รายชื่อสมาชิก (ปี พ.ศ. 2559)

ชื่อ-สกุล ที่อยู่
เด็กชายเสฎฐวุฒิ สุภาไชยกิจ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกิตติวดี สงทิพย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายป้องนิเวศ รัตนอุบล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิญญา ทองแดง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอาภัสรา สารวงค์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเพ็ญทิพยณิชา ทิพยศุภลักษณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรอุมา บัวทอง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัทราภรณ์ มณี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจพร สมบูรณ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมิ่งขวัญ ชีกรรแสง ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสรวีย์ พงศ์วัฒนากร ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกฤตา แซ่จิ้ว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายระพีพัชร หนูเพชร ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวศิลป์ศร สิงห์เนี่ยว ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ หมวดอินทอง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปรนัย เพ็งหนู ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววนิดา สิงหพล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติรัตน์ หลีวิจิตร ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา จิตพิทักษ์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายเมธาวัฒน์ อนุที ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรียานุช ศรีสะอาด ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไมอินทร์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเมรษา ขวัญรอด ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวนภัสวรรณ ขุนศรี ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวผริตา ผอมสวัสดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจารวี เพชราวุธ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายชัยชาญ เชาว์เฉลิมพงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดาทิพย์ ชูศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชัญญา นะราช ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวภูรีรัตน์ สุทธิสงค์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนฤตยา หมานเส้ง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ นิ่มดำ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายรัชชานนท์ ดำแก้วหล่อ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา เกื้อเพชรแก้ว ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวปฐมาวรรณ เนียมชุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสุรพงษ์ เอมกลิ่นบัว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุรัสวดี พลคง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภูวนาถ พันฤทธิ์ดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ เศรษฐสุข ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐณิชา อินพล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศิวะรักษ์ ไรส์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสกลสุภา เทพสง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปติณญา เหล็มปาน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายวิวัฒน์ สีสุวรรณ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชญานนท์ สีคุ่ย ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนันทชัย วังช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขวัญชนก หนูเนตร ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญญามาศ ชูหอย ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัญฐิฌา สุขสวัสดิ์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวกันทร จันทร์แก้ว ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอวภาส์ เกื้อเกตุ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปณิตา ด้วงรัตน์ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรีชญาภรณ์ บุญจันทร์แก้ว ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวอิสริยา ปานแก้ว ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณิศา สาโรจน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชนีกร สุวรรณจำรูญ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวอุบลรัตน์ ดวงแก้ว ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายพชรพล เรืองมิตร ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัญชนา คชศักดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาพรรณ สมเพ็ชร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรกานต์ หนูคง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายไกรฤทธิ์ รักษาแก้ว ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตติกานต์ สุกแก้วคง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายสหรัฐ อภัยรัตน์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา อักษรพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิภาดา ทองไหม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจีราวรรณ ช่วยวงศ์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปริยวัฒน์ หนูแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวรพล ทองหัตถา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชิโนรส เกื้อคลัง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายธนวินท์ จิตรเสนา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภักษร มากมา ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณภา โอชู ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายกษมา โตวิมุติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปาจรีย์ แจ้งวุฒิ ต.*คลองใหญ่ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรวดี ชูเผือก ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญมณี เกื้อคลัง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายจักรพันธ์ หนูวุ่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสรณ์ แสงเอียด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชพงษ์ หนูแก้ว ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกฤษณะ นุ่นคง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนงค์นาถ นิลศรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤติยาณี เยาว์ด้วง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายยศวรรธน์ ขุนนุ้ย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชรพร บัวตูม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณกานต์ นวนเปียน ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายบันลือศักดิ์ ฟักช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฤทัยทิพย์ บุตรจริยะ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีตระพันธ์ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัสรีนา ผอมสวัสดิ์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายประกฤษฎิ์ สุดแป้น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพนิดา บัวมี ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณราภรณ์ ศรีใหม่ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายศิริเทพ อุ่นเสียม ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายรุซลาน ผอมเกื้อ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวชุติมล บุญเกิด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวทิวากร มอญทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ นวลละออง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุญญิสา สุริยัน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายศิวะดล หนูเอียด ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญาภา พรหมจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐภัทร แดงสี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชชา เมืองแก้ว ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวศิริลักษณ์ แนะนวน ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิตยาภรณ์ อินยอด ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอินทร์ธุอร ฤทธิโชติ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปรัตถกร เจยาคม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายมนัสวี ประสาน ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤษฎา หนูแป้นน้อย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสุชญา ปล้องพันธุ์ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวอัซมาอ์ เส็นหมาด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวมณฑิตา มากชิต ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐติภรณ์ ช่วยขำ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเปรมรักษ์ สมุหเสนีโต ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธเนศ บุญศิริธร ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายธัชนนท์ วิชัยกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญาพัชร ไชยเมือง ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุษยวรรณ ชูปาน ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวไอริณ อินทนะนก ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปุณณรัตน์ บุญมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปภาดา เพ่งพิโรจ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธีร์วรา คงเอียง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเจษฎา คงสงด้วง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายณภัทร ขวัญนาค ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวัฒน์ เสระหมาน ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณรงค์ชัย สุราษฎารมย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิกานต์ อินทรภักดิ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมิลธิรา ปานแก้ว ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยธิดา บุญรอด ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอจิราย์ ชูสมัคร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัณฑิรา ชายเกตุ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาลิตตา แก้วคง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายวงศธร บุญชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมราวดี อักษรเนียม ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงชญานิศ วงศ์ภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิรามล สุนทรภักดี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอังคณา วรรณกาญจน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภทรพรรณ มณีอ่อน ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสิริพร เกื้อเกตุ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิมลณัฐ เขียวหลี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกิ่งรังษี ชอบกิจ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชุติกาญจน์ สกุลเอี่ยม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฉัตรกมล จันทะระ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรุจิรา แดงนวล ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พรมนุ่น ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายธีรพัฒน์ ฉิมรักษ์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายศุภกฤต วงศราวิทย์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวเบญจวรรณ อนุสุวรรณ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก อินทร์ใหม่ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิษฎาพร ทองร่วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา ฤทธิเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกรณัฐ อุ่นเสียม ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวโศภิตา ไหมชู ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายพชร ยอดราช ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธนดล คงไข่ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์วรีย์ สุริยวงษ์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงปวีณนุช เพชรรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิรภัทร คงชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชัยวัฒน์ ชูทอง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวจณิสตา สังข์แสตมป์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิกานต์ ด้วงศิริ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอดิเทพ ดำช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงบัณฑิตา เส้งวั่น ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายประกิต เกิดแก้ว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปรินทร ตัญจนะ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายภัทรชัย เพชรสิงห์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิกานดา เจริญฤทธิ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธัญรัตน์ ชูอินทร์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพัทธดนย์ จันทร์โชติ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายรพีพัฒ พรหมทอง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววิภารัตน์ เทพมาก ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวพัชรภรณ์ อินทฤทธิ์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติพร อ่อนแก้ว ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุธัญญา จันรอดภัย ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศิวาพร ทุ่มขุน ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายวทัญญู ด้วงวงศ์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปภาวี เลี่ยนกัตวา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชนัญชิดา หกหนู ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอรุณรัตน์ บัวเนียม ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมรรัตน์ นามบุตร ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวปิยรัตน์ สุวรรณเทพ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวปิยาภรณ์ ทิพย์ทอง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพงศ์ปณต ขุนเศรษฐ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนภัสร อ่อนสง ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชิดชนก ฉ้วนกลิ่น ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารารัตน์ นะหนู ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยนุช เขียวเอียด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวศศิกานต์ เทพทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกมลธิชา จันทร์เอียด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัชชา อินทมะโน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริพร จันนก ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมรรัตน์ สีคำแหง ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
