รายชื่อสมาชิก (ปี พ.ศ. 2559)

ชื่อ-สกุล ที่อยู่
นางสาวอภิญญา สิงห์กาศ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นายธภัทร มณีรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูษณ ชูช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายประเสริฐศักดิ์ จันสุกสี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพนิดา รอดวงค์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญชนก ใจใหญ่ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดารัตน์ รามปาน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวรมัณยา ชูจันทร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐมน หนูเอียด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเสฎฐวุฒิ จุลรอด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชูมาก ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวหนึ่งฤดี เอื้อบำรุงเกียรติ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรักษ์ตะวัน ช่วยดำ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวปิ่นปินัทธ์ บัวยฤทธิ์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวอารยา ขุนเจริญ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายกันต์ชัย จุลรอด ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญมณี เกื้อคลัง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรานุช บัญชาพัฒนศักดา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เด็กหญิงกวิสรา จินดารัตน์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ กลับสกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตติพงษ์ เหล็งหนูดำ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายคัมภีร์ ขำแก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณติกา จายุพันธ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐณิชา อินพล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิศา สุวรรณเดชา ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายอภิสิทธิ์ เกลาฉีด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงชญากานต์ ปล้องใหม่ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจรวยพร แพนสมบัติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภัฏิยา คงวุ่น ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิตตานันท์ สงสม ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิโรรัตน์ นิ่มละมุล ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายพิชัยยุทธ เมฆอรุณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัชชา ธรรมบำรุง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล เดชช่วย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายสิรภพ แสงทอง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐฐิกุล คงแป้น ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐพงค์ เสนรุย ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัชยา ทองสม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวบุญชลิดา เอียดดำ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายขวัญกล้า แดงสอาด ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิธร เต็มแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา เกื้อเพชรแก้ว ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายกิตตินันท์ ขวัญรอด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชมพูนุท ช่วยยก ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวหทัยชนก จินดาพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชาคริส สัจบุตร ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริพร แก้วขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริมา ช่วยรัตน์ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐณิชา หนูหนุด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายธราธิป หมื่นเทพ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพรสุดา คงช่วย ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์เรือง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเสฏฐธิดา พูนชุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายติณนภพ พรหมมณี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุญยานุช เขียดนุ้ย ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวหนึ่งฤดี วงศ์ทองบาง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนริศรา สีบพลาย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัญมณี ดำจ่า ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวปาจรีย์ แจ้งวุฒิ ต.*คลองใหญ่ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงคีตกานต์ สุวรรณมณี ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเกียรติพล มนตรี ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายปุญญพัฒน์ สังเมียน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐศิยา อับดุลกะเดช ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงหัชชพร ดำลม ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุษยมาส ปานทน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรินยุพา วงศ์ภักดี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนนท์ปวิธ พรมนุ่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิพริม แป้นย้อย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจีรภา ศรีหาบัณฑิต ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธีรเดช ขุนนาพุ่ม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุดารัตน์ เพ็งเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกันต์นรากร หลงขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา อมตเวทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก สุวรรณมณี ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุณิสา กลายเจริญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวบุญญิสา สุริยัน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายวชิรพันธ์ ขาวสุด ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายไกรวิชญ์ เนียมเจริญ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายนันทิภาคย์ ตัวตน ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววนิดา พราหมพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ สุขสมบูรณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวริศรา เพชรรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิสรา ศรีชูทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายไชยกฤต เสนสิง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิยาภรณ์ ทิพย์ทอง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนพนธ์ ทองไชย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายก้องเกียรติ เกลี้ยงแก้ว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มณีรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก สว่างรัตน์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายอริยพงษ์ ช่วยพิชัยเกษม ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรัณย์พร ชนะสิทธิ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวอุษา เกตุระหงษ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปภาวรินท์ หนูผุด ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงปิยะวดี รัตนวิเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปัฐวีกร เทพหนู ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิยรินทร์ ชูนุ้ย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายจิรายุ แก้วรุ่ง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภราดร เกื้ออาสา ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา หนูแป้น ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงรุจรดา สุวรรณเกตุ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัทมวรรณ ช่วยเนียม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาธิยา ดำนก ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวพัทธ์ธีรา ทองพลัด ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายชนันท์ชัย จงไกลจักร ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายอภิชา แสงสมบูรณ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภราดร ทองเอม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิ่นอนงค์ ดวงจันทร์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญชนก สุวรรณประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ ส่องสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปรัตถกร เจยาคม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก อินทร์ใหม่ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสุชญา ปล้องพันธุ์ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรวรรณ จันทร์กลับ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณ์ชญา เนียมแกล้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวรัตม์ รัศมีนพเศวต ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา สุขมิ่ง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพงศ์ทรรศ สังข์ผุด ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี สามสี ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาววรัมพร โพธิ์ศรีทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนภัสวรรณ บัวเนียม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรลภัส เพชรคง ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายณัฐพล หมื่นหนู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริษา กาฬกาญจน์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชราภรณ์ หนูขาว ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนกร สมฤทธิ์รินทร์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเอกกวี จิระรัตนวรรณะ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปริพัฒน์ คงแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิตติยา สุกหอม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอวภาส์ เกื้อเกตุ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรวรรณ ภักดีสังข์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิดา ทองมีเหลือ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวฐิติรัตน์ ชนะ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณัจฉรา เลิศเดชานนท์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ นิ่มดำ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวพิรญาณ์ ขุนนวล ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายสหวรรษ ทองเอม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตนาวดี สงสม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา เพชรสังข์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัชนันภัส เสนอินทร์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายวิวรรธน์ สุขแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกัลปนา บัวศรี ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายศตวรรษ สังข์แก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรุตา บุญโรจน์พงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปรารถนา สุวรรณเรืองศรี ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายธนกร แสงสมบูรณ์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสิทธิโชค เกตุราช ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิรีลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกษิดิศ ณ พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนฤภร สุวรรณ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวนัฐธิกา ย่องเส้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชญานิศ พรหมเมฆ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาววิไลพร สังวาลย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชไมพร หนูนุ่น ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสิทธิศักดิ์ เมืองหนู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริวรรณ ฉางทอง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิภาวดี แก้วสุข ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงกชมน ชูเพ็ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ เรืองศรี ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรียานุช ศรีสะอาด ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวบุญชิตา ด้วงคง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปณิดา ช่วยเนื่อง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายธนากร แก้วยวน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภารดี จีนชาวนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเอกวัฒน์ ไข่แก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธัญญา หนูนุ่ม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเรืองวุฒิ ช่วยยก ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุตาภัทร บุญชู ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายรัชชานนท์ หนูแก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจรรญารัตน์ ช่วยวงศ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศักดิ์สุนาท สุทธิชน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญญาภา แก้วชัย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพงศ์ภัค เจริญรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเมษารักษ์ ส่งศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิชญา ฤทธิ์เลื่อน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุธัญญา จันรอดภัย ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญลักษรณ์ จอกเกื้อ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวุฒิชัย นาครอด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณษา ด้วงอุบล ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจันทิมา ปราบหนุน ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกล้า ไชยตรี ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริวิมล แก้วพูล ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปาณรวัฐ หนูชู ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกันตพงศ์ อินทองแก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกุลธิดา ดำสุด ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวพรไพลิน ปิ่นทองพันธ์ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวใบเงิน สถิตย์ละมุ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงยุพารัตน์ คงแข็ง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเนวิตา จันทร์ดำ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววิไลลักษณ์ ทรัพย์เศวตพล ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรวดี ชุ่มโชติ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายไพวสุ ด้วงแก้ว ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรทิพา จันทร์สง่า ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทวรรณ เสือแก้ว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณนุช แก้วมาก ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงพันร์ณษา ผ่องศรี ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเวธกา อัครวิบูลย์ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกมลธิชา จันทร์เอียด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสวรรยา อภิชาโว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรญา ทับชุม ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภิรุจี ขาวเผือก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวแพรพลอย ทองสา ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนริศรา นาควิโรจน์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสมิตา เสนาทิพย์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายชยุตพงศ์ ขวัญสุด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศิริลักษณ์ พุดซอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฬารัตน์ สำแดง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงภารดี นวลมี ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ ปริยชาติตระกูล ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายธนากร ช่วยเมือง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราภา รามจันทร์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงดาราธิป มุขตา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวงศกร ณ พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิระประภา ด้วงฉีด ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิพย์อรบุษย์ ทิพย์สุขุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตนา ภาครัตน์ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวพิรญาณ์ เขียวเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดาราวรรณ เรืองรักษ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฤทัยทิพย์ บุตรจริยะ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกฤตา แซ่จิ้ว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลชา อำภามณี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภานุวัฒน์ โอทอง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุติพร นุ่นเกลี้ยง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววัลลภา นุ่มนิ่ม ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิโรชา วุ่นน้อย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายปฏิพล รามจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิรชา บุญพามา ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอริสรา เชียงทอง ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
