รายชื่อสมาชิก (ปี พ.ศ. 2559)

ชื่อ-สกุล ที่อยู่
นางสาวเบญจมาศ ชูด้วง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวจินดารัตน์ บุญชูดำ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายอิศร อินทรงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุญชลิดา เอียดดำ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ ไพพงศ์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายวสวัตติ์ คุมภัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสาโรจน์ ศรีสด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายสรรพวัศ เพชรกาฬ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฎฐา ศรีสัจจัง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีตระพันธ์ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววรรณติกา จายุพันธ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปิยรัตน์ สมาคม ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายรณกฤต โกไศยกานนท์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชราภา แก้วขาว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ จูดจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเอกชัย แก้วมุกดา ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรนภัส รักษ์เกลี้ยง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี กองทรัพย์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวัลลิภา รามจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณัจฉรา เลิศเดชานนท์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญาภา พรหมจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูมิพัฒน์ วงศ์น้อย ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวณัฐชา ย้อยช่วง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายกิตตินันท์ สมัครพงค์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวเรวดี หละเทียม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวมัชฌิมา ฤทธิเดช ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงวาศิกานต์ ชนะพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสิทธินนท์ เสตะพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโศภิตา ไหมชู ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิพย์สุดา ฤทธิรัตน์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฑิตฐิตา ปานมา ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวทิพรัตน์ มาชู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเอกภาพ มากพิบาล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวคันธรส หอยสกุล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวนันทนาพร สาครรัตนะสิริ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิกานต์ เตยแก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเสฏฐวุฒิ ตั้งเตี้ย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธีร์วรา คงเอียง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรัญญา คงหาเพชร ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ วงศ์สุวรรณเขต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชินกฤต จำนงค์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนวิทย์ คณะย้อย ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศุภนัฐ หนูฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายบรรณวัชร สงเล็ก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเพียงตะวัน ธรรมเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัชชา รุยไกรรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเขตวัตถุ์ ภูมี ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายสิรวิชญ์ แดงช่วง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณกานต์ แก้วแกม ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัสรีนา ผอมสวัสดิ์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณกานต์ นวนเปียน ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวชวัลลักษณ์ จันทคาธ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปวีณ์ลดา ช่วยสงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ขวัญศรี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจินดาภรณ์ คงสม ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกรณ์ดนัย ทิพย์จำนงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจักรพันธ์ หนูวุ่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมลณัฐ คงมี ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมาริสา ขาวผ่อง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายปณิธาน รักบุญ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์วิมล ไหมดี ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิตินันท์ จันทร์ทิน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิรภัทร คงชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงยวิษฐา ชูนวล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพชิรดา บุญช่วย ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงนุชศรา แซ่ซ้อง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทราภรณ์ แก้วขาว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี สุขขวัญ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดนุลดา พรหมเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงคีตกานต์ สุวรรณมณี ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ นิลมาก ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจิรายุ หวานศรี ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวมัลลิกา อ่อนประชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวันเฉลิม อิ่มสุวรรณ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ นวลละออง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิรินภา ชูเลี่ยง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุษยา ซุ่นเลี่ยง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวภัทร พงศ์วิทยารักษ์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอดิเทพ บุญศิริธร ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายโสมนัส คงศรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพุธิตา สิทธิชัย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวฟ้าใส เกษตรสุนทร ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายภูธเนศ สุกหอม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพ็ญศิริ อินเอียด ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายภาวิต ประวัติ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววรัมพร โพธิ์ศรีทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวิศณุ ไข่ช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชญานิศ พรหมเมฆ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญญารัตน์ แก้วทอง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายวโรดม บุญวิสูตร ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกพร ชูทอง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวญาณภัทร แสงแก้ว ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ ส่องสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิตา เด็มเพ็ชรหน็อง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวสิริวรรณ ช่วยดิษฐ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรรณ ไชยยา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสการัตห์ คุมมะระ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรอนงค์ พรหมแก้ว ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา อักษรพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยาภรณ์ ปรีชา ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธีรนัย เมืองแก้ว ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรินธร ชูแก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมาริสา หมัดอาดัม ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวปิ่นปินัทธ์ บัวยฤทธิ์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพงศ์ เรืองศรี ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายภูริทัต ขุนทิพย์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวลักษณ์ เนียมใหม่ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก พรหมนุ่น ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปนัฐตา เจนชูบัว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิชามญชุ์ รุดคง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสรสิชา คงทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริชาติ เมืองทัง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจารุวรรณ สุขรุ่ง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนิธิมา ทองขุนดำ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุชารัตน์ กล่อมเกลี้ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรวดี ชุ่มโชติ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธัญลักษณ์ ภักดิ์ช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัฎทรสวดี ศรีขาว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภาวินี หนูสังข์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิตตานันท์ สงสม ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายอภิชา แสงสมบูรณ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์ศรีแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายคณปัน บุญพลับ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวพรพิมล ชูกลิ่น ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐพล บัวดำ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา อินสุวรรณ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปรานต์ พวงพวา ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอังคณา ทองสม ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัณฑิรา แก้วเขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศุภาวรรณ ช่วยบำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวดาริกา ชายเกตุ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายธนะพัฒน์ มัธยม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปนัดดา นาคะวิโรจน์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัณฑิตา ตัวตน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายชวพัฒน์ อินทรสมบัติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี ยอดแก้ว ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสาวรินทร์ นุ้ยเกลี้ยง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายโกวิทย์ ศรีอ่อน ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธัญกร ชูผอม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี มากสุก ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพชรลดา แก้วชูทอง ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายอติราช คงเกลี้ยง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายปิยะวัฒน์ คงไข่ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรานิษฐ์ มิตรชู ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปวิธ เที่ยงแท้ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอทิตา สุนทโรวิทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุษยมาศ เผือกสม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฬารัตน์ สำแดง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายกฤตเมธ ทองคำ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐนรี ศรีชาย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญาพัชร ไชยเมือง ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรัตน์ ชูปาน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวธัญญลักษณ์ เพ็งบูรณ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดารัตน์ มรรคโช ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายพงศกร ขุนคต ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรวีวรรณ ปานเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสหวุฒิ สิงห์สุริย์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววาทินี ปานทุ่ม ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรรณวดี พลายอินทร์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรุตา บุญโรจน์พงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุรุษวิชญ์ มิตรเปรียญ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศิวกร นิฒรรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเขมิสรา พิรุณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเบญจบดี อุไรวรรณ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิตา ดำจิ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนาภรณ์ นาคะพันธ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชราพร วัฒนชัย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนงนภัส เกษตรสุนทร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปุณยาพร เพชรคง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยดา ชูดำ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฮูดัยญา เก็มเบ็ญหมาด ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายพันธกานต์ พันธ์ประสงค์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภานุวัฒน์ รักขาว ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พรมนุ่น ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวธนิกา ฤทธิฉิม ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายเฉลิมกร รักนิ่ม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกันต์ชัย จุลรอด ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายพีรยุทธ แก้วมี ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอุดมพงษ์ รอดหนู ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายศิวกร เทพารักษ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปฬาสิณี คุรุปัญญา ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณินดา เตียวอนันต์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุไรวรรณ เขียวชัย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรัณย์พร อามีน ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาววราภรณ์ วงค์เลื่อนฤทธิ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิภาวรรณ ขุนฤทธิ์แก้ว ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตนกมล สารานนท์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชญานิศ วงศ์ภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวชิรวิทย์ นวลขวัญ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุภธิดา วิเศษ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายอนุชา มาสวัสดิ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพิชัยยุทธ เมฆอรุณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฉัตรทริกา จันทวงศ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐสิทธิ์ ด้วงหวัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญชิสา รุ่นหัน ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวิวัฒน์ สีสุวรรณ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงไปรยา หมาดเส็ม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววิเศษศิริ ดวงจันทร์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธัชธาดา สัจจากุล ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายโอปบุญ ชิณธรรม ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐรุจา ด้วงเรือง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสิรวิชญ์ อินกัณฑ์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภลักษณ์ คงแดง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายสุทธิพงษ์ แก้วล่องลอย ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวธีราภรณ์ รักษาพงศ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายภาณุเดช บุญน้อย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชญานิษฐ์ สุดเรือง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภูวณี บุณยประสาท ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธนกร ตันตสถิตานนท์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอามีน่า หวัดแท่น ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาววริศรา เกื้อคลัง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพงศ์ภัค เจริญรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิยดา ผุดแก้ว ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงชมพูนุช เส้นตรัง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทวดี วงค์รักษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวิชัยฤทธิ์ ทองบุตร ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรมัณยา ชูจันทร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรติรัตน์ หนูนุ่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายญาณจักขุ์ ปานเผือก ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยนุช เขียวเอียด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงยุพารัตน์ คงแข็ง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติมณฑน์ สุวรรณสุนทร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์ชนก จันเขียด ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธีรดา พุธสุข ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภกฤต เกื้อเส้ง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรุณโรจน์ หนูช่วย ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายปิยวัฒน์ ทองบุรี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐกานต์ ดำจำนงค์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวกมลลักษณ์ เรืองสุข ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