นางสาวสิริลักษณ์ ฟักช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภชญา รัตนมณี ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวบุญญรักษ์ บุญคงแก้ว ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายศิวกร สุวรรณภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุทธิดา ไข่สง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติยา ธรรมเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ทองหยู ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวลีลาวดี ขอนกลาย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชิดชนก แก้วเมฆ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงธมลวรรณ บุญอุดร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชนินทร ชูเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพงศ์ภัค เจริญรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริพร คชไกร ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายสุรเชษฐ์ แสงศูนย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกณพา เรียนรมย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐิติมา รักร่วม ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุขิตา เขตอนันต์สกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพนธ์ งามประดิษฐ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตติชัย ก้งซ้าย ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกศกนก ชนะเมือง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิตตานันท์ สงสม ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายคชาชีพ ธราขวัญนุ้ย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกีรติ ชุมประมาณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพงค์ เสนรุย ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเนติธร ดำช่วย ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐณิชา คมขำ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐรดี ฤทธิวงศ์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปณชัย ทองดี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิพร คงหนู ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิ่นอนงค์ ไข่รอด ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปุญญาณัฐ์ เทพไพฑูรย์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวศดานันท์ ชมภูนุช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารเพชร โทบุรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล ฤทธิวงศ์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจวรรณ ยาชะรัด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายพงศภัก อินฤดี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววนิดา ศิริอนันต์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริมล ชูปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิศรุตา เส้งสุ้น ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพิทยา ชูช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายนวกร คงช่วย ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวอรปรียา คงด้วง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิพากร กัณหากรณ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภรัตน์ อินทร์จุ้ย ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกมล ปานโต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชรี ตั้นหุ้ย ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามณี วรรณจิตร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสมัชญ์ พรัดภู่ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรุ่งทิวา เพชรสงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฎฐา ศรีสัจจัง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกศมณี บุญเขตต์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสรศักดิ์ เพชรคง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัญชนา สีคงแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิภาวรรณ ขุนฤทธิ์แก้ว ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายปรัชกร รามยิ่ง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัญชิสา จันทร์ผลึก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายถิรวัฒน์ บวรเวทย์ไพศาล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศตนันทน์ จันทร์ปาน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวปานฤทัย ปานยิ่ง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุษยมาส ปานทน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญชิสา คงจรัส ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสิทธินนท์ เสตะพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวญาณิศา ขุนนุ้ย ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชราภรณ์ นวลนิรันดร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววัลย์ลิกา ทองดำ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายสิงหา แก้วประกอบ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกันต์ฤทัย บัวจันทร์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสถาพร ศรีรักษา ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวณัฐณิชา ชูแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรุตา ทองช่วย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเนวิตา จันทร์ดำ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายแสงตะวัน ทิบทัม ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกชกร แสงจันทร์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวชิรพันธ์ ขาวสุด ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอภิเทพ วงสวัสดิ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวิธวินท์ มุสิกะเจริญ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรเพ็ญ ปานเพชร ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณิชาภัทร นุ่นด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณิษา นวลขาว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุนิษา สวัสดี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายแดนภูมิ ภูมี ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวนภัสวรรณ บัวเนียม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี มากสุก ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวสุจิรา พรมบุญแก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายคามิน อ่อนรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุดาวดี ยูงทอง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายชีวิน ทองสม ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายต้องการ ภูษณาภรณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภุมรินทร์ ดำจำนงค์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายชยพล ตะเภาหิรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนัญญา อาวะนนท์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธวัชชัย น้อยสังข์ดำ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมัชฌิมา ฤทธิเดช ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายกฤตนัย แสนเสมอใจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรานิษฐ์ มิตรชู ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัลยาณี ถาวรานุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญนันท์ ชูแสง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤษณี อินทรวงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเอกมงคล พุทธชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพนิดา รอดวงค์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมนภรณ์ แจ้งทวี ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิรวดี บุญโรจน์พงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรตา จันทภาโส ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวลักขณา เปรมปรีชาสุข ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิชุดา คงสอน ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรนิษฐา สุวรรณตานนท์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิตา ดำจิ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายชนาทร ทองช่วย ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายกฤตชาติ อุทัยรังษี ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวจิตสินี นวลละออง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอรรศพล คงแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัณณิตา ไหมช่วย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุนทรีลักษณ์ สุขช่วย ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวชลธิชา ขาวชู ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปรมินทร์ พูลเกิด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเจษฎาพันธ์ พงศ์จีน ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงศศิภา อินสุวรรณ์ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ ส่องสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายบดินทร อินแพง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิรชา จิตเส็น ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวเมธาวี พลชนะ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภัทรนันท์ สงเอียด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณฐพัชร หนูพุ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาทิตยา ช่วยสุข ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปณิดา ทองขวัญ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกฤษกร รักพวก ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงยุวลักษ์ เกตุหนู ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายพงศธร ซุ่นเลี่ยง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุปผาทิพย์ กล้าคง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงลีนา หมาดหมาน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามาศ รัตนพิบูลย์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปิยวัฒน์ ทองบุรี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภารดี นวลมี ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวปัทมา เรืองนุ่น ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายภัทรเดช รักชาติ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐฐา ฉิมทับ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชญานิษฐ์ สุดเรือง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพัชริดา หนูราม ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรสุดา จีนจาม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายไชโย สุทธิกรัณย์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอิสริยา เกิดฉิม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายภูวดล แก้วรักษ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธงไชย จริงจิต ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธีรนัย เพชรรัตน์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวปรีดาวรรณ อนันตริยกุล ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิมพกานต์ ทองเสน ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐนรินทร์ รัตนสุภา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกทิพย์ รัตนชุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุณิตา พรหมสันติกุล ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายวรากร จันนวน ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจารุวรรณ ฤทธิ์รุตม์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนารีนุช นาคกรี ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวดรุณี ขวัญเพชร ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตนาวดี สงสม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวหทัยชนก จินดาพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกันต์ชัย จุลรอด ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุวนีย์ ชูสอน ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันย์ชนก ขนานแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปฐมวรรณ เมืองสุวรรณ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
นางสาวพรสุดา คงช่วย ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายฟ้าวรัญชน์ธรณ์ มณีโชติ ต.คลองสาน อ.เขตคลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร
เด็กหญิงแพรวสุภา ราชสงค์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวน้ำฟ้า บุญโท ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงผกามาส ขวัญทอง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิรชา บุญพามา ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภานุเดช หนูกลับ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวเรวดี บุญวิสูตร ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายจิรวัชร สังบูรณ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรรณ ศักดิ์แก้ว ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวพรรณ จิตรเนียม ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา เพชรสังข์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวชิรวิทย์ บรรณกิจ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภาภัทร เรืองพุทธ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงสาริศา หนูขวัญ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอุษณิษา กำเนิดหล่ม ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอริศรา ชาตุวิสัย ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรุ่งทิวา ทองดำ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวภูริสา นิตยเดชพัฒน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลจิรา นุ่นสง ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงสุตาภัทร บุญชู ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิสรา ศรีชูทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริฉัตร หนููเรือง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาววรรณทนี ขุนรัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววราภรณ์ จันทวงศ์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัญชุพร ดำสนิท ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายสุรพิชญ์ อรุณรัตน์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายศุภณัฐ ศรีเมือง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิโยรส พรมนุ่น ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์วิภา แพนเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโสรยา หมิ่นโต ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกล้า ไชยตรี ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอนุสรา นุเวที ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอุดมลักษณ์ เหลือเทพ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ ตั้งเตี้ย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวันทิตา ขวัญนุ้ย ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสรัณย์พงษ์ มนตรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศาสตราวุธ เกื้อสง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายกิตตินันท์ สมบูรณ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวมัลลิกา อ่อนประชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกลวัชร ลิ่มกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิกานต์ นุ่นเอียด ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวกัลยรัตน์ หนูกอง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกรียงไกร ธรรมพิทักษ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิสรา บุญญานุวัตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพยุงศักดิ์ รักพวก ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายอนุชัย จันทร์แก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิตินัดดา โชติไพรัตน์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจันทัปปภา กลมเกลี้ยง ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงนุชศรา แซ่ซ้อง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐจิรา ถาวโรจน์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณราช ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพชรา นิลวงค์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายไตรภพ แก้วมณี ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววริษา ไชยขาว ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิลักษณ์ เพ็งเล็ง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายพีระศักดิ์ ฉีดเสน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูพิพัฒน์ อาวะนนท์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชตะมณี คงจุ้ย ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกฤตพจน์ เสือพล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายอัครพล เทอดเกียรติกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนิติธร พะคะม่า ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก พรหมนุ่น ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพันธิสา ถ้วนถวิล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสิรวิชญ์ รุกขชาติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิภาศิริ เรืองสวัสดิ์ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวธิติสุดา เทพหนู ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัทชา จูดคง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณรงค์กร บัวบาน ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ สุวรรณภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา ไหมช่วย ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงลีลาวดี สืบสาย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสิปปวิชญ์ ชูกลิ่น ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสโรชา อินทร์ปาน ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายปณิธาน รักบุญ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริภัสสร ทองอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิยดา ผุดแก้ว ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายนฤเดช เอกทัศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรินภา ศรีบุญมี ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
นายรวิสุต ไชยศรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววนิดา ชูปลอด ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวพัชรีภรณ์ เดชชู ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงจันทร์จิรา แก้วธรรม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายธนกร ตันตสถิตานนท์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสุรศักดิ์ ขวัญอ่อน ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายเมธิต ขวัญมี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวหทัยรัตน์ จันทิกาแก้ว ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติกร อินแจ้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริมา เกลี้ยงกลม ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทราวดี สังข์ชู ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกมล ศรีทวี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุธิดา นุ่นตรี ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศนิ รักษา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สวัสดิ์รักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภสร คงทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาณัฐ สุขชู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศดานันท์ เมืองสง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวขวัญฤทัย นิ่มดำ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวดุษิตา ปานทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญญา หนูนุ่ม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐดนัย หนูชู ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทัศนีย์ คณะย้อย ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมมาดา หลักเมือง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงญานิศา ทองรักขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิยดา จันทร์เพ็ง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายธณวัฒน์ หนูเพชร ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายศิวกร โรจนรัตน์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจรรญารัตน์ ช่วยวงศ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปุญญพัฒน์ รักษนาเวศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวน้ำทิพย์ เศรษฐมาน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิณัฎชา เลี่ยนกัตวา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอภิสิทธิ์ หนูหิ้ม ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกิติมา เหมือนเนียม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวสุธิดา เกื้อสง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกชมน ชูเพ็ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์วิมล ไหมดี ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวจงรัก เรืองหิรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรทิพา จันทร์สง่า ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรดา ชูทอง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปรมี ชมเชย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิพานัน แก้วรุ่งเรือง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายธนพนธ์ เสาวภักดิ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนาวุฒิ ศรีนวน ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวศิโรชา วุ่นน้อย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวศิวาพร บุญอุดร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงลักษมณ ทองต้ง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายปัญญากร หนูคง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายอุเทน มงคล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามาศ เสนอินทร์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัชชา ทิพย์รักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสิบทิศ กลิ่นภักดี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภานุวัฒน์ ดำเรือง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัญญาพร วราพันธ์เลิศ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายอัควินท์ แขวงสุ่น ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนัตติกาญน์ แก้วด้วง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยพร แก้วประทุม ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายจักรพันธ์ ขวัญหีด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ เกื้อชู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะฉัตร อ่อนจุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวัตร สุขหอม ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นายธนากร ช่วยเมือง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปิติภูมิ ชูสังข์เพชร ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชยา แท่นรัตน์ ต.ลำปลาทิว อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวธัญธิษา กุลนาค ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริวรรณ ช่วยดิษฐ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัทราวดี กิ้มแก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชินกฤต การะเกตุ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
เด็กหญิงพิมลพัทธ์ รักษาผล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันยพร มีแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี สามสี ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวณัชชา ธรรมบำรุง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายนัฐพล วิทยารัฐ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายปรมินทร์ ชิดไชย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายธนากร เกื้อทอง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจริยา เกตุนิ่ม ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชไมพร เหมือนอ่วม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชวลิต รุ่งเรือง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกณิกนันท์ แก้วด้วง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวธนัชชา หนูเอียด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงนลพรรณ ธรรมพิพัฒน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรัมพร โพธิ์ศรีทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ เพชรโชติ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทกานต์ พูลเกื้อ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายนาธาร ชุมคช ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวจริดา จันทร์หนู ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายอนุรักษ์ อินนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายมินฟารี นะแหล่ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายภูริณัฐ รัตนพันธ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปฐมา จันทร์เสนะ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
นางสาวสมิตา เสนาทิพย์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอังศุมาลี ศิรินุพงค์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพัฒนาพงศ์ พรหมจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัทธ์นลิน บัวอินทร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพัชรพล สุขศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัฎติยา แสงทอง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจันทิมา เวโล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวดาริกา ชิตแก้ว ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายไพวสุ ด้วงแก้ว ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา ชูแสง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสรา ชุมเพชร ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนนทพัทธ์ มณีพันธ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายเสฎฐวุฒิ จุลรอด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปกรณ์ จิตรภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาวดี สุกดำ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐนรี ศรีชาย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต ทองแก้วเกิด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวพิชญา ศรีสัจจัง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปุญญพัฒน์ สังเมียน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชญา อินนุพัฒน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมุกดารัตน์ สุวรรณรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชยา ชูเกลี้ยง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชื่นหทัย เกลี้ยงประไพ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนัญญา คงหลัง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงพลอยไพลิน อินทรวงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิภิมล ทองชิต ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภาวิณี นาสียง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายตะวัน นุ้ยคง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิสรา เกตุชู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศราวุธ คงแก้ว ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธันย์ชนก ชูเมฆ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกีรติ หนูนวล ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณษา ด้วงอุบล ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐิติพร ทองผ่อง ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายรุจิโรจน์ เผ่าชู ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันท์นภัส แซ่อึ่ง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐณิชา หนูหนุด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงยศสกุลวดี เพชรคง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวุฒิพงศ์ รุ่ยใหม่ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายศรยุทธ ทองคำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรัญญู นุ่มนิ่ม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทราภรณ์ แก้วขาว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายศิริชัย ชูหว่าง ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายศุภกฤต เกื้อเส้ง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรามล อิทธิฤทธิ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสการัตห์ คุมมะระ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัลยกร คงแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสงกรานต์ รักราม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุฑิฌา ฤทธิวงศ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ พุ่มคง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงภิราพร ทองรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิวนาถ บัวเนียม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพริมา ทองสง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ ฮวดไล่ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชาญวิทย์ จันทร์เกตุ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุภาพร บัวขวัญ ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวลภัส สายแก้ว ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรทัย สงสุวรรณ์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายคณัสนันท์ สมสง ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชิดชนก รักษ์ทอง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรปรียา เส้งรอด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวเปมิกา นาควิรัตน์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายราชัน ชุมแก้ว ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอิสรพงศ์ แก้วเรือง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวอารยา ขุนเจริญ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายวรวิทย์ อินทร์เหมือน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิยนาถ ทองวิเศษ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพงศ์ จงศิริ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราภรณ์ บัวบาน ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวลักษณา ศิรินุพงศ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทักษพร อ่อนแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววนิดา เต่าจันทร์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภานุวัฒน์ โอทอง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญ์สินี บุญสนิท ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
นางสาวสุภาภรณ์ สุดขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญญลักษณ์ อักษรสว่าง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชนัญชิดา ถิระรมย์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์อักษร คงชู ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงเวธกา อัครวิบูลย์ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศุทธิวรรณ ชูวิวัฒน์รัตนกุล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณ์ชญา เนียมแกล้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลธรา บุญมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปฐมพร ผอมขวัญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุพัชตรา ช่วยแท่น ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติภูมิ อินยอด ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทราวรรณ ภักดีสงคราม ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุไรรัตน์ เรืองอ่อน ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วุฒิวงศ์ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสิริธิดา กรดเต็ม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายปฐวี สุขรุ่ง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายรณกร วัจนขจรกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรดาณัฐ พรหมปลัด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยราศี เจริญธนชาติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอนุชา สันอีด ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวธันย์ชนก โชติช่วง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพงศกร ทองแก้ว ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวเรวดี หละเทียม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายสุทธิพงษ์ แก้วล่องลอย ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอุไรวรรณ หมุนนุ้ย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวเปมิกา โชติพันธ์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวอารียา ชุมประมาณ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดารัตน์ อินยอด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพีรยุทธ แก้วมี ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศุภชัย ด้วงมา ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญจิรา แซ่ลิ่ม ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงอฑิรญา ทองเกื้อ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพริตา รอดชุม ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายยศกร สวัสดิ์รักษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสาริตา อักษรเนียม ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายกีรติ ทองพูลเอียด ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายเกียรติศักดิ์ สมดำ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลิสรา คงแข็ง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิวาทิพย์ รักชุม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพิพัฒน์ มิ่งชู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรวรรณ ภักดีสังข์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชนาธิป สุวรรณรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิมาพร วงศ์ณิชาภัทร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกัณตพงศ์ เศียรอุ่น ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนริศรา สีบพลาย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา ขำผอม ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ย่องอั้น ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ นิลมาก ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนนทวัช อินทรงค์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเสาวณีย์ ศรีน้อย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิ่นอนงค์ ดวงจันทร์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปรินทร รักณรงค์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณิศา ผุดให้ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เรืองเพ็ง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงมธุรดา เชาว์เฉลิมพงศ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เด็กชายรุ่งรวิน ทองสีดำ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกวิสรา จินดารัตน์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ เทพรินทร์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชรพร พริกเบ็ญจะ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายธนวัฒน์ เหลือทิพย์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์ศรีแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิลาวัณย์ ธรรมรังสี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวีระพงษ์ รัตนโนภาศ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายไชยกฤต เสนสิง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายนันทิภาคย์ ตัวตน ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดารัตน์ มรรคโช ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายกานตพงศ์ คำเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัญชนก หลักเมือง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรวิสรา ชนะสิทธิ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐรักษ์ อินทรศรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัณณิตา มีเเก้ว ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ สุขสมบูรณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชรินทร์ แซ่ลิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายรัชตภาคย์ พูลทอง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายเมธี ทองพูน ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาตา เพชรกาศ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศิวกร น้อยหรำ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์นรา บุญปลอด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนารีรัตน์ ขาวเผือก ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชุตินันท์ เต็มดี ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรสุตา พงศ์วัฒนากร ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายอิสระ ขาวนุ้ย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวดี สวัสดิ์เกิ้อ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจารุวรรณ สุขเจริญ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิษฐา ชนะสิทธิ์ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายนภนต์ มุ่งหมายผล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรรัมภา รอดมณี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอังกมล ทองฉิม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวนงนภัส เกษตรสุนทร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรุจดนัย ปราบปัญจะ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวทิพวรรณ หนูแมว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนกร สมฤทธิ์รินทร์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพงศธร ขาวเผือก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัลยรัตน์ เกาะทอง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายญาณวิชญ์ ชูวิวัฒน์รัตนกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิดา จันทร์มณี ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายธนภัทร สังคง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภกานต์ ชูชนะ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายอาภากร ด้วงเหมือน ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยาภรณ์ พลเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ เกิดแก้ว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมลณัฐ แก้วนก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพนิดา จันทร์แดง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวธนภรณ์ หนูจันทร์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายกฤติพงษ์ ฤกษสโมสร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววาสิฏฐี จันทร์คง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายศุภชัย พวงพวา ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสลิลทิพย์ มณีรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายญาณจักขุ์ ปานเผือก ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐนันท์ ไชยสุวรรณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปัญฑิณิษ ขวัญสกุล ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวเรวดี เพอบาน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายคฑาวุธ เขียวไชย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐมน หนูเอียด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลธิชา ชูทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอิศริยา แก้วลอย ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายจตุภูมิ รอดเนียม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ ยิ้มเกื้อ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิสรา นวลสนอง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาววิลาวัณย์ หนูขาว ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิพย์อรบุษย์ ทิพย์สุขุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐมน กลายเจริญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจารุวรรณ สุขรุ่ง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวนัสนันท์ ทัศวงศ์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวขวัญฤทัย ขวัญนา ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจีรารัตน์ เทพเกลี้ยง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ ศศิธร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชยา เหมือนขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มณีรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศตวรรษ สังข์แก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐรส เพ็ญสวัสดิ์ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ตรียวง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา จันทร์มา ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายตนุภัทร จำเริญ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสุธิดา หนูวัน ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงมนภัทร์ แจ้งทวี ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเกียรติศักดิ์ ขุนฤทธิ์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนัธมล มณีรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายราเชนทร์ อภิบาลบำรุง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรพร บูรณพิเชษฐ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวมนทริกานต์ ด้วงหวัง ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายปณิธิ พัฒนพงศ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกันต์นรากร หลงขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสาธิดา คล้ายสมบัติ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรดา ดิสโร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเกียรติขจร เขียวหลี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐกิตติ์ อ่อนเกลี้ยง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพาณินี ชูหนู ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณภัทร จันทร์ลาม ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายภูษณ ชูช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาพร โชติทอง ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
นางสาวฐิติรัตน์ ชนะ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววาทินี ปานทุ่ม ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐิติกาญจน์ อินแพง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนัญญา แสงดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกริกพล เหล็มปาน ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงจันทิมา สุดหวาน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวอริสา มิเจือ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเจมส์ ตุลยนิษย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภานุวัฒน์ ศรีทองมา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอาชาคริส นาคขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุณัฐฌา เนียมสกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปฐมรัก เหล็มปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปภาดา ศรีธีรวิชัย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกอบเดช ชูสง ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวศุภกานต์ ปลอดนุ้ย ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเมธาสิทธิ์ ชูเพชร ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุติพร นุ่นเกลี้ยง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายมณฑล บุญดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณิศา มณีปรีชา ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณิชาภัทร วรรณจิตร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฉมาบดี ฤทธิ์เลื่อน ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายเนติธร มูสิกเจริญ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยธิดา รัตนวิเชียร ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสรณ์สิริ มาช่วย ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนันตญา บุญจันทร์ ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง
เด็กชายณพวงศ์ วรรณะ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอานุภาพ ขุนวิเศษ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมงคลรัฐ จันทร์เสน ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา
นายกฤษณธร หนูชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ จิตงาม ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายณณัฏฐ์ เมืองสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนริศรา ฉิมสุด ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก สว่างรัตน์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวรัตนา สว่างรัตน์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปณิดา ฮกเหล่า ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงฑิมพิกา เผือกสม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพรพิมล มารักษ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ไข่มุสิก ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญ์วรา เสนพรัตน์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชลดา จันทร์หนู ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐกมล เทพเกลี้ยง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเมษิยา ไพรพฤกษ์ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กชายรชฏ ไชยรัตน์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายอนุวัฒน์ คำนวณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐกานต์ วรรณจิตร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงน้ำทิพย์ ยกฉวี ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติมณฑน์ สุวรรณสุนทร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐฤทัย เพ็งทิพย์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาววิลาสินี ขวัญเมือง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวพัชรินทร์ ชุมช่วย ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิศา พูลเกิด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิชญาภรณ์ พงศ์เศรษฐ์กุล ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายบุริศร์ จันทร์มูล ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเวธกา บุญหนู ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวเพชรศิริ ศรีพัดช่วย ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวปภัสวรรณ ยอดแก้วเรือง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายรชต เพชรนาค ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิจจารีย์ จันทร์คำ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววราภรณ์ วงค์เลื่อนฤทธิ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาณัฐ ทองบุราณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมณิสร เรืองแก้ว ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปารณีย์ ฉิมรักษ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสาริศา หนูชู ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายอธิวัฒน์ แก้วคำ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายอธิวัฒน์ รักใหม่ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล รามหนู ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายอยุธยา ไชยศรี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธีรเดช ขุนนาพุ่ม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริฉัตร ศิรินุพงศ์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปรางชนก สังข์แสง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชญานิษฐ์ รามหนู ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวธนัชพร ดวงแก้ว ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงฟาเดีย อาลีน๊ะ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวเมษา นิลมาก ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์ชนกนาถ ศิริมโณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนินาถ หมื่นสนิท ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกันธาพงศ์ เรืองหิรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี พิณกลับ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฮาซีดะ หมัดอุสัน ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นายสุทธิรักษ์ ทองดำ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวจอมใจ พลด้วง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริรัตน์ พุ่มพูน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพัทธนันท์ ล่องแดง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบงกช อ่อนทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชยา แก้วชูทอง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเขมจิรา วรรณรัตน์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอานนท์ มีเเสง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลดา เรืองดำ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวัฒนศักดิ์ กลิ่นเขียว ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายชยณัฐ บัวอิน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวิภา อินทรสมบัติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายถิรวุฒิ เพชรกาฬ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุตาภัทร พงศาปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรวิวรรณ แสงจันทร์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายอธิภัทร เกลี้ยงคง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณภสา เกิดฉิม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา โกมลบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
เด็กหญิงเมทินี สวัสดิ์ประสิทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชญากานต์ ปล้องใหม่ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพ็ญศิริ อินเอียด ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวญาณิศา ชมเชย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลดา คงนุ้ย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชัญญา ภูมิลักษณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนราวิชญ์ เพชรสุทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสหวรรษ ทองเอม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวลิลล่าณา วงทิตย์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายคัมภีร์ ขำแก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธีรนัย เมืองแก้ว ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวสโรชา สันอี ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอุสาวดี สุขสวัสดิ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายวรินทร์ ถึงมุสิก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัชชา รุยไกรรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิลาสินี ขาวสังข์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายเสฏฐวุฒิ เอียดขาว ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสุภาวดี สืบวงษ์เหรียญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสริตา วุ่นบุญชู ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทวัน ชมบุญ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดาราณี ทองไสย ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลพรรณ ศรีสวัสดิ์ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
เด็กหญิงชมพูนุท เพ็ชรโรจน์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงรักยิ้ม แดงนิ่ม ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวษุภากร เรืองสังข์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวรุ่งอรุณ ชนะมาร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
นายสุริยา ก่อแก้ว ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชชา ปานยิ้ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐฐาพร แก้วขุนทอง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัทมวรรณ ช่วยเนียม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุชาวดี สว่างรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิชญาภา ปาชะโน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธิติมา สุดใหม่ ต.เขาชัยสน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุญชลิดา เอียดดำ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญย์ชนก บุญมา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐปคัลป์ บุญดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววนิษฐา เพชรโชติ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี พลายเจริญ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวแพรพลอย ทองสา ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรุดา ชูเลื่อน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิรมล หนูอักษร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิกา คงเพ็ชร ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวเมธาวี อิศโม ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายธีระพงศ์ นุ่นมี ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