นายมนัสวี ประสาน ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวประภาพรรณ จิตชาญวิชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณฐกานต์ บุญเรืองขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชมพูนุช ชุมทอง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาตาวี คงใหม่ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสวรรยา หนูยก ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายภัทรชัย เพชรสิงห์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงตรีรัตน์ ไชยรักษ์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา จันทร์ดำ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววชิราภรณ์ ขาวสุด ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวรรณ ล่องแป้น ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ย่อเซ่ง ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
เด็กหญิงปานเลขา ทองปาน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนากร เกื้อทอง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ทองหยู ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกัญชนก นิ่มดำ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงชญานิษฐ์ สุดเรือง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอาภากร ด้วงเหมือน ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอวัศยา แสงจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอนันยช จันทรโชติ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปารมี บัวสองสี ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภคภา เดชสง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกรียงไกร ธรรมพิทักษ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวญาณิศา ขุนนุ้ย ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณิชกานต์ พรหมแก้ว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัณฑิตา ตัวตน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ เชิดรัมย์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายทศพร อุ่นเสียม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสมชาย แป้นชุม ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวทัตติยา คงบุญทอง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสุรพิชญ์ อรุณรัตน์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายศิวกร เทพารักษ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชัญญานุช สังข์ศิริ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา อินทนะนก ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวนัสนันท์ จันทวดี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกิติมา เหมือนเนียม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุรุษวิชญ์ มิตรเปรียญ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญชิสา รุ่นหัน ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายชยพล ตะเภาหิรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา ปล้องพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพลากร ชูช่วย ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงโสมภัทร รัตน์ทอง ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอมรรัตน์ เรืองศรี ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงชมพูนุท ขาวนุ้ย ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัจมีย์ ขำนุรักษ์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายรุจดนัย ปราบปัญจะ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัญฐิฌา สุขสวัสดิ์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิภาวรรณ อิสโน ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายปิติภูมิ ชูสังข์เพชร ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฑิมพิกา เผือกสม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายณภัทร ขวัญนาค ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชนายุทธ หนูแก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทักษพร ทองศรีไหม ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายไตรภพ แก้วมณี ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัททิยา ดำช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ ทรงแก้ว ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยวรรณ สมหวัง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัจฉรา พวงพวา ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสรวิศ ขำแนวนาค ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤติพงษ์ หนูเกื้อ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวคะนึงนุช แย้มช่วย ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิพย์สุดา ฤทธิรัตน์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชรา มูสิกรักษ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวฐิติพร ทองผ่อง ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายนาธาร ชุมคช ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายจิรกิตติ์ หนูสิงห์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายณรงค์กร บัวบาน ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายกิตติศักดิ์ แป้นน้อย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายรักษิต นุ่มดี ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสรา บัวขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์มาดา บุญเเสง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา หนูฤทธิ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายระพีพัชร หนูเพชร ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวเกษรินทร์ เหลือจันทร์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวจิรวดี บุญสง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวบิวปิญา มิตรพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิธร จงรัตน์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยพร แก้วประทุม ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวศิริขวัญ ชูคำ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพงศ์ภัค ดาศรี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสรารัตน์ ช่วยนุ้ย ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนฤมล แดงนวล ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาภัสรา ทองหนู ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณิชพน นพคุณ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายนนทวัช อินทรงค์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายคณิติน นวลปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอินทิพร มณีชาตรี ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวรินทร์ ถึงมุสิก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัติกาล เสาดำ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายสุริยา ก่อแก้ว ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายปรมินทร์ ชิดไชย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี พลายเจริญ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชลสิทธิ์ ทองศิริ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธาราทิพย์ เรืองช่วย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกมล ปานโต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปภาวี ข้องจิตร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศิวกร สุวรรณภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรณัฏฐ์ เต็มราม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวหทัยรัตน์ อินใหม ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาณัฐ ทองบุราณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอดิศักดิ์ เอียดพัลวัล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนภัสสร พุทธโกษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวชิรวิทย์ บุญยก ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายศักรินทร์ ปานเพ็ง ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงธันยพร ช่วยเทศ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา สังข์กูล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมรรัตน์ ชำนาญ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงลักษิกา ติเสส ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายอัจฉริยะ ด้วงสง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริณดา ศรีเงิน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายยงยุทธ มุขตา ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติกร อินแจ้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณนภา คงชะนะ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นางสาวณัฐพร สงสัย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐกฤตา วงศ์กระพันธุ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชฎากาญจน์ อ่อนทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนกานต์ คงคานนท์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดา ปล้องไหม่ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเจษฎา หนูมา ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายปฐมพร เส้งสุ้น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนภรณ์ แก้วด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤษณี อินทรวงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโศภิตา ไหมชู ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาววนิดา สิงหพล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงยวิษฐา ชูนวล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทัศนีย์ เกื้อเส้ง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายปรเมษฐ์ สำราญดี ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฟารีดา เกื้อคลัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภานุวัฒน์ ธาตุวิสัย ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิชญาพัชร์ ยิ้มสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบัวขวัญ คะภะสุวรรณ์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุภาวรรณ ช่วยบำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสสิพรรรณ ปล้องใหม่ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจตุพล วิบูลย์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐภัทร สุนทรชวัด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายตะวัน นุ้ยคง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรรัมภา รอดมณี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเยาวลักษณ์ จันหนูฤทธิ์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวชิรพงษ์ ทองบัวแก้ว ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงฉมาบดี ฤทธิ์เลื่อน ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุขิตา เขตอนันต์สกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดรัลพร ศรีนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอารียา ชุมประมาณ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวนันทิกา เอียดสกุล ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอรวรรณ หรีมหนก ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรดา ชูทอง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุภาพร โชติทอง ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
เด็กหญิงนลินทิพย์ พงษ์ธนานิกร ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชญา อินนุพัฒน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฬาลักษณ์ นุ่นสงค์ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงฤทัยทิพย์ ทิพย์สังข์ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวกัลยาณี ถาวรานุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณรงค์ พุทธชู ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชนีกร ดำสง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายเพทาย บุญคงแก้ว ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนารีรัตน์ ขาวเผือก ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงบัวบูชา พรหมอักษร ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิโรรัตน์ อุ้ยสวัสดิ์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรนิษฐา สุวรรณตานนท์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจินดานะ เหมรินี ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายอภิรักษ์ เชาว์สุโข ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายปวิธ เที่ยงแท้ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุดารัตน์ สมบัติมาก ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายธนวินท์ จิตรเสนา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจาฏุพัจน์ เกิดฉิม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสราวุฒิ ปานเพชร ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายเกริกเกียรติ ตั้งเตี้ย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกุลธิดา บัวจุด ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัทนียา รัตนขวัญ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฉัตรวนา พุทธโชติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริยากร ทองมาก ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิลาวัณย์ ธรรมรังสี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนพร ปานทองแก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชินกฤต การะเกตุ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
เด็กหญิงนันทวดี ขุนนุ้ย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัญชนา คชศักดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญญารัตน์ คงทุง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวจณิสตา สังข์แสตมป์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายรัตนศาล ราชเมืองขวาง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวรชัย บุญญานุวัตร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรวรรณ ทองเส้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทริกา มะลิวงศ์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งตะวัน แก้วธรรม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายเอก มาชู ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูริทัต ขุนทิพย์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยวัชร์ ถนอมแจ่ม ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายธัญเทพ สุขสา ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณิษา อุปถัมภ์ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กชายอนุชา สันอีด ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกมลวรรณ นิจนารถ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลจิรา นุ่นสง ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวกิตติมา ทองทรัพย์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิภาดา บุญชูสิน ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิดา ชูด้วง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาววัลย์ลิกา ทองดำ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายพศวีร์ รัตนโกศัย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตนาวดี รักเกิด ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวน้ำทิพย์ เศรษฐมาน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิมนารา เทพชุม ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณภา โอชู ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวชลธิชา ขาวชู ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสกนธ์ แก้วอุบล ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปรีดาวรรณ อนันตริยกุล ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปิยวัฒน์ แทนด้วง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปาริชาต หนูสิงห์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรุตา ทองช่วย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะดา รานวล ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายปุญญาพัฒน์ เพ็ชรจำรัส ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายอภิวัฒน์ ราชรักษ์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสุชารัตน์ กล่อมเกลี้ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ ยกบัตร ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงสมิตา เข็มทอง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐรดี ฤทธิวงศ์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐวุฒิ สัตรัตน์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธมลวรรณ บุญอุดร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายคชาชีพ ธราขวัญนุ้ย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจารุวรรณ ฤทธิ์รุตม์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะธิดา เทพไพฑูรย์ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุณัฐชา เพ็ชรยาบาล ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุลภัทร ชูปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจันทิมา เวโล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวันรัตน์ มั่นคง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวศินี เพชรรักษ์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ไข่มุสิก ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชา ย้อยช่วง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิษฐา ชนะสิทธิ์ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายธณวัฒน์ หนูเพชร ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวเบญจวรรณ เหมือนสังข์ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรวรรณ พุฒจอก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธิญาดา ด้วงเอียด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชิโนรส เกื้อคลัง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุทิสสา ชูชื่น ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ วัจนเทพินทร์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายรัชตภาคย์ พูลทอง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายปิยวัฒน์ ทองบุรี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลรัตน์ หนูแจ่ม ต.