันทกานต์ รักร่วม ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพรธีรา วัจนเทพินทร์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสกุลเพชร เพชรสุข ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรปรียา ฉิมสังข์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายจักรพรรดิ์ จันทร์ทอง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวชนาภา นามศรี ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ นิลสุข ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายศุภชัจ เขียดนิล ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายธนรักษ์ เสริมแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพงศกร อินแพง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอกนิษฐ์ ทองศรีชุม ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชุติมณฑน์ ปล้องใหม่ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสุตาภัทร พงศาปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภวดี ดวงประเสริฐ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณษา ด้วงอุบล ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลพรรณ ศรีสวัสดิ์ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
นางสาวปฐมาวดี บุญช่วย ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงศดานันท์ เมืองสง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายพรรณพงศ์ คงมา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คงใหม่ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวลัย นุ่นกลับ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐญา นวลเปียน ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสถิรดา พาหุรัตน์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิธร ศรีนคร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอังคณา ทองสม ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปภาดา ตันโชติกุล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นางสาวณิชกมล นวนมุณี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสิรวิชญ์ แดงช่วง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ไหมแก้ว ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศศิกานต์ ย้อยแสง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอนุรักษ์ ขาววัต ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสกาวรัตน์ ฐิตภัทธวงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขวัญจิรา ขนานแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐธยาน์ กุดเมือง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฎฐณิชา ชูแก้ว ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสรา มิตรกลิ่น ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิกานต์ สัมพันธมิตร ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอารียา ถาวรวีย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพัทธดนย์ จันทร์โชติ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัทมวรรณ รักร่วม ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธีรวัฒน์ ด้วงรุ่ง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภสินี เส้งนวลนิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปรัชกร รามยิ่ง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอดิเทพ ช่วยเมือง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรุ่งรวิน ทองสีดำ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจารุวรรณ สุขเจริญ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจาฏุพัจน์ เกิดฉิม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญธิดา ชนะกุล ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพีระศักดิ์ ฉีดเสน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัญชิสา คงจรัส ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤติยา บูชายันต์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐรัชต์ หนูแก้ว ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมติมนต์ ปล้องไหม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุขิตา เขตอนันต์สกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนราวิชญ์ เกตุพิจิตร ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภารดี พรหมมา ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวตรีลักษณ์ ศรีนวลเอียด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภกานต์ ชูดำ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสุกัญญา ดวงทาลา ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราภรณ์ ชูแสง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายฮัสซัน นุชปาน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุดารัตน์ เหมือนพรรณราย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวดรัลพร ศรีนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิกา คงเพ็ชร ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายจณกร เพ็งเจริญ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ช่วยศรีนวล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรุณรัตน์ กล้าคง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิดาพร ไชยวงษ์ ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
นายทศวรรษ ใหม่อ่อน ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศจีพัต จันทร์พูล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปกรณ์ จิตรภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทัศวรรณ ก่อเกื้อ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์ชนก ฤทธิ์รักษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุษยา ซุ่นเลี่ยง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รัตนจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาวดี เกตุรัตน์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกันต์ฤทัย บัวจันทร์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายฎษกร ช่วยอินทร์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ ปริยชาติตระกูล ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายวงศธร บุญชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญชนก สุวรรณประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชรีภรณ์ เดชชู ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงจีราวรรณ ช่วยวงศ์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญ์วรา เสนพรัตน์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายนนทวัช อินทรงค์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชิดชนก ส่องสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภิราพร ทองรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพงศ์ จงศิริ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิรินยา ชนะกิจ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเขมอัปสร ขวัญศรี ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจารุภา ฉ้วนกลิ่น ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวเบญจวรรณ แก้วมณี ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายศิริชัย ชูหว่าง ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณฑกานต์ ดาราไก่ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายกฤติพงษ์ หนูเกื้อ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอ้อมเดือน งามแท้ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุประวีณ์ บัวเนียม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายติณณ์ วิจิตรพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชัชวิน ฉิมล่องดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาวีย์ จันทกาญจน์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวศุภกานต์ อินทร์ปราบ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวชลดา คงโต ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญพิชชา รัตนขวัญ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก แก้วดวง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทนาพร สาครรัตนะสิริ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิศา พลนุ้ย ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายวรวิทย์ อินกรด ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิณณพัฒ เทียบพุฒ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายพัฒนาพงศ์ พรหมจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ฉีดอิ่ม ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนันทธีรา ทิพยศุภลักษณ์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวดลพร บุญรุ่ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธราธิป หมื่นเทพ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนวภา ด้วงเสน ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
นางสาวจุฑามณี วรรณจิตร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวดรุณี ขวัญเพชร ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิศา สุวรรณเดชา ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงสวรส ภิรมย์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธวัชชัย หมื่นหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพงศ์ เศวตกรด ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวเพียงตะวัน ธรรมเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวรรณ เต็มดี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกีรติ หนูนวล ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวรัตนาภรณ์ ย่องซี้ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติมณฑ์ มากเอียด ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายขุมทรัพย์ รัตนพันธ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายญาณวิชญ์ ชูวิวัฒน์รัตนกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา ฤทธิเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัญชนา สีคงแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปิยรัฐ รามจันทร์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวรา ศรีอยู่สุข ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายศิวราช หอมบุตร ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา อมตเวทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ ศศิธร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอริสรา หนูเอียด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์ญาดา ด้วงอ่อน ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกมลรัตน์ ขำจีน ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายกษิดิ์เดช วัตรขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพรปวีณ์ พูลเกิด ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอภิรักษ์ ฤทธิกุล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไมอินทร์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจินดานะ เหมรินี ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายจุลจักร ปาชะโน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชุติการ ติษยาธิคม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาววิภาวี ศิวนันท์สกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอทิตยา ทองนวล ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัชญา อินทร์ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญรัตน์ เอียดสุย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกัญฐิกา คงแสง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายศิวกร โรจนรัตน์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงคีตกานต์ สุวรรณมณี ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวลิลล่าณา วงทิตย์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสุจิรา พรมบุญแก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภูพิพัฒน์ อาวะนนท์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเตชินท์ มีไข่ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวฐิติกาญจน์ อินแพง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาลิตตา แก้วคง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกฤติยาณี สุขทอง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรชนก บัวจันทร์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปุณยวีร์ สุวรรณมณี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอภิสรา พุ่มนวล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายจักรนรินทร์ บุญเรืองขาว ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายอภิชา แสงสมบูรณ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธราธร ร่วงราม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมาริสา ขาวผ่อง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวบุษราภรณ์ รุ่งเรือง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายรพีพัฒ พรหมทอง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพุทธชาต พรหมทองรักษ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวสุณิสา กิ้มแก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนนทพัทธ์ มณีพันธ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุกัญญา สุทิน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรไพลิน ปิ่นทองพันธ์ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภานุวิชญ์ จันเอียด ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวพิมนารา เทพชุม ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสุนทรีลักษณ์ สุขช่วย ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกันทร จันทร์แก้ว ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิศิษฏศรี ฉีดอิ่ม ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภูธเนศ สุกหอม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอัษฎา จินดา ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยพร หวานหนู ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปฐมพร ใหม่อ่อน ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤตินันท์ ปิยะพงษ์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวชิรวิทย์ บรรณกิจ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวธัญญาวดี นิลปักษา ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวศุภาวรรณ คงเขียว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกอร แซ่ตึ้ง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเมติกา อุ่นเสียม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงลภัสรดา คงชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภกิจ กลับทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเทิดพงศ์ สงทิพย์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอาริตา จิรานุสรณ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรุตา ทองช่วย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ยอดราช ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวิชาดา มาศตันติพร ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธิดา ปล้องไหม่ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชตะมณี คงจุ้ย ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปัณณธร ลิ่มวรพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณภัทร สงนุ้ย ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอินทิพร พะคะม่า ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนริศฐิพงศ์ อุดทพาณิชกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัตทิมาวรรณ คงเมือง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวดี สวัสดิ์เกิ้อ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอภิชญา พิศพักตร์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววัลลิภา รามจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเปรมปมล แก้วนุ้ย ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัณฑิรา ชายเกตุ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธีรเมธ บุญจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสาลินี สันอี ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา บุญจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา โกมลบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
เด็กชายวรินทร์ ถึงมุสิก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชฎา สุดแป้น ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววันวิสาข์ ชูดำ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุประภาวี คำจีด ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวธัชนันภัส เสนอินทร์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญชิตา พูนเพิ่ม ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ จันทร์หลี ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวลัดดาวัลย์ มุสิกเสรีวงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพงศภัก อินฤดี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวพรรณ จิตรเนียม ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐณิชา แจ่มศรี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปลายมนัส เพชรเกตุ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารารัตน์ หนูสิงห์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายฉัตรชัย เรืองช่วย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปฏิภาณ สุนทโรวิทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจารุวัฒน์ จันทร์หอม ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวัลลิภา แก้วบุญส่ง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวเธียรวธู นิลแก้ว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุชญา ปล้องพันธุ์ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายจิรกิตติ์ หนูสิงห์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวอุษา เกตุระหงษ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวดวงหทัย กัลยาศิริ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
เด็กชายอภิสิทธิ์ กราปัญจะ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายสาโรจน์ ศรีสด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงชลทิพย์ พวงพวา ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญญารัตน์ ทาทอง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิดาภา ฮกปาน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายกฤตเมธ เมืองสง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายพงศ์ทรรศ สังข์ผุด ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิยะธิดา เทพไพฑูรย์ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายรุจิโรจน์ เผ่าชู ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรวรรณ พุฒจอก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเกวลี ทองชั่ง ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงวสุธิดา เกื้อสง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายรัตนศาล ราชเมืองขวาง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัญญาพร วราพันธ์เลิศ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิศา เกาะทอง ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวจุติพร นุ่นเกลี้ยง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกมลวรรณ จันทะคาร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยาพัชร บุญช่วย ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงจีราภรณ์ จันทร์พลัด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวศุภรัตน์ เสียงเพราะ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปฐมาวดี สมหวัง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรรณพษา ซุ่นเซ่ง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา ภูมิพะนา ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