เด็กหญิงบัวบูชา พรหมอักษร ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงบงกชกร เอียดนิม ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศินา ธรรมรัตน์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิลักษณ์ เพ็งเล็ง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงเวธกา บุญหนู ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวขวัญเรือน หมวดมะ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัฒน์นรี เกื้อพรหม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอภิสิทธิ์ กราปัญจะ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณพษา ซุ่นเซ่ง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายเจษฎา ทองทวี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูวิวุธ นวลเมือง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงยศวดี ชัยสิทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนรภัทร ต๊ะพันธ์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอรัชพร แสงแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิดา ชูด้วง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวนภัสกร คุ่มเคี่ยม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติภณ รัตนจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา เพชรสังข์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยะวดี หนูบุญคง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐนันท์ ไชยสุวรรณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิยดา จันทร์เพ็ง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงยศสกุลวดี เพชรคง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันย์ชนก นวลดุก ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวชนัญชิดา ปล้องไหม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสุเมธ ยอดราช ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายพณากร มณีประพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวดวงฤทัย เทอดทอง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญชิสา วังช่วย ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ เศรษฐสุข ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมาดาชนก แก้วขุนจิตร ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายกฤตชาติ อุทัยรังษี ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจรรญารัตน์ ช่วยวงศ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสาริศา ศรีวิเศษ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอธิภัทร เกลี้ยงคง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงดวงธิดา ยิ้มแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวิศรุต พินกลับ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล ฤทธิวงศ์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารารัตน์ เพิ่มบุญ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑารัตน์ อภัยรัตน์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจันทกานต์ ช่วยเนียม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายณภัทร ขวัญนาค ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพนิตา รัตนานุกูล ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวริศรา ศรีอนันต์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายปารเมศ ไชยานุวงศ์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายธนดล ดำสนิท ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิตยาภรณ์ อินยอด ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิยะธิดา อยู่นาค ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวจันทิมา ปราบหนุน ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤตนัย แสนเสมอใจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจอมใจ พลด้วง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิลาสินี จันทร์สุข ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา ขำยา ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุนิสา ชูอินทร์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนัญญา คงหลัง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมรรัตน์ นามบุตร ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์ผกามาศ ทองเล็ก ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสินีนาฎย์ อนุสุวรรณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวรินทร์ ถึงมุสิก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสรวิศ บัวคลี่ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนพณัฐ เชน ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมลพัทธ์ รักษาผล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวิชญาดา ดีแก้ว ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนาภา นามศรี ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
เด็กหญิงณัฐติภรณ์ ช่วยขำ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเมธิต ขวัญมี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายถิรวุฒิ เพชรกาฬ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฮาซีดะ หมัดอุสัน ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นายธรรมวัฒน์ ศรีภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ ปริยชาติตระกูล ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติมา อ่อนช่วย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายกตัณณ์ อินยอด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญ์สินี บุญสนิท ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
นางสาวกิติยา สงศรี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายจิราณุวัฒน์ นุ่นด้วง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑาวรรณ ยุวกาฬกุล ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายตนุภัทร จำเริญ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายอัครวิทย์ พรรณสุข ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายพนมพร อินยะวิน ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา ชูแสง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพัทวัน พรายอินทร์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายจารุวัฒน์ จันทร์หอม ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณธิชา คงแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันท์นภัส แซ่อึ่ง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐกมล เทพเกลี้ยง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายเจษฎา คงสงด้วง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล รามหนู ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนงค์นาถ นิลศรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวลีลาวดี ขอนกลาย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลชา อำภามณี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนพล สักจง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววาสิฏฐี จันทร์คง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิภารดี คำคง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนนทวัช อินทรงค์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชวลิต รุ่งเรือง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสริตา วุ่นบุญชู ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวปริมา ภัทรธิติพันธุ์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ นวลศรี ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณิชกานต์ เพชรรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก สุวรรณมณี ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูธเนศ บุญก้อน ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันญ์ทิวา ไชยทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยะวดี ขาวเหลือง ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา ทองแป้น ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไมอินทร์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิ่นอนงค์ ดวงจันทร์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนารีรัตน์ ขาวเผือก ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุตาภัทร พงศาปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤษกร อิสริสพงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนพร ปานทองแก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภาริตา หลินมา ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิยะธิดา นิมะ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิภิมล ทองชิต ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรอุษา อนันทโส ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงหนู ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชานาฏ ตาแก้ว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี ศรีรัตนโชติ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริวรรณ แซ่ซี ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวลลิตวดี เจ้ยจู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพฤหัส หมาดหมาน ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายสรศักดิ์ เพชรคง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณภัทร สงนุ้ย ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอภิชญา เพชรไตรภพ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรวดี เลียดรักษ์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาวดี สุกดำ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายนริศฐิพงศ์ อุดทพาณิชกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมลณัฐ แก้วนก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปพิชญา สงบุษย์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชานาถ ช่วยเมือง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ หมวดอินทอง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสกุลเพชร เพชรสุข ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาทิตยา อินนุรักษ์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสุชาวดี นิ่มดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ ประไพพาล ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวัทนพร สันหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศดานันท์ ชมภูนุช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชต พรหมปลัด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวชลจิรา นุ่นสง ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงอภิญญา ทองแดง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเทิดพงศ์ สงทิพย์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุนิสา เทียบพุฒ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิดา ทองมีเหลือ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวิภา อินทรสมบัติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูวดล แก้วรักษ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพลกฤต กลิ่นเขียว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกุลนิดา ยิ้มหยู ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัศรา รัตนพิบูรณ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอัญมณี ดำจ่า ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิธร จงรัตน์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายรัชตภาคย์ พูลทอง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุทธิดา คงมา ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววราภรณ์ จันทวงศ์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัศจรรย์ ชุติพิทยาธร ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสลิลทิพย์ มณีรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอารยา ขุนเจริญ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทวัน ชมบุญ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุณัฐชา เพ็ชรยาบาล ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายวุฒิชัย นาครอด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ เทพเสนา ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรจิรา ศรีรักษา ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐจิตรา แก้วสม ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดาราวรรณ เรืองรักษ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ เกิดแก้ว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวอักษรสวรรค์ ชูชุม ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศดานันท์ เมืองสง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงชไมพร เหมือนอ่วม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา ชุมทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเมธาวี พลชนะ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา ส่องสง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายวรวุฒิ เดชพละกุล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุทธิรักษ์ ทองดำ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายชาคริต หล่าบั้งไฟ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงวิกานดา เจริญฤทธิ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธราธิป หมื่นเทพ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเปรมปมล แก้วนุ้ย ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติยา ธรรมเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอัครวิชญ์ แป้นน้อย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรัยฉัตร ช่วยแท่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุษยมาศ ทองพูล ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเธียรวธู นิลแก้ว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปฐวี สุขรุ่ง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอรอุมา บัวทอง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรกร เรียนสุด ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกันต์นรากร หลงขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกีรติ หนูนวล ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวปฐมาวดี สมหวัง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ เพชรกาศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนินาถ หมื่นสนิท ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฉมาบดี ฤทธิ์เลื่อน ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิรินทิพย์ รามด้วง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภานุวัฒน์ ดำเรือง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ จิตงาม ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ย่องอั้น ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ ตั้งเตี้ย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ แก้วบุญช่วย ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันญกานต์ สิขิวัฒน์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอนงค์นาถ คงชู ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายกษิดิ์เดช เทพทอง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัตนา ศรีลาย ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกฤติพงษ์ หนูเกื้อ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภิราพร ทองรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิรชา บุญพามา ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรุจิรา แดงนวล ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสรินธร ณ พัทลุง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปพัฒน์ ส่งศรี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอนงค์ประภา มุสิด ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชยา ชูเกลี้ยง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเนตรธาดา มุสิด ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชิดชนก แก้วเมฆ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงลักษณมัณฑ์ ด้วงนิล ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสโรชา สันอี ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤติยาณี สุขทอง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฏฐธิดา แปะซิว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธันย์ชนก โชติช่วง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปฏิพันธ์ ไหมศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวรักตกันตท์ ช่วยเนียม ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกุลสตรี พูนขะโร ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกวิสรา จินดารัตน์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงจันทิมา สุดหวาน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ศรีอะราม ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิติมา หนูผุด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุภารัตน์ เนียมเจริญ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวภัทราวดี กิ้มแก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัณณิตา ศรีคุ่ย ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวีรพงศ์ แก้วศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายพชรพล เรืองมิตร ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิลาวัลย์ ชูชัย ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล บุญมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐมน หนูเอียด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกษิดิ์เดช ณ พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤษฎา อมตเวทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธารารัตน์ เพชรสุวรรณ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเอกมงคล พุทธชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอริสรา เชียงทอง ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เด็กชายพีระศักดิ์ ฉีดเสน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพสชนัน ผอมฉิม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปัฐวิกานต์ สมหวัง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติสัณห์ วงศ์ประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัญญาพร วราพันธ์เลิศ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายสัชฌุกร พุ่มคง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธเนศ บุญศิริธร ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะธิดา เทพไพฑูรย์ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต มาละมัย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาฑิตตยา เกื้อหล่อ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกฤษฎา หนูแป้นน้อย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัฎฐา ท้ายเซ่ง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติกานต์ ฐานะพันธ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวคะนึงนุช แย้มช่วย ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงสกาวนุช เนียมรัตน์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิไลวรรณ ไชยสุวรรณ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุภาภรณ์ สุดขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกรวิชญ์ ชนะชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัชพร ฤาชา ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวหนึ่งฤดี เอื้อบำรุงเกียรติ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายศิริชัย ชูหว่าง ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายปุญญพัฒน์ สมุหเสนีโต ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพงศ์ทรรศ สังข์ผุด ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิชญา ฤทธิ์เลื่อน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชรัญพร สมมาตร ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิโยรส พรมนุ่น ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเนวิตา จันทร์ดำ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกุลธิดา จิ้นย่อง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวทุติยาภรณ์ อินทนิน ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศตนันท์ อุ่นเสียม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอุไรวรรณ หมุนนุ้ย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายอาภากร ด้วงเหมือน ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศตวรรษ สังข์แก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐมล เทพสง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสโรชา นาศรี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปรางชนก สังข์แสง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววิภาวี ศิวนันท์สกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธาทิพย์ สงคง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายติณณ์ วิจิตรพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุรพิชญ์ อรุณรัตน์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัญชนก เพชรสังข์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนุชนภา เฮงวัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพิสิฐพงศ์ สุวรรณพนัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุธิดา เจริญสุข ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายจิรกิตติ์ หนูสิงห์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปลายฟ้า สุประทุม ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
เด็กหญิงชนัญชิดา มโหรสพ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวรพล จุฑารัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฟองขวัญ มังสังข์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายชิโนรส เกื้อคลัง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธิมาศ สินยัง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธันย์ชนก ปิ่นทองพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายฉัตรณรงค์ รามศรี ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายขัตติยะ เรืองประดับ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรวิภา คงแก้ว ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายนนทวัฒน์ หนูด้วง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทิชา คงมาก ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัญฑารีย์ มากแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุณิตา พรหมสันติกุล ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญชิสา ยอดเกื้อ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงภิรุจี ขาวเผือก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฑิตยา สารีบุตร ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกวิตา กรดสำราญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภชญา รัตนมณี ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชชา เมืองแก้ว ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายภานุวัฒน์ จีนลอย ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายพรปวีณ์ พูลเกิด ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัชวนันท์ เต็มราม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณภัทร ระวังวงค์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุญญิสา สุริยัน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายชยุตพงศ์ ขวัญสุด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกมลรัตน์ หนูแจ่ม ต.อ่างทอง* อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิลป์ศร สิงห์เนี่ยว ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวศิวพร หนูแก้ว ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวเบญจวรรณ อนุสุวรรณ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑารัตน์ นุ่นจุ้ย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัจฉรา ณ พัทลุง ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา จันทร์อินทร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพลอยไพลิน อินทรวงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธวัชชัย น้อยสังข์ดำ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปภาวี เลี่ยนกัตวา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายยงยุทธ มุขตา ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเกียรติศักดิ์ สมดำ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรนิษฐา สุวรรณตานนท์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชลิตา คงปาน ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายณัฐริกา ทองรักษ์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเพ็ญพิชชา หนูเยาว์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธรรมา ดวงทาลา ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายสิทธิโชค ไข่รอด ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณัฏฐณิชา มากดีคง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงชลดา หนูเจริญ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ สุขอนันต์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายเมธีธัส นมรักษ์ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงตัสนีม เกื้อหมาด ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชลดา คงโต ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชัยวิชิต สมสงค์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาววนิดา ศิริอนันต์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณภัสรา ปรางน้อย ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาววีราภรณ์ พูลเอียด ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริชาติ เต็งรัง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุดาวดี ยูงทอง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศุภกานต์ ปลอดนุ้ย ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิภาวรรณ อิสโน ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายชญานนท์ สีคุ่ย ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริลักษณ์ คงนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยาภรณ์ ทิพย์ทอง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวชิรพงษ์ ทองบัวแก้ว ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ทองหยู ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุธางศุ์รัตน์ ทองฤกษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตนาวดี รักเกิด ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรฤทัย ช่วยแก้ว ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายวัชฤทธิ์ สงเอียด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิญญา รักจัน ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายพงศกร ศรียวง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรพิมล มารักษ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปิยาภรณ์ พลเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรวิทย์ นุ่นรอด ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกัลยาเรศ ศรีนวลอินทร์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิดา เรืองจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ย่อเซ่ง ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
เด็กหญิงธันยพร มีแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกันต์ฤทัย บัวจันทร์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิตยา รอดหนู ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวธนัญตา คําเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสโรชา หกหนู ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสรา ชุมเพชร ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวลิลล่าณา วงทิตย์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวลภัส สายแก้ว ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจรวยพร โอนิกะ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววเรณยา ยิ่งขำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชยณัฐ บัวอิน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกัณตพงศ์ เศียรอุ่น ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายอภินันท์ ยูงทอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกันตภณ หนูห่อ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุวิจักษณ์ หนูชูชาติ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอิสริยา สงนุ้ย ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐภัทร เพชรธำมรงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณณัฏฐ์ เมืองสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ ศรีสวัสดิ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัชยา เวชรังษี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายวิศิษฎ์ ยอดราช ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเกศินี สงทวี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงธาราทิพย์ เรืองช่วย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิโรรัตน์ อุ้ยสวัสดิ์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูวดล ชูสุวรรณ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวเกศินี หลเมฆ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงสิริฉัตร หนููเรือง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตนาวดี สงสม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชรี ตั้นหุ้ย ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายสถาพร สงไข่ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฎฐณิชา พรมรักษ์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัชชา อินทมะโน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเจนจิรา ทองฤทธิ์นุ่น ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอารียา เมืองราม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาววิมลรัตน์ รัตนพงษ์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิมพกานต์ ทองเสน ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยวรรณ หนักเกิด ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายอภิรักษ์ ปานช่วย ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภัทรชัย เพชรสิงห์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอธิวัฒน์ รักใหม่ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ ทรงแก้ว ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงจาฏุพัจน์ เกิดฉิม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธาราทิพย์ ช่วยผอม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนัฐพล วิทยารัฐ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญ์สินี เทพส่ง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริญญารัตน์ สุวรรณรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพลวัฒน์ รักนุ้ย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิภาดา ทองไหม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจารุวรรณ สุขเจริญ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนรากร เมืองไข่ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นายสนธยา เขียวแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธัชพิชชา ชายเกตุ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัญชนา สีคงแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเตชินท์ มีไข่ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงภริตา หนูไหม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ ขุนจร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุณิสา กิ้มแก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอรรถกร สำแดง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอรรถชา ทองคำ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงเสาวณีย์ ศรีน้อย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายฤกเบศ ด้วนมี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายปรเมษฐ์ สำราญดี ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพาขวัญ ชูแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิวาพร ทุ่มขุน ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายสุรศักดิ์ ทองเย็น ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงดลฤทัย จันทร์แก้วแร่ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัปสรศรี ไชยรักษ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอารียา ชุมประมาณ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงกษิรา ทองมอญ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายหรรษา เสือสิงห์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกศกนก ชนะเมือง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิดา หนูเกลี้ยง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววายุริญ สงไข ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวนารีนุช นาคกรี ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวดาริกา ชิตแก้ว ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงทักษพร ทองศรีไหม ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมัญชุพร รอดมณี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปลายมนัส เพชรเกตุ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราภรณ์ คงจัง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายดรัณภพ บุญรุ่ง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายไชโย สุทธิกรัณย์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุปรีญา บุญเผือก ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายชยพล ตะเภาหิรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สวัสดิ์รักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจีรวรรณ ทองสม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวชยามร มาเอียด ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เด็กชายธนธรณ์ อภัยจิตต์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายวีรยุทธ แก้วช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชลธร กูลประสิทธิ์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงกันต์หทัย เกื้อเหลือ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจารวี เพชราวุธ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณิสรา นาคะวิโรจน์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชัญญานุช มังสังข์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพัทธ์ธีรา ทองพลัด ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายธัญเทพ สุขสา ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิตสินี นวลละออง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาพรรวดี จันทร์อักษร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกษิดิ์เดช จันทร์ช่วย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา จันทร์มา ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวสุภัคสร ศิริสวัสดิ์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรสิริชา ช่วยจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา สงสังข์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายภูธิป รุยไกรรัตน์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรรณ นุ่นด้วง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจันทร์จิรา แก้วธรรม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ขำคล้าย ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายรพีพัฒ พรหมทอง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชริดา ชูพูล ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐนรินทร์ รัตนสุภา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงตรีรัตน์ ไชยรักษ์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายกรภัทร ตั้งหลัก ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสุพนิดา รอดวงค์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวัฒน์ เสระหมาน ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญจวรรณ สุดจิตร ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายศุภชัจ เขียดนิล ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายธนพล เพชรกาศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอิสระ ศรีประวรรณ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุทธิดา ไข่สง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายอดิศักดิ์ เอียดพัลวัล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัชนันภัส เสนอินทร์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุรัสวดี นาคขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุพรรษา คงฤทธิ์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายรุซลาน ผอมเกื้อ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิกา คงเพ็ชร ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจีรณัทย์ รัตนพงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเสฎฐวุฒิ สุภาไชยกิจ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ หนูชู ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายวุฒิพงศ์ รุ่ยใหม่ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกิตติวดี สงทิพย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายบันลือศักดิ์ ฟักช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งนภา นาหมีด ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกริกเกียรติ ตั้งเตี้ย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายภครัต จูดคง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธีระพงศ์ นุ่นมี ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
นายวนัสนันท์ จันทวดี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลรัตน์ หนูศรี ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณิชากร จิตรเอียด ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายทศวรรษ ใหม่อ่อน ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันท์นภัส เกตุเเก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายไชยวัฒน์ เหวยไทย ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกันย์วรา ศรีอ่อน ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ มากดำ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภาสกร ปานทองมาก ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรนลิน ทิพย์ทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธิติภูมิ คงจันทร์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวรุตม์ นวลเมือง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชัชชัย ธิตระ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา ชูแป้น ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายอุเทน มงคล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุปผาทิพย์ กล้าคง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์วิภา แพนเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ เกื้อชู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนันท์นภัส มาตรทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนวินดา นมรักษ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวบุญญรักษ์ บุญคงแก้ว ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มณีรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภุมรินทร์ ดำจำนงค์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวธันรวี สาคะโร ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพุทธชาต พรหมทองรักษ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวสุกานดา หนูทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธารา เอียดเอก ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวัฒน์ ชูศรี ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสมาดีญ่า จันทร์สุข ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทักษพร อ่อนแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกันตพงศ์ อินทองแก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ ตุกเตียน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศยามล แกล้วทะนงค์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนวัฒน์ แจ้งจุล ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสลิล ณ พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมนัชญา ด้วงเกื้อ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิดาภา ยตะโคตร ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอภิญญา ไข่แก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกศกนก สาวเกลียว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายคฑาวุธ เขียวไชย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูรินทร์ นิลมาก ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัชยา จูมพระบุตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุษมา สรรนุ่ม ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวเบญญา ช่วยพิชัย ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวสิริรัตน์ สุภาพ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายทนงศักดิ์ เลื่อนจันทร์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาววราภรณ์ ย้อยแก้ว ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายกอกินันท์ จันทร์สุขศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเมธาวี อิศโม ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายอัครพงษ์ ทองเรืองนิ่ม ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสวรส ภิรมย์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปรัตถกร เจยาคม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศตนันทน์ จันทร์ปาน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรษา คชภักดี ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรหมพร เมืองสง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุขิตา เขตอนันต์สกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทราพร นุ่นนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอริสา ไกรทอง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรวิสรา ชนะสิทธิ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายสุพัฒน์ ยอดณรงค์ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายนพเดช ผอมขำ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิสรา เกตุชู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ มากแก้ว ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววรรณนภา คงชะนะ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เด็กชายเสฏฐวุฒิ บัวทองเรือง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะดา รานวล ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวทิวากร มอญทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพุทธชาติ ถาวรรัตน์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา ชูสังข์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวท้องฟ้าใส เกิดศรีเหล็ก ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญาวีร์ หนูคง ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงสุทิสสา ชูชื่น ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายภูวภัทร พรมด้วง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวภทรพรรณ มณีอ่อน ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายชยพล นิลทะรัตน์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนิจวิภา ดำแม็ง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะดา จันทร์ปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายไพวสุ ด้วงแก้ว ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุจิรา รักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิรามล สุนทรภักดี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญลักษรณ์ จอกเกื้อ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรทิพา จันทร์สง่า ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐพล ไหมศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวพัชราภรณ์ รักนิ่ม ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวจิรัชยา วงค์สวัสดิ์โสต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยธิดา สีนาค ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววนิดา ฉีดเนียม ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวจิรามล อิทธิฤทธิ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริญญา สุวรรณนากิจ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณิศา สาโรจน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุดมลักษณ์ เหลือเทพ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเนติธร ดำช่วย ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายกฤษณธร หนูชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวหทัยกานต์ ช่วยหนูจันทร์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชราภรณ์ นวลนิรันดร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญจา สังข์แก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพงศกร รัตนแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชัชวาล แผ้วไพรี ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวบุษกร แย้มรัตน์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสรวีย์ พงศ์วัฒนากร ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชัญญา นะราช ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญชิสา ทองใส ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาวดี สืบวงษ์เหรียญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเนตรชนก ทองซ้าย ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัณณิตา นิลมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนฤตยา หมานเส้ง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวอุษา เกตุระหงษ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพลกฤษณ์ หมื่นเพชร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
เด็กหญิงนวภา ด้วงเสน ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
เด็กหญิงพิมลพรรณ รักษาพล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธิตา หะเทศ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวรัญชนา คชศักดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเกียรติศักดิ์ สุกรอดรู้ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวศศิภา รัตนวิเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเพ็ญทิพยณิชา ทิพยศุภลักษณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิภา อินสุวรรณ์ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายมนัสวี ประสาน ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรรณ ศักดิ์แก้ว ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิกานต์ สีนองช่อ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกฤษณะ นุ่นคง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายอยุธยา ไชยศรี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพาณินี ชูหนู ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกฤษกร รักพวก ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปัทมาสน์ โสมณะ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายปวิช พัฒนพงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตติธัช สุขโต ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวพัชฎาภรณ์ บัวทอง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศิริลักษณ์ แนะนวน ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวนราทิพย์ แก้วทอง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอภิบาล ทองหยู ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาววิภาวัส แสงจันทร์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐณิชา สิทธิศักดิ์ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายราเชนทร์ อภิบาลบำรุง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชนีกร สุวรรณจำรูญ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายธนากร แก้วยวน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายสิรภพ แสงทอง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริภิรมณ์ ช่วยเทศ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอรจิรา พรหมสวัสดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญ์ชาดา แกล้วทนงค์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกษิดิศ ณ พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรวุฒิ วิเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรานุช บัญชาพัฒนศักดา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นายสุรสิทธิ์ อินทร์แสง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอัซมาอ์ เส็นหมาด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงกุลยา คงมี ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววรรษชล นกหนู ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภาวินี หนูแก้ว ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนภรณ์ แก้วด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ เชิดรัมย์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จิตเนียม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจมาวรรณ ด้วงเกตุ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวธิดาทิพย์ เย็นทั่ว ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวกุสุมา วงษสวัสดิ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิวิมล เหลือทิพย์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอาทิตยา หนูรอด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเฉลิมเดช วงศ์นิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเปรมรักษ์ สมุหเสนีโต ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐานิกา จริงจิตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณภสา เกิดฉิม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนุชวรา เนียมรัตน์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธรากร คงคานนท์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิชุตา จันทร์ฝ้าย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฤทัยทิพย์ ทิพย์สังข์ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุญยอร อินใหม่ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณีรนุช แซ่หลี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกีรติ ชุมประมาณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิตารีย์ หนูคง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายภาสกร จิตรบุญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา จันทร์ดำ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกิตติมา สาระนันท์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายโกสินทร์ พรหมแก้ว ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอรนุช ด้วงรุ่ง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริณดา ศรีเงิน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภาณิศา จันทร์เอียด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพิชชา รักพวก ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะวดี รัตนวิเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอิศริยา แก้วลอย ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายพงศา รัตนกระจ่าง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริขวัญ ชูคำ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภกาญจน์ พริกแก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนัชพร ดวงแก้ว ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวภัทรพร เรืองติก ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงอารยา สินยัง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวบุษยา เพ็ชรหีด ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงพิมพ์นรา บุญปลอด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายณัฐพล หมื่นหนู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภรัตน์ เสียงเพราะ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิรชา อาษาชำนาญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอจิราย์ ชูสมัคร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ ฉินทสงเคราะห์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวอาภัสรา เข็มทอง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุทธิดา พราหมเล็ก ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลธิดา บัวจุด ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชนีกร ดำสง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรินัน เอี่ยมสุข ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายธนพล ศรีหมอก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนภัสวรรณ บัวเนียม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์อักษร คงชู ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายพงศภัก อินฤดี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววิภาวี ขาวโปง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัญญา ชูชมชื่น ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวสุภาพรรณ สมเพ็ชร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกณพา เรียนรมย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริวรรณ ชูอินทร์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวถิรวรรณ เนียรนาท ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรพินธุ์ กัมพละไพฑูรย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกียรติวุฒิ อรรคเนตร์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธนกฤต ทองคำดี ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกชกร มากช่วย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา วรวงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายรติพงษ์ หญ้าเหล็ม ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายจิณณวัตร ดำน้อย ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิษฐา ชนะสิทธิ์ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา ไกรบำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุษราคัม ปานทน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกิ่งรังษี ชอบกิจ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายกันต์หฤษฎ์ ยอดเกื้อ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤษณา อินเหมือน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิฉาย สุวรรณชาตรี ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปานเลขา ทองปาน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกวี สมัครพงค์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุณยาพร บุญขวัญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุลภัทร ชูปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวระวิวรรณ แก้วทองด้วง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสรา บัวขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชวพงศ์ เวชรังษีกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญลักษณ์ ชอบงาม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก สว่างรัตน์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริพร คชไกร ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายนราวิชญ์ เกตุพิจิตร ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภูริสา นิตยเดชพัฒน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธาวิดา แก้วมา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เด็กชายฉัตรเทพ ด้วงตุด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญญาภา แก้วชัย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิกานต์ นุ่นเอียด ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงดุจเดือน ท่าระ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมงคลรัฐ จันทร์เสน ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา
นางสาวสัตตบงกช รัตนดิลก ณภูเก็ต ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธัญญา หนูนุ่ม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจักเรศวร มากสง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี พิณกลับ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวีรา แก้วฤทธิ์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนนท์ปวิธ พรมนุ่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภารดี พรหมมา ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายศิวะรักษ์ ไรส์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววนิดา ชูปลอด ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวศรัณญา พรหมห้อง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวริศ รัศมีนพเศวต ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัญชรี คงพรหม ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายอุดมศักดิ์ แขกทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวลิตา ไชยแป้น ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิตารีย์ ศรีแก้วแฝก ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา แพ่งเมือง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายปฏิภาณ เทศนอก ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวนิศานาถ ชูเกียรติไพบูลย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรกนก ฤตวิรุฬห์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเสฏฐวุฒิ เอียดขาว ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวณัฐรินี จันทวงศ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจริยา เกตุนิ่ม ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนาฏพิมล ทองหมุน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสรายุทธ สิทธิมาก ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวณิชกมล นวนมุณี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต ง่วนเส้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนวินดา ขาวดำ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสมชาย แป้นชุม ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชลดา คงนุ้ย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายอนุรักษ์ ขาววัต ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวดาราพร ชูสัง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายฮัสซัน นุชปาน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัชยา ทองสม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชลดา ชูแสง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายศุภเลิศ กิ้มเส้ง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาณัฐ สุขชู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิมาพร วงศ์ณิชาภัทร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ธานีรัตน์ ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายไกรวิชญ์ เนียมเจริญ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา คงทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติมณฑ์ มากเอียด ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภานุวัฒน์ โอทอง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูวนาถ พันฤทธิ์ดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรรวี นวลเกลี้ยง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิจิตรา เกลี้ยงหวาน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายรชฏ ไชยรัตน์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธีรพงศ์ ทองดีเพ็ง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายสรวิศ เพชรสุทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปภาดา ศรีธีรวิชัย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธีร์พิพัฒน์ ชกสุริวงค์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวจีดารัตน์ รักวงศ์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทนัช คงเสาร์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชนนิกานต์ ภูมิลักษณ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายก่อพงศ์ เรืองหิรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชรียา ถะกล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐิติรัตน์ ชนะ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกรณัฐ อุ่นเสียม ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวเจียระไน เหมือนพรรณราย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรวรรณ วุ่นน้อย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุณิสา กลายเจริญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยพร แก้วประทุม ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวภัททิยา ดำช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนานันท์ คงทอง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวชลดา เรืองดำ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนัญญา นามโชติ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิยดี มีขวัญ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวอาภัสรา สารวงค์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธีรภัทร พันธ์ประสงค์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงโชติรส ลายขวะ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพีระชัย เพชรขาวช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอิสริยาภรณ์ เรืองหิรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกาญจนา ไชยด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกชพรรณ สุริยงค์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวขวัญฤดี มีชู ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายกฤษฎา สุภเพียร ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรุณรัตน์ บัวเนียม ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวนภัสวรรณ ขุนศรี ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวปภาวดี ผุดผ่อง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายชนุดม ดวงกระจ่าง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชิดชนก ฉ้วนกลิ่น ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายศิริพงศ์ ทวีโชติ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุจิรา ขาวเผือก ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาววาทินี ชิณละวงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพศวีร์ รัตนโกศัย ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุฑิฌา ฤทธิวงศ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวญาณิศา ชมเชย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเมษิยา ไพรพฤกษ์ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นายพศิน เอื้องลพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนดล คงไข่ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวรัติกาล เสาดำ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกิตติมา เรือศรีจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุรีศรี ชูศิริ ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภคภา เดชสง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ สินทรัพย์ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอุบลรัตน์ ดวงแก้ว ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ฉีดอิ่ม ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฟารีดา เกื้อคลัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธาสินี พรหมจันทร์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภารัตน์ ขำแก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนิรชา บุญฤทธิ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณติยากร สาคร ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงโสมอุษา กองคำ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุดารัตน์ คงชูช่วย ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทิชา ดำสุด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวกัญชนก นิ่มดำ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวนงลักษณ์ จิตรักษ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชิษณุพงศ์ วงศ์รักษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชรภรณ์ อินทฤทธิ์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัชญา ปิยปัญญาธวัฒน์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัจฉรา ไชยวงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอภิสมัย ช่วยศรีนวล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ มากภิบาล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนาดล ธานีรัตนาภิบาล ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนาธาร ชุมคช ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาววันดี สุชาติพงศ์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอัษฎาวุธ หนูชู ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายทินบัติ รอดเนียม ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายพงศ์ปณต ขุนเศรษฐ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริพร จันนก ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงพศิตา พรรณศักดิ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายกีรกิตติกร สมแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนิธิโรจน์ ชูผอม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุติพร นุ่นเกลี้ยง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชนาทร ทองช่วย ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณภัสษา ขวัญแก้ว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา คงแก้ว ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิลาวัณย์ ธรรมรังสี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์ชนก หนูนวล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญจวรรณ แก้วมณี ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายวรินทร ปาละกุล ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจุฬาลักษณ์ นุ่นสงค์ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายณัฐภัทร รักช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธนัญญา ทานัง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอมลรดา กรณ์ทอง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายราชัน ชุมแก้ว ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายนันทชัย วังช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธาทิพย์ กาวชู ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวนันท์สินี บุญเตโช ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชราภรณ์ หนูขาว ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญ์วรา มุขตา ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ มากศรี ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรพร บูรณพิเชษฐ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวจีรารัตน์ เทพเกลี้ยง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสุรพงษ์ เอมกลิ่นบัว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกัณฐมณี ถ้วนถวิล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชนชนม์ เหล่าทอง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายนวคุณ ฤทธิวงศ์ ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
เด็กหญิงปรินทร คงเคว็จ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐวรา ศรีอยู่สุข ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนัญญา หนูมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงลลิตา ธรรมรักษ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิพริม แป้นย้อย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงประกายพัชร์ ดำชุม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธันยพร นุ้ยแก้ว ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวหทัยรัตน์ จันทิกาแก้ว ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอนันตา คงรัตน์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายถิรวัฒน์ บวรเวทย์ไพศาล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปิติภูมิ ชูสังข์เพชร ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารารัตน์ นะหนู ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวญาสุมินทร์ ช่วยบำรุง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวชิรวิทย์ บุญยก ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงจาชรี อนันต์ทิพย์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายชินกฤต การะเกตุ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
นางสาวธารารัตน์ ทิพย์ไข่ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายจักรพงษ์ กระต่ายทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑาทิพย์ ทองขาว ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสุนิษา สวัสดี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมัชฌิมา ดีขะนุ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอภิสรา ชูปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายรักษิต นุ่มดี ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐรักษ์ อินทรศรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ อ่อนประสงค์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชรินทร์ แซ่ลิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัลยาณี ถาวรานุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาริษา พรมวงค์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเจษฎา หนูมา ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวพิมพ์ชนก ผดุงกาญจน์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายเจษฎา หนูทอง ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงวาสิตา คงหนู ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสสิพรรรณ ปล้องใหม่ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฎฐณิชา ชูแก้ว ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกมล ปานโต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ ศศิธร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกาญดา ด้วงอ่อน ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวจิตตมาส นาคเกลี้ยง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภรัตน์ อินทร์จุ้ย ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิธร จันศรีใหม่ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุชญา ปล้องพันธุ์ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายปวริศร์ อาภรณ์วรางค์กูร ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