อ่างทอง* อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรรวี นวลเกลี้ยง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงดาราณี ทองไสย ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา อักษรพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศลิษา นิฒรรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอริสา แสงอ่อน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอริศรา ชาตุวิสัย ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายดรัณภพ บุญรุ่ง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจักรพัชร์ เผือกบำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิกา คงเทพ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพัชรดนัย ใหม่อ่อน ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวขวัญฤดี มีชู ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา กราปัญจะ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนลพรรณ ธรรมพิพัฒน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวชิระ เกื้อเส้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายประกิต เกิดแก้ว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนุชรี เรืองฤทธิ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ ศรีสวัสดิ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภิราพร ทองรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมุกดารัตน์ สุวรรณรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะธิดา นวลมี ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายศิวกร น้อยหรำ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญญาพา หนูทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชุติมณฑน์ ปล้องใหม่ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนงค์นาถ นิลศรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุณยาพร สีดีที่สุด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายสรวิศ บัวคลี่ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชิดชนก แก้วเมฆ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวชญานิศ ยี่โชติช่วง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายวสวัตติ์ คุมภัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรพินธุ์ กัมพละไพฑูรย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนวกร คงช่วย ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายบำรุงศักดิ์ พรหมมา ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภวิษย์พร วิศิษฐพานิช ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภรัตน์ เสียงเพราะ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณิชากร จิตรเอียด ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชยามร มาเอียด ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เด็กหญิงเหมวรรณ ช่วยสม ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
นายณัฐพล บัวดำ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพงศ์ เศวตกรด ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายณัฐนัน ชูแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิสรา เกตุชู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ แสงดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธงไชย จริงจิต ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสกุลเพชร เพชรสุข ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวอุบลวรรณ ศรีชุมพวง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุดารัตน์ ขาวสังข์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรรณิกา เนียมวงศ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชรพร บัวตูม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกศมณี บุญเขตต์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอิสรียา สิงห์เนี่ยว ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายณัฐกิตติ์ อ่อนเกลี้ยง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายติณณ์ วิจิตรพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกทิพย์ รัตนชุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอภิรักษ์ ช่วยเนียม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอนุชัย จันทร์แก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจอมใจ พลด้วง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนงลักษณ์ จิตรักษ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรวิวรรณ แสงจันทร์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวธัญพิชชา หมวกสังข์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรษา คชภักดี ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายศุภสัณห์ แสงดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนรภัทร ต๊ะพันธ์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวพุธิตา สิทธิชัย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวทรรศนพร ไพบูลย์ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายนนทพัทธ์ คงขำ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิตา ดำจิ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายสิริกร ถาวรวงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรวดี บุญโรจน์พงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์ผกามาศ ทองเล็ก ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลิสรา คงแข็ง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐฐาพร แก้วขุนทอง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปณชัย ทองดี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรดา ดิสโร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรนิชา นวลจันทร์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวดาญาน่า บินดิน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุจิรา หนูหนุด ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายนราวิชญ์ เพชรสุทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิชญาพร นิ่มดวง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายอังศุธร ทองมาก ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวเมย์วดี เร็มม์ลิงเงอร์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมธุรดา เชาว์เฉลิมพงศ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
นางสาวธัญญาเรศ ชูหอย ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงประกายพัชร์ ดำชุม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ด้วงนิล ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจินดาภรณ์ คงสม ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธีร์วรา คงเอียง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปนัดดา นาคะวิโรจน์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวัตร สุขหอม ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวธนัญตา คําเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลทิพย์ ทองอนันท์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิภา อินสุวรรณ์ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวปิ่นมนัส ชูเอียด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา เรืองติก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงตัสนีม เกื้อหมาด ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติรัตน์ หลีวิจิตร ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวรากร จันนวน ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์ชนกนาถ ศิริมโณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชราภา แก้วขาว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสิริลักษณ์ ฟักช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสุวิจักษณ์ หนูชูชาติ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอุสาวดี สุขสวัสดิ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวอังคณา ชูสุวรรณ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญฐิกา ช่วยนวล ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงเวธกา บุญหนู ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริวรรณ แซ่ซี ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิรประภา พิศภักดิ์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิญญา รักจัน ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริญญารัตน์ สุวรรณรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชรีภรณ์ เดชชู ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงกิตติวดี สงทิพย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศิริพงศ์ ทวีโชติ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกวี สมัครพงค์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายอัษฎาวุธ หนูชู ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณิชาภัทร วรรณจิตร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกานต์ธิดา คงนก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชญานิศ วงศ์ภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญพิมล รอดปาน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวบุษยาลักษณ์ แก้วสม ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัตนา ศรีลาย ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธีรพัฒน์ ฉิมรักษ์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเนติพงศ์ สงทวี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายรุจิโรจน์ เผ่าชู ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพงศภัก อินฤดี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวดี พลายแสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุดมลักษณ์ เหลือเทพ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวถิรวรรณ เนียรนาท ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายปวริศร์ อาภรณ์วรางค์กูร ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวจันทราทิพย์ หนูทอง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุวนีย์ ชูสอน ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายชัชชัย ธิตระ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนัทธิกา พลวัฒน์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวสุณิสา เขียวเล่ง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสุรเชษฐ์ แสงศูนย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนดล คงไข่ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายชัยวัฒน์ จีนเยี้ยน ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจีรภัทร ยั่งยืน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา วิจิตรโสภา ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เด็กหญิงภวพร บุญปลอด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอริสา ไกรทอง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐจิตรา แก้วสม ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณ์สุดา ไชยสุริน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภาวดี ขาวขำ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายจารุเดช แก้วบุญส่ง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปียาทิพย์ไพลิน ปานเจี้ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุประวีณ์ บัวเนียม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายแดนภูมิ ภูมี ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชตะมณี คงจุ้ย ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุธิตา แกล้วทนงค์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนดล ดำสนิท ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัชพร ฤาชา ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรอนงค์ พรหมแก้ว ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาลิตตา แก้วคง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวเกศินี หลเมฆ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงฐิติวรดา วงศ์ชู ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทิพปพา ทองบุตร ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภัทรเดช รักชาติ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสสร จันทร์เมธา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภาณุพงษ์ เอียดเฉลิม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชมพูนิกข์ ทองคำ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทิชา คงมาก ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาววรรณทนี ขุนรัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเมทินี ชูทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ นิลมาก ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา ชุมประเสริฐ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิวรักษ์ มากชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงลีลาวดี สืบสาย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจีรณัทย์ รัตนพงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงคีตภัทร นาควิโรจน์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายธีรวัสส์ อินมณเฑียร ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศุทธิวรรณ ชูวิวัฒน์รัตนกุล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีสวัสดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูริณัฐ รัตนพันธ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพลอยไพลิน อินทรวงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัตนาภรณ์ ย่องซี้ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ธานีรัตน์ ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวธัญญลักษณ์ เพ็งบูรณ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอภิชญา เพชรไตรภพ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายธนกร อ่อนอินทร์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายศรยุทธ ทองคำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกันธาพงศ์ เรืองหิรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเมธีธัส นมรักษ์ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงณยฎา รักชุม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเมธาวี พลชนะ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธันรวี สาคะโร ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายศุภเลิศ กิ้มเส้ง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา สงสังข์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงรวีวรรณ ปานเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสัชฌุกร พุ่มคง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกฤติพงศ์ โรจนแพทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกฤษกร รักพวก ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอมรินทร์ สหัสสพาศน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญจิรา แซ่ลิ่ม ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชนีกร สุวรรณจำรูญ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวัช เพชรกาศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจันทิมา สุดหวาน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภักษร มากมา ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐนรินทร์ รัตนสุภา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายฐิติศักดิ์ บุญประเสริฐ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกิตติมา สาระนันท์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริวรรณ ชูอินทร์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภานุกร แก้วชูจิตร์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววริศรา เกื้อคลัง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปรางชนก สังข์แสง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชินกฤต จำนงค์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายชัยวัฒน์ ชูทอง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายกฤษณพงศ์ เจริญศรี ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงพนิตา รัตนานุกูล ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณิชาภัทร นุ่นด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเอกมงคล พุทธชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายคณนาถ เหมือนขาว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติกานต์ ฐานะพันธ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชลดา ชูแสง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกมลวรรณ ถัดด้วง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวรัตนากร นิทา ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันญกานต์ สิขิวัฒน์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสนธยา เขียวแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายอภิบาล ทองหยู ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวจิราภรณ์ ช่วยแก่นจันทร์ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิลักขณา แก้วทอง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปรีดา เสือดำ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรตา จันทภาโส ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายปรเมษฐ์ สังยวน ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ ไชยวงศ์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวรตะวัน ราชเมืองขวาง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกิตตินันท์ สมัครพงค์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิตารีย์ หนูคง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวเรวดี หละเทียม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายธรากร คงคานนท์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวนิตินัดดา โชติไพรัตน์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงร้อยระวี อรุณรัตน์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุภัคสร ศิริสวัสดิ์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวธนวรรณ โนรี ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