นายภัทรชัย เพชรสิงห์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามาศ ดอกกุหลาบ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภานุเดช หนูกลับ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุภวรรณ ณ สงขลา ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัฏสร เพ็งโอ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล บุญมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธัชนนท์ วิชัยกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา มากชูชิต ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวนิตย์นภา เพชรสังฆาต ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญาภา มากตุด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรยา บัวบาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววริศรา ศรีอนันต์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวณัฐมน กลายเจริญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายดนุเดช จันทร์ดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑาภรณ์ สุระกำแหง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก สุวรรณมณี ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจันทกานต์ ช่วยเนียม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา แสงแก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันย์ชนก หนูทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรวดี พรหมมณี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสรายุทธ สิทธิมาก ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ คงหนู ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาลิดา ขาวเผือก ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนัญญา อาวะนนท์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกวลิน เหมือนพรรณราย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสุพัฒน์ ยอดณรงค์ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงภารดี นวลมี ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวจิตติยา สุกหอม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชนาธิป ทองดียิ่ง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
นางสาวชลจิรา นุ่นสง ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงเพ็ญศิริ อินเอียด ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายอภิเทพ วงสวัสดิ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนัชพร พรมชาติ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอยุธยา ไชยศรี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐกิตติ์ ไชยชนะ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา หนูแป้น ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายศิระณัฐ มูสิกะเจริญ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวอนันด้า ปุ้งหลู ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยพร แก้วประทุม ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายพงค์พิภัทร นาคเกลี้ยง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายชวพงศ์ เวชรังษีกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนวัตกรณ์ คำวุ่น ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิ่นหยก พงศ์วงประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพงศธร ขาวเผือก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรินทร บุญเอียด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบงกชกร เอียดนิม ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชาคริส สัจบุตร ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายแสงตะวัน ทิบทัม ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐฐธิดา อินนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิรินาฏ เพช็รสุวรรณ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุณิฌา บุญจันแก้ว ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภัฏิยา คงวุ่น ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอุดมศักดิ์ แขกทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูรินทร์ สุกทอง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิศาชล ด้วงคง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐธิยาภรณ์ กองเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนลินดา แก้วรักษ์ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชูศรีอ่อน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายสิรวิชญ์ อินกัณฑ์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิรามล สุนทรภักดี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจันทราทิพย์ หนูทอง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญลักษณ์ ชอบงาม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เกษรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญาภา พรหมจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ฤทธาพิพัฒน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวแก้วสรวง ดวงแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวิวรรธน์ สุขแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตติกุล สงเพชร ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายสุภนัย สุระคำแหงกุล ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภกานต์ หรุดคง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสุวิจักขณ์ พรหมแก้ว ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิราวรรณ ตราหนู ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงคณิสสร ปานคง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวธัญญลักษณ์ เพ็งบูรณ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธีระพงศ์ นุ่นมี ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
นางสาวจรรญารัตน์ ช่วยวงศ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชนิสรา บรรณประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยนุช ทองเอียด ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิญญา รักจัน ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งทิวา ขวัญทองเย็น ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายปิติภูมิ ชูสังข์เพชร ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรรวี จันสุกสี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณธนา อ้วนมะโฮง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายฐปนวัฒน์ โอสุคนธ์ทิพย์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิรภัทร คงชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ แสงดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิวาพร จันทร์มณี ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัณณิตา นิลมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนวินท์ ล่องเลิศ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรักยิ้ม แดงนิ่ม ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภานุวัฒน์ โอทอง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมนันย์ สุวรรณรัตนโชติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายมนัสวี ประสาน ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชราภรณ์ หนูขาว ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราภรณ์ บัวบาน ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงเสฏฐธิดา พูนชุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวัตร สุขหอม ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวอรนุช พรมแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอุบลวรรณ ศรีชุมพวง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกรพินธุ์ กัมพละไพฑูรย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกีรติกาลป์ บุญส่งนาค ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรษมน รองชูเพ็ง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายพัทธดนย์ โปฏกรัตน์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรุจดนัย ปราบปัญจะ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตนาวดี คงเรือง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชนันท์ชัย จงไกลจักร ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายอลังการ ณ กูล ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววริศรา อิสโม ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