นางสาวศิริลักษณ์ พุดซอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรานันท์ บัวทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชวพัฒน์ อินทรสมบัติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกาญจนา บุญโรจน์พงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภาณิศา จันทร์เอียด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพรรณพงศ์ คงมา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนากร ชูกลิ่น ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสรา บัวขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนัญญา ขุนฤทธิ์มนตรี ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวพรนภัส คงพ่วง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายนนทวัฒน์ หนูไข่ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายสุทธิพงศ์ รักวงศ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุธางศุ์รัตน์ ทองฤกษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกานต์ทิตา พรายอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโสริยา โสดามุข ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณธิชา คงแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพุธิตา สิทธิชัย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรกร เรียนสุด ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเศรษฐ์ศิริ อุ่นเสียม ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวขวัญฤดี ไชยสินโณ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กหญิงดนุลดา พรหมเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอภิสิทธิ์ เกลาฉีด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายวรชัย บุญญานุวัตร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัตนศาล ราชเมืองขวาง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววีราภรณ์ พูลเอียด ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวศศิประภา ไชยพลัด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนาวุฒิ นิลรัตน์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายวรากร จีนเมือง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัสตราภรณ์ ดำจำนงค์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงจินดาภรณ์ คงสม ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนกร เอียดคง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอังคณา ชูสุวรรณ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายสุรศักดิ์ ฟองหิรัญศิริ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจินดานะ เหมรินี ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงจูลิ โลเปซ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐณิชา เดชะ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิภารัตน์ แก้วขุนทอง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวชมพูนุท ช่วยยก ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรวรรณ พุฒจอก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรัฐติกาล แกนเดช ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต สุกทอง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอิศร อินทรงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายขัตติยะ เรืองประดับ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธิญาดา ด้วงเอียด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัชชา เสี่ยงบุญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายธนากร มณีรัตน์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งนภา นาหมีด ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฏฐ์ธนัน ทรัพย์แก้ว ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกิตติมา สาระนันท์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ เพชรสุวรรณ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายที่รัก บูรณ์พงษ์ทอง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา คงทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุธิดา เจริญสุข ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายกฤษฎา สุภเพียร ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสิทธิโชค เกตุราช ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐรินี จันทวงศ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ เพ็งจันทร์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชญานิศ ยี่โชติช่วง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวาศิกานต์ ชนะพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา ชูสังข์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเจษฎา หนูทอง ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุณยาพร พรหมสาลี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา ชุมทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวีรยุทธ แก้วช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริวิภา บุญแข ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศุภณัฐ ธรรมชาติ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอนุรักษ์ ขาววัต ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา เรืองติก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยาภัสร์ ชูเพชร ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัฎฐา ท้ายเซ่ง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงกมลลักษณ์ รอดเพ็ง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายปิยรัฐ รามจันทร์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวปิยะวดี ขาวเหลือง ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัณฑิตา ชูไข่หนู ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา มากชูชิต ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุรีย์พร ดำยศ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐภูมิ รัตนชู ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิราภรณ์ ช่วยแก่นจันทร์ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงพาขวัญ ชูแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปุณกัณฐ์ บุญช่วย ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัตทิมาวรรณ คงเมือง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวสุชาวดี นิ่มดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรรวี จันสุกสี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวประภาพรรณ จิตชาญวิชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณีรนุช แซ่หลี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธมนวรรณ ยังอภัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนวัฒน์ แจ้งจุล ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริกร เส้งสุข ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนพร นวลแสง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนฤมล หัสสะ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวพัชราภรณ์ รักนิ่ม ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายณัฐภัทร สุนทรชวัด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจักรพัชร์ เผือกบำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา วรวงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริญญ์ญาดา เพชรตีบ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกวิตา กรดสำราญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงหนู ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติมา สุทธิพรหมมา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพลกฤต กลิ่นเขียว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิกานต์ มาแดง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริวิมล ทองฤกษ์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายชนาธิป อภัยจิตต์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงชมพูนุท ขาวนุ้ย ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายปัณฑ์ธร อมรวิริยะชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปัฐมาภรณ์ คงใหม่ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสโรชา บุญนำ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐภัทร เพชรธำมรงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธราธิป หมื่นเทพ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอมลรดา กรณ์ทอง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาธิยา ดำนก ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงฮูดัยญา เก็มเบ็ญหมาด ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงพจณิชา มุขประดับ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายจิรายุ แก้วรุ่ง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรภัสสร พิบูลย์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรรณิกา เนียมวงศ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนาวุฒิ ธรรมชาติ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายกษิดิ์เดช ณ พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลธิดา ดำสุด ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวศศิธร ศรีนคร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชริดา ชูพูล ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรวรรณ วุ่นน้อย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุจิรา รักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะดา จันทร์ปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพีระชัย เพชรขาวช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอาภัสรา จีนโอ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายสรรพวัศ เพชรกาฬ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวญาดา สิงหมงคล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอนรรฆวี ชูพูล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวีระพจน์ ท้าวสกุล ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริยากร ทองมาก ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอรอนงค์ พรหมแก้ว ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพรปวีณ์ พูลเกิด ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐรุจา ด้วงเรือง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรนลิน ทิพย์ทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวรวิทย์ อินกรด ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธันย์ชนก ปิ่นทองพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดลฤทัย จันทร์แก้วแร่ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรพินธุ์ กัมพละไพฑูรย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิตตมาส นาคเกลี้ยง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปรียาเนตร เดชดี ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญชิดา อินทนิน ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุรีมาศ หน่อวงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงลภัสรดา คงชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเยาวลักษณ์ มากภิบาล ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนิติ กัณฑ์ราย ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงนพมาศ สังข์แก้ว ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสิริกานต์ รัตนะ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา อินทนะนก ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริพร เกื้อนุ้น ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงนวินดา ขาวดำ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรุจรวี ชูยิ้มพานิชย์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แก้วมี ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
นางสาวณัฐธิดา หมื่นลึก ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกชกร มากช่วย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชลดา หนูเจริญ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจินต์จุฑา ขวัญสุด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพัทวัน พรายอินทร์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอ้อมเดือน งามแท้ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพงศ์ เศวตกรด ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวเธียรวธู นิลแก้ว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัณฑิรา พูลสวัสดิ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปวิชญา นิลพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนรินทร ทองนิ่มแก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายเอกพงษ์ เกื้อชู ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภาณุพงษ์ เอียดเฉลิม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัณฑิรา แก้วเขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปาริชาต หนูสิงห์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชาคริส สัจบุตร ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวประภัสวรรณ ศรีทองมา ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงสาริศา ศรีวิเศษ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวริศ รัศมีนพเศวต ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายนิรวิทธ์ พวงมณี ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามาศ คงอินทร์ ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
นายเกียรติพล มนตรี ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทวดี วงค์รักษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณกานต์ แก้วแกม ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธันรวี สาคะโร ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายวุฒิชัย นาครอด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิฉาย สุวรรณชาตรี ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวชนิกานต์ รามจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวคันธรส หอยสกุล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอริสา แสงอ่อน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชินกฤต จำนงค์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกันตภณ หนูห่อ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวรา โพธิ์ศรี ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
เด็กชายสถาพร สงไข่ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิญฌาณ์ ภูมิประไพ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกศกนก สาวเกลียว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายการัณยภาส ธรรมรังษี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภรัตนา เหตุทอง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวญาณัจฉรา คงทองจีน ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายสุเมธ ยอดราช ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรัณย์พร ชนะสิทธิ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ แสงดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะธิดา เทพไพฑูรย์ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสวรรยา อภิชาโว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามาศ ศรีอ่อน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอารยา สินยัง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายพณากร มณีประพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุษกร แย้มรัตน์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา สงสังข์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวชยามร มาเอียด ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เด็กหญิงปารมี บัวสองสี ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดา ปล้องไหม่ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรณิชา มุขช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดุจเดือน ท่าระ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธีรวุฒิ สึกน่วม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริอรรถ ศรทอง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขวัญเรือน หมวดมะ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุกัญญา ดวงทาลา ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราพร จันวนา ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสัตตบงกช รัตนดิลก ณภูเก็ต ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิรีลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกิตติพงศ์ สิงหะพล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเกียรติศักดิ์ สุกรอดรู้ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายพนมพร อินยะวิน ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงเนตรธาดา มุสิด ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุภาพิชญ์ สุขทอง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววิภาวี ศิวนันท์สกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิณณพัฒ เทียบพุฒ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนาพร วาสุเทพ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายอริยพงษ์ ช่วยพิชัยเกษม ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัลยกร ชูเหล็ก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายก้องเกียรติ เกลี้ยงแก้ว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภัฏิยา คงวุ่น ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทนัช คีรีเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนลินทิพย์ หนูวงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรฤทัย ศรีแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกรวิชญ์ ชนะชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัณฑิตา ตัวตน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ยิ่งขำ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวศศิวรรณ กลิ่นนวล ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงปุณยนุช ไชยยางค์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปพิชญา สงบุษย์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา ชูแป้น ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายไกรวิชญ์ เนียมเจริญ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายรัฐธรรมนูญ จันทร์ศรี ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายวรวุฒิ เดชพละกุล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณภัสรา ปรางน้อย ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงพศิตา พรรณศักดิ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายเตชินท์ มีไข่ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงมลฤดี ชวนชิต ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเนตรวรี ศรีน้อย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภัสสร มากชิต ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญาภัค แย้มแสง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรหมพร เมืองสง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรจิรา ศรีรักษา ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอุดมศักดิ์ แขกทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปฬาสิณี คุรุปัญญา ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ ตุกเตียน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรันธร จิตสุคนธ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายรัชพล สงเกตุ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลวรา จันทร์มี ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายดรัณภพ บุญรุ่ง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนวิชญ์ เทพหนู ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราพัชร ชายเกตุ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวปิยาภรณ์ ปรีชา ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐภัทร รักช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสุวิจักษณ์ หนูชูชาติ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญวลัย สงยัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูวภัทร พรมด้วง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายปวริศร์ อาภรณ์วรางค์กูร ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวจันทราทิพย์ หนูทอง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรัติกานต์ จิตตะโสภา ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายสุขุม แซ่แต้ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงประวีณา สงจันทร์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ศรีอะราม ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ หนูแจ้ม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุนิสา อินทร์ประดับ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายไชยวัฒน์ เหวยไทย ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปภาวี ข้องจิตร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพิชชา รักพวก ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัศรา รัตนพิบูรณ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวลลิตวดี เจ้ยจู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนพรุจ โพงตุ้น ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนวัฒน์ ชูปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิตย์นภา เพชรสังฆาต ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมณีรัตน์ สุวรรณมาโจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูธิป รุยไกรรัตน์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชนายุทธ หนูแก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงยศวดี ชัยสิทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ผลึก ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายฤกเบศ ด้วนมี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรักษ์ตะวัน ช่วยดำ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวจุฑาทิพย์ ทองขาว ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปนัดดา ทองสม ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสมชาย แป้นชุม ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายพชร สังข์แก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสรารัตน์ ช่วยนุ้ย ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวโสรดา พิจิต ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรอุษา อนันทโส ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสิริรัตน์ สุภาพ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชา ย้อยช่วง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรสิริชา ช่วยจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจิระวิน สุวรรณพิพัฒน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเก็จมณี กำเนิดฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจามจุรี กาญจนเรืองสกุล ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกิติยา สงศรี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรฤทัย ช่วยแก้ว ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุดารัตน์ สมบัติมาก ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณพิสุทธิ์ นวลเจริญ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพรรณวษา ขุนชิต ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรวดี ไชยตรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชลธร กูลประสิทธิ์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายณัฐกานต์ นุ้ยเกลี้ยง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทราพร นุ่นนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิรชา อาษาชำนาญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปุณณภพ เดชดี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกอร แซ่ตึ้ง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนภาพร หนูนัง ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กชายวิศิษฎ์ ยอดราช ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณัจฉรา เลิศเดชานนท์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรตะวัน ราชเมืองขวาง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายจิณณวัตร ดำน้อย ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัชยา เวชรังษี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภลักษณ์ คงแดง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวิตา จันทร์สุขศรี ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวจิราวรรณ ชูสุวรรณ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ สินทรัพย์ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรางค์วลัย สุขอนันท์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชุตาภา พันธวงศาโรจน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภกร มะณีรุ่น ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกฤตพล ตาแก้ว ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิชามญชุ์ เทพหนู ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญ์ชาดา แกล้วทนงค์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรัญญา จันสุกสี ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายชนชนม์ เหล่าทอง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวนภัสราภรณ์ ทิพย์รักษ์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา รอดยวน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอกนิษฐ์ ทองศรีชุม ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกฤษฎา อมตเวทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนรบดี ไพรพฤกษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณติกา จายุพันธ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณธิชา บำรุงพานิช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปวีณ์ลดา ช่วยสงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฎฐณิชา ชูแก้ว ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา ปล้องพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชโลทร ฉินธนทรัพย์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายเกียรติศักดิ์ หนูเพ็ชร ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายกิตตินันท์ สมัครพงค์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายปัฐวิกานต์ สมหวัง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรุตา บุญโรจน์พงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภัสสรา หนูบูรณ์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายพิชัยยุทธ เมฆอรุณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รองเลื่อน ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภริตา หนูไหม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายธีรวัสส์ อินมณเฑียร ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธัญย์ชนก อินทรกูล ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงขวัญจิรา ขุนพรหม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายอภิสิทธิ์ กราปัญจะ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายพงศกร รัตนแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธิมาศ สินยัง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาทิตยา อินนุรักษ์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทริกา มะลิวงศ์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวเบญญาภา ประกิจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติกร สงให้ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายปริพัฒน์ คงแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชรา มูสิกรักษ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายชัยภัทร ชูทอง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเพ็ญพิชชา มีชู ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวจันทกานย์ มะณีรัตน์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเอกกวี จิระรัตนวรรณะ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอภินันท์ ยูงทอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวราชิดา ยุทธกาศ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายวิชัยฤทธิ์ ทองบุตร ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณภัสษา ขวัญแก้ว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสถิรดา พาหุรัตน์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรไพลิน ปิ่นทองพันธ์ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา ขาวสังข์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสินีนาฏ คงดำ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายโอปบุญ ชิณธรรม ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ กลับสกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณีรัตน์ ชูรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตติธัช สุขโต ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายณัฐดนัย ปานศิริ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภานัน สมเปลี่ยน ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐธิยาภรณ์ กองเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิรกิตติ์ หนูสิงห์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวนภัสกร คุ่มเคี่ยม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชฎากาญจน์ อ่อนทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจารุเดช แก้วบุญส่ง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติชญา ช่วยแก้ว ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงดาราธิป มุขตา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายบำรุงศักดิ์ พรหมมา ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสหวุฒิ สิงห์สุริย์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกัญจนพร เกื้อทอง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวธัญญารัตน์ ทาทอง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวเบญจา สังข์แก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี ยอดแก้ว ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยนุช ทองเอียด ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวภัทรสุดา ทองหนู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศศิกานต์ สีนองช่อ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกิตตินันท์ ขวัญรอด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิราวัฒน์ สุบรรณพันธ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายพิสิฐพงศ์ สุวรรณพนัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทักษวรรณ นวลขวัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนัฎฐิกานต์ ดำแป้น ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชญา เจริญผล ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายสมิทธิ์ หอมขาว ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
เด็กชายธัญกร ชูผอม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสมิตา เข็มทอง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวปนัดดา มาระพงศ์ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรวดี เลียดรักษ์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศุภเลิศ กิ้มเส้ง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภลักษณ์ จันทร์ทอง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรานุช พรหมวงษ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุษยาลักษณ์ แก้วสม ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงตัสนีม เกื้อหมาด ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ วงศ์สุวรรณเขต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกียรติวุฒิ อรรคเนตร์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวฉัตรวนา พุทธโชติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนภดล สมผุด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวผกากานต์ เกื้อสุวรรณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกวลิน ไกรบำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวชิรพงษ์ ทองบัวแก้ว ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวพัชฎาภรณ์ บัวทอง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริษา กาฬกาญจน์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอมรเทพ บัวทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายอภิวัฒน์ ราชรักษ์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงจาชรี อนันต์ทิพย์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงภคภา เดชสง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ช่วยรอดหมด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววชิราภรณ์ ไข่ช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทนัช คงเสาร์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงหัชชพร ดำลม ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายกฤตเมธ ทองคำ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพุทธชาต พรหมทองรักษ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายชลสิทธิ์ ทองศิริ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิภวานี เหย็บหมัด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชัญญานุช สังข์ศิริ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิตยา รอดหนู ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวพรพิมล ชูกลิ่น ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต มาละมัย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศศิวรรณ อินไหม ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายภานุวัฒน์ รักขาว ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวพิมพิสา สุขยัง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชวัลลักษณ์ จันทคาธ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธนิกา หนูมา ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวตวงทอง สถิตระวังภัย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายพลากร ปานอ่อน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศิลป์อรุณ มงคลเพชร ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณิชาภัทร อินทะระนก ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวธมลวรรณ นวลพุฒ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวชิรวิทย์ นวลขวัญ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรวีวรรณ ปานเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุษยมาศ เผือกสม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวมัลลิกา นาคเล็ก ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงร้อยตะวัน ฉีดอิ่ม ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวดี ชายเกลี้ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุกานดา หนูทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพล หมื่นหนู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธนัญญา นามโชติ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงนพวรรณ จันทพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์ชนก ผดุงกาญจน์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวแพรพรรณ นวลขาว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชราภรณ์ หนูขาว ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฉันทสินี ชูโชติ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายกิตติพงษ์ เหล็งหนูดำ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัจฉรา ณ พัทลุง ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวสุประภาวี คำจีด ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงวนิดา พลับปลอด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวใบเงิน สถิตย์ละมุ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณิศา ไกรณรงค์ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณนุช แก้วมาก ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวธัญญลักษณ์ เพ็งบูรณ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตนกมล สารานนท์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรัชพร แสงแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกฤษณพงศ์ เจริญศรี ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทิชา ดำสุด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงลักษณมัณฑ์ ด้วงนิล ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายภูมิพัฒน์ วงศ์น้อย ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงมนัสวรรณ เสือสิงห์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายจีรภัทร ยั่งยืน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุทธานต์ บุษราภรณ์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายชนาธิป หัสเขียว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชนัญญา จงจิตร ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายทิชานนท์ คงบุญทอง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงไปรยา หมาดเส็ม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชนิตา ทองเจือ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญญารัตน์ คงทุง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายณรงค์ชัย มูสิกะรัตน์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชลิตา นวนดำ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวปริญญาวรรษ จันทร์เทพ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงพันร์ณษา ผ่องศรี ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณีรัตน์ หอมขาว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปลายมนัส เพชรเกตุ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวริทธิ์ธร วรากรสิริ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเนติพงศ์ สงทวี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงโสพิน ด้วงทำ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรินธร ชูแก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติพร ศักดี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราพร บัวเนียม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพงศกร อนันต์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนกร ดวงภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจวลิน เลขาผล ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายเนติภูมิ กลิ่นเขียว ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรญา ทับชุม ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภารัตน์ ขำแก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวบุญชิตา ด้วงคง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอภิญญา สิงห์กาศ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวชลธิรศน์ นิ่มดวง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวดวงตะวัน เทียมสกุล ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภูมิศักดิ์ พุทธชู ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงพุทธิดา พุ่มมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชนัญชิดา ปล้องไหม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอิสริยา คงคานนท์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววิลาสินี จันทร์สุข ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรพร เรืองติก ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวพรทิพา เกื้อทอง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุญยอร อินใหม่ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสรศิษฎ์ แจ้งจุล ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายขวัญแก้ว รัตนชู ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิกานต์ ไพชำนาญ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวนัฐธิกา ย่องเส้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารารัตน์ เพิ่มบุญ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญฐิกา ช่วยนวล ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภกาญจน์ พริกแก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสกุลเพชร เพชรสุข ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัฒน์นรี เกื้อพรหม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายติณนภพ พรหมมณี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดลศิริ เภาทอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกฤษณา สุขทอง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววเรณยา ยิ่งขำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอรรถกร สำแดง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรอนงค์ แสงดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบงกชกร เอียดนิม ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิไลลักษณ์ ทรัพย์เศวตพล ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธีร์พิพัฒน์ ชกสุริวงค์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายภานุกร แก้วชูจิตร์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปุณยาพร เพชรคง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวถิรวรรณ เนียรนาท ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวอินธิกา อินทร์แจ้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงแก้วสรวง ดวงแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรถชนะ ทองประศรี ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิสา ธรรมศรี ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
เด็กชายหรรษา เสือสิงห์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิญญา รักจัน ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิดาภา คันธมาทน์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายชยุตพงศ์ ขวัญสุด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอัจฉราวดี คชภักดี ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุภัคสร ศิริสวัสดิ์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวลักษมี คงเรือง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุทธิดา พราหมเล็ก ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปฏิพันธ์ ไหมศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวสโรชา นาศรี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภานุวิชญ์ จันเอียด ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงจีรณัทย์ รัตนพงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนภัสวรรณ สิงหพล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวแกมมณี วรรณะ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงคุณัญญา ยงเขนยสิน ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอิสระ ศรีประวรรณ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยรินทร์ ชูนุ้ย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิยวัชร์ ถนอมแจ่ม ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณิศา รักพวก ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริชาติ เมืองทัง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายอดิเทพ บุญศิริธร ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายวรุตม์ นวลเมือง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนนทชัย ขุนฤทธิ์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายจิรโชติ นุ้ยจันทร์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกิตติศักดิ์ แป้นน้อย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมัชฌิมา ชูหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภารัตน์ เนียมเจริญ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายอัครพงษ์ ทองเรืองนิ่ม ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเฉลิมเดช วงศ์นิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนาภรณ์ นาคะพันธ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรธิรา ชูกิจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนพร ปานทองแก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ พงษ์พิพัฒน์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวกุสุมา เพ็ชรทอง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายอินทัช วัดสว่าง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนวิชญ์ บุญวงศ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอังศุธร ทองมาก ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวนงลักษณ์ จิตรักษ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเอกวัฒน์ ไข่แก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกรณ์ดนัย ทิพย์จำนงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเขมิกา เดชอะรัญ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรวุฒิ วิเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรนภัส รักษ์เกลี้ยง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวหนึ่งฤดี วงศ์ทองบาง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ สตานุมัง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุรเชษฐ์ ณิชากรพงศ์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภาวดี ขาวขำ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภกานต์ หรุดคง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปรีดา เสือดำ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธีรภัทร ทองหนูนุ้ย ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพนาวดี จันมาก ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑาวรรณ ยุวกาฬกุล ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรินยุพา วงศ์ภักดี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกฤติพงศ์ โรจนแพทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงหทัยภัทร เซ่งสุย ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิดาภา วงศ์ภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวญาณภัทร แสงแก้ว ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวัลลิภา รามจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณิดา ฉายกิ้ม ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชราพร วัฒนชัย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยะธิดา นิมะ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสุพัฒน์ ยอดณรงค์ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวนันทนาพร สาครรัตนะสิริ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัณณิตา นิลมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันย์ชนก นวลดุก ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงขวัญธิดา คงมี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา บุญจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริชาติ สุขอนันท์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกตัณณ์ อินยอด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัทมาวดี เหมือนพรรณราย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววิภาดา บุญชูสิน ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายสุวิจักขณ์ ศรีหิรัญ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุญสิตา แสงสว่าง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุธิดาวดี นวนตุด ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิวิมล เหลือทิพย์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญจวรรณ สุดจิตร ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงคีตภัทร นาควิโรจน์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกิ่งกมล หอยสกุล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปลายฟ้า สุประทุม ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
นางสาวขวัญฤดี มีชู ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวชลธิชา เลื่อนเซ่ง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงมาริสา หมัดอาดัม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวมุทิตา เหล่าทอง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ จูดจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธาทิพย์ สงคง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชญานิศ พรหมเมฆ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาทิตยา พงษ์นวล ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
นางสาวนันทนา บูชายันต์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทวดี ขุนนุ้ย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพงศธร ถาวระ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชราภา แก้วขาว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนดล ดำสนิท ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรินัน เอี่ยมสุข ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์ชนก จันเขียด ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอิสรียา สิงห์เนี่ยว ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณินดา เตียวอนันต์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทราพร เสนสิง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรชนก บัวจันทร์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสหพล หนูพูน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายธนพล ศรีหมอก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลสตรี พูนขะโร ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายบรรณวัชร สงเล็ก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ ชุมวิโรจน์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายธนธรณ์ อภัยจิตต์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชยา จันทร์ดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภาริตา หลินมา ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายนราวิชญ์ เกตุพิจิตร ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายบุณยกร เพชรคงฺ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปุญญาพัฒน์ เพ็ชรจำรัส ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวจุฑารัตน์ นุ่นจุ้ย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกิตติญา พงศาปาน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกษิรา ทองมอญ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอัญมณี ดำจ่า ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาววรรณดี เส้งสุข ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสรา หนูเอียด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงสลิล ณ พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล บุญมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัชฌนันท์ ด้วงชู ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ ศรีสะอาด ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวธาราทิพย์ ช่วยผอม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐิตาภา จันทร์ดอน ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรษา คชภักดี ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐณิชา รัตนประพันธ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐริกา ทองรักษ์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรัญธิญา เฉลิมกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมัณฑณา จงหวัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเนตรชนก ทองซ้าย ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสุกฤษฎิ์ จันทร์ดำ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกานต์ธิดา คงนก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ ไชยวงศ์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิดา หนูเกลี้ยง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณฑิรา คงแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวหทัยรัตน์ อินใหม ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณพษา ซุ่นเซ่ง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฏฐธิดา รอดพันธ์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนัญญา หนูมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรัณย์พร อามีน ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายวิชยุทม์ อุทัยรังษี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนฤมล แดงนวล ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชไมพร สวัสดิ์เกื้อ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ทิพย์ลาย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายภูริทัต ขุนทิพย์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัลยาณี ธานีรัตน์ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวกันติชา เพชรบรรจบ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิตกัลญา รอดพูล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววริศรา เกื้อคลัง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนภัทร อินสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวท้องฟ้าใส เกิดศรีเหล็ก ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายภูบดินทร์ เมืองทอง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีสวัสดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนภัสวรรณ ชายเกตุ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภวพร บุญปลอด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวยลดา เดชสุข ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภิรุจี ขาวเผือก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงติณณา นุ้ยสุด ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายธนบดี แก้วศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวสุภวรรณ ณ สงขลา ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชยา พราหมณ์น้อย ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววัลลภา วงษ์ศิริ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงลลิตา ธรรมรักษ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูริวัจน์ ชูขำ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริมนต์ เรืองพุธ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิดา ชูด้วง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายณัฐวุฒิ เพชรทองด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายทศพร นวนมุสิด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกุลภรณ์ วงศ์ดาว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุจิรา หนูหนุด ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรินทร คงเคว็จ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงญานิกา ตุ้นดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชุติพงศ์ สิริสาโรจน์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงยมลภัทร ละอองแก้ว ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัญชุสา ชัยฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวุฒิชัย ขาวชอุ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ สุขอนันต์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิรัชยา วงค์สวัสดิ์โสต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริยากร มานะวี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัลยาเรศ ศรีนวลอินทร์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวอรวรรณ หรีมหนก ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวนันทิยา บุญรุ่ง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสหชาติ ทิพย์รินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา ตุลยนิษก์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายมนสวรรณ เจริญรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุจรดา สุวรรณเกตุ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวรตา ตั้งเตี้ย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาริษา พรมวงค์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเมทินี ชูทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญญาพา หนูทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนรภัทร ต๊ะพันธ์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวชไมพร หนูนุ่น ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนาฤดี ศรีหมอก ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก แก้วดวง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปวริศา อารีย์รักษ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวคะนึงนุช แย้มช่วย ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติมา พรหมเอียด ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรนภา ร่วงเหมือน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเอกชัย แก้วมุกดา ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวศุภธิดา วิเศษ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงจิราภา รามจันทร์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอารียา วงษงาม ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวปิ่นมนัส ชูเอียด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนฤภร สุวรรณ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวสุประวีณ์ บัวเนียม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัทนียา รัตนขวัญ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบิวปิญา มิตรพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปนัฐตา เจนชูบัว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสวรรยา หนูยก ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายประเสริฐศักดิ์ จันสุกสี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกชพรรณ คำภา ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงรติรัตน์ หนูนุ่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุณัฐชา เพ็ชรยาบาล ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวนริศรา นาควิโรจน์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวดวงฤทัย เทอดทอง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิโรรัตน์ อุ้ยสวัสดิ์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดาราวรรณ เรืองรักษ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวจีรพร ขุนเพชร์ ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ ปริยชาติตระกูล ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวจันทกานต์ ช่วยเนียม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายจักเรศวร มากสง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวดาราพร ชูสัง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายชัยวิชิต สมสงค์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายนราศักดิ์ แดงสว่าง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนพรัตน์ รุ่งรัตน์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญชิดา มโหรสพ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริฑาขวัญ กองพรม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณิชกานต์ เพชรรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ บัวลอย ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
เด็กชายจิรายุ หวานศรี ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ มาสวัสดิ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภาณุพงศ์ ขาวเผือก ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญวรัตม์ หนูชู ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐา หนูช่วย ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายปิยะวัฒน์ คงไข่ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุชัญญา บุญแข ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุดารัตน์ เพ็งเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรกนก ทองรักษ์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงโสมภัทร รัตน์ทอง ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวผกามาศ อินปราบ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งไพลิน โกศล ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงศลิษา นิฒรรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญ์วรา มุขตา ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรษชล นกหนู ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกุลธิดา บัวจุด ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอลิษา แก้วคงธรรม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมีนา อุ้ยตยะกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวัช เพชรกาศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญจมาศ ชูด้วง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิทย์ เรนภักดี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอังคณา หนูหิ้น ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐวดี บุญฤทธิ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวหัทยา จันทร์อินทร์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริวรรณ ชูอินทร์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายศุภชัจ เขียดนิล ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายกณวรรธน์ เรืองเพ็ง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐานิกา จริงจิตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชัชวิน ฉิมล่องดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอัษฎาวุธ หนูชู ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิติมา หนูผุด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิตา ไชยด้วง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายฉัตรเทพ ด้วงตุด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐกานต์ พรหมทอง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริพร แก้วขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเกวลี ทองชั่ง ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายวีรพงศ์ แก้วศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิตารีย์ หนูคง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา คงแก้ว ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธารารัตน์ เพชรสุวรรณ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงขวัญจิรา ขนานแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปวิธ เที่ยงแท้ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพันธกานต์ พันธ์ประสงค์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกชพรรณ สุริยงค์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวปาณิศา จันทรมงคล ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล เดชช่วย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายโชติกมลวิทย์ อินทรนก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาพร สารวงศ์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวธีราภรณ์ รักษาพงศ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญจิรา ฤทธิศักดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรนุช พรมแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกุลธิดา จิ้นย่อง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายวชิระ เกื้อเส้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูริชฐ์ วัฒนียรักษ์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติมญธุ์ สำแดง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงตรีสรา มีเอียด ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายสิรวิชญ์ แดงช่วง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัชยา ทองสม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพิรญาณ์ ขุนนวล ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายนนท์ปวิธ พรมนุ่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอภิชา แสงสมบูรณ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสนธยา เขียวแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจีรวรรณ ทองสม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวณัฐากร เพชรรัตน์ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายอภิวิชญ์ จันทร์ดอน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยะธิดา อยู่นาค ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารญมณี จำนงค์ ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวมัชฌิมา ดีขะนุ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐธิดา กลับอินทร์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสวรส ภิรมย์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐวุฒิ สัตรัตน์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปฐมาวดี สมหวัง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเทวฤทธิ์ แก้วฝาก ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพรวิภา คงแก้ว ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงจันทกานติ์ หอยนกคง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกุสุมา วงษสวัสดิ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกริกพล เพชรทองขาว ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนาดล ธานีรัตนาภิบาล ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภานุวัตน์ สุขสวัสดิ์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปัทมาสน์ โสมณะ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ เรืองศรี ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงวัทนพร สันหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกกาญจน์ สุขใส ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราภรณ์ คงจัง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศิลป์ชัย ปาณะศรี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิดา เรืองจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิราวรรณ ตราหนู ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐธิดา ภูมิพะนา ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
นางสาวอริสา ไกรทอง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนรินทร รัตนวิเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตติพงค์ บุหงา ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายณัฐชัย เดชพันธ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญญา ช่วยพิชัย ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัญชรี คงพรหม ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวศศิภา รัตนวิเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสิทธิศักดิ์ เมืองหนู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนริศฐิพงศ์ อุดทพาณิชกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภาณุวิชญ์ หุ้นสวัสดิ์ ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวนริศรา นวลปลื้ม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธีรพงศ์ ทองดีเพ็ง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวชุติมณฑน์ ปล้องใหม่ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายวงศกร ณ พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรวิทย์ นุ่นรอด ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรอนงค์ ป้อฝั้น ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนัทธิกา พลวัฒน์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุลภัทร ชูปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรวดี หนูแจ่ม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภูมิรัตน์ เกตด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญญาเรศ ชูหอย ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปฐมาวดี บุญช่วย ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวมัลลิกา นาคะพันธ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิตติยา สุกหอม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายเจษฎา ทองทวี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัญญาสิริย์ อินทรวงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริวรรณ แซ่ซี ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัชฎา ด้วงฉีด ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภวดี ดวงประเสริฐ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุศราวดี เกื้อเม่ง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณิสรา นาคะวิโรจน์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนภัสสร พุทธโกษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวระวิวรรณ แก้วทองด้วง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายภูมิภัทร จันทร์ช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญจวรรณ เหมือนสังข์ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ธานีรัตน์ ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวอลิษา เหตุทอง ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริฉัตร ทองดำ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศุจินันท์ มากสง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนภัทร พูลสมบัติ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฏฐธิดา แปะซิว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะธิดา นวลมี ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา วิจิตรโสภา ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
นายศุภนัฐ หนูฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทธีรา ทิพยศุภลักษณ์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวศศิธร เต็มแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลลักษณ์ เรืองสุข ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
นางสาววชิราภรณ์ ขาวสุด ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายศิริพงศ์ ทวีโชติ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธีรภัทร์ อ้นดำ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิวรักษ์ มากชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกพร เลิศแล้ว ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริวิภา เกตุด้วง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี เกื้อเส้ง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนนทวัฒน์ คงไข่ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภานุวัฒน์ จีนลอย ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา สามสี ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวฐิตาภา หนูแสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฏฐณิชา มากดีคง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวเมษารักษ์ ส่งศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอนงค์นาถ คงชู ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวสุณิสา กลายเจริญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายภัทรกรณ์ ดำหนู ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาววิลาวัลย์ ชูศรีหะรัญ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชานน พันธุ์นายัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกพร ชูทอง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพิสิฐพงศ์ เพชรจำนงค์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายอรรถพล เจ้าเห้ง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนฤนาท สุดแป้น ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา หนูฤทธิ