เด็กหญิงธันย์ชนก นวลดุก ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวมัญชุพร รอดมณี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรุณรัตน์ กล้าคง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวฐิตาภา หนูแสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ เกิดแก้ว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัคนันท์ เพชรทองเกลี้ยง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนกร เอียดคง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาฑิตตยา เกื้อหล่อ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายศุภชัย ช่วยสีนวล ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาทิตยา อินนุรักษ์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติสัณห์ วงศ์ประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ นวลละออง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกรณัฐ อุ่นเสียม ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวปริยากร กองเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัฎติยา แสงทอง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริพร จันนก ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายไกรสร หนูพันธ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวสุประภาวี คำจีด ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยพร หวานหนู ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอิศริยา แก้วลอย ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวลีลาวดี ขอนกลาย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศราลักษณ์ หมื่นเมือง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เด็กชายพงศธร ซุ่นเลี่ยง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูรินทร์ สุกทอง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมลนาฏ ชมเชย ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกฤษณา สุขทอง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุภาภรณ์ สุดขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาลักษณ์ ทองมา ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายอานนท์ มีเเสง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนรินทร รัตนวิเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิตติมา คงสม ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนวพรรษ นวลจำรัส ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนัชชา อินทร์ไหม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี พูลทอง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพนาวดี จันมาก ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารารัตน์ นะหนู ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธนัญญา ขุนฤทธิ์มนตรี ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงเปรมยุดา กาญจนณรงค์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายราเชนทร์ อภิบาลบำรุง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายสิทธิโชค ไข่รอด ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววนิดา ชูปลอด ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายกษิดิ์เดช เทพทอง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุษกร แย้มรัตน์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุดาวดี ยูงทอง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ย่องอั้น ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชัชพิสิทธิ์ โสไกร ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายอัครวิทย์ พรรณสุข ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามาศ รัตนพิบูลย์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกาญจนา ไชยด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอทิตา สุนทโรวิทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัญชุสา ชัยฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณภัสษา ขวัญแก้ว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอาภัสรา เข็มทอง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรจิรา คงแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐมน กลายเจริญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัชญา บุษบงศ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงพาณินี ชูหนู ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจุมพล งามแท้ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญานิกา ตุ้นดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธิติสุดา เทพหนู ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรกมล มุสิกะวงศ์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพงศ์ จงศิริ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายรัชพงษ์ หนูแก้ว ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชุติมล บุญเกิด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวญาณิศา ชมเชย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิรินทร์นาถ แสงนรินทร์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพชรลดา แก้วชูทอง ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายธนพล สักจง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชนัญชิดา ปล้องไหม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสานันธินี นาคะวิโรจน์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภาวินี หนูสังข์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชฎา สุดแป้น ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเกวลี ทองชั่ง ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภลักษณ์ คงแดง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสวรรณ สุวรรณฤกษ์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายต้องการ ภูษณาภรณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงแพรวสุภา ราชสงค์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอัครเดช บุตรทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนะพัฒน์ มัธยม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายศุภณัฐ ศรีเมือง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายป้องนิเวศ รัตนอุบล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตติชัย ก้งซ้าย ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสิริรัตน์ พุ่มพูน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสวรรณ พูลเพิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชราภรณ์ รักนิ่ม ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวทิพวรรณ หนูแมว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรพิมล ชูกลิ่น ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจรัตน์ คงผอม ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาววิภาวี ศิวนันท์สกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจรกฤตย์ สุวรรณลิขิต ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววายุริญ สงไข ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวชนัญญา จงจิตร ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายศุภกฤต เกื้อเส้ง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุมาพร ยอดชุมสุวรรณ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาทิตยา ช่วยสุข ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายธนาวัฒน์ ขาวหวาน ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชัยวิชิต สมสงค์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรียาภรณ์ โรจนกาญจน์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนกานต์ ปั้นแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวดี ชายเกลี้ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจีรพร ขุนเพชร์ ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิตินันท์ จันทร์ทิน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐธิดา ภูมิพะนา ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
เด็กชายชาญวิทย์ เกตุสุวรรณ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนมินท์ จิตรเสนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ มากดำ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศุภาพิชญ์ รัตนพิบูรณ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกรณ์ดนัย ทิพย์จำนงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสมิทธิ์ หอมขาว ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
นางสาวณัฐนันท์ กลิ่นเขียว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอนันด้า ปุ้งหลู ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกพร ชูทอง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤติพงษ์ ฤกษสโมสร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วุฒิวงศ์ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายสรวิศ เพชรสุทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวแกมมณี วรรณะ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจุทามาศ ทองนวล ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชัญญานุช มังสังข์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวบุญญรักษ์ บุญคงแก้ว ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐริกา ทองรักษ์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยะธิดา ทองเอม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤตยานี สังข์หนู ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายยิ่งรัก ปานยิ่ง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัณฑิรา ชายเกตุ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธีรภัทร์ อ้นดำ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวัทนพร สันหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปพัฒน์ ส่งศรี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกันต์ฤทัย ไชยรักษ์ ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
นางสาวณัฐรส เพ็ญสวัสดิ์ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กชายปริยวัฒน์ หนูแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี มากสุก ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายธนภัทร อินสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเยาวลักษณ์ อินทร์ชุมนุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพนธ์ งามประดิษฐ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศิวะดล หนูเอียด ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริภิรมณ์ ช่วยเทศ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายนันทวัฒน์ จันทร์ช่วย ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงชญานิษฐ์ รามหนู ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายนิติธร พะคะม่า ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชยพล นิลทะรัตน์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกานต์พิชชา แวงวรรณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววชิราภรณ์ ไข่ช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสิบทิศ กลิ่นภักดี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิดาภา คันธมาทน์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกนกพร เลิศแล้ว ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกศกนก ชนะเมือง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปวัฒน์วงศ์ อรุณรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงหทยดล ขวัญมิ่ง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤตชาติ อุทัยรังษี ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายชาคริต หล่าบั้งไฟ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวอภิสรา ชูปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพงศกร ขุนคต ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรรณ นุ่นด้วง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศศิกานต์ สีนองช่อ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวผกากานต์ เกื้อสุวรรณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญลักษณ์ ชอบงาม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจิรายุ หวานศรี ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายสุรสิทธิ์ อินทร์แสง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงบงกชกร เอียดนิม ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสุภัทรดิช ทรงกลด ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายเตชินท์ มีไข่ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวเธียรวธู นิลแก้ว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวาสนา ชายเกตุ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ เศรษฐสุข ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐฤทัย เพ็งทิพย์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอรนุช ชื่นใจ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปาริฉัตร เพ็ชรกาศ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเรวดี บุญวิสูตร ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงนรินทร ทองนิ่มแก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริวิภา บุญแข ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปลายฟ้า สุประทุม ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
เด็กหญิงณิชารีย์ เรืองรักษ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอริสา มิเจือ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสสร ทรงศิริ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐดนัย ปานศิริ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญจนพร ยกฉวี ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