เด็กหญิงมนัสนันท์ บุญแก้ว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายนรภัทร ต๊ะพันธ์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวธัญพิชชา หมวกสังข์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวหนึ่งฤดี เอื้อบำรุงเกียรติ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวทรงพร หนูแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติภัฎ สุวรรณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุณิสา หมื่นจร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริมนต์ สมหวัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนพรัตน์ รุ่งรัตน์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภานันท์ นวลละมุด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิโรรัตน์ นิ่มละมุล ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวโสรดา พิจิต ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชรพร พริกเบ็ญจะ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายกันธาพงศ์ เรืองหิรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยภรณ์ ฤทธิมา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
นางสาวภัทราภรณ์ มณี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจียระไน เหมือนพรรณราย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวรุ่งทิวา ทองดำ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายจิระเดช คงมี ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธารารัตน์ เพชรสุวรรณ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอินธิกา อินทร์แจ้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวิภา อินทรสมบัติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณราช ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชัญญา ภูมิลักษณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริฉัตต์ คงชู ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล ฤทธิวงศ์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภัทร เกตุเเก้ว ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมาริษา อ่อนนุ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายไพวสุ ด้วงแก้ว ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอรรถชา ทองคำ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวปณิตา แก้วทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐณิชา คมขำ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปภัสวรรณ ยอดแก้วเรือง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายธีรเดช ขุนนาพุ่ม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธัญเทพ สุขสา ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนบดี แก้วศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวปาจรีย์ แจ้งวุฒิ ต.*คลองใหญ่ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจุไรรัตน์ เรืองอ่อน ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายจักราวุธ นวลกลับ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรวรรณ วุ่นน้อย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปิยวัฒน์ ทองบุรี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายยุทธิชัย รัตนชัย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกัลยาณี ถาวรานุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธีรพัฒน์ หอยนกคง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายอรรศพล คงแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอัมรินทร์ เพชรทองขาว ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐกานต์ วรรณจิตร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปฐมา จันทร์เสนะ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
นางสาวมัลลิกา นาคเล็ก ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวจีรพร ขุนเพชร์ ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กชายรณกฤต โกไศยกานนท์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญจนพร เกื้อทอง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายวงศกร ณ พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริมา เกลี้ยงกลม ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทวดี วงค์รักษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชินดนัย คล้ายฉิม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวศิวาพร ทุ่มขุน ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายเนติธร ดำช่วย ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงอุษา ยอดขาว ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายอัษฎาวุธ หนูชู ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายณิชพน นพคุณ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวมณรฎา ปานเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุธิวัส มานันตพงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอิสริยา สงนุ้ย ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวสโรชา หกหนู ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัทร์นฤน สังข์ทอง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนันตญา บุญจันทร์ ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง
เด็กหญิงกนกกร ท้วมศรี ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงยศวดี สมแก้ว ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายกรวิชญ์ นาคเกลี้ยง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวภัทราพร นุ่นนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤษณพงศ์ เจริญศรี ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายกัณตพงศ์ เศียรอุ่น ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรัชยา ชูรอด ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูวดล แก้วรักษ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายพงศธร ถาวระ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพิชญุตม์ เกตุศรี ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชนาธิป สุวรรณรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูริทัต ขุนทิพย์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ไข่ขวัญ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกียรติพล มนตรี ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวจุฬาลักษณ์ พรมนุ่น ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายชยพร อ่อนแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมุกดารัตน์ สุวรรณรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิรินทร์นาถ แสงนรินทร์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัญชนก หลักเมือง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูริพัทร เรืองประดับ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชชา ปานยิ้ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชุติมญธุ์ สำแดง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมราวดี อักษรเนียม ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายฤกษ์ตะวัน จิตรรักษ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิธร จันศรีใหม่ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรุตยา ชนะสิทธิ์ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงอวภาส์ เกื้อเกตุ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญรดา รุกมาต ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงคุณัญญา ยงเขนยสิน ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริชาติ สำแดง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายพัชรกร พันฤทธิ์ดำ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายสุรเชษฐ์ ณิชากรพงศ์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปารเมศ ไชยานุวงศ์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวอรอุมา เสนแก้ว ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวนิจจารีย์ จันทร์คำ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรรณ นมรักษ์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ ศรีสวัสดิ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุธิดา บุญปล้อง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอภิชญา จันทร์มา ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงกานต์พิชชา ศิริวานิช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิราวรรณ เซ่งอั้น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุณฑริก อั้นเต้ง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายปัทมาสน์ โสมณะ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายเศรษฐพงศ์ คลิ้งคล้ายกัน ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ นิลพันธ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวศิริเพ็ญ หนูรอด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารญมณี จำนงค์ ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวสุภาวดี ยอดแก้ว ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอัญชิสา ครรชิตจารุสิทธิ์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศิรินุพงศ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอมรรัตน์ สีคำแหง ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