เด็กหญิงณัฐธิดา คงย้อย ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิกานต์ มาแดง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพงษ์ศักดิ์ พรหมแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชนิสร สังข์จรูญ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณษา เจริญขุน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี สามสี ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสุมิตรา ชูศรีหะรัญ ต.ชุมพล* อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเกษรินทร์ เหลือจันทร์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายมนสวรรณ เจริญรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกวลิน เหมือนพรรณราย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ พงษ์พิพัฒน์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวนฤมล แดงนวล ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายยศวรรธน์ ขุนนุ้ย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปติณญา เหล็มปาน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายอภิสิทธิ์ หนูหิ้ม ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพงศ์ จงศิริ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายศุภกิจ ขวดปลอด ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรรวี จันสุกสี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารเพชร โทบุรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายคชาชีพ ธราขวัญนุ้ย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิษฎาพร ทองร่วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวริศรา เพชรรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมุกดารัตน์ สุวรรณรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุณฑริก อั้นเต้ง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาววิไลลักษณ์ ป้อฝั้น ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญชนก ใจใหญ่ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอินทิรา ช่วยวงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุศราวดี เกื้อเม่ง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์ชนก ฤทธิ์รักษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งทิวา ศริวรสกุล ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายสหพล หนูพูน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายธนากร มณีรัตน์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยฉัตร เสียมไหม ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายนนทวัฒน์ คงไข่ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววรัญญาสินี พุทธแป้น ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชญานิศ ยี่โชติช่วง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวเยาวลักษณ์ จันหนูฤทธิ์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสิปปวิชญ์ ชูกลิ่น ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุษยมาส รัศมีสวัสดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปาลิตา เนาวรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลรัตน์ เกล่าแก้ว ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกริกพล เพชรทองขาว ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาณัฐ ด้วงแก้ว ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชไมพร สวัสดิ์เกื้อ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวเรวดี บุญวิสูตร ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา สุขมิ่ง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณิศา มณีปรีชา ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกฤษณพงษ์ ปิยะพงษ์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก แก้วดวง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายไกรสร หนูพันธ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวเฉลิมขวัญ กุสสัย ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวสุกัญญา ดวงทาลา ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวปิยรัตน์ สุวรรณเทพ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวปวีณ์ธิดา สุขใส ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายศุภชัย พวงพวา ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอังกมล ทองฉิม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวแพรพลอย ทองสา ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนากร ชูกลิ่น ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัตติกา ขาวผ่อง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอริสา แสงอ่อน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญลักษณ์ มาคะมาโน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายศักรินทร์ ปานเพ็ง ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวสุดารัตน์ ขาวสังข์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรายฟ้า เขียวศิริ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริรัตน์ พุ่มพูน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปฐมพร ผอมขวัญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายศักดิ์ทวี ใบบน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวรากร จันนวน ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา ภักดิ์ช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวรัตนา สว่างรัตน์ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายวีรพงศ์ รักษ์แก้ว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนัธมล มณีรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายมินฟารี นะแหล่ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวปภัสวรรณ ยอดแก้วเรือง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรรถริญา สวัสดี ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปัณฑ์ธร อมรวิริยะชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอภิตา สว่างรัตน์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปฏิพล รามจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรียานุช ศรีสะอาด ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวฐานิฏ หวังพุด ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอารียา ถาวรวีย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอภิสิทธิ์ เส็มหย้ง ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายเกียรติศักดิ์ ขุนฤทธิ์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมนภัทร์ แจ้งทวี ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายนราวิชญ์ เพชรสุทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรชต เพชรนาค ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายธนกร สมฤทธิ์รินทร์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิสรา นาควิโรจน์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายกฤตเมธ เมืองสง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวศราลักษณ์ หมื่นเมือง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นางสาวอลิษา แก้วคงธรรม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกุลภรณ์ วงศ์ดาว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธมลวรรณ นวลพุฒ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤตพล ตาแก้ว ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวงศกร ณ พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสกนธ์ แก้วอุบล ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิชญาพร จันทร์พุ่ม ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนพรัตน์ ธรรมรัตน์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายปณิธิ พัฒนพงศ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งไพลิน โกศล ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงกรองกาญจน์ พุทธศรี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุทธิพงศ์ รักวงศ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกมลธิชา จันทร์เอียด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอักกพล เหล็มปาน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวจามจุรี กาญจนเรืองสกุล ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพัชรพร บัวตูม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนภัทร สงเล็ก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เกษรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรณัฏฐ์ เต็มราม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิภาวดี เปียตี๋ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอังคณา หนูหิ้น ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวเมษา นิลมาก ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธีรภัทร์ อ้นดำ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณัฐวุฒิ เพชรกาศ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภูรีรัตน์ สุทธิสงค์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปริญญาวรรษ จันทร์เทพ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอมรรัตน์ เรืองศรี ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายพงศ์ภัค ดาศรี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายตนุภัทร คงศรี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิพรรณ ยอดแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอลงกรณ์ เมืองไทย ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ยิ่งขำ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธารีรัตน์ รักหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอธิวัฒน์ แก้วคำ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายอรรศพล คงแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายทศพร นวนมุสิด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเจมส์ ตุลยนิษย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิลาวัลย์ ขุนศรี ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธีรพัฒน์ ทิพย์สังข์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชุติกาญจน์ คงศรียะพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายคามิน อ่อนรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวชิรพันธ์ ขาวสุด ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภาณุพงษ์ เอียดเฉลิม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโสภาวดี คงเทพ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเมทินี ชูทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนกร เอียดคง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายภูริชฐ์ วัฒนียรักษ์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติกร สงให้ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภัฏิยา คงวุ่น ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐิตาภา หนูแสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกษิดิศ วุ่นนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัตติกา เทียบพุฒ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงยุพเยาว์ หมวดจันทร์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเนตรวรี ศรีน้อย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัณฑิตา ชูไข่หนู ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา วิจิตรโสภา ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
นางสาวสิริพร เกื้อเกตุ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายวรพล ทองหัตถา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชื่นหทัย เกลี้ยงประไพ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจุลจักร ปาชะโน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนเรนทร์ฤทธิ์ รักช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปภาดา เพ่งพิโรจ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิภาวดี แก้วสุข ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงดวงตะวัน ชูอุบล ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนัญญา แสงดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายตะวัน นุ้ยคง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา ขำผอม ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายพีรพล สงทิพย์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอัญชลี สีราม ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวยลดา เดชสุข ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนริศรา สีบพลาย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิศา เกาะทอง ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงวาสนา ชายเกตุ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวธัญญาวดี นิลปักษา ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัฏติกานต์ เวชรังษี ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวปียาทิพย์ไพลิน ปานเจี้ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมณีรัตน์ สุวรรณมาโจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิสรา บุญญานุวัตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศุภโชค ศรีละมุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงคีตภัทร นาควิโรจน์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายธนทัต โชคมาก ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชไมพร หนูเล็ก ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี พลายเจริญ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐธิดา ภูมิพะนา ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
เด็กชายนนทพัทธ์ คงขำ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายพัทธนันท์ ล่องแดง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริลักษณ์ พุดซอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวตวงทอง สถิตระวังภัย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกมลพรรณ ศรีสวัสดิ์ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
เด็กหญิงปารณีย์ ฉิมรักษ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทนัช คีรีเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรัฐติกาล แกนเดช ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชุตาภา พันธวงศาโรจน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนรินทร ทองนิ่มแก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิชามญชุ์ เทพหนู ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสาริศา หนูขวัญ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภวพร บุญปลอด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวมณรฎา ปานเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจันทัปปภา กลมเกลี้ยง ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิรีลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปาณิศา จันทรมงคล ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวกชกร แสงจันทร์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิดา จันทร์มณี ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรวดี พรหมมณี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาตาวี คงใหม่ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภูวนาท ดำราม ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุธิตา แกล้วทนงค์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอนุสรา นุเวที ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพงศธร ขาวเผือก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปฏิฌาณ สุรัตน์เสนีย์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรวรรณ ภักดีสังข์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสถิรดา พาหุรัตน์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอฑิรญา ทองเกื้อ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอนรรฆวี ชูพูล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายป้องนิเวศ รัตนอุบล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอินธิกา อินทร์แจ้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนัชชา อินทร์ไหม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริพร เกื้อนุ้น ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภักษร มากมา ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วุฒิวงศ์ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอังศุมาลี ศิรินุพงค์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกุลธิดา นวลมาก ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอมรเทพ ยาวีระกาศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริญญ์ญาดา เพชรตีบ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิ่นอนงค์ ไข่รอด ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชัยวุฒิ ทองมาก ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทราพร เสนสิง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภัสสรา ทองอินทร์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ ศรีสะอาด ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวสุภัสสรา โสพรรณเมศ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอารีรัตน์ สุกหอม ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาลิตา ทองช่วย ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงชญานิษฐ์ รามหนู ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริฉัตต์ คงชู ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกวิตา วัฒนะนาวิน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายฬียาพล คณะแนม ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศริสา เอ่งเซ่ง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวทิพวรรณ เมืองน้อย ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวนลินทิพย์ หนูวงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติมญธุ์ สำแดง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวราตรี เพิ่มบุญ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิตย์นภา เพชรสังฆาต ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญวรัตม์ หนูชู ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณิศา รักพวก ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายยศกร สวัสดิ์รักษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐวุฒิ เพชรทองด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐกิตติ์ อ่อนเกลี้ยง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววิลาสินี ขวัญเมือง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงนุชรี เรืองฤทธิ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริฉัตร ทองดำ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัทมาวดี เหมือนพรรณราย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงไพลิน อินทร์เพชร ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภัทรนันท์ สงเอียด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัตนศาล ราชเมืองขวาง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุปรียา ยกมาก ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวริทธิ์ธร วรากรสิริ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรางค์วลัย สุขอนันท์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพัชรพล บัวเนียม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปุณณรัตน์ บุญมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงโสพิน ด้วงทำ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรวดี บุญโรจน์พงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ทิพย์ลาย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายณัฐวุฒิ สัตรัตน์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายขวัญแก้ว รัตนชู ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุธิดาวดี นวนตุด ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรพิชา ดิษฐรักษ์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายเจตนิพัทธ์ เหมือนพรรณราย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยธิดา บุญรอด ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสุรเดช วันเสน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเวธกา อัครวิบูลย์ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายวโรดม ปานดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐากร เพชรรัตน์ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสรา หนูเอียด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวธัญญลักษณ์ อักษรสว่าง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสวรรยา อภิชาโว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวฐิติมา ราชเล็ก ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงดนยา หนูเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสุภเวช หวานสนิท ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวพรรณ จิตรเนียม ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ ไชยวงศ์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุดารัตน์ เพ็งเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจวรรณ ยาชะรัด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวชุติมล บุญเกิด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสิทธิศักดิ์ เมืองหนู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณิศา ลิ้มทองใบ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิกานต์ อินทรภักดิ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชนัญญา จงจิตร ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกานต์ทิตา จิตรเอียด ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวกฤษณา สุขทอง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกฤติพงศ์ โรจนแพทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรวรรณ หลินมา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวดรุณี ขวัญเพชร ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายวีระพจน์ ท้าวสกุล ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปริยวัฒน์ หนูแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา โกมลบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
นางสาวธิดารัตน์ เทพรินทร์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกศมณี บุญเขตต์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรจิรา คงแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวทิพปพา ทองบุตร ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐดนัย ปานศิริ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชีวิน ทองสม ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวัฒนศักดิ์ กลิ่นเขียว ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพชรณิชา สงช่วย ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิชญาภรณ์ พงศ์เศรษฐ์กุล ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิรประภา พิศภักดิ์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายอนุชัย จันทร์แก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนฤนาท สุดแป้น ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงธฤตมน มีสวัสดิ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสุธิวัส มานันตพงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุชัญญา บุญแข ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐณิชา คงแก้ว ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิรมล หนูอักษร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุณยาพร สีดีที่สุด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงดรัลพร ศรีนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจณิสตา สังข์แสตมป์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธนัชชา วงศ์สมานมณี ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัทธ์นลิน บัวอินทร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมติตา อนันทะพงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัตนากร นิทา ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณฑิรา คงแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐิฎา พิทักษ์จินดา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณิษา อุปถัมภ์ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี เกตุรัตน์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวชฎารัตน์ ธุมา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนฤภร มานะทวี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจิตริน ชูไฝ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอารยา ฤกษสโมสร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรรวี หนูรอด ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุณิสา หมื่นจร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมลนาฏ ชมเชย ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัลยาณี ธานีรัตน์ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวศิวาพร บุญอุดร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนริศรา นาควิโรจน์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพรรณพงศ์ คงมา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายคเชนทร์ สงสม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิรัญธิญา เฉลิมกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภกร มะณีรุ่น ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภูพิพัฒน์ อาวะนนท์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนภัสกร สิงหพล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิศารัตน์ แสงทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัชญา บุษบงศ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงลัฆวี คงสุวรรณ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐณิชา หนูหนุด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติพิชญ์ ศิริธร ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวใบเงิน สถิตย์ละมุ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายฤกษ์ตะวัน จิตรรักษ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา ขาวสังข์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพนาวดี จันมาก ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวรัชฎา ด้วงฉีด ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายอัควินท์ แขวงสุ่น ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกุลธิดา ดำสุด ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวชลธิชา ชูทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปฐมา จันทร์เสนะ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
นางสาวหนึ่งฤดี วงศ์ทองบาง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปวริศร์ มาแปะ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงหยาดฟ้า ขวัญแก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยนุช ทองเอียด ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวศุภาพิชญ์ รัตนพิบูรณ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเนติธร ปุรินทราภิบาล ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริพร แก้วขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุญชิตา ด้วงคง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวลักษมี คงเรือง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวดี จันทมาศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรสุตา พงศ์วัฒนากร ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัญชนก หลักเมือง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอทิตยา ทองนวล ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศนิ รักษา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวุฒิชัย ขาวชอุ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภวิษย์พร วิศิษฐพานิช ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัชญา อินทร์ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณิศา ผุดให้ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐชัย เดชพันธ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชมพูนุท ขาวนุ้ย ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิชุดา คงสอน ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรวีร์ สายละมุล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นางสาวชลิตา นวนดำ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ นิลสุข ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภูริวัจน์ ชูขำ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวอารัญญา เมืองชุม ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปาณรวัฐ หนูชู ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสรัณย์พงษ์ มนตรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสิทธิโชค เกตุราช ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายสงกรานต์ รักราม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนลพรรณ ธรรมพิพัฒน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนพนธ์ เสาวภักดิ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัญชุพร ดำสนิท ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงคุณัญญา ยงเขนยสิน ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเรวดี เพอบาน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายธนากร ช่วยเมือง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชุติมณฑน์ ปล้องใหม่ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายกฤษณพงศ์ เจริญศรี ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสิริธิดา กรดเต็ม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา อมตเวทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวญาดา สิงหมงคล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชมพูนุช ชุมทอง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายรุจิโรจน์ เผ่าชู ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววัลลภา นุ่มนิ่ม ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวสุธิดา เกื้อสง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรากร จีนเมือง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนิกา หนูมา ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายกิตติศักดิ์ แป้นน้อย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ วัจนเทพินทร์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอนันด้า ปุ้งหลู ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายทิชานนท์ คงบุญทอง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรนภา ร่วงเหมือน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวทัญญู ด้วงวงศ์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงหทัยภัทร เซ่งสุย ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายธนกานต์ คงคานนท์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรินทิพย์ พันนายัง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศิริวรรณ มีลาย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปรมินทร์ ชิดไชย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภิสรา กำลังวุฒิ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชานันท์ เกื้อคลัง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกมลวรรณ ถัดด้วง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายศิริชัย หนูเกลี้ยง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณราภรณ์ ศรีใหม่ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายติณนภพ พรหมมณี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติกร อินแจ้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิวรักษ์ มากชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมลลัชชา เรืองเพชร ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริวิมล ทองฤกษ์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวชุติมา ท่องคง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวเกษราภรณ์ นวลเปียน ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวหฤทัย เทพขวัญ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายนรินทร รัตนวิเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูมิภัทร จันทร์ช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชัญญา ภูมิลักษณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณนุช เพชรรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตติภูมิ โพธิ์ทอง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ ฮวดไล่ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเสฏฐธิดา พูนชุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐณิชา คมขำ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสิรวิชญ์ วิริยธรรมโสภณ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายบุณยกร เพชรคงฺ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวงษ์สกุล รัตนพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปัฐมาภรณ์ คงใหม่ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเมธาวัฒน์ อนุที ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสสร ทรงศิริ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงดลศิริ เภาทอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนันทพร พลายงาม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณฐกานต์ บุญเรืองขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชไมพร หนูนุ่น ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิราวรรณ ตราหนู ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพงศ์ เศวตกรด ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐมน กลายเจริญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรุณรัตน์ กล้าคง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวดาญาน่า บินดิน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวประภาพรรณ จิตชาญวิชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูมิศักดิ์ พุทธชู ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายศรายุทธ กาลออง ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายวรวิทย์ อินทร์เหมือน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวทิพวรรณ หนูแมว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัณณิตา ไหมช่วย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวจินดานะ เหมรินี ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงยศวดี สมแก้ว ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายอนันยช จันทรโชติ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายนโรดม รัตนานุกูล ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายถิรพล พงศาปาน ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรดา ชูทอง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา นิยมแก้ว ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุรเชษฐ์ แสงศูนย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัชชนันต์ บุญปล้อง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงลักษิกา ติเสส ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชมพูนุท ช่วยยก ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายธภัทร มณีรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมัชฌิมา ชูหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอภิญญา สิงห์กาศ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นายธนพนธ์ ทองไชย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทกานต์ พูลเกื้อ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเขมอัปสร ขวัญศรี ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพัทธดนย์ จันทร์โชติ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรปรียา เส้งรอด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวฐิติมา รักร่วม ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวภัทรสุดา เพ็งเล็ง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนากร เพชรแก้ว ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
นายธนกร อ่อนอินทร์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงวริศรา ชูชุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวชิระ เกื้อเส้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรณิชา มุขช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต จันทรวัฒนกิจ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงนฤภร สุวรรณ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายรณพร พงศ์พิทักษ์ดำรง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวีรชน ชุมแก่น ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววนิดา สิงหพล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอริศรา ชาตุวิสัย ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรนิชา นวลจันทร์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวเขมิกา เดชอะรัญ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงลภัสรดา คงชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐณิชา ศรียา ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนลินี หนูรอด ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
นางสาวจิรัติกานต์ จิตตะโสภา ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายฮัซซาน หมีนปาน ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชตะมณี คงจุ้ย ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐฐิกุล คงแป้น ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายจรกฤตย์ สุวรรณลิขิต ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสกาวรัตน์ ฐิตภัทธวงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์เกษร ทองทวี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกรกนก หนูช่วย ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายณฐพัชร หนูพุ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ มาเจริญ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอินทิพร มณีชาตรี ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริอรรถ ศรทอง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิตรทิวา หมื่นพล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวนภัสสร พุทธโกษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งตะวัน แก้วธรรม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณพิสุทธิ์ นวลเจริญ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัทชา จูดคง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิตติยา สุกหอม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาณัฐ ทองบุราณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายฤทธิรงค์ หนูฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกพร เลิศแล้ว ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิรญาณ์ เขียวเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิภวานี เหย็บหมัด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววนิษฐา เพชรโชติ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ นิ่มดำ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาววาเลนไทน์ สุวรรณคีรี ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวชมพูพันธุ์ทิพย์ สุทธิโพธิ์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนกร นระโต ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายสมิทธิ์ หอมขาว ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
เด็กชายอิสรพงศ์ แก้วเรือง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายคณัสนันท์ สมสง ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามาศ เสนอินทร์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวดุษิตา ปานทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤตพจน์ รัตนพงศ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรุตยา ชนะสิทธิ์ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์เรือง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายรณกร วัจนขจรกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเมษารักษ์ ส่งศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรไพลิน ปิ่นทองพันธ์ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาทิตยา ช่วยสุข ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณิชาภัทร นุ่นด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนิติ กัณฑ์ราย ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอณันทิตา ยิ้มเส้ง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววรรณิดา ฉายกิ้ม ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญชิดา อินทนิน ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริพร บัวเนี่ยว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุทธิกานต์ สัมพันธมิตร ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปาจรีย์ แจ้งวุฒิ ต.*คลองใหญ่ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายปรเมษฐ์ สังยวน ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวบุณยนุช จิตรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุชาวดี สว่างรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรัณย์พร ชนะสิทธิ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายปุญญาพัฒน์ เพ็ชรจำรัส ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายศิลป์อรุณ มงคลเพชร ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิวาทิพย์ รักชุม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนวินท์ จิตรเสนา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรทัย สงสุวรรณ์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวิธวินท์ มุสิกะเจริญ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณธกร จิระอรรคพงษ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอินทุอร เมืองสง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณิชากานต์ ทองสม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวสุนทรีลักษณ์ สุขช่วย ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราภรณ์ บัวบาน ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงณยฎา รักชุม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธนัญญา ขุนฤทธิ์มนตรี ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวพิมพิสา สุขยัง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสุทิวัส ปราบปราม ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวธัญพิชชา หมวกสังข์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติพงศ์ สำแดง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายบดินทร อินแพง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิกานต์ ไพชำนาญ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายภูษณ ชูช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเยาวลักษณ์ มากภิบาล ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรินภา ศรีบุญมี ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
เด็กชายณัฐวัตร สุขหอม ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวทรงพร หนูแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณราช ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ด้วงนิล ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุตรณิพรรณ์ อ้างหยิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิชญาพร นิ่มดวง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายอภิเทพ วงสวัสดิ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชฎากาญจน์ อ่อนทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตตินันท์ สมบูรณ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายสธนะ คงทองสังข์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธนภรณ์ หนูจันทร์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพิพัฒน์ มิ่งชู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุทามาศ ทองนวล ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยธิดา รัตนวิเชียร ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายจิณณพัฒ เทียบพุฒ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุนิษา จันทร์เอียด ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวกุลิสรา คงแข็ง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา ฤทธิเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอริยพงษ์ ช่วยพิชัยเกษม ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาววทัญญุตา ยอดตระกูล ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภาสกร ดำสนิท ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ ด้วงทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุณัฐฌา เนียมสกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ สมัครพงค์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงขวัญฤทัย จิตมะแส ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงขวัญจิรา ขนานแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปวันรัตน์ ศิรินุพงศ์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธนาฤดี ศรีหมอก ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวแพรพรรณ นวลขาว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายอาชาคริส นาคขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธัญธิษา กุลนาค ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสิรวิชญ์ รุกขชาติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูมิิพัฒน์ บุญชูคง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวจินดาพร พ่วงแสง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภาคภูมิ แก้วเกื้อ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาววชิราภรณ์ ไข่ช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเก็จมณี กำเนิดฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริมล ชูปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนัทธิกา พลวัฒน์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวณัฐพร สงสัย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวปัญฑิณิษ ขวัญสกุล ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวพัชริดา หนูราม ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวประภัสวรรณ ศรีทองมา ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายธนาวุฒิ นิลรัตน์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายอิสระ ขาวนุ้ย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสุภาพร สารวงศ์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวจิระประภา ด้วงฉีด ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยาภัสร์ ชูเพชร ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวปิยภรณ์ ทองขาวเผือก ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจันฑามาส นวลศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณิษา คงนวน ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกณิกนันท์ แก้วด้วง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญจิรา แซ่ลิ่ม ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิวนาถ บัวเนียม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิดาภา ชนะสิทธิ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายนฤเดช เอกทัศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ มาสวัสดิ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนวัฒน์ ชูปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฑิมพิกา เผือกสม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพนิดา จันทร์แดง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัทนียา รัตนขวัญ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปรัชกร รามยิ่ง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุวรรณา ทิ้งผอม ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐธิดา กลับอินทร์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรฤทัย ศรีแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณิชาภัทร วรรณจิตร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพริตา รอดชุม ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอัมรินทร์ เพชรทองขาว ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวบัวขวัญ คะภะสุวรรณ์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา โชคไพศาล ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายกัลปนา บัวศรี ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนกานต์ ปั้นแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเศรษฐพงศ์ คลิ้งคล้ายกัน ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาลักษณ์ ทองมา ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปุณณภา มะเลโลหิต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดาราธิป มุขตา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเกษมศักดิ์ สิทธิฤกษ์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจงรัก เรืองหิรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณิศา ไกรณรงค์ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัทมวรรณ ช่วยเนียม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชัยวัฒน์ จีนเยี้ยน ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริวดี ศรีสวัสดิ์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวมุทิตา เหล่าทอง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวศุทธิวรรณ ชูวิวัฒน์รัตนกุล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสรา มิตรกลิ่น ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริชาติ สุขอนันท์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศิริวิภา เกตุด้วง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายนรบดี ไพรพฤกษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพิสิฐพงศ์ เพชรจำนงค์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทองพูน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรญา ทับชุม ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอภิสรา พุ่มนวล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายพัชรพล สุขศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุญรักษา ช่วยรอด ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงขวัญธิดา คงมี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิลาวัณย์ พงศาปาน ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริมนต์ เรืองพุธ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรกานต์ หนูคง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยภรณ์ ฤทธิมา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
เด็กหญิงแพรวสุภา ราชสงค์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัณณิตา มีเเก้ว ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญวลัย สงยัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณรัญญา แท่นรัตน์ ต.ลำปลาทิว อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
เด็กหญิงพัชรพร บุญสวัสดิ์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพ็ญสิริ บริรักษ์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงแก้วสรวง ดวงแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยรินทร์ ชูนุ้ย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมราวดี อักษรเนียม ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวกฤติกา ยกฉวี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรียานุช คงผอม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสกลสุภา เทพสง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัท