องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE


ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONEพระปณิธาณองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE

" การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดจากสังคมไทย ไม่สามารถดำเนินงานให้สำเร็จได้ด้วยการทำงานขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง

แต่ทุกองค์กร ทุกฝ่ายต้องช่วยกันและการรวมตัวกันของผู้ที่มีความตั้งใจที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

จะทำให้เกิดพลังในการร่วมกันป้องกันปัยหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง "

--------- พระราชดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ---------

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ทั้งหมด 39,142 ครั้ง