กองทุน

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีพัทลุง มีบัญชีเงินหมุนเวียน เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ มีสมุดบัญชีของชมรม มีการจดบันทึกสมุดรายรับ-รายจ่าย ของชมรม มีการจัดจำหน่ายเสื้อของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีพัทลุง ซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการของชมรม รายได้หลักได้มาจากการจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในวันกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เเละกิจกรรมภายนอก รายได้จากการออกงานเเสดงต่างๆ ของสมาชิกในชมรม และนอกจากนี้ ยังได้รับเงินสนับสนุนจากส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคมต่างๆ

สมุดบัญชีของชมรมจำหน่ายเสื้อ TO BE NUMBER ONE ที่ออกแบบโดยคณะกรรมการของชมรม 


  


จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ทั้งหมด 44,341 ครั้ง