เด็กหญิงจิรัชยา เวชรังษี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาณัฐ จิตเนียม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤษณา อินเหมือน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงยศวดี ชัยสิทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัณณิตา ไหมช่วย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรวรรณ ภักดีสังข์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิกานต์ ทับชุม ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายธนากร แก้วยวน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรปรียา เส้งรอด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุจิรา ขาวเผือก ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายที่รัก บูรณ์พงษ์ทอง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอิศริยา แก้วลอย ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวนิรชา เพ็งนิล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปิยะวดี หนูบุญคง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววาสนา หมวดจันทร์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรวดี บุญสง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์ชนกนาถ ศิริมโณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวดาราธิป มุขตา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรรณ ศักดิ์แก้ว ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวริศา ทองนวล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุดามาศ เต็มแก้ว ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิภาวี สุวรรณภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววราภรณ์ วงค์เลื่อนฤทธิ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิระประภา ด้วงฉีด ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายพงศกร ขุนคต ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายอรรถชัย แก้วขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรหมพร เมืองสง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิตารีย์ ศรีแก้วแฝก ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายเฉลิมเกียรติ เลื่อนแก้ว ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัชพร ยกทอง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัชชนันต์ บุญปล้อง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกษิดิ์เดช เทพทอง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเทพชู ฉิมนวน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวชิรวิทย์ นวลขวัญ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศิวกร เทพารักษ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกษิรา ทองมอญ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยาภรณ์ ชูกลิ่น ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอภิภาวดี แก้วสุข ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดารัตน์ รามปาน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวโสภาวดี คงเทพ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนิศานาถ ชูเกียรติไพบูลย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจรัตน์ คงผอม ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายแดนภูมิ ภูมี ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวกิตติวดี สงทิพย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสสร เกษรสวัสดิ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธันย์ชนก โชติช่วง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิยวรรณ สมหวัง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอิสรียา สิงห์เนี่ยว ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุญยานุช เขียดนุ้ย ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิศารัตน์ แสงทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธารา เอียดเอก ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงลักษิกา ติเสส ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอภิชญา สงสังข์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์เกษร ทองทวี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภลักษณ์ คงแดง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวนันทวรรณ เสือแก้ว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิรชา บุญฤทธิ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนวินดา นมรักษ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญวรัตม์ หนูชู ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวกันย์วรา ศรีอ่อน ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวอินทิพร มณีชาตรี ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐปคัลป์ บุญดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพนิตา รัตนานุกูล ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนภนต์ มุ่งหมายผล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวริศา ช่วยอุปการ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชุติพงศ์ สิริสาโรจน์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายมานพ คงศักดิ์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวงศธร ขวัญทอง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงผการัตน์ คงโสม ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายณัฐวัฒน์ ชูศรี ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวถิรวรรณ เนียรนาท ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายณภัทร จันทร์ลาม ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทราพร พรหมมา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรนภัส รักษ์เกลี้ยง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปลายฟ้า สุประทุม ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
นายศักรินทร์ ปานเพ็ง ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายสิรภพ จุลพูน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณภัทร ขวัญนาค ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววนิดา เต่าจันทร์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติพร ศักดี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ มาเจริญ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรัณย์พร ชนะสิทธิ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญนันท์ ชูแสง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชญานิษฐ์ รามหนู ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวเจวลิน เลขาผล ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายภูวดล ชูสุวรรณ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวสุธาทิพย์ กาวชู ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฎฐณิชา พรมรักษ์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายรัชชานนท์ วัฒน์หนู ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริณดา สุทธิกรัณย์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภราดร ทองเอม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายอินทัช วัดสว่าง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเฉลิมกร รักนิ่ม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงดาราวรรณ ชินณสุข ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวศิวนาถ บัวเนียม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาทิตยา เพชรรัตน์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพงศกร ขุนฤทธิ์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ ตั้งเตี้ย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายชนายุทธ หนูแก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารเพชร โทบุรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยนุช เขียวเอียด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวนุชรี เรืองฤทธิ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเพ็ญพิชชา มีชู ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงบัณฑิตา คงแก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติพัฒน์ สายแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจันทิมา ปราบหนุน ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทองนวล ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิตยา รอดหนู ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวดวงฤทัย เทอดทอง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรียาภรณ์ โรจนกาญจน์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศยามล เดชนะ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภาวิดา ดวงขวัญ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวธนัชชา อินทร์ไหม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกวิตา กรดสำราญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจีรภัทร ทองสม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวจารุวรรณ ชูเหมือน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายสุขุม แซ่แต้ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายตะวัน นุ้ยคง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภสร เลียดดำ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวีระพล ภูริปัญญานันท์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภานุชนารถ ประวิชัย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพงษ์ ศิริบุตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติยา สงบุตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรินทร ปาละกุล ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวหทัยกานต์ ช่วยหนูจันทร์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกันต์ชัย จุลรอด ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญญาเรศ ยานสิกโข ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิวพร หนูแก้ว ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงชิดชนก แก้วเมฆ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวไพลิน อินทร์เพชร ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิวรรจน์ พตพันธ์เลิศ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวศุภานัน สมเปลี่ยน ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวกุสุมา วงษสวัสดิ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรัตน์ นุ่นกลับ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชมพูพันธุ์ทิพย์ สุทธิโพธิ์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุรเชษฐ์ แสงศูนย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภคพงศ์ ทองศรีชุม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายกัณฐเมธ หนูเอียด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงฑิฆัมพร คำพุฒ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชมพูนุช เส้นตรัง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวธัญญานุช บุญสุวรรณ ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวอินทุอร เมืองสง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอัญมณี สุกแก้ว ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวชนินาถ หมื่นสนิท ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิรมล โพธิ์ขนาน ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิษฎาพร ทองร่วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดลฤทัย จันทร์แก้วแร่ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสิทธินนท์ เสตะพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวนัสนันท์ จันทวดี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวดี จันทมาศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจันทร์กระจ่าง ประทุมธนะทรัพย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิกานต์ อินทรภักดิ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์มาดา บุญเเสง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูริวัจน์ ชูขำ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายพชรพล เรืองมิตร ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุษณิษา กำเนิดหล่ม ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงลักษมณ ทองต้ง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจินดารัตน์ บุญชูดำ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวปิยะฉัตร อ่อนจุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤติพงษ์ ฤกษสโมสร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพชร สังข์แก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปอแก้ว เดชสงคราม ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวเบญจวรรณ เหมือนสังข์ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกานต์ทิตา พรายอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกอกินันท์ จันทร์สุขศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธิติภูมิ คงจันทร์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวงษ์สกุล รัตนพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐนรี ศรีชาย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐรุจา ด้วงเรือง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิมาพร วงศ์ณิชาภัทร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบัวขวัญ คะภะสุวรรณ์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวดาริกา ชิตแก้ว ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวอังศุมาลี ศิรินุพงค์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก จันทะคาร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิมา จิตตรานนท์ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญญาภา แก้วชัย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววรรณิษา คงนวน ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจีรารัตน์ เทพเกลี้ยง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพ็ญสิริ บริรักษ์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุตรณิพรรณ์ อ้างหยิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวรพรรณ จันทร์แก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรกช กิ้มเส้ง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกนกเทพ บุญพนมชัย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิวาทิพย์ รักชุม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนพร นวลแสง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพิพัฒน์ มิ่งชู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายการัณยภาส ธรรมรังษี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสุทิวัส ศรีสวัสดิ์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายชาลี แก้วลอย ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยธิดา รัตนวิเชียร ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริชา อร่ามวงศ์วิวัฒน์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสมิทธิ์ หอมขาว ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
เด็กชายวรเทพ สุทธิพรหมา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมัญชุพร รอดมณี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณกานต์ แก้วแกม ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภัทรเดช รักชาติ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายศิลป์ชัย ปาณะศรี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพงษ์ บุญฤทธิ์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุวรรณรัตน์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสรณ์ แสงเอียด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภานิดา จันทระเสน ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐนันท์ ไชยสุวรรณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรวิสรา ชนะสิทธิ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายธนมินท์ จิตรเสนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายฐานันดร บุญมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภัทรพงศ์ บัวมา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณรงค์ พุทธชู ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรรณิการ์ ชูจางหวาง ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงจินดารัตน์ กาญจโนภาส ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณฐิตา เรืองพุทธ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรติรัตน์ หนูนุ่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุธิดา หนูวัน ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยวรรณ หนักเกิด ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวศรัณย์พร อามีน ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายบดินทร อินแพง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศุภณัฐ ธรรมชาติ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรพร บูรณพิเชษฐ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิวรักษ์ มากชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธรรศ หัสรังสี ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายศิริชัย หนูเกลี้ยง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอานนท์ มีเเสง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัทชา จูดคง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุภาพิชญ์ รัตนพิบูรณ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวีรยุทธ แก้วช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรณิชา มุขช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุณิสา เขียวเล่ง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนลินทิพย์ พงษ์ธนานิกร ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายนนทวัฒน์ คงไข่ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชญานิศ วงศ์ภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัตนกมล สารานนท์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิดาพร เพิ่มบุญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทราวรรณ ภักดีสงคราม ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนฤทธิ์ เลื่อนแก้ว ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัญญา ชูชมชื่น ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชนันท์ บุญเทียบ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณัจฉรา เลิศเดชานนท์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรพิชา ดิษฐรักษ์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกมลวรรณ คล้ายมาก ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัณฑารีย์ เกิดแก้ว ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทิชา คงมาก ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวโสภิดา ยะเดหวา ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวสุตาภัทร บุญชู ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิภวานี แสงสง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกณิกนันท์ แก้วด้วง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวอัศจรรย์ ชุติพิทยาธร ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุจิรา หนูหนุด ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณธิชา คงแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัศรา รัตนพิบูรณ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา แพ่งเมือง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัญชรี คงพรหม ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวนราทิพย์ แก้วทอง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายญาณจักขุ์ ปานเผือก ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวลภัส สายแก้ว ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายเดชธิ์นุสรจ์ ไหมศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงชญากานต์ ปล้องใหม่ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ สตานุมัง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนภรณ์ หนูจันทร์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธรรมา ดวงทาลา ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี สามสี ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐปคัลภ์ เพ็งช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐจิรา ถาวโรจน์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวฐิติมา ราชเล็ก ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา ไหมช่วย ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปานเลขา ทองปาน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติธัช ชูสุวรรณ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายชยณัฐ สุขาชื่น ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงเสาวณีย์ ศรีน้อย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงประวีณา สงจันทร์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรธิดา ด้วงสุข ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสิงหา แก้วประกอบ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายปวิธ เที่ยงแท้ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชยา ชูเกลี้ยง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเวธกา อัครวิบูลย์ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธัญญารัตน์ แก้วทอง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวฐิติรัตน์ หลีวิจิตร ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนิติธร พะคะม่า ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนิกา ฤทธิฉิม ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวจิราพร จันวนา ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรรณษา เจริญขุน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายไชโย สุทธิกรัณย์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐชนน คล้ายแก้ว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทริชา อินแพง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริวิมล ชูแก้ว ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยดา ชูดำ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณิศา อักษรดี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราภรณ์ คงจัง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลทิพย์ ทองอนันท์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวผกามาส ขวัญทอง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธารารัตน์ ธรรมเพชร ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา คงแก้ว ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริวรรณ ภัยชำนาญ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายอมรเทพ ยาวีระกาศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุณิตา พรหมสันติกุล ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนพร ปานทองแก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภาสกร จิตรบุญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกาญจนา ไชยด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมลรดา กาวชู ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกมลธิชา จันทร์เอียด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจีรภัทร ยั่งยืน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิกา คงเทพ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายไชยกฤต เสนสิง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศตนันทน์ จันทร์ปาน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายธีรภัทร์ อ้นดำ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอารยา สินยัง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายศตวรรษ สังข์แก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกรณ์ดนัย ทิพย์จำนงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนดล คงไข่ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิรานันท์ บัวทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุชาวดี สว่างรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชยุตพงศ์ เทพคง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัคจิรา นุ่นนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเพทาย บุญคงแก้ว ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัฎทรสวดี ศรีขาว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทกานต์ พูลเกื้อ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารารัตน์ นะหนู ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเสาวณีย์ ยอดยางแดง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายณัฐดนัย ปานศิริ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงหยาดฟ้า ขวัญแก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริพร แก้วขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณีรนุช แซ่หลี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเนติ์ บุญช่วย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิไลลักษณ์ ทรัพย์เศวตพล ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวรัตนาวดี ทองช่วย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรรวี นวลเกลี้ยง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายณัฐกานต์ นุ้ยเกลี้ยง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอนุรักษ์ อินนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุษยวรรณ ชูปาน ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญจนพร ยกฉวี ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงธันย์ชนก ขนานแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเธียรวิทย์ โปชะดา ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐนัน หนูดำ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงชาลิสา อินจัน ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธนวรรณ ทรงแก้ว ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญช์ลภัส ถาวรานุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายคัมภีร์ ขำแก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญาพัชร สุขด้วง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายสรศิษฎ์ แจ้งจุล ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนภัสกร สิงหพล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรัติกานต์ จิตตะโสภา ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายสหวรรษ ทองเอม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายพัชรดนัย ใหม่อ่อน ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายภานุวัฒน์ ศรีทองมา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต จันทรวัฒนกิจ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายพงษ์ศักดิ์ พรหมแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปรีดาวรรณ อนันตริยกุล ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายเดชดนัย บุญยรัตน์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสิทธิโชค เกตุราช ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายจิตรภาณุ สมุหเสนีโต ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิกานต์ ด้วงศิริ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวซาลีน่า นคร ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายจิรโชติ นุ้ยจันทร์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนริศรา นาควิโรจน์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภูวนาถ พันฤทธิ์ดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิภารัตน์ แก้วขุนทอง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวพศิตา พรรณศักดิ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยราศี เจริญธนชาติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิตตมาส นาคเกลี้ยง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวฐิติรัตน์ ชนะ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพนิดา บัวมี ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรินยุพา วงศ์ภักดี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐนันท์ ศรีสุวรรณธนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวิศรุต บุญสนิท ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์สุดา ฤทธิรัตน์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทราวดี กิ้มแก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนม์มาตุ พลด้วง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะธิดา นวลมี ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงดุจเดือน ท่าระ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรรณภสา เกิดฉิม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิราภรณ์ ช่วยแก่นจันทร์ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาววชิราภรณ์ ไข่ช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภูริณัฐ คงชู ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอาชาคริส นาคขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเปวิกา ชุมประเสริฐ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายนนทวัฒน์ หนูด้วง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวฐิติมา รักร่วม ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์ผกามาศ ทองเล็ก ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธรรมวัฒน์ ศรีภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา ส่องสง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงพาณินี ชูหนู ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปภาวรินท์ หนูผุด ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงเกศมณี บุญเขตต์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเนวิตา จันทร์ดำ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชยา จันทร์ดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูรินทร์ นิลมาก ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล รามหนู ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงผกามาศ ขำหวาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจักรพงษ์ กระต่ายทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกฤตพจน์ เสือพล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ทองหยู ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนภัทร สังคง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายสหรัฐ อภัยรัตน์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงรสิตา รุ่งเรือง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธนัชชา วงศ์สมานมณี ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายศุภชัย พวงพวา ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจารุวรรณ สุขรุ่ง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริภา ทองบริบูรณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุกานดา นุ่นปาน ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงศลิษา นิฒรรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิจุดา ศรีชุม ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิยดี มีขวัญ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวธนัญชนก เพชรสังข์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันท์สินี บุญเตโช ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายธนาดล ธานีรัตนาภิบาล ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัชวรรณ หนูพินิตย์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภกานต์ ชูชนะ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงสมชิตา เกื้อคลัง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจริดา จันทร์หนู ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววิภารัตน์ เทพมาก ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวปิยรินทร์ ชูนุ้ย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายรชต เพชรนาค ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ย่องอั้น ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิดา ทองมีเหลือ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวปรางชนก สังข์แสง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณธิชา บำรุงพานิช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพัชรีย์ ศรีสังข์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรุดา ชูเลื่อน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิภิมล ทองชิต ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธรรมรักษ์ อักโขสุวรรณ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรันธร จิตสุคนธ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวณัชชา รุยไกรรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศราลักษณ์ หมื่นเมือง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ มากดำ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัชชา อินทมะโน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพรพิมล ชูกลิ่น ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาทิตยา ช่วยสุข ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกมลวรรณ เทพขวัญ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ จิตงาม ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายธนพล สักจง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุดาวดี ยูงทอง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภูริสา นิตยเดชพัฒน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิลาวัณย์ ธรรมรังสี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์นิภา เกตุสว่างวงศ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชลดา ชูแสง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิโยรส พรมนุ่น ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกชพรรณ สุริยงค์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวมัสยา ตราชู ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรเพ็ญ ปานเพชร ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพัฒนนันท์ ภูพันนา ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญชิดา เกื้อดำ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายเฉลิมวุฒิ ชูพูล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวุฒิชัย ขาวชอุ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอิศราธร มากจงดี ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปนัดดา ชายจันทร์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปรนัย เพ็งหนู ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพิพิชธน ทิววัฒน์ปกรณ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวศิริพร เกื้อนุ้น ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวธันยพร นุ้ยแก้ว ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวชลธิชา ขาวชู ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายไกรวิชญ์ เนียมเจริญ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุชาดา คงดำ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชราพร วัฒนชัย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐนพิน เสนชู ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวณัฐนันท์ กลิ่นเขียว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัลยกร คงแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรินัน เอี่ยมสุข ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุณัฐชา เพ็ชรยาบาล ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายศาสตราวุธ เกื้อสง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวเบญจวรรณ ยาชะรัด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงชิดชนก ฉ้วนกลิ่น ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเนตรธาดา มุสิด ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา ชูอินทร์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรวิวรรณ แสงจันทร์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวศรัยฉัตร ช่วยแท่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัจฉรา ณ พัทลุง ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวชนิกานต์ วีระกิติกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรทิพา จันทร์สง่า ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิชุตา จันทร์ฝ้าย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชัยภัทร ชูทอง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอลิษา เหตุทอง ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายกลวัชร รามด้วง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ ดำจำนงค์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวศุภรัตนา เหตุทอง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปัณฑ์ธร แก้วดำ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
เด็กหญิงชไมพร เหมือนอ่วม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสวรรณ พูลเพิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพลอยไพลิน อินทรวงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรินภา ศรีบุญมี ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
เด็กชายปรเมศร์ สังข์แก้ว ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติพร อ่อนแก้ว ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนวัฒน์ ศรียวง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเกศินี สงทวี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวชนิตา ทองเจือ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายดนุเดช เพ็ชรคง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิยดา จันทร์เพ็ง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงวริศรา ทองดีเพ็ง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอนันต์ยศ ช่วยดิษฐ์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอังคณา ชูสุวรรณ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวศิรประภา พิศภักดิ์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวนุชนภา เฮงวัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอารียา วงษงาม ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายปัณณธร ขาวสังข์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชยพล ตะเภาหิรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทนา บูชายันต์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา ชุมทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณ์นุช สุวรรณอ่อน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายวิชยุตม์ วังช่วย ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายภคสิน ประจวบสุข ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธัญพิมล รอดปาน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายณคชานนท์ แก้วศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายกฤษฎา อมตเวทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงลีนา หมาดหมาน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง