ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนสตรีพัทลุง

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนสตรีพัทลุง มีรากฐานมาจากโรงเรียนประชาบาล คือ โรงเรียนโสภณพัทลุงกุลจัดตั้งชั้นมัธยมปีละชั้น จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมี นายจรัล ดิสรา ครูใหญ่ฝ่ายประชาบาลเป็นผู้ดูแล และได้เรียนรวมกันเรื่อยมาจนกระทั่งปี พ.ศ. 2471 กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งนางสาวปริก เด่นดาวเสือ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

การสร้างอาคาร และสถานที่ตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2482 กระทรวงศึกษาธิการได้ให้งบประมาณก่อสร้างอาคารโรงเรียนสตรีพัทลุงหลังแรก สมัยขุนวิจารณ์จรรยา เป็นศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง งบประมาณก่อสร้าง 6,000 บาท ลักษณะอาคารเป็นอาคารไม้สองชั้นไม้ทาสีจำนวน 12 ห้องเรียน นักเรียนในระดับมัธยมจึงได้ย้ายมาอยู่ ณ สถานที่แห่งใหม่ คือสถานที่ในปัจจุบันเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2482 มีนักเรียนหญิงทั้งหมด 70 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 ห้องเรียน (ในปัจจุบันอาคาร 1 หมดสภาพการใช้งานและได้รื้อถอน แล้วเมื่อ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2529)

โรงเรียนสตรีพัทลุงได้เจริญขึ้นเป็นลำดับจนถึง พ.ศ. 2502 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน 120,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 และต่อเติมอีก 4 ห้องเรียน ทาสีเสร็จเรียบร้อยเมื่อ พ.ศ. 2506 จำนวน 1 หลัง หลังจากนั้นโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร และอาคารประกอบการเพิ่มเติมอัตรากำลังครูและปริมาณนักเรียน นับตั้งแต่โรงเรียนสตรีพัทลุงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2477 เป็นต้นมา โรงเรียนได้เจริญเติบโตมาเป็นลำดับ ซึ่งในระยะแรกทางโรงเรียนรับเฉพาะนักเรียนหญิง ต่อมารับนักเรียนชายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2505 และเริ่มรับนักเรียนชายในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2528 จนถึงปัจจุบัน


ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สตรีพัทลุง

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Satri Phatthalung school

ที่อยู่ : 250 หมู่ที่ ถนน ราเมศวร์ ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000

โทรศัพท์ : 074-613023 โทรสาร : 074611633

อีเมล์ : sptschool@spt.ac.th

เว็บไซต์ : http://www.spt.ac.th

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา : 109 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 0.9 กม.

คติพจน์ของโรงเรียน : นต ปญญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

ปูชนียสถานสำคัญของโรงเรียน : ศาลาพระพุทธวรญาณมงคลประธานสตรีศรีปัญโญภาส

ปูชนียบุคคลสำคัญของโรงเรียน : อนุสาวรีย์พระยาโสภณพัทลุงกุล (สว่าง ณ พัทลุง)

สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน ขาว

น้ำเงิน ความเป็นนักรบ นักสู้ มีจิตใจเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ เสียสละ
ขาว ความสะอาด บริสุทธิ์ มีจิตใจถึงพร้อมด้วยคุณธรรม

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน : รัศมีสีทอง หมายถึงแสงสว่างแห่งปัญญาและคุณงามความดี
                                           
ช่อและดอกตะแบก ตะแบกเป็นไม้มงคลนามที่มีความมั่นคง และแข็งแรง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นตะแบก

คำขวัญ : สามัคคี มีวินัย ใจรักเรียน เพียรทำดี

อัตลักษณ์ : บุคลิกดี มีเสน่ห์แบบไทย

เอกลักษณ์ : เป็นเลิศทางภาษา


จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ทั้งหมด 576,440 ครั้ง