นายณัฐพงศ์ มากแก้ว ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ ศรีสะอาด ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัญญา ชูชมชื่น ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวกรกนก หนูช่วย ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงบุญรักษา ช่วยรอด ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวบุษยา ซุ่นเลี่ยง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายประกฤษฎิ์ สุดแป้น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชนาธิป ทองดียิ่ง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เด็กชายศุภกิจ ขวดปลอด ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวชลดา จันทร์หนู ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุทธิรักษ์ ทองดำ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวสโรชา สันอี ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรณิชา มุขช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารารัตน์ เพิ่มบุญ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุนิสา อินทร์ประดับ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายทศพร นวนมุสิด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนัฎฐิกานต์ ดำแป้น ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวนภัสราภรณ์ ทิพย์รักษ์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปทัตตา ทองหวาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิกานต์ ด้วงศิริ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤษณพงษ์ ปิยะพงษ์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนิษฐา สังข์มี ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายรพีพัฒ พรหมทอง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัสรีนา ผอมสวัสดิ์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงร้อยตะวัน ฉีดอิ่ม ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธนัชชา วงศ์สมานมณี ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายสุธน นิลทอง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปนัดดา ทองสม ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวลิลล่าณา วงทิตย์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวนันทิยา บุญรุ่ง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐสิทธิ์ ด้วงหวัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูธิป รุยไกรรัตน์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพชรา นิลวงค์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชราภรณ์ นวลนิรันดร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนฤมล หัสสะ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงนาฏพิมล ทองหมุน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริฑาขวัญ กองพรม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอภิชญา พิศพักตร์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสหเทพ ฉีดอิ่ม ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอาภัสรา สารวงค์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลวรา จันทร์มี ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอารัญญา เมืองชุม ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอังคณา ทองสม ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกฤษณะ พรหมสงฆ์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิจจารีย์ จันทร์คำ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัมรินทร์ เพชรทองขาว ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายจักเรศวร มากสง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรินภา ศรีบุญมี ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวชวัลลักษณ์ จันทคาธ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชรียา ถะกล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภชัจ เขียดนิล ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรียานุช คงผอม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ ขุนจร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตน์จิกาญจน์ ทองรัตน์ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงกัญฐิกา คงแสง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายปลายมนัส เพชรเกตุ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายก่อพงศ์ เรืองหิรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปฏิพันธ์ ไหมศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวศิวาพร บุญอุดร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวงศ์สุวัฒน์ พรหมมณี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธาทิพย์ สงคง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิวาทิพย์ รักชุม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชลธร กูลประสิทธิ์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวปวริศา อารีย์รักษ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาพรรณ สมเพ็ชร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปัทมาสน์ โสมณะ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงชลดา หนูเจริญ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนิธิมา ทองขุนดำ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยธิดา บุญรอด ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปุณณรัตน์ บุญมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ ชุมวิโรจน์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงกันย์วรา ศรีอ่อน ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายวรุตม์ นวลเมือง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพงศ์ จิระกุล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุภกานต์ ปลอดนุ้ย ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิพานัน แก้วรุ่งเรือง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายวีระพงษ์ รัตนโนภาศ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอารียา วงษงาม ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรอนงค์ ป้อฝั้น ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุธิดา เจริญสุข ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายนัฐพล วิทยารัฐ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ มาสวัสดิ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกิตติมา วุฒิวงศ์ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญชิดา อินทนิน ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายจตุรงค์ บำเพ็ญศรี ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมีนา อุ้ยตยะกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา จิตพิทักษ์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวฐิติมา ชูมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณติยากร สาคร ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงชิดชนก รักษ์ทอง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภานุวัฒน์ รักขาว ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณินดา เตียวอนันต์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทนัช คงเสาร์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรปรียา เส้งรอด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายจิรโชติ นุ้ยจันทร์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐพล ไหมศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาววิมลรัตน์ รัตนพงษ์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิศารัตน์ แสงทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายสิวะนะ หัสรังสี ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐจงจิตต์ โอกรณีย์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนทัต โชคมาก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอารีรัตน์ สุกหอม ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุนิสา ชูอินทร์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสรา มิตรกลิ่น ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนัธมล มณีรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอนุรักษ์ อินนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอัครพงษ์ ทองเรืองนิ่ม ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงแพรวพิมล ชูมาพิทักษ์ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายกณิกนันท์ แก้วด้วง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวเบญจวรรณ อนุสุวรรณ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทิพรัตน์ มาชู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณรัญญา แท่นรัตน์ ต.ลำปลาทิว อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
เด็กหญิงนพรัตน์ ธรรมรัตน์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายปัญญากร หนูคง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายจิตริน ชูไฝ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชรินทร์ ชุมช่วย ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลธรา บุญมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต มาละมัย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกศกนก สาวเกลียว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ มาเจริญ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนพล แซ่เฮง ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา ชูศรีเพชร ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายเศรษฐพงศ์ คลิ้งคล้ายกัน ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนัญญา ทานัง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์วิมล ไหมดี ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ มากศรี ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิตา ไชยด้วง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอัญชิสา จันทร์ผลึก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวันเฉลิม อิ่มสุวรรณ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจวลิน เลขาผล ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวชนัญชิดา ถิระรมย์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิตยาภรณ์ อินยอด ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภูมิศักดิ์ พุทธชู ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาววิไลลักษณ์ ป้อฝั้น ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรธิดา สงเกตุ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะฉัตร อ่อนจุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐชัย เดชพันธ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปวริศร์ มาแปะ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายฉัตรณรงค์ รามศรี ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภัทรกรณ์ ดำหนู ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวศศิธร ศรีนคร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ ฮวดไล่ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรภัสสร พิบูลย์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมลพรรณ รักษาพล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอมรเทพ บัวทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายเฉลิมเกียรติ เลื่อนแก้ว ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา โชคไพศาล ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปวีณ์ลดา ช่วยสงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธีรดา พุธสุข ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุวรรณี ขำยา ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชวพงศ์ เวชรังษีกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปณิธิ พัฒนพงศ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอิสรพงศ์ แก้วเรือง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายวิศณุ ไข่ช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวรตา ตั้งเตี้ย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิดา หนูเกลี้ยง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุษยมาส รัศมีสวัสดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐมล เทพสง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงลัฆวี คงสุวรรณ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนนทวัฒน์ หนูด้วง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐณิชา คมขำ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดลฤทัย จันทร์แก้วแร่ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนาพร วาสุเทพ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุจิรา พรมบุญแก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิวนาถ บัวเนียม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรุ่งอรุณ ชนะมาร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
นางสาวนิตย์นภา เพชรสังฆาต ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจีรารัตน์ เทพเกลี้ยง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจริยา เกตุนิ่ม ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายขุมทรัพย์ รัตนพันธ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนนทพัทธ์ มณีพันธ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายวงศธร ขวัญทอง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวนฤภร มานะทวี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเปมิกา โชติพันธ์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวชโลทร ฉินธนทรัพย์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิกานต์ มาแดง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเธียรชนะ ลายทิพย์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริวรรณ ช่วยดิษฐ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ขำคล้าย ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวอรนุช ด้วงรุ่ง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุทธานต์ บุษราภรณ์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนภัทร พูลสมบัติ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสิรวิชญ์ กาญจนโรจน์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนพร นวลแสง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริฉัตร หนููเรือง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิสรา บรรณประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพลกฤต กลิ่นเขียว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรัชยา วงค์สวัสดิ์โสต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรสุตา พงศ์วัฒนากร ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธมลวรรณ ยอดราช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอังคณา วรรณกาญจน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรชต เพชรนาค ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายปุญญพัฒน์ สมุหเสนีโต ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงขวัญธิดา คงมี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภาคภูมิ แก้วเกื้อ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวปริญญาวรรษ จันทร์เทพ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวดาริกา ชายเกตุ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวธมลวรรณ นวลพุฒ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพลวัฒน์ รักนุ้ย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนภัสวรรณ ชายเกตุ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณภสา เกิดฉิม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราพร บัวเนียม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดวงตะวัน ชูอุบล ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงเขมอัปสร ขวัญศรี ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายวชิรวิทย์ นวลขวัญ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเพชรศิริ ศรีพัดช่วย ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริยากร มานะวี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภคพงศ์ ทองศรีชุม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายธนากร ชูกลิ่น ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลดา เรืองดำ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปวันรัตน์ ศิรินุพงศ์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณารายณ์ พุฒขาว ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพรรณวษา ขุนชิต ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัชชา เสี่ยงบุญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐกานต์ ดำจำนงค์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายอรรถชา ทองคำ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงจีรวรรณ ทองสม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐณิชา แจ่มศรี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลพรรณ ศรีสวัสดิ์ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
เด็กหญิงปุณณภา มะเลโลหิต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสรวิศ แสงแก้ว ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอรรถพล เจ้าเห้ง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรชต วังร่ม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจพร สมบูรณ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกาญดา ด้วงอ่อน ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวปานฤทัย ปานยิ่ง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงปณิตา ด้วงรัตน์ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์ชนก ฤทธิ์รักษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา อินสุวรรณ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนภัสวรรณ สิงหพล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิรภัทร คงชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา ชูแป้น ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวปฐมาวดี สมหวัง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนงนภัส แวววับศรี ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายปรัชกร รามยิ่ง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา รอดยวน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิตารีย์ ศรีแก้วแฝก ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุษราภรณ์ แขกเพ็ง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสรา ชุมเพชร ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์นรา บุญปลอด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์ชนก จันเขียด ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวลักษมี คงเรือง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายศุภกร มะณีรุ่น ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธราธร ร่วงราม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสิทธิกร ใหม่ทอง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ อ่อนประสงค์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสุธิวัส มานันตพงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุษราคัม ปานทน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ หนูแจ้ม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอักษรสวรรค์ ชูชุม ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฉัตรทริกา จันทวงศ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุฑิฌา ฤทธิวงศ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณณัฏฐ์ เมืองสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมนัชญา ด้วงเกื้อ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายสิทธิชัย สงบุตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณฑิรา คงแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปกรณ์ จิตรภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายรัฐธรรมนูญ จันทร์ศรี ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายธัชธาดา สัจจากุล ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณา สัจจะบุตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุชาวดี สว่างรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปวิช พัฒนพงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริเกษร จอมแพ่ง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรัชยา ชูรอด ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริญญา สุวรรณนากิจ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวศศิวรรณ กลิ่นนวล ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวธันยพร นุ้ยแก้ว ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวปนัดดา มาระพงศ์ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอัครภา สมบัติทิพย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววันดี สุชาติพงศ์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธนพล ศรีหมอก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอภินันท์ ยูงทอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววิจุดา ศรีชุม ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายไชยวัฒน์ เหวยไทย ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมัณฑณา จงหวัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกณพา เรียนรมย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนวิชญ์ เทพหนู ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัชชา อินทมะโน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงยศวดี ชัยสิทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรินัน เอี่ยมสุข ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายสุทิวัส ปราบปราม ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงภาณิศา จันทร์เอียด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมนภัทร์ แจ้งทวี ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณียา ผ่องใส ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวทรงพร หนูแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธิติมา สุดใหม่ ต.เขาชัยสน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทิวากร มอญทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชิดชนก ฉ้วนกลิ่น ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวภัทราวดี กิ้มแก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนริศรา ฉิมสุด ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดา เปรมปรีชาสุข ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงอารียา เมืองราม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายสหพล หนูพูน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวเรณุมาศ ช่วยอาวุธ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัญชุพร ดำสนิท ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายวรพล ทองหัตถา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวประภัสวรรณ ศรีทองมา ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายภาณุพงศ์ ขาวเผือก ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนราทิพย์ แก้วทอง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริธิดา กรดเต็ม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงมิลธิรา ปานแก้ว ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายรัชชานนท์ ดำแก้วหล่อ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวชไมพร หนูเล็ก ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายปรนัย เพ็งหนู ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา วรวงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายบุริศร์ จันทร์มูล ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจันทัปปภา กลมเกลี้ยง ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวศิวพร หนูแก้ว ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสิริวิมล ชูแก้ว ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงลีนา หมาดหมาน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวทุติยาภรณ์ อินทนิน ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภควัต ยงณรงค์เดชกุล ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เรืองเพ็ง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายอักกพล เหล็มปาน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวศุภาพิชญ์ สุขทอง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารารัตน์ ธรรมเพชร ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมุทิตา เหล่าทอง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพงศ์ภัทรา พงศ์จันทรเสถียร ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุนิษา จันทร์เอียด ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญวรัตม์ หนูชู ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายชวลิต รุ่งเรือง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพ็ญสิริ บริรักษ์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชัญญา ภูมิลักษณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฉัตรตราภรณ์ หนูรอด ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธีร์พิพัฒน์ ชกสุริวงค์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัชญา อินทร์ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจารุวรรณ สุขรุ่ง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา ตุลยนิษก์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวธิดาทิพย์ เย็นทั่ว ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริมล ชูปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศริสา เอ่งเซ่ง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอณันทิตา ยิ้มเส้ง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิพร คงหนู ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐธิยาภรณ์ กองเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิจิตรา เกลี้ยงหวาน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา ชูสังข์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภกานต์ หรุดคง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขวัญเรือน หมวดมะ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธารีรัตน์ รักหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนพนธ์ เสาวภักดิ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชยณัฐ สุขาชื่น ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสโรชา บุญนำ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกวิตา กรดสำราญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกรวิชญ์ ชนะชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจักรพงษ์ กระต่ายทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ สุวรรณภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนวัฒน์ ชูปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณา นวลสุวรรณ์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัฐมาวดี เกิดแก้ว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงมนภรณ์ แจ้งทวี ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภูรินทร์ นิลมาก ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิศรุตา เส้งสุ้น ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรเมธ บัวเนียม ต.*คำเตย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกรภัทร ตั้งหลัก ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวณิชากร คงหาเพชร ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวบัณฑิตา บุญจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐยดา ชอบงาม ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวอรอุมา บัวทอง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธรรมวัฒน์ ศรีภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชมน จันทร์โสด ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรุดา ชูเลื่อน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิภิมล ทองชิต ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธวัลรัตน์ ชูจันทร์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงหนู ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายนพรัตน์ รุ่งรัตน์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภสร คงทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญลักษณ์ มาคะมาโน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวมัชฌิมา ฤทธิเดช ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวศศิกานต์ เทพทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวญาดา สิงหมงคล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ หนูชู ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายชุติพงศ์ สิริสาโรจน์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ หมวดอินทอง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเมทินี สวัสดิ์ประสิทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา ส่องสง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายพัทธนันท์ ล่องแดง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมลณัฐ แก้วนก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวท้องฟ้าใส เกิดศรีเหล็ก ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายวริทธิ์ธร วรากรสิริ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสมาดีญ่า จันทร์สุข ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปุณยาพร เพชรคง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิดาภา ยตะโคตร ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรานุช พรหมวงษ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกานต์ทิตา จิตรเอียด ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายสหชาติ ทิพย์รินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกชกร แสงจันทร์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายวโรดม บุญวิสูตร ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงยศวดี สมแก้ว ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรินทิพย์ พันนายัง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา ขำยา ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายยงธนา โภคาพันธ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไมอินทร์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวรา โพธิ์ศรี ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางสาวนิศานาถ ชูเกียรติไพบูลย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พรมนุ่น ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ นิลสุข ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฎฐณิชา พรมรักษ์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติมณฑ์ มากเอียด ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรวิทย์ นุ่นรอด ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพชรณิชา สงช่วย ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกันติชา เพชรบรรจบ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธาสินี พรหมจันทร์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายธีรพงศ์ ทองดีเพ็ง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายพฤหัส หมาดหมาน ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวพันธิสา ถ้วนถวิล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตติภูมิ โพธิ์ทอง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายอาชาคริส นาคขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนภัสกร สิงหพล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารเพชร โทบุรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิณัฎชา เลี่ยนกัตวา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญาวีย์ จันทกาญจน์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวชัญญา นะราช ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุมิตรา ชูศรีหะรัญ ต.ชุมพล* อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณพษา ซุ่นเซ่ง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรวดี ไชยตรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพชร ยอดราช ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุภาวดี นิ่มเรือง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอรจิรา พรหมสวัสดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธัชนนท์ วิชัยกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนราศักดิ์ แดงสว่าง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภัสสรา หนูบูรณ์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวกุสุมา เพ็ชรทอง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวลภัส สายแก้ว ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวศศิวรรณ อินไหม ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐณิชา รัตนประพันธ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบัณฑิตา เส้งวั่น ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกษิดิ์เดช จันทร์ช่วย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัฒน์นรี เกื้อพรหม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรันธร จิตสุคนธ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายเจษฎา อนนท์พันธ์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวชไมพร สวัสดิ์เกื้อ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายพงศกร ทองแก้ว ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายชนินทร ชูเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธันย์ชนก ชูเมฆ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุปผาทิพย์ กล้าคง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนภาพร หนูนัง ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวธัญญารัตน์ ทาทอง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายธีรนัย เพชรรัตน์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุรีศรี ชูศิริ ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายสุรเชษฐ์ ณิชากรพงศ์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวดาราพร ชูสัง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจุฬาลักษณ์ สุขมิ่ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูมิปกรณ์ ณ.บางช้าง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณฐพัชร หนูพุ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัชชา ทิพย์รักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญญาวดี นิลปักษา ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัคจิรา นุ่นนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิลาวัลย์ พันธ์รินทร์ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวนารีนุช นาคกรี ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งทิวา ศริวรสกุล ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายญาณวิชญ์ ชูวิวัฒน์รัตนกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณดี เส้งสุข ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธาวิดา แก้วมา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นางสาวณภัสรา ปรางน้อย ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวจิรัฐติกาล แกนเดช ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพรรณวดี พลายอินทร์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายเมธี ทองพูน ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์ชนก หนูนวล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยาภัสร์ ชูเพชร ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายอิสระ ขาวนุ้ย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวเจนนภา กราปัญจะ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวญาสุมินทร์ ช่วยบำรุง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปฐมวรรณ เมืองสุวรรณ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
นางสาวกุลธิดา จิ้นย่อง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวนิศารัตน์ พลนุ้ย ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายวิชยุตม์ วังช่วย ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวขวัญฤทัย นิ่มดำ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชื่นหทัย เกลี้ยงประไพ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศธิตา บัญชาวุฒิ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสุภเวช หวานสนิท ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายวรากร จีนเมือง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกษมา โตวิมุติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณิษา คงนวน ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายบุณยกร เพชรคงฺ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศตพร โชว์สงวน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศิวกร นิฒรรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวญาณัจฉรา คงทองจีน ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชานาถ ช่วยเมือง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนัญญา คงหลัง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญชิสา ทองใส ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐณิชา คงแก้ว ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาวดี สืบวงษ์เหรียญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายพัทธนพงศ์ มณีคันธวงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงติณณา นุ้ยสุด ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชราพร วัฒนชัย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเนติธร ปุรินทราภิบาล ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริมนต์ สมหวัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดุจเดือน ท่าระ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเฉลิมเดช วงศ์นิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยะวดี ขาวเหลือง ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธารา เอียดเอก ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวณภัทร สงนุ้ย ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐณิชา ชูแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอนันตา คงรัตน์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงไปรยา หมาดเส็ม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชนิตา ทองเจือ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภัทรพงศ์ บัวมา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิตสินี นวลละออง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิมาพร วงศ์ณิชาภัทร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรหมพร เมืองสง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิภาวดี เปียตี๋ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายจิณณพัฒ เทียบพุฒ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายณรงค์ชัย มูสิกะรัตน์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญชิดา มโหรสพ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมัชฌิมา ชูหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐวรา ศรีอยู่สุข ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายชญานนท์ สีคุ่ย ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐมล คงยงค์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายศรายุทธ กาลออง ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายพีระชัย เพชรขาวช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกิติยา สงศรี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายธนภัทร เทพจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปภาวดี ผุดผ่อง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอนุสรา นุเวที ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารารัตน์ หนูสิงห์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยธิดา สีนาค ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชัยชาญ เชาว์เฉลิมพงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยดา ชูดำ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชวดล รัตนพันธุ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวญาณภัทร แสงแก้ว ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายนพณัฐ เชน ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิมลณัฐ เขียวหลี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนริศรา นักทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธนวิชญ์ บุญวงศ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายโสมนัส คงศรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ เรืองด้วง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพาขวัญ ชูแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณภัทร จันทร์ลาม ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชรวดี พรหมนวล ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา มากชูชิต ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายมินธฎา เกษตรสุนทร ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายสรศิษฎ์ แจ้งจุล ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยนุช เขียวเอียด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะดา จันทร์ปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพรรษา คงฤทธิ์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรกร เรียนสุด ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายคณัสนันท์ สมสง ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายเทิดพงศ์ สงทิพย์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริฉัตต์ คงชู ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณีรนุช แซ่หลี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเก็จมณี กำเนิดฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติกร สงให้ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายวิวัฒน์ สีสุวรรณ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววาสิฏฐี จันทร์คง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายณรงค์พร ชูแสง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายเสฏฐวุฒิ ตั้งเตี้ย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวภทรพรรณ มณีอ่อน ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจิราวรรณ ชูสุวรรณ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญชิดา สุวรรณนะ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณิชาภา ปล้องใหม่ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐภัทร แดงสี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโชติกา มาชู ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ สุริยะจันทร์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภูวดล แก้วรักษ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภูรีรัตน์ สุทธิสงค์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุทธิดา ไข่สง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอิศร อินทรงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขจรจันทร์ ศรีศักดิ์สมบูรณ์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรัญญาสินี พุทธแป้น ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวบุษยา เพ็ชรหีด ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายมณฑล บุญดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ฉีดอิ่ม ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายชนุดม ดวงกระจ่าง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัณฑิตา ชูไข่หนู ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศิวกร โรจนรัตน์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอุรัสยา หนูแสง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัลยรัตน์ หนูกอง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุทธิพงศ์ รักวงศ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเบญจา สังข์แก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายบันลือศักดิ์ ฟักช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายเสฏฐวุฒิ บัวทองเรือง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายอดิเทพ ดำช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฏฐธิดา แปะซิว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายเดชอนันต์ คงพูล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจีดารัตน์ รักวงศ์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายกิตตินันท์ สมบูรณ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกวลิน เหมือนพรรณราย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนารีรัตน์ อินทรกุล ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรวดี พรหมมณี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเกษราภรณ์ นวลเปียน ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายภูริชฐ์ วัฒนียรักษ์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภัสสร มากชิต ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายถิรพล พงศาปาน ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุรีย์พร ดำยศ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณิชกานต์ เพชรรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา หมื่นลึก ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรานันท์ บัวทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพัฒนาพงศ์ พรหมจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปวิชญา นิลพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญรัตน์ ชูอินทร์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธนาวุฒิ นิลรัตน์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณิสรา นาคะวิโรจน์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจันทร์จิรา แก้วธรรม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนันตญา บุญจันทร์ ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง
นางสาวเฉลิมขวัญ กุสสัย ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปฐมา จันทร์เสนะ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
นายคทายุทธ์ ลายทิพย์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิศา พูลเกิด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมลพัทธ์ รักษาผล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริชาติ เมืองทัง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชยา แท่นรัตน์ ต.ลำปลาทิว อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
นายภานุวัฒน์ จีนลอย ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายสรศักดิ์ เพชรคง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวิชยุทม์ อุทัยรังษี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายทิชานนท์ คงบุญทอง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุนิสา เทียบพุฒ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกมลลักษณ์ เรืองสุข ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
เด็กหญิงธิดารัตน์ อินยอด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอัจฉราวดี คชภักดี ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายชานน ศรีเงิน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ยิ่งขำ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนฤตยา หมานเส้ง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายวงศธร บุญชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอารยา สินยัง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายอติราช คงเกลี้ยง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวเยาวลักษณ์ อภัยรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญชิสา คงจรัส ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพริมา ทองสง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จิตเนียม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายนพรุจ โพงตุ้น ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนภัทร สงเล็ก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญจิรา ฤทธิศักดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชชา สุวรรณพาหุ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุปรียา ยกมาก ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสรสิชา คงทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเขมิกา ไวยรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชนาทร ทองช่วย ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายอัษฎา จินดา ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวสุภวรรณ ณ สงขลา ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิสา ธรรมศรี ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
เด็กชายวรพล จุฑารัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา สุขมิ่ง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอนงค์นาถ คงชู ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญวลัย สงยัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยนาถ ทองวิเศษ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรสุดา ทองหนู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจูลิ โลเปซ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอัควินท์ แขวงสุ่น ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายรณกร วัจนขจรกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริพร บัวเนี่ยว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจันฑามาส นวลศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจมาวรรณ ด้วงเกตุ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวจิราวรรณ ตราหนู ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกนกกาญจน์ สุขใส ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุนทรีลักษณ์ สุขช่วย ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกมลรัตน์ หนูศรี ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐา หนูช่วย ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวปรียาเนตร เดชดี ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวปัฐมาภรณ์ คงใหม่ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอินทุอร เมืองสง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสาวรินทร์ นุ้ยเกลี้ยง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรรถริญา สวัสดี ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฟองขวัญ มังสังข์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุธิดาวดี นวนตุด ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชรินทร์ แซ่ลิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศิลป์อรุณ มงคลเพชร ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมัชฌิมา ดีขะนุ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายนฤนาท สุดแป้น ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทวัน ชมบุญ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนพล เพชรกาศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพีรพล สงทิพย์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงพุทธิดา พุ่มมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ จันทร์สง่า ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุจิรา ขาวเผือก ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายปุณกัณฐ์ บุญช่วย ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงกชพรรณ สุริยงค์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายกณวรรธน์ เรืองเพ็ง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงกุลธิดา นวลมาก ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริพร เกื้อนุ้น ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิยดี มีขวัญ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวชุตาภา พันธวงศาโรจน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงไพลิน อินทร์เพชร ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายชนาธิป สุวรรณรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนภดล สมผุด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกชกร มากช่วย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายเทวฤทธิ์ แก้วฝาก ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ ตุกเตียน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอทิตยา ทองนวล ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฏฐธิดา รอดพันธ์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวโชติมา เมืองรุ่ง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรวิสรา ชนะสิทธิ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราภรณ์ เกื้อนุ่น ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอภิวิชญ์ จันทร์ดอน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐนันท์ ศรีสุวรรณธนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤตนัย แสนเสมอใจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโสริยา โสดามุข ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ สตานุมัง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ ฉินทสงเคราะห์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงกฤษณา อินเหมือน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐธิดา คงย้อย ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธนาฤดี ศรีหมอก ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพศิตา พรรณศักดิ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวดวงฤทัย เทอดทอง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐติภรณ์ ช่วยขำ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามาศ คงอินทร์ ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
นางสาววิลาวัลย์ ชูชัย ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวปัญฑิณิษ ขวัญสกุล ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายอธิภัทร เกลี้ยงคง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสการัตห์ คุมมะระ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภาวิต ประวัติ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริกร เส้งสุข ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายพชรพล เรืองมิตร ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิรินทิพย์ รามด้วง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศิตา เด็มเพ็ชรหน็อง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารญมณี จำนงค์ ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรทัย สงสุวรรณ์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศยามล แกล้วทะนงค์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกียรติวุฒิ อรรคเนตร์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธนัชพร ดวงแก้ว ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายเสฎฐวุฒิ สุภาไชยกิจ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอจิราย์ ชูสมัคร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ ประไพพาล ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดนยา หนูเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอยุธยา ไชยศรี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววราภรณ์ วงค์เลื่อนฤทธิ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววราภรณ์ ย้อยแก้ว ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายวีรชน ชุมแก่น ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายเจษฎา ทองทวี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเจษฎาพันธ์ พงศ์จีน ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงสุวีรา แก้วฤทธิ์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันท์นภัส เกตุเเก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ เทพรินทร์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกุลวรา อินทร์แจ้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริพร เกื้อเกตุ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรินทร คงเคว็จ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายกิตติธัช สุขโต ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุรีมาศ หน่อวงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิลาวัณย์ หนูขาว ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุปรีญา บุญเผือก ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสิรวิชญ์ แดงช่วง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิษฎาพร ทองร่วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจักรพันธ์ หนูวุ่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรวรรณ วุ่นน้อย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเสกสันต์ จันทร์ช่วย ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงปพิชญา สงบุษย์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชไมพร เหมือนอ่วม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนกฤต ทองคำดี ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเอกชัย แก้วมุกดา ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัชยา จูมพระบุตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิชามญชุ์ เทพหนู ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเบญจมาศ ชูด้วง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา ชูแสง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายคฑาวุธ เขียวไชย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายมนสวรรณ เจริญรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิดา เรืองจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนพมาศ สังข์แก้ว ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจุฑาทิพย์ ทองขาว ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวชาลิสา สังยา ต.ทุ่งสองห้อง อ.เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร
เด็กชายนันทชัย วังช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติพงศ์ สำแดง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายมนทน์อิชณน์ ขวัญศรี ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนวคุณ ฤทธิวงศ์ ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
เด็กหญิงกาญจนา บุญโรจน์พงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีทองมา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ ศศิธร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิลาวัลย์ ขุนศรี ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐากร เพชรรัตน์ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวพชิรดา บุญช่วย ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวธัญภา นิลพฤกษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัฏติกานต์ เวชรังษี ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวกัญญ์วรา มุขตา ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนิติ กัณฑ์ราย ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันท์นภัส แซ่อึ่ง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์อักษร คงชู ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทราพร นุ่นนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมณรฎา ปานเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายยศกร สวัสดิ์รักษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเกียรติขจร เขียวหลี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสลิลทิพย์ มณีรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุนิษา สวัสดี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงโสมอุษา กองคำ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพิพัฒน์ มิ่งชู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิกานต์ นุ่นเอียด ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงเมรษา ขวัญรอด ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกอร แซ่ตึ้ง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณิศา ผุดให้ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสาลินี สันอี ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชานาฏ ตาแก้ว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีตระพันธ์ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกฤษณธร หนูชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจันทร์กระจ่าง ประทุมธนะทรัพย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชพล สงเกตุ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิจวิภา ดำแม็ง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราพัชร ชายเกตุ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายสรายุทธ สิทธิมาก ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัตติกา ขาวผ่อง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเสาวณีย์ ศรีน้อย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา แสงแก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายเศรษฐ์ศิริ อุ่นเสียม ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปภาดา เพ่งพิโรจ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญย์ชนก บุญมา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายฟ้าวรัญชน์ธรณ์ มณีโชติ ต.คลองสาน อ.เขตคลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุกานดา หนูทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจรวยพร โอนิกะ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐรุจา ด้วงเรือง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสมัชญ์ พรัดภู่ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิรินทิพย์ ชูชนะ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เด็กหญิงศิริภัสสร ทองอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ตรียวง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจารุวรรณ สุขเจริญ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจารวี เพชราวุธ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธารารัตน์ เพชรสุวรรณ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภานัน สมเปลี่ยน ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุศราวดี เกื้อเม่ง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวไอริณ อินทนะนก ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญญามาศ ชูหอย ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภาณุวิชญ์ หุ้นสวัสดิ์ ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
นายยศวรรธน์ ขุนนุ้ย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ เพชรโชติ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายรติพงษ์ หญ้าเหล็ม ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงคุณัญญา ยงเขนยสิน ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริฉัตร ศิรินุพงศ์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโสรดา พิจิต ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายรวิสุต ไชยศรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวาสิตา คงหนู ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญจนา สันหนู ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา
เด็กหญิงธนัฎฐา ท้ายเซ่ง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายนรากร เมืองไข่ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นายธนากร เพชรแก้ว ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
นายฤกษ์ตะวัน จิตรรักษ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิลาวัลย์ ชูศรีหะรัญ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณภา แก่นแก้ว ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์นิภา เกตุสว่างวงศ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสิริภา หนอนน้ำ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศิริวิภา เกตุด้วง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพีระศักดิ์ ฉีดเสน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤษฎา อมตเวทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกอบเดช ชูสง ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายณพวงศ์ วรรณะ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอนันต์ยศ ช่วยดิษฐ์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวขวัญฤดี ไชยสินโณ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กชายธนวิทย์ คณะย้อย ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัลยกร ศักโกระ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายนรากร หมานหมุ้ย ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวภัทราภรณ์ แก้วขาว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอัปสรศรี ไชยรักษ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุธิดา หนูวัน ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายฉัตรแก้ว หมุนนุ้ย ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายอภิสิทธิ์ เส็มหย้ง ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวรักตกันตท์ ช่วยเนียม ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐปคัลภ์ เพ็งช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอนรรฆวี ชูพูล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอ้อมเดือน งามแท้ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศิริเทพ อุ่นเสียม ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปัทมพร จันทร์ฉาย ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัณฑิรา พูลสวัสดิ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์ญาดา ด้วงอ่อน ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธีระพงศ์ คงแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนภรณ์ หนูจันทร์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายอรรถกร สำแดง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกิ่งกมล หอยสกุล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมราวดี อักษรเนียม ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญ์สินี เทพส่ง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิตรทิวา หมื่นพล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายวรวุฒิ เดชพละกุล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัณณิตา มีเเก้ว ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธารารัตน์ ทิพย์ไข่ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศิริมา เกลี้ยงกลม ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวดวงตะวัน เทียมสกุล ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรพิชา ดิษฐรักษ์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายรุ่งรวิน ทองสีดำ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนุชนภา เฮงวัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัทชา จูดคง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐนรี ศรีชาย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัญชนา สงสุข ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาววิเศษศิริ ดวงจันทร์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเนติ์ บุญช่วย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา พงษ์ชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภาสกร จิตรบุญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรสุดา เพ็งเล็ง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววัลลภา วงษ์ศิริ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ เพชรกาศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกุลยา คงมี ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพัชริดา หนูราม ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิราณุวัฒน์ นุ่นด้วง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายมนูญ บุษราภรณ์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรรณ ไชยยา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเพ็ญพิชชา หนูเยาว์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพิทยา ชูช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววัทนวิภา สมมาตร ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทวดี วงค์รักษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดารัตน์ มรรคโช ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวโสรยา หมิ่นโต ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธรรมา ดวงทาลา ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวปวีณ์ธิดา สุขใส ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัชพร พรมชาติ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิชุตา จันทร์ฝ้าย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิชุดา คงสอน ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภูมิรัตน์ เกตด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทนัช คีรีเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิภวานี แสงสง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงประวีณา สงจันทร์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชยา แก้วชูทอง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา ภักดิ์ช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสาธิดา คล้ายสมบัติ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราภรณ์ บัวบาน ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวลัดดาวัลย์ มุสิกเสรีวงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธิมาศ สินยัง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนิธิวดี อ่อนเกลี้ยง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวบุษราภรณ์ รุ่งเรือง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวชุติมา ท่องคง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาววิภาวัส แสงจันทร์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑาภรณ์ สุระกำแหง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวเบญจวรรณ แก้วมณี ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิกานต์ ไพชำนาญ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวกรวีร์ สายละมุล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นางสาวนันทนาพร สาครรัตนะสิริ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสุพัฒน์ ยอดณรงค์ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงโชติรส ลายขวะ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชนชนม์ เหล่าทอง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนาภรณ์ นาคะพันธ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายวีระพจน์ ท้าวสกุล ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเมษยา บุญสนิท ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนารีรัตน์ จันทรเทพ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภัทรนันท์ สงเอียด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริวดี ศรีสวัสดิ์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุดารัตน์ คงชูช่วย ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัญชนก หลักเมือง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจริดา จันทร์หนู ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณธิชา บำรุงพานิช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชนิกานต์ รามจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพงศกร อนันต์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศนิ รักษา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจวรรณ ยาชะรัด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสุธิดา นุ่นตรี ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภูวดล ชูสุวรรณ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา แพ่งเมือง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวมัลลิกา อ่อนประชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวลักษณา ศิรินุพงศ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมมาดา หลักเมือง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวณัฐฐา ฉิมทับ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูวดล เกียรติสุข ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปุณยวีร์ สุวรรณมณี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิดาภา วงศ์ภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภัสสรา โสพรรณเมศ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง