รายชื่อสมาชิก (ปี พ.ศ. 2559)

ชื่อ-สกุล ที่อยู่
นายมนูญ บุษราภรณ์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารญมณี จำนงค์ ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสวรรณ พูลเพิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาธิยา ดำนก ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวัฒน์ เสระหมาน ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปุณยวีร์ สุวรรณมณี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายสรวิศ ขำแนวนาค ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสุรพงษ์ เอมกลิ่นบัว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติกร สงให้ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรรัมภา รอดมณี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรธีรา วัจนเทพินทร์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัทธ์ธีรา ทองพลัด ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวพิมพกานต์ ทองเสน ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรนภัส รักษ์เกลี้ยง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายนิติ กัณฑ์ราย ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวบุษยา ซุ่นเลี่ยง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิกานต์ ด้วงศิริ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกันตพงศ์ อินทองแก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต ทองแก้วเกิด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวณัฐรส เพ็ญสวัสดิ์ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาววัทนวิภา สมมาตร ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภคพงศ์ ทองศรีชุม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวฐิติรัตน์ ชนะ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัชชา ทิพย์รักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทิกา เอียดสกุล ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรวดี หนูแจ่ม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรุจิรา แดงนวล ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวญาสุมินทร์ ช่วยบำรุง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายมินฟารี นะแหล่ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอินทิรา ช่วยวงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรรณิกา เนียมวงศ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสสิธร เที่ยงแท้ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศธิตา บัญชาวุฒิ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงหัซวานี ปานแดง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทวดี ขุนนุ้ย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววริษา ไชยขาว ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริมา ช่วยรัตน์ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายสหชาติ ทิพย์รินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ฤทธาพิพัฒน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์มาดา บุญเเสง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนภัสกร คุ่มเคี่ยม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณภา แก่นแก้ว ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิรดา ชูทอง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนานันท์ คงทอง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐณิชา หนูหนุด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวศุจินันท์ มากสง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายพศิน เอื้องลพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปณิดา ฮกเหล่า ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวจิราวรรณ ชูสุวรรณ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภาณุพงศ์ แซ่แต้ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธิติมา สุดใหม่ ต.เขาชัยสน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอธิวัฒน์ แก้วคำ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายก้องเกียรติ เกลี้ยงแก้ว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา จันทร์มา ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัทมวรรณ รักร่วม ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิวาทิพย์ รักชุม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววิศรุตา เส้งสุ้น ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอภิวัฒน์ ราชรักษ์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวดวงฤทัย เทอดทอง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจินดาภรณ์ คงสม ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธีรวัสส์ อินมณเฑียร ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา สุขมิ่ง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธฤตมน มีสวัสดิ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนาดล ธานีรัตนาภิบาล ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภรัตน์ อินทร์จุ้ย ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนันตญา บุญจันทร์ ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง
เด็กชายภูวิวุธ นวลเมือง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วุฒิวงศ์ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญญาพา หนูทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรวิสรา ชนะสิทธิ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดารัตน์ มรรคโช ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสุภาพร โชติทอง ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
เด็กชายสมิทธิ์ หอมขาว ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
นางสาวประภาพรรณ จิตชาญวิชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเจษฎา หนูมา ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงฐิติมน มีเอียด ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายอภิสิทธิ์ เกลาฉีด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวจุไรรัตน์ เรืองอ่อน ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพัชรภรณ์ อินทฤทธิ์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาฑิตตยา เกื้อหล่อ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววรรณทนี ขุนรัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดาราวรรณ เรืองรักษ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริวิมล ทองฤกษ์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงพัชรวดี พรหมนวล ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิภาดา แซ่ลิ้ม ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงธมนวรรณ ยังอภัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมลณัฐ แก้วนก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภักษร มากมา ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัฐมาวดี เกิดแก้ว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัตติกา ขาวผ่อง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิพานัน แก้วรุ่งเรือง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายอลงกรณ์ เมืองไทย ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิตา ดำจิ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรชนก อุโฆษผล ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุรีศรี ชูศิริ ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวธนัญญา ขุนฤทธิ์มนตรี ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนัญญา คงหลัง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวธัญพิมล รอดปาน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิพย์สุดา ฤทธิรัตน์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนลินทิพย์ หนูวงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกานตพงศ์ คำเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเนตรชนก ทองซ้าย ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปรมินทร์ ชิดไชย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวพิรญาณ์ ขุนนวล ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายตนุภัทร คงศรี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดลศิริ เภาทอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณียา ผ่องใส ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมุกดารัตน์ สุวรรณรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา โชคไพศาล ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายธนวินท์ ล่องเลิศ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสิริกร ถาวรวงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมุทิตา เหล่าทอง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายนนทชัย ขุนฤทธิ์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายกฤตพล ตาแก้ว ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชญานิษฐ์ รามหนู ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชยา ชูเกลี้ยง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวขวัญฤทัย นิ่มดำ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลวรา จันทร์มี ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายนรากร เมืองไข่ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิทย์ เรนภักดี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูลาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวีระพจน์ ท้าวสกุล ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพล หมื่นหนู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายฐิติศักดิ์ บุญประเสริฐ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติมญธุ์ สำแดง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณกานต์ นวนเปียน ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวหทัยรัตน์ จันทิกาแก้ว ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา หนูฤทธิ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารารัตน์ หนูสิงห์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญญลักษณ์ อักษรสว่าง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุณฑริก อั้นเต้ง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายณรงค์เดช บัวศรี ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายจักรพัชร์ เผือกบำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายคามิน อ่อนรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทราภรณ์ จันทร์ทอง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวธีรดา พุธสุข ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฬาลักษณ์ สุขมิ่ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสรวิศ เพชรสุทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา หนูแป้น ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายธนาวุฒิ ศรีนวน ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุดาวดี ยูงทอง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภุมรินทร์ ดำจำนงค์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวรุ่งอรุณ ชนะมาร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
นางสาวธารารัตน์ ทิพย์ไข่ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณรงค์ชัย มูสิกะรัตน์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชุตินันท์ เต็มดี ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกชพรรณ คำภา ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายชยณัฐ บัวอิน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกานต์ทิตา พรายอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจีรภา ศรีหาบัณฑิต ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุษยาลักษณ์ แก้วสม ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยาภรณ์ พลเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิสรา เกตุชู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนพล เพชรกาศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฤทัยทิพย์ ทิพย์สังข์ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวษุภากร เรืองสังข์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงนุชศรา แซ่ซ้อง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวรวุฒิ เดชพละกุล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะดา จันทร์ปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกพร เลิศแล้ว ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนนทพัทธ์ มณีพันธ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐธิยาภรณ์ กองเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสิทธิโชค เกตุราช ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุดารัตน์ สมบัติมาก ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจิตสินี นวลละออง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา สงสังข์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชยา เหมือนขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชิดชนก รักษ์ทอง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรพินธุ์ กัมพละไพฑูรย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกมลลักษณ์ รอดเพ็ง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรจิรา ศรีรักษา ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอนุชา สันอีด ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชรพร พริกเบ็ญจะ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสสิพรรรณ ปล้องใหม่ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราพร จันวนา ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุนิสา ชูอินทร์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสิงหา แก้วประกอบ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายนราวิชญ์ เพชรสุทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนงลักษณ์ จิตรักษ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุจิรา หนูหนุด ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ ศรีสวัสดิ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายจิราวัฒน์ สุบรรณพันธ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสลิลทิพย์ มณีรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนกร เอียดคง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงฟาเดีย อาลีน๊ะ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวกฤษณา สุขทอง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอักกพล เหล็มปาน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายเจมส์ ตุลยนิษย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรสุดา เพ็งเล็ง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชรัญพร สมมาตร ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววาเลนไทน์ สุวรรณคีรี ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวรัตนากร นิทา ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสุปรีญา บุญเผือก ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชมพูนุท เพ็ชรโรจน์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาววรรษชล นกหนู ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายฮัซซาน หมีนปาน ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตนภรณ์ ชูชุม ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุษราคัม ปานทน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอรนุช ชื่นใจ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิวพร หนูแก้ว ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายณัฐวุฒิ เพชรทองด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธีรเดช ขุนนาพุ่ม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต จันทรวัฒนกิจ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวดี สวัสดิ์เกิ้อ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงหทยดล ขวัญมิ่ง ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเกษมสันต์ ชายเกตุ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิชุตา จันทร์ฝ้าย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปุณณรัตน์ บุญมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชรีภรณ์ เดชชู ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวสุภาพร สารวงศ์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัชชา เสี่ยงบุญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสลิล ณ พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนวกร คงช่วย ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัชพร พรมชาติ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล ฤทธิวงศ์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงแก้วสรวง ดวงแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณกานต์ แก้วแกม ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพริตา รอดชุม ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายทศวรรษ ใหม่อ่อน ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจูลิ โลเปซ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกนิษฐา สังข์มี ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวแพรพรรณ นวลขาว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงญานิกา ตุ้นดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรอนงค์ ป้อฝั้น ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปรมินทร์ พูลเกิด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวีรยุทธ แก้วช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกอร แซ่ตึ้ง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเกษราภรณ์ นวลเปียน ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวนภัสวรรณ บัวเนียม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชราภา แก้วขาว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤติกา ตุลยนิษก์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงดวงตะวัน เพ็งด้วง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรวรรณ วุ่นน้อย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัญชุสา ชัยฤทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฬาลักษณ์ เพ็งประไพ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐยดา ชอบงาม ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิศา สุวรรณเดชา ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายเกษมศักดิ์ สิทธิฤกษ์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดารัตน์ อินยอด ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสิทธินนท์ เสตะพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐิฎา พิทักษ์จินดา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนัญญา หนูมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวนิดา พลับปลอด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชไมพร หนูเล็ก ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายสุทธิพงษ์ แก้วล่องลอย ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวเมธาวี อิศโม ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวพันธิสา ถ้วนถวิล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพิสิฐพงศ์ เพชรจำนงค์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวกัณฐมณี ถ้วนถวิล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตติภูมิ โพธิ์ทอง ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวคะนึงนุช แย้มช่วย ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวอารยา ขุนเจริญ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายวรเมธ บัวเนียม ต.*คำเตย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศยามล แกล้วทะนงค์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเยาวลักษณ์ อินทร์ชุมนุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมณีรัตน์ สุวรรณมาโจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิจุดา ศรีชุม ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐนันท์ ศรีสุวรรณธนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจันทกานย์ มะณีรัตน์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล เดชช่วย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวพิชามญชุ์ รุดคง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา รอดยวน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ นิลพันธ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายพงศ์ปณต ขุนเศรษฐ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดาราธิป มุขตา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์เกษร ทองทวี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายสรวิศ บัวคลี่ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ จันทร์สง่า ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์ชนก ฤทธิ์รักษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุประภาวี คำจีด ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภสร คงทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอรุณรัตน์ บัวเนียม ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวญาณภัทร แสงแก้ว ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวรุ่งทิวา เพชรสงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ตรียวง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญ์วรา มุขตา ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา ไกรบำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธภัทร มณีรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอภิรักษ์ เชาว์สุโข ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายเจตนิพัทธ์ เหมือนพรรณราย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอุษมา สรรนุ่ม ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกันติชา เพชรบรรจบ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงกุลธิดา นวลมาก ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภานุวัฒน์ ธาตุวิสัย ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายฤกเบศ ด้วนมี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวชุติมณฑน์ ปล้องใหม่ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายถิรวัฒน์ บวรเวทย์ไพศาล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรพร บูรณพิเชษฐ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวฐิติมา ชูมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวุฒิชัย แก้วแจ่ม ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงภารดี จีนชาวนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฟารีดา เกื้อคลัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชฎากาญจน์ อ่อนทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมนัสวรรณ เสือสิงห์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศศินา ธรรมรัตน์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริพร คชไกร ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปิยะธิดา ทองเอม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายสงกรานต์ รักราม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปลายมนัส เพชรเกตุ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิรวดี บุญสง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิรามล อิทธิฤทธิ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญาภา พรหมจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ ฮวดไล่ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุชารัตน์ กล่อมเกลี้ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล บุญมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทวดี วงค์รักษา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศักดิ์สุนาท สุทธิชน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ มาเจริญ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกวิตา กรดสำราญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรัตนาวดี ทองช่วย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมลพรรณ รักษาพล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายฬียาพล คณะแนม ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชญานิศ ยี่โชติช่วง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายธนพล แซ่เฮง ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายชัชชัย ธิตระ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิกานต์ วีระกิติกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกันต์นรากร หลงขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชูมาก ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวงศธร บุญชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวลลิตวดี เจ้ยจู ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรวิภา คงแก้ว ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวเปมิกา นาควิรัตน์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐิตาภา จันทร์ดอน ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายเทพชู ฉิมนวน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจักรพงษ์ กระต่ายทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิตา เด็มเพ็ชรหน็อง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายพันธกานต์ พันธ์ประสงค์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศราวุธ คงแก้ว ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนลินทิพย์ พงษ์ธนานิกร ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัลยกร คงแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวผริตา ผอมสวัสดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชัยวิชิต สมสงค์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีสวัสดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวาศิกานต์ ชนะพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุรศักดิ์ ฟองหิรัญศิริ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา ขาวสังข์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชิดชนก ฉ้วนกลิ่น ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมาริสา ขาวผ่อง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญลักษรณ์ จอกเกื้อ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนัญญา อาวะนนท์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลณัฐ ขำเนี่ยว ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวกุลชา โชติชูช่วง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวอทิตา สุนทโรวิทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยธิดา สีนาค ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภูริสา นิตยเดชพัฒน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทิพวรรณ หนูแมว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิราวรรณ ตราหนู ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธนากร เพชรแก้ว ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงธัญลักษณ์ มาคะมาโน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภกาญจน์ พริกแก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนวพรรษ นวลจำรัส ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวรากร จันนวน ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภูรินทร์ นิลมาก ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑาวรรณ ยุวกาฬกุล ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปาณิศา จันทรมงคล ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายสุกฤษฎิ์ จันทร์ดำ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอภิบาล ทองหยู ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงติณณา นุ้ยสุด ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายภูษณ ชูช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทัศนีย์ คณะย้อย ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จิตเนียม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทิชา คงมาก ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทราพร เสนสิง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฏฐธิดา รอดพันธ์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา น่นคง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัญฑารีย์ มากแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอมลรดา กรณ์ทอง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ ยิ้มเกื้อ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจุฬาลักษณ์ นุ่นสงค์ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายศิวกร น้อยหรำ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิลักขณา แก้วทอง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกรกนก ฤตวิรุฬห์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิณัฎชา เลี่ยนกัตวา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ย่องอั้น ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนงนภัส แวววับศรี ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราภา รามจันทร์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายอรรถชัย แก้วขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปณชัย ทองดี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภูมิรัตน์ เกตด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะวดี รัตนวิเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิลาสินี จันทร์สุข ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปิยะวัฒน์ คงไข่ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภกานต์ ชูดำ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงนวภา ด้วงเสน ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
นายพงศกร รัตนแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวนัสนันท์ ทัศวงศ์ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาววรรณดี เส้งสุข ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายกฤษณะ นุ่นคง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายจิระวิน สุวรรณพิพัฒน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจามจุรี กาญจนเรืองสกุล ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายมนัสวี ประสาน ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรียานุช ศรีสะอาด ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายวีรพงศ์ แก้วศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิกานต์ อินทรภักดิ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพชิรดา บุญช่วย ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวธารารัตน์ เพชรสุวรรณ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรไพลิน พงษ์ลือเลิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ ทรงแก้ว ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายธนวิชญ์ บุญวงศ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณภัทร สงนุ้ย ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายบุณยกร เพชรคงฺ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเนตรวรี ศรีน้อย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุกัญญา ดวงทาลา ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงจีรวรรณ ทองสม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายสหวุฒิ สิงห์สุริย์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายศิวกร สุวรรณภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ฉีดอิ่ม ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิชุดา คงสอน ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพีรยุทธ แก้วมี ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวศินี เพชรรักษ์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิยรัตน์ สมาคม ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิรชา บุญพามา ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชนีกร สุวรรณจำรูญ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ หนูเทพ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจวลิน เลขาผล ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์นิภา เกตุสว่างวงศ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายเอกชัย แก้วมุกดา ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายอภิรักษ์ ปานช่วย ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐรดี ฤทธิวงศ์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายวัชฤทธิ์ สงเอียด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวสุธิดา เกื้อสง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกิตติญา พงศาปาน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิศา เกาะทอง ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายณัฐพงศ์ เศวตกรด ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ มาสวัสดิ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ วัจนเทพินทร์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัลยรัตน์ เกาะทอง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอุบลรัตน์ ดวงแก้ว ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวณัฐรุจา ด้วงเรือง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุธัญญา จันรอดภัย ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนงนภัส เกษตรสุนทร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนภนต์ มุ่งหมายผล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายกิตติพงศ์ สิงหะพล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชตะมณี คงจุ้ย ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชวพงศ์ เวชรังษีกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกันต์หทัย เกื้อเหลือ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวรัญชนา สีคงแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเรวดี เพอบาน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมิ่งชะตา วุ่นนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธันรวี สาคะโร ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิศารัตน์ แสงทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวฉัตรวนา พุทธโชติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัตทิมาวรรณ คงเมือง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายปฐมรัก เหล็มปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนดล ดำสนิท ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายไกรฤทธิ์ รักษาแก้ว ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงกรรวี จันสุกสี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชยพล นิลทะรัตน์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเยาวลักษณ์ จันหนูฤทธิ์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอลิษา เหตุทอง ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุณยาพร สีดีที่สุด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวธันย์ชนก ชูเมฆ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญนันท์ ชูแสง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกมลรัตน์ เกล่าแก้ว ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพุธิตา สิทธิชัย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์อักษร คงชู ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายอนุชา มาสวัสดิ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุตาภัทร พงศาปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภชญา รัตนมณี ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ เทพรินทร์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธาราทิพย์ ช่วยผอม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทวัน ชมบุญ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอภินันท์ ยูงทอง ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสุภัทรดิช ทรงกลด ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวชุตาภา พันธวงศาโรจน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงลีนา หมาดหมาน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวรา โพธิ์ศรี ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางสาวทุติยาภรณ์ อินทนิน ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภรัตน์ เสียงเพราะ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกตัณณ์ อินยอด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายนฤนาท สุดแป้น ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายเอก มาชู ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูริณัฐ รัตนพันธ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวชิรวิทย์ บรรณกิจ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายสุธน นิลทอง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐนันท์ กลิ่นเขียว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิรินทร์นาถ แสงนรินทร์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริฑาขวัญ กองพรม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพิพิชธน ทิววัฒน์ปกรณ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชมพูนุท ขาวนุ้ย ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายคณิติน นวลปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญจมาศ ชูด้วง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์นรา บุญปลอด ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณธิชา คงแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธนวัฒน์ แจ้งจุล ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชนัญชิดา หกหนู ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววรรณิดา ฉายกิ้ม ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญ์สินี เทพส่ง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริมล ชูปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรพิมล มารักษ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายกล้า ไชยตรี ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณิศา ลิ้มทองใบ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุทธดา เหตุทอง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชยา พราหมณ์น้อย ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปัณฑ์ธร อมรวิริยะชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชยพร อ่อนแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรตา ตั้งเตี้ย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกมลวรรณ คล้ายมาก ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอิสริยา สงนุ้ย ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายศรายุทธ กาลออง ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวนภาพร หนูนัง ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาววิภวานี แสงสง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปรารถนา สุวรรณเรืองศรี ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงธนัญญา ชูชมชื่น ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวศุทธิวรรณ ชูวิวัฒน์รัตนกุล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรัชยา ชูรอด ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยรัตน์ สุวรรณเทพ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอภิญญา ไข่แก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภูวณี บุณยประสาท ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพีรพล สงทิพย์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงพลอยไพลิน อินทรวงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชาญวิทย์ เกตุสุวรรณ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอวภาส์ เกื้อเกตุ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐจงจิตต์ โอกรณีย์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรณกฤต โกไศยกานนท์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดาทิพย์ ชูศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสรณ์สิริ มาช่วย ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนวินดา นมรักษ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ เรืองด้วง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุขิตา เขตอนันต์สกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนิกา หนูมา ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายชินภัทร เนื่องเม่ง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธีรวุฒิ สึกน่วม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภิรุจี ขาวเผือก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเกสรี ซ้ายหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปัณฑิตา ชูไข่หนู ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอธิภัทร เกลี้ยงคง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกันทร จันทร์แก้ว ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเมธิต ขวัญมี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายฐิติวัฒน์ เนียมรัตน์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ ศรีสะอาด ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายนาธาร ชุมคช ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงนุชรี เรืองฤทธิ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนกร ดวงภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกลวัชร ลิ่มกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชัยวัฒน์ ชูทอง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอามีน่า หวัดแท่น ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัศรา รัตนพิบูรณ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมลขวัญ แก้ววันเพ็ญ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กชายภาคภูมิ แก้วเกื้อ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวพรรณ จิตรเนียม ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเมทินี ชูทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภาสกร ปานทองมาก ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฑิตยา สารีบุตร ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ ประไพพาล ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐธิดา คงย้อย ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกอกินันท์ จันทร์สุขศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนภรณ์ หนูจันทร์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายเมธี ทองพูน ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอารยา ฤกษสโมสร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา อมตเวทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิฉาย สุวรรณชาตรี ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ นวลศรี ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพัทวัน พรายอินทร์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา กาญจนาโรจน์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายฉัตรเทพ ด้วงตุด ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเขมิสรา พิรุณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอาทิตย์ เขียดนิล ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรลภัส เพชรคง ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายกฤษฎา หนูแป้นน้อย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายธนากร แก้วยวน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจมาวรรณ ด้วงเกตุ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวอวัศยา แสงจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา นิยมแก้ว ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอนันด้า ปุ้งหลู ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายวโรดม บุญวิสูตร ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายภวิษย์พร วิศิษฐพานิช ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ แก้วบุญช่วย ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายอติราช คงเกลี้ยง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวใบเงิน สถิตย์ละมุ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสรีย์ สิงหพล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธีระพงศ์ คงแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปวริศร์ อาภรณ์วรางค์กูร ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
เด็กหญิงปิยธิดา บุญรอด ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชริดา ชูพูล ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมณฑิตา มากชิต ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราภรณ์ คงจัง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติมา อ่อนช่วย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพิมพ์ชนก หนูนวล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปภาวดี ผุดผ่อง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา ไหมช่วย ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภูมิิพัฒน์ บุญชูคง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาววายุริญ สงไข ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวธัญญา หนูนุ่ม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปัญญากร หนูคง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญจิรา ฤทธิศักดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรติรัตน์ หนูนุ่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธันย์ชนก คงเกลี้ยง ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวนารีนุช นาคกรี ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวทัตติยา คงบุญทอง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธันยพร นุ้ยแก้ว ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรรถริญา สวัสดี ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวิวรรธน์ สุขแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิจจารีย์ จันทร์คำ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภานุวัตน์ สุขสวัสดิ์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิรญาณ์ เขียวเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสมชาย แป้นชุม ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา ฤทธิเดช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธีรนัย เมืองแก้ว ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งนภา นาหมีด ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนวรรณ กลับสกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัฎทรสวดี ศรีขาว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรยุบล คงสงด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศิริพงศ์ ทวีโชติ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธนกานต์ คงคานนท์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายภานุวัฒน์ โอทอง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชญานิษฐ์ สุดเรือง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภูมิพัฒน์ วงศ์น้อย ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
นายติณนภพ พรหมมณี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญพิชชา หมวกสังข์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายศุภชัจ เขียดนิล ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวณัฐชา ย้อยช่วง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทกานต์ พูลเกื้อ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายนราศักดิ์ แดงสว่าง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขวัญฤดี ไชยสินโณ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวลีลาวดี ขอนกลาย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวหนึ่งฤดี เอื้อบำรุงเกียรติ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตติกานต์ สุกแก้วคง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวนิโลบล แสงศรี ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภัทรนันท์ สงเอียด ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต ง่วนเส้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงขวัญจิรา ขุนพรหม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายสราวุฒิ ปานเพชร ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายเตชินท์ มีไข่ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายวิชัยฤทธิ์ ทองบุตร ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกานต์พิชชา แวงวรรณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐมล เทพสง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรจิรา คงแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกชกร มากช่วย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอรอนงค์ พรหมแก้ว ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายรวิสุต ไชยศรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาณัฐ ด้วงแก้ว ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวัฒน์ ชูศรี ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติมา พงศาปาน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจรวยพร แพนสมบัติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเมษยา บุญสนิท ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวท้องฟ้าใส เกิดศรีเหล็ก ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวราตรี เพิ่มบุญ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวรุตม์ นวลเมือง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรานิษฐ์ มิตรชู ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัทชา จูดคง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธงไชย จริงจิต ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอิสริยา คงคานนท์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายเกียรติขจร เขียวหลี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอิสรพงศ์ แก้วเรือง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์ญาดา ด้วงอ่อน ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐติภรณ์ ช่วยขำ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกิตติมา วุฒิวงศ์ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรญา ทับชุม ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนพร นวลแสง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิตรทิวา หมื่นพล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐณิชา เรืองนิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชุติมา ท่องคง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชรี ตั้นหุ้ย ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวอัญชลี สีราม ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวรชัย บุญญานุวัตร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบงกชกร เอียดนิม ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศตนันทน์ จันทร์ปาน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายอัครพงษ์ ทองเรืองนิ่ม ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธีรภัทร เพชรโชติ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายสรายุทธ สิทธิมาก ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายวรพล ทองหัตถา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจียระไน เหมือนพรรณราย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายปรัตถกร เจยาคม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายฐานันดร บุญมาก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิษฎาพร ทองร่วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายประเสริฐศักดิ์ จันสุกสี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววนิดา สิงหพล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปภาวรินท์ หนูผุด ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวณัฐธารา เอียดเอก ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายพงศ์ภัค เจริญรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะธิดา เทพไพฑูรย์ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพุทธชาต พรหมทองรักษ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายคัมภีร์ ขำแก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริฉัตต์ คงชู ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณยฎา รักชุม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงหนู ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวมัชฌิมา ฤทธิเดช ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวศศิวรรณ กลิ่นนวล ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายชนาธิป ทองดียิ่ง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เด็กหญิงปุณยาพร เพชรคง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรหมพร เมืองสง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายนพรัตน์ รุ่งรัตน์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ยิ่งขำ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัคจิรา นุ่นนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ขำคล้าย ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงสานันธินี นาคะวิโรจน์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกฤตพจน์ รัตนพงศ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัญชนก เพชรสังข์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวหทัยรัตน์ อินใหม ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเจษฎาพันธ์ พงศ์จีน ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวจิรัชยา วงค์สวัสดิ์โสต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนรินทร ทองนิ่มแก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัจมีย์ ขำนุรักษ์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอารีรัตน์ สุกหอม ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวชลธิรศน์ นิ่มดวง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายชวพัฒน์ อินทรสมบัติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอิสริยา ปานแก้ว ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรปรียา คงด้วง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกัลยกร ศักโกระ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายวิชยุทม์ อุทัยรังษี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภารดี นวลมี ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ เศรษฐสุข ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวัชรายุทธ จันทร์รัตน์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกรกนก ทองรักษ์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววชิราภรณ์ ขาวสุด ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชชา ปานยิ้ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเจษฎา ทองทวี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐากร เพชรรัตน์ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายเศรษฐ์ศิริ อุ่นเสียม ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอัครวิชญ์ แป้นน้อย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปวีณ์ธิดา สุขใส ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปานตา แสงเมือง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพิชญา สังข์ผุด ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปรมี ชมเชย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรฤทัย ช่วยแก้ว ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายณัฐชัย เดชพันธ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวหัทยา จันทร์อินทร์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนาภรณ์ นาคะพันธ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายศุภเลิศ กิ้มเส้ง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิราภรณ์ บัวบาน ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงญาณิศา รักพวก ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายปฐมพร เส้งสุ้น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัลยกร ชูเหล็ก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภนิดา กาชัย ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปริญญาวรรษ จันทร์เทพ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอรวรรณ หรีมหนก ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวธนิกา ฤทธิฉิม ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ สตานุมัง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฟ้าใส เกษตรสุนทร ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ บัวลอย ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
นายปฏิฌาณ สุรัตน์เสนีย์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรสุดา ทองหนู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวัตร สุขหอม ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณพิสุทธิ์ นวลเจริญ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชาญวิทย์ จันทร์เกตุ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณธิชา บำรุงพานิช ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนันทวัฒน์ จันทร์ช่วย ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนาภา นามศรี ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
เด็กชายไกรวิชญ์ เนียมเจริญ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศตพร โชว์สงวน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิลาวัณย์ ธรรมรังสี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจักรพันธ์ หนูวุ่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยดา ชูดำ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิ่นมนัส ชูเอียด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรัชญา ปิยปัญญาธวัฒน์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวอรุณโรจน์ หนูช่วย ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิพย์อรบุษย์ ทิพย์สุขุม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุนิสา อินทร์ประดับ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววันดี สุชาติพงศ์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายศุภณัฐ ธรรมชาติ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายก่อพงศ์ เรืองหิรัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปริยากร กองเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพงศ์ ส่องสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกชมน ชูเพ็ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอนรรฆวี ชูพูล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอัญมณี ดำจ่า ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาววิภาวี ศิวนันท์สกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพชร ยอดราช ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายฉัตรแก้ว หมุนนุ้ย ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวจันฑามาส นวลศรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงโสพิน ด้วงทำ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจีราวรรณ ช่วยวงศ์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนัฐพล วิทยารัฐ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายธวัชชัย น้อยสังข์ดำ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรณกร วัจนขจรกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายแดนภูมิ ภูมี ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายเกริกพล เพชรทองขาว ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิตย์นภา เพชรสังฆาต ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวทานตะวัน เกลี้ยงสง ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวเยาวลักษณ์ มากภิบาล ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวิวัฒน์ สีสุวรรณ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ ชุมวิโรจน์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวพรรณวษา ขุนชิต ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรวิวรรณ แสงจันทร์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรทัย สงสุวรรณ์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชรียา ถะกล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรตะวัน ราชเมืองขวาง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศศิพรรณ ยอดแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริวรรณ แซ่ซี ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงไพลิน อินทร์เพชร ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา ชูศรีเพชร ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายภัทรกรณ์ ดำหนู ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวิภา อินทรสมบัติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชราภรณ์ รักนิ่ม ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสิริธิดา กรดเต็ม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายธนวัฒน์ ชูปาน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนกร อ่อนอินทร์ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติชญา ช่วยแก้ว ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกศกนก สาวเกลียว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิยดี มีขวัญ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวระวิวรรณ แก้วทองด้วง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภสินี เส้งนวลนิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอารียา วงษงาม ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพงศ์ เรืองศรี ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรณษา ด้วงอุบล ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชญานนท์ สีคุ่ย ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเบญจวรรณ อนุสุวรรณ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทิพากร กัณหากรณ์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาตาวี คงใหม่ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอัปสรศรี ไชยรักษ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุรเชษฐ์ แสงศูนย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเจนจิรา ทองฤทธิ์นุ่น ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรพร เรืองติก ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายภูบดินทร์ เมืองทอง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนัธมล มณีรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศุภวิชญ์ เกลาฉีด ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวนราทิพย์ แก้วทอง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายทวิพล พวงพวา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเสฏฐวุฒิ ตั้งเตี้ย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญาวีร์ หนูคง ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวปวิชญา นิลพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงร้อยระวี อรุณรัตน์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุภัคสร ศิริสวัสดิ์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายรัชชานนท์ สุขสมบูรณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสรณ์ แสงเอียด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันท์นภัส แซ่อึ่ง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัชชา อินทมะโน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิภาวรรณ ขุนฤทธิ์แก้ว ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายภูรินทร์ สุกทอง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวชวัลลักษณ์ จันทคาธ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกัลยาณี ถาวรานุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอนันยช จันทรโชติ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพิมพิสา สุขยัง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสวรรณ สุวรรณฤกษ์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวพิชามญชุ์ เทพหนู ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญย์ชนก บุญมา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิกา คงเพ็ชร ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารารัตน์ นะหนู ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววิเศษศิริ ดวงจันทร์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงลลิตา ธรรมรักษ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายรัชตภาคย์ พูลทอง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชัญญา ภูมิลักษณ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสรสิชา คงทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุพนิดา รอดวงค์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์ศรีแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาลักษณ์ ทองมา ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวเมธาวี พลชนะ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดาราณี ทองไสย ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิรมล หนูอักษร ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ แสงดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศักรินทร์ ปานเพ็ง ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายกรภัทร ตั้งหลัก ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายสกนธ์ แก้วอุบล ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอังกมล ทองฉิม ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายภูวนาถ แก้วเศษ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพิชัยยุทธ เมฆอรุณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรุตา บุญโรจน์พงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยภรณ์ ฤทธิมา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
นางสาวอังคณา หนูหิ้น ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายอานนท์ มีเเสง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิภาดา ทองไหม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลดา คงนุ้ย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงปณิดา ช่วยเนื่อง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐมล คงยงค์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐวดี บุญฤทธิ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชานน ศรีเงิน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิชญ์ชาดา แกล้วทนงค์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกฤษณธร หนูชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัญชุพร ดำสนิท ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสรา บัวขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวดี พลายแสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกษิรา ทองมอญ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิรสุตา พงศ์วัฒนากร ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริณดา ศรีเงิน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิยาภรณ์ ทิพย์ทอง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภูสิทธิ์ บุญปล้อง ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปาริชาต หนูสิงห์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสรัณย์พงษ์ มนตรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววัลลภา นุ่มนิ่ม ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชนาธิป อภัยจิตต์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ ด้วงทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงตรีรัตน์ ไชยรักษ์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวหทัยชนก จินดาพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา วิจิตรโสภา ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เด็กหญิงยศวดี ชัยสิทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชมพูนุช ชุมทอง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ ไชยวงศ์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววนิดา ศิริอนันต์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญชิสา ยอดเกื้อ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายธนดล คงไข่ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปพัฒน์ ส่งศรี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิลาสินี ขวัญเมือง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายเกียรติพล มนตรี ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายธีรนัย เพชรรัตน์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญชิสา วังช่วย ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต สุกทอง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอิสระ ขาวนุ้ย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายสิวะนะ หัสรังสี ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิสรา นวลสนอง ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาววัลย์ลิกา ทองดำ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายวชิรวิทย์ นวลขวัญ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกณวรรธน์ เรืองเพ็ง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวอุษา เกตุระหงษ์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา สามสี ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิภาวดี เปียตี๋ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวชนัญชิดา ถิระรมย์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กชายศิวะดล หนูเอียด ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอาภัสรา สารวงค์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณิชกานต์ เพชรรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมลนาฏ ชมเชย ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวลัดดาวัลย์ มุสิกเสรีวงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวิชญาดา ดีแก้ว ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา โกมลบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
นางสาวอลิษา แก้วคงธรรม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายศรยุทธ ทองคำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐิติพร ทองผ่อง ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวนันท์สินี บุญเตโช ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวมัลลิกา นาคเล็ก ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายกฤษณะ พรหมสงฆ์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายคฑาวุธ เขียวไชย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเพทาย บุญคงแก้ว ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปิยนาถ ทองวิเศษ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภัสสรา โสพรรณเมศ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐณิชา ชูแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสรา หนูเอียด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ทิพย์ลาย ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวปาจรีย์ แจ้งวุฒิ ต.*คลองใหญ่ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวศิริวิภา เกตุด้วง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญชิสา รุ่นหัน ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา ภักดิ์ช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงลีลาวดี สืบสาย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโชติมา เมืองรุ่ง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรวรรณ จันทร์กลับ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชนาธิป หัสเขียว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพงค์ เสนรุย ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวันทิตา ขวัญนุ้ย ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทริชา อินแพง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสรา มิตรกลิ่น ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณติยากร สาคร ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายธนวินท์ จิตรเสนา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปิยภรณ์ ทองขาวเผือก ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายนรบดี ไพรพฤกษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรักยิ้ม แดงนิ่ม ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธรรมา ดวงทาลา ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายพงศ์ภัค ดาศรี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายพชรพล เรืองมิตร ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุตรณิพรรณ์ อ้างหยิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายไชยกฤต เสนสิง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายภูธิป รุยไกรรัตน์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐนัน หนูดำ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวชฎารัตน์ ธุมา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธันย์ชนก โชติช่วง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสธนะ คงทองสังข์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอดิเทพ ดำช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายนนทวัช อินทรงค์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิธร จงรัตน์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงลภัสรดา คงชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายคทายุทธ์ ลายทิพย์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชยา แท่นรัตน์ ต.ลำปลาทิว อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุธิดา บุญปล้อง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวรมัณยา ชูจันทร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอจิราย์ ชูสมัคร ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุณิสา เขียวเล่ง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธีรพัฒน์ ทิพย์สังข์ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญวลัย สงยัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรัยฉัตร ช่วยแท่น ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิษฐา ชนะสิทธิ์ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวกุสุมา เพ็ชรทอง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายศุภกร มะณีรุ่น ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐนรี ศรีชาย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปัทมาสน์ โสมณะ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายโกวิทย์ ศรีอ่อน ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสาริตา อักษรเนียม ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสิริวดี คงกาล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริพร เกื้อเกตุ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายเอกมงคล พุทธชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดวงตะวัน ชูอุบล ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวโสภาวดี คงเทพ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจันทราทิพย์ หนูทอง ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุสาวดี สุขสวัสดิ์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวดุสิตา พรมแทนสุด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายธนกฤต มาละมัย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายเปรมรักษ์ สมุหเสนีโต ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนุชนภา เฮงวัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวน้องนภัส เพชรทองขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณโยดม ไพชำนาญ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวปัทมา เรืองนุ่น ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกุลธิดา ดำสุด ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นายตนุภัทร จำเริญ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายเกียรติศักดิ์ สมดำ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชนินทร ชูเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวนัสนันท์ จันทวดี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอธิตยา โกแหละ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะธิดา นวลมี ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายเสกสันต์ จันทร์ช่วย ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายจารุวัฒน์ จันทร์หอม ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจิณณพัฒ เทียบพุฒ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายวุฒิชัย นาครอด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกฤติพงศ์ โรจนแพทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชลธร กูลประสิทธิ์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามาศ ดอกกุหลาบ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐวุฒิ สัตรัตน์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธีรภัทร์ อ้นดำ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมรรัตน์ นามบุตร ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาณิศา พูลเกิด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาวดี สืบวงษ์เหรียญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายวรวิทย์ อินกรด ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชานาถ ช่วยเมือง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวพิมนารา เทพชุม ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายพัชรดนัย ใหม่อ่อน ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวนิธิวดี อ่อนเกลี้ยง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายทศพร อุ่นเสียม ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติรัตน์ หลีวิจิตร ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนัญตา คําเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิริขวัญ ชูคำ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชมพูนิกข์ ทองคำ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวอนงค์นาถ คงชู ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐกมล เทพเกลี้ยง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐศิยา อับดุลกะเดช ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวสริตา วุ่นบุญชู ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวมีนา อุ้ยตยะกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิตารีย์ หนูคง ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอภิชญา พิศพักตร์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐวดี ชายเกลี้ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤตนัย แสนเสมอใจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกียรติวุฒิ อรรคเนตร์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอภิชญา เพชรไตรภพ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวอรัญญา คงหาเพชร ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายวสวัตติ์ คุมภัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตติพงษ์ เหล็งหนูดำ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายนเรนทร์ฤทธิ์ รักช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชัชพิสิทธิ์ โสไกร ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิสรา บุญญานุวัตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศิวกร โรจนรัตน์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเมธาวัฒน์ อนุที ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวรพล จุฑารัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพล ไหมศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกฤตา แซ่จิ้ว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรจิรา พรหมสวัสดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปรียาเนตร เดชดี ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกมลลักษณ์ เรืองสุข ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
เด็กหญิงธัญญารัตน์ คงทุง ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงชมพูนุช เส้นตรัง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา จันทร์อินทร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนภดล สมผุด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจิรายุ หวานศรี ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณนุช เพชรรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรสิริชา ช่วยจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัสตราภรณ์ ดำจำนงค์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวจันทิมา เวโล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทองพูน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุทธานต์ บุษราภรณ์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิราภรณ์ ช่วยแก่นจันทร์ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ มากดำ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปริญญ์ญาดา เพชรตีบ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนฤภร สุวรรณ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวจินดารัตน์ บุญชูดำ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารเพชร โทบุรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิลาวัณย์ หนูขาว ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมลพัทธ์ รักษาผล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายการัณยภาส ธรรมรังษี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญญาวีย์ จันทกาญจน์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงนริศรา นักทอง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายรุซลาน ผอมเกื้อ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวสุชาวดี สว่างรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุณยาพร บุญขวัญ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิกานต์ มาแดง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐณิชา สิทธิศักดิ์ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวปนัดดา มาระพงศ์ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววชิราภรณ์ ไข่ช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณา สัจจะบุตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนกฤต ทองคำดี ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเรืองวุฒิ ช่วยยก ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐณิชา เดชะ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโชติกา มาชู ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิลาวัลย์ ชูชัย ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวสุณิสา หมื่นจร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐพล บัวดำ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายภูริวัจน์ ชูขำ ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงตรีสรา มีเอียด ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริพร แก้วขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอินทิพร มณีชาตรี ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนภรณ์ แก้วด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุษราภรณ์ แขกเพ็ง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสิริวดี ศรีสวัสดิ์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐธิดา ภูมิพะนา ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
เด็กหญิงรัตนาวดี รักเกิด ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายจิตริน ชูไฝ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญาณิศา สาโรจน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปวีณ์ลดา ช่วยสงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัญฐิกา คงแสง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายจิรวัชร สังบูรณ์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิสรา นาควิโรจน์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ เทพเสนา ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มีธรรม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอยุธยา ไชยศรี ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพิสิฐพงศ์ สุวรรณพนัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปุณกัณฐ์ บุญช่วย ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายสิทธิโชค ไข่รอด ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธาทิพย์ สงคง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณฐพัชร หนูพุ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนัฎฐิกานต์ ดำแป้น ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายวันเฉลิม อิ่มสุวรรณ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ สุวรรณภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงแพรวสุภา ราชสงค์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสิทธิชัย สงบุตร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนฤเดช เอกทัศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ขวัญศรี ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุภาพิชญ์ สุขทอง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติสัณห์ วงศ์ประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงดรัลพร ศรีนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพุทธชาติ ถาวรรัตน์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธัญญลักษณ์ เพ็งบูรณ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พรมนุ่น ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวธนัญญา นามโชติ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวอรฤทัย ศรีแก้ว ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเรวดี หละเทียม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงยมลภัทร ละอองแก้ว ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงศรินธร ชูแก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุษยา เพ็ชรหีด ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงจิรัชญา บุษบงศ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายกษิดิ์เดช ณ พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขนิษฐา ไข่มุสิก ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายปฐวี สุขรุ่ง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนงค์นาถ นิลศรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนัตติกาญน์ แก้วด้วง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัญชนก หลักเมือง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชุติกาญจน์ คงศรียะพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเศรษฐพงศ์ คลิ้งคล้ายกัน ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยธิดา รัตนวิเชียร ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายธีรภัทร ทองหนูนุ้ย ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ สุริยะจันทร์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอังศุมาลี ศิรินุพงค์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรธิรา ชูกิจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์ผกามาศ ทองเล็ก ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกชกร แสงจันทร์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพ็ญสิริ บริรักษ์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิมลณัฐ เขียวหลี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเยาวลักษณ์ อภัยรัตน์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเฉลิมขวัญ กุสสัย ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายนนทวัฒน์ หนูด้วง ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริยากร มานะวี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปกรณ์ จิตรภักดี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวลิลล่าณา วงทิตย์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายไตรภพ แก้วมณี ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาทิตยา อินนุรักษ์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงปุณยนุช ไชยยางค์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิภารัตน์ แก้วขุนทอง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวสโรชา สันอี ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายญาณวิชญ์ ชูวิวัฒน์รัตนกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรชนก บัวจันทร์ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอินทุอร เมืองสง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุนิษา สวัสดี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปณิตา ด้วงรัตน์ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวผกากานต์ เกื้อสุวรรณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภาภัทร เรืองพุทธ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงศนิ รักษา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภิสรา กำลังวุฒิ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริวรรณ ฉางทอง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายนพเดช ผอมขำ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณภัสรา ปรางน้อย ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวภัทร์นฤน สังข์ทอง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐรักษ์ อินทรศรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปัทมพร จันทร์ฉาย ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริมนต์ สมหวัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกมล ปานโต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงหทัยภัทร เซ่งสุย ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรวดี พรหมมณี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตตินันท์ สมัครพงค์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวญาณัจฉรา ชูดำ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเสาวณีย์ ศรีน้อย ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรนิชา นวลจันทร์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวสุธิดา เจริญสุข ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายภาสกร จิตรบุญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศิริเทพ อุ่นเสียม ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณา นวลสุวรรณ์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวหทัยกานต์ ช่วยหนูจันทร์ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายณรงค์กร บัวบาน ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธิตา หะเทศ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายวิศณุ ไข่ช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอกนิษฐ์ ทองศรีชุม ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจุฑาทิพย์ ปานทุ่ม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายรุจดนัย ปราบปัญจะ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันย์ชนก นวลดุก ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวอริสา มิเจือ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวีรชน ชุมแก่น ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันยพร มีแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจุฑาภรณ์ สุระกำแหง ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยวรรณ หนักเกิด ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงปติณญา เหล็มปาน ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายสหรัฐ อภัยรัตน์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวฉัตรกมล จันทะระ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนัชชา อินทร์ไหม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฐานิฏ หวังพุด ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัชฎา สุดแป้น ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐนรินทร์ รัตนสุภา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ด้วงนิล ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนกร สมฤทธิ์รินทร์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงโสมภัทร รัตน์ทอง ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวพงศ์ภัทรา พงศ์จันทรเสถียร ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนฤตยา หมานเส้ง ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวสถิรดา พาหุรัตน์ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจิตตมาส นาคเกลี้ยง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจารวี เพชราวุธ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุชัญญา บุญแข ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชนัญชิดา ปล้องไหม ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอมรรัตน์ เรืองศรี ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวบัณฑิตา อักษรพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ เพชรโชติ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรอุมา บัวทอง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวพิชญาภา ปาชะโน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงจินต์จุฑา ขวัญสุด ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวดาริกา ชายเกตุ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายจิรายุ แก้วรุ่ง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายชัชวิน ฉิมล่องดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชนชนม์ เหล่าทอง ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกมลรัตน์ หนูศรี ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุกานดา หนูทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนิศารัตน์ พลนุ้ย ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวจินดานะ เหมรินี ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวชลธิชา เลื่อนเซ่ง ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายเอกภาพ มากพิบาล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชัยวัฒน์ จีนเยี้ยน ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสาริศา ศรีวิเศษ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวาสิตา สมพรหม ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ นิลสุข ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกิตตินันท์ สมบูรณ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวจีรพร ขุนเพชร์ ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
เด็กหญิงขวัญฤทัย จิตมะแส ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี กองทรัพย์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพัทธดนย์ จันทร์โชติ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายธีรพัฒน์ ฉิมรักษ์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจันทัปปภา กลมเกลี้ยง ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวภูษิดา ฤทธิเดช ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิตตานันท์ สงสม ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงธารารัตน์ ธรรมเพชร ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา จันทร์ดำ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายนรภัทร ต๊ะพันธ์ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงกิตติมา สาระนันท์ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐภัทร แดงสี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปุณณภา มะเลโลหิต ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุรพิชญ์ อรุณรัตน์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพนิดา จันทร์แดง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายจุมพล งามแท้ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสรวิศ แสงแก้ว ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชรพร บัวตูม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปิยวัฒน์ แทนด้วง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชไมพร สวัสดิ์เกื้อ ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงกัลยาภรณ์ นิลพฤกษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวชิรวิทย์ โรจนแพทย์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนกร นระโต ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปวีณ์สุดา ไชยสุริน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชาดา คงแก้ว ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกชพรรณ สุริยงค์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ ตั้งเตี้ย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงจิดาภา ชนะสิทธิ์ ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา สุขมิ่ง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศตวรรษ สังข์แก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุญยานุช เขียดนุ้ย ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุวลักษณ์ เนียมใหม่ ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิตติยา สุกหอม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเธียรวธู นิลแก้ว ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายจารุเดช แก้วบุญส่ง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัชรพร บุญสวัสดิ์ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาภัสรา ทองมาก ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวสุธิดา หนูวัน ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัชญา อินทร์ยง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ธานีรัตน์ ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวฐิตาภา หนูแสง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกีรติ ทองพูลเอียด ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุประวีณ์ บัวเนียม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวผกามาศ อินปราบ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปฏิพล รามจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฏฐธิดา แปะซิว ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุทธิดา พราหมเล็ก ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญธิษา กุลนาค ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชนัญญา จงจิตร ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนิธิมา ทองขุนดำ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาลิตตา แก้วคง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสโรชา นาศรี ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเกศินี สงทวี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายรัฐธรรมนูญ จันทร์ศรี ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทวรรณ เสือแก้ว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภทรพรรณ มณีอ่อน ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวหนึ่งฤดี วงศ์ทองบาง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนรีกานต์ ตุกเตียน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววิลาวัลย์ ขุนศรี ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรถชนะ ทองประศรี ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอานุภาพ ขุนวิเศษ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา จิตพิทักษ์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิ่นอนงค์ ไข่รอด ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชา จันทร์เลื่อน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธิดารัตน์ รามปาน ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวณัฎฐณิชา ชูแก้ว ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวอภิสมัย ช่วยศรีนวล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจุลจักร ปาชะโน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกฤติกา ขุนพล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา ชุมประเสริฐ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายรุ่งรวิน ทองสีดำ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวบุษกร แย้มรัตน์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภาณุวิชญ์ หุ้นสวัสดิ์ ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงชุติมณฑน์ สุวรรณสุนทร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาพร ธรรมเพชร ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุดารัตน์ ขาวสังข์ ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสิรินภา ชูเลี่ยง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปนัดดา ทองสม ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายปุญญพัฒน์ สังเมียน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเธียรชนะ ลายทิพย์ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศริสา เอ่งเซ่ง ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐกฤตา วงศ์กระพันธุ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสิรภพ แสงทอง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรรัตน์ ชูปาน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณิสรา นาคะวิโรจน์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิดา ชูด้วง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาววรรณิศา ไกรณรงค์ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายวงศกร ณ พัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอัจฉริยะ ด้วงสง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายราชัน ชุมแก้ว ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฎฐณิชา พรมรักษ์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภิราพร ทองรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริมา ทองแก้ว ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณวนัช บัวอินทร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธัชธาดา สัจจากุล ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรรณ นุ่นด้วง ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรรณ ศักดิ์แก้ว ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสัชฌุกร พุ่มคง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปารเมศ ไชยานุวงศ์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ สงสุข ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายภูมิปกรณ์ ณ.บางช้าง ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสุรเดช วันเสน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนาฤดี ศรีหมอก ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริภิรมณ์ ช่วยเทศ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวพรไพลิน ปิ่นทองพันธ์ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิญญา ทองแดง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธาวินี ศรีสุวิทธานนท์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอัครภา สมบัติทิพย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกาญดา ด้วงอ่อน ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวสุภารัตน์ เนียมเจริญ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิดา เรืองจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสุเมธ ยอดราช ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวบัณฑิตา ชูสังข์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธมลวรรณ นวลพุฒ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปฐมาวดี สมหวัง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายณัฐสิทธิ์ ด้วงหวัง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรากร จีนเมือง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฉัตรตราภรณ์ หนูรอด ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววนิษฐา เพชรโชติ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิรินทิพย์ รามด้วง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวจิรตา จันทภาโส ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวรุ่งทิวา ทองดำ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นายปฏิพันธ์ ไหมศรีขาว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัฒน์นรี เกื้อพรหม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธันยพร จันทร์ชู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเมทินี สวัสดิ์ประสิทธิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติพงศ์ สำแดง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา มากชูชิต ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทนัช คงเสาร์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพัณณิตา ศรีคุ่ย ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนพวรรณ จันทพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิญญา รักจัน ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกวรรณ ไชยยา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิสา ธรรมศรี ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นางสาวศศิวิมล เหลือทิพย์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรายฟ้า เขียวศิริ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติมา สุทธิพรหมมา ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐมน หนูเอียด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา วรวงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิพริม แป้นย้อย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรณิชา มุขช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกัลปนา บัวศรี ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทธีรา ทิพยศุภลักษณ์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายศิวกร เทพารักษ์ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุภาวดี เกตุรัตน์ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวจุฑามาศ คงอินทร์ ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
นายอนันต์ยศ ช่วยดิษฐ์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวกวิตา วัฒนะนาวิน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอชิรญา ยกฉวี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกฤติกา ยกฉวี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงทักษวรรณ นวลขวัญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายสาโรจน์ ศรีสด ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายโกสินทร์ พรหมแก้ว ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายนันทชัย วังช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปวิช พัฒนพงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริเกษร จอมแพ่ง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวฉันทสินี ชูโชติ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาววรัญญาสินี พุทธแป้น ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธัชนนท์ วิชัยกุล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชยามร มาเอียด ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นายพงศธร ถาวระ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชลิตา คงปาน ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กหญิงภัทรวดี ชูเผือก ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศศิประภา ไชยพลัด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายมานพ คงศักดิ์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมติตา อนันทะพงษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปภัสวรรณ ยอดแก้วเรือง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายชุติพงศ์ สิริสาโรจน์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายเฉลิมเดช วงศ์นิ่ม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธนัชชา หนูเอียด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยพร แก้วประทุม ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นายภควัต ยงณรงค์เดชกุล ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววริศรา เกื้อคลัง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภาณุเดช บุญน้อย ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรัตนา ภาครัตน์ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นางสาวศศิภา รัตนวิเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอิศร อินทรงค์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวมัชฌิมา ดีขะนุ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงยุวลักษ์ เกตุหนู ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐปคัลป์ บุญดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกฤษกร รักพวก ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนากร ช่วยเมือง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายรัตนศาล ราชเมืองขวาง ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวรัติกาล เสาดำ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายรัชชานนท์ ดำแก้วหล่อ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงอัญชิสา คงจรัส ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววนิดา พราหมพันธ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนันทิชา ดำสุด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวนภัสร อ่อนสง ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นายวรัญญู นุ่มนิ่ม ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบัวขวัญ คะภะสุวรรณ์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รองเลื่อน ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปณิธิ พัฒนพงศ์ ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรธิดา สงเกตุ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกัญญาณัฐ สุขชู ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธมลวรรณ บุญอุดร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกิตติธัช สุขโต ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริกร เส้งสุข ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวบุญชิตา ด้วงคง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนันทพร พลายงาม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายโสมนัส คงศรี ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายพงศธร ขาวเผือก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอริยพงษ์ ช่วยพิชัยเกษม ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวดาราพร ชูสัง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวกิติมา เหมือนเนียม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงแพรวพิมล ชูมาพิทักษ์ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวบุณยนุช จิตรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพิมพ์ชนกนาถ ศิริมโณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชัญญา นะราช ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายกวี สมัครพงค์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายวิศรุต พินกลับ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมลณัฐ คงมี ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชชา เมืองแก้ว ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายปรัชกร รามยิ่ง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนพนธ์ ทองไชย ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเกริกเกียรติ ตั้งเตี้ย ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐพงศ์ จิระกุล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุพิชชา สุวรรณพาหุ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจีรภัทร ยั่งยืน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวนันทิยา บุญรุ่ง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐปคัลภ์ เพ็งช่วย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกาญจนา ไชยด้วง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอภิวิชญ์ จันทร์ดอน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชญากานต์ ปล้องใหม่ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุธาสินี พรหมจันทร์ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ย่อเซ่ง ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
เด็กหญิงอาริตา จิรานุสรณ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายนพณัฐ เชน ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววรรณนภา คงชะนะ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นางสาวธิดารัตน์ อ่อนประสงค์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิลาสินี ขาวสังข์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาริษา พรมวงค์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวิภวานี เหย็บหมัด ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชลดา จันทร์หนู ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐนันท์ ไชยสุวรรณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายนรากร หมานหมุ้ย ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงร้อยตะวัน ฉีดอิ่ม ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายเจษฎา หนูทอง ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวปิยะธิดา นิมะ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนกร แสงสมบูรณ์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายขัตติยะ เรืองประดับ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเนติธร ดำช่วย ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวธาวิดา แก้วมา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เด็กชายเบญจบดี อุไรวรรณ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญญาภา แก้วชัย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวัลลิภา รามจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชาลิสา อินจัน ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวปรีดา เสือดำ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิริวิมล แก้วพูล ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรุณรัตน์ กล้าคง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวปรีดาวรรณ อนันตริยกุล ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวศศิกานต์ สีนองช่อ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวบุญญรักษ์ บุญคงแก้ว ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายณภัทร ระวังวงค์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนภัสสร ทรงศิริ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงชุติมณฑ์ มากเอียด ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเขตวัตถุ์ ภูมี ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นายภาสกร ดำสนิท ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวเขมิกา เดชอะรัญ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริชาติ เต็งรัง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายวรินทร์ ถึงมุสิก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงบัวบูชา พรหมอักษร ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวทิพปพา ทองบุตร ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายปณิธาน รักบุญ ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงยุพารัตน์ คงแข็ง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายศักดิ์ทวี ใบบน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุมิตรา ชูศรีหะรัญ ต.ชุมพล* อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอารียา เมืองราม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวโสริยา โสดามุข ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายกิจภูมิ มาชู ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูวนาถ พันฤทธิ์ดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ นิ่มดำ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวนารีรัตน์ อินทรกุล ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอรษา คชภักดี ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายวริศ รัศมีนพเศวต ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกษมา โตวิมุติ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวธัญรัตน์ ชูอินทร์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายอภิชา แสงสมบูรณ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวชุติกาญจน์ สกุลเอี่ยม ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤติยาณี สุขทอง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายรชต วังร่ม ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอมรเทพ บัวทอง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายอรรถพล เจ้าเห้ง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ ยกบัตร ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวจุฑารัตน์ นุ่นจุ้ย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายพัทธนันท์ ล่องแดง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายศาสตราวุธ เกื้อสง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายสุพัฒน์ ยอดณรงค์ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายปิติภูมิ ชูสังข์เพชร ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนารีรัตน์ ขาวเผือก ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกนกพร ชูทอง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายเทวฤทธิ์ แก้วฝาก ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายพงศกร ศรียวง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณิชากร คงหาเพชร ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายอภิสิทธิ์ เส็มหย้ง ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายนนทวัฒน์ หนูไข่ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพ็ญศิริ อินเอียด ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิติยา ธรรมเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลธิดา บัวจุด ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกิตติวดี สงทิพย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายประวีณ เกตุแก้ว ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายอิสระ ศรีประวรรณ ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภราดร เกื้ออาสา ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายวัฒนศักดิ์ กลิ่นเขียว ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐฐิกุล คงแป้น ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยนุช เขียวเอียด ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวดุษิตา ปานทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวถิรวรรณ เนียรนาท ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นายกิตติศักดิ์ แป้นน้อย ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิลาวัณย์ พงศาปาน ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอภิสรา ชูปาน ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายสุริยา รองเลื่อน ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสรารัตน์ ช่วยนุ้ย ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายแสงตะวัน ทิบทัม ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุธิตา แกล้วทนงค์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายกฤตพจน์ เสือพล ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สวัสดิ์รักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งไพลิน โกศล ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวสุณิสา กิ้มแก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิรินทิพย์ ชูชนะ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เด็กหญิงปพิชญา สงบุษย์ ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิวิมล รามหนู ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวบุณยาพร เรืองอินทร์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ สุขอนันต์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปารณีย์ ฉิมรักษ์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงภาวินี หนูแก้ว ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงเวธกา บุญหนู ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงจุฑารัตน์ อภัยรัตน์ ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐณิชา แจ่มศรี ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศิลป์ศร สิงห์เนี่ยว ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กหญิงปฐมวรรณ เมืองสุวรรณ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
เด็กหญิงจิตกัลญา รอดพูล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูวภัทร พรมด้วง ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวณัฐจิตรา แก้วสม ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุทธิกานต์ นุ่นเอียด ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา กราปัญจะ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายณพวงศ์ วรรณะ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอารียา ถาวรวีย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุนทรีลักษณ์ สุขช่วย ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงภัทรวดี เลียดรักษ์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชยณัฐ สุขาชื่น ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ เพชรกาศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายภูวดล เกียรติสุข ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาววิไลพร สังวาลย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายฮัสซัน นุชปาน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายณภัทร จันทร์ลาม ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวรัญชนา คชศักดิ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุทธิดา คงมา ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายภูพิพัฒน์ อาวะนนท์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายมณฑล บุญดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณิชกานต์ พรหมแก้ว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชัยวุฒิ ทองมาก ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงอมราวดี อักษรเนียม ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงณภัทร โพธิ์ศรี ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงเกวลิน เหมือนพรรณราย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงกานต์ธิดา นิ่มดวง ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวขวัญเรือน หมวดมะ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายสถาพร ศรีรักษา ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวญาดา สิงหมงคล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวดวงตะวัน เทียมสกุล ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงปาริฉัตร ทองดำ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวุฒิภัทร บุญเรืองขาว ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายชนาทร ทองช่วย ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกิติยา สงศรี ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิกานต์ เตยแก้ว ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา ตุลยนิษก์ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงอณันทิตา ยิ้มเส้ง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงพันร์ณษา ผ่องศรี ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงบุญรักษา ช่วยรอด ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอักษรสวรรค์ ชูชุม ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปาลิตา เนาวรัตน์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฏฐา หนูช่วย ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงศตนันท์ อุ่นเสียม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุชญา เจริญผล ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวชลดา ชูแสง ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนัฎฐา ท้ายเซ่ง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณารายณ์ พุฒขาว ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกมลชนก สุวรรณมณี ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวปาริฉัตร เพ็ชรกาศ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรุ่งทิวา ศริวรสกุล ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
เด็กชายขุมทรัพย์ รัตนพันธ์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกันต์ชัย จุลรอด ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสิรีลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายที่รัก บูรณ์พงษ์ทอง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรวุฒิ วิเชียร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขวัญชนก หนูเนตร ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวิชญ์ เพ็งจันทร์ ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนวัฒน์ เหลือทิพย์ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสิริรัตน์ พุ่มพูน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงอนัญญา แสงดำ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายกฤตเมธ ทองคำ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวพัชรินทร์ ชุมช่วย ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวชิรพันธ์ ขาวสุด ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายเมธาสิทธิ์ ชูเพชร ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอริสา แสงแก้ว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายสุทธิพงศ์ รักวงศ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนภัสราภรณ์ ทิพย์รักษ์ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธนากร เกื้อทอง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวริศรา ศรีอนันต์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายชนุดม ดวงกระจ่าง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาววิไลลักษณ์ ป้อฝั้น ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโสรยา หมิ่นโต ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายพงศกร ขุนคต ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวัทนพร สันหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุษณิษา กำเนิดหล่ม ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญชนก สุวรรณประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกฤษฎา อมตเวทย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปารมี บัวสองสี ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงประกายพัชร์ ดำชุม ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงอฑิรญา ทองเกื้อ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวาสนา ชายเกตุ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤติยาณี เยาว์ด้วง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายสหเทพ ฉีดอิ่ม ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัทรวดี พิณกลับ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงณีรนุช แซ่หลี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจันทิมา ปราบหนุน ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวชนิตา ทองเจือ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชัชวาล แผ้วไพรี ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสาธิดา คล้ายสมบัติ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงสรวีย์ พงศ์วัฒนากร ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวนิรชา จิตเส็น ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวภูรีรัตน์ สุทธิสงค์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกัญญารัตน์ วุฒิกิจ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศดานันท์ เมืองสง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวอรัชพร แสงแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุนิสา เทียบพุฒ ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวศุภาวรรณ คงเขียว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกวิสรา จินดารัตน์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงศศิภิมล ทองชิต ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกนกวรรณ พงษ์พิพัฒน์ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวน้ำทิพย์ เศรษฐมาน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวศุภกานต์ ปลอดนุ้ย ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอุเทน มงคล ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพรนภัส คงพ่วง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายอัษฎาวุธ หนูชู ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
นางสาวอนันตา คงรัตน์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายรณพร พงศ์พิทักษ์ดำรง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภลักษณ์ จันทร์ทอง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนลินดา แก้วรักษ์ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวทรรศนพร ไพบูลย์ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายประกิต เกิดแก้ว ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนัทธ์นลิน บัวอินทร์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัญชรี คงพรหม ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เด็กชายกรวิชญ์ ชนะชัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอภิสิทธิ์ กราปัญจะ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นางสาวณัฐฐาพร แก้วขุนทอง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุพัตรา ชูแป้น ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวสุธิดา นุ่นตรี ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงฐิตินันท์ จันทร์ทิน ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวงศ์สุวัฒน์ พรหมมณี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวลักษมี คงเรือง ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงวรกมล มุสิกะวงศ์ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายตะวัน นุ้ยคง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวเจนจิรา คงทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายจิระเดช คงมี ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายณัฐวุฒิ ไพพงศ์ ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงฮูดัยญา เก็มเบ็ญหมาด ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงอาภัสรา ทองหนู ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุฑิฌา ฤทธิวงศ์ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอภิรักษ์ ช่วยเนียม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะดา รานวล ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวทัศนีย์ เกื้อเส้ง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวศรัณญา พรหมห้อง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายโอปบุญ ชิณธรรม ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปิยะธิดา จันทนี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลสตรี พูนขะโร ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวเสาวลักษณ์ สุกแก้วณรงค์ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกิตติพิชญ์ ศิริธร ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงวาสิตา คงหนู ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงหยาดฟ้า ขวัญแก้ว ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธเนศ บุญศิริธร ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายบันลือศักดิ์ ฟักช่วย ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายพลวัฒน์ รักนุ้ย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมนัชญา ด้วงเกื้อ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสโรชา บุญนำ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอรวรรณ หลินมา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอัควินท์ แขวงสุ่น ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายวรินทร ปาละกุล ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภาวินี หนูสังข์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวภาวดี ขาวขำ ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงเปรมกมล พูลทอง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงอภิชญา เรืองติก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวภัทราภรณ์ แก้วขาว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวณัฐจิรา ถาวโรจน์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงนาฏพิมล ทองหมุน ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงญานิศา ทองรักขาว ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายธนพล ศรีหมอก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพนาวดี จันมาก ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายวริทธิ์ธร วรากรสิริ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายเดชอนันต์ คงพูล ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอริสา ไกรทอง ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงณัฐชมน จันทร์โสด ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายจิราณุวัฒน์ นุ่นด้วง ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธนพร ปานทองแก้ว ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอนุรักษ์ อินนุรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายกณิกนันท์ แก้วด้วง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรีชญาภรณ์ บุญจันทร์แก้ว ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
นางสาวมาริสา สุวรรณฤกษ์ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นายปุญญพัฒน์ รักษนาเวศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายบุริศร์ จันทร์มูล ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสกาวนุช เนียมรัตน์ ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวขวัญฤดี มีชู ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวพิชญาภรณ์ พงศ์เศรษฐ์กุล ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณัฐธิดา หมื่นลึก ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายสุขุม แซ่แต้ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายชาคริส สัจบุตร ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายภูมิศักดิ์ พุทธชู ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กชายสมัชญ์ พรัดภู่ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกฤษณี อินทรวงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณภัสษา ขวัญแก้ว ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวกุลิสรา คงแข็ง ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนาวุฒิ นิลรัตน์ ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญชิดา อินทนิน ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวภัททิยา ดำช่วย ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอรรถกร สำแดง ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพิชญา ศรีสัจจัง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณราช ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นายกษิดิ์เดช เทพทอง ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกิ่งกมล หอยสกุล ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวโศภิตา ไหมชู ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงเขมอัปสร ขวัญศรี ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวกณพา เรียนรมย์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวพัชริดา หนูราม ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภวัช เพชรกาศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวณิชาภา ปล้องใหม่ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงธัญญารัตน์ แก้วทอง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาววรณัฏฐ์ เต็มราม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กชายศุภณัฐ ศรีเมือง ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวทิพย์วิมล ไหมดี ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เด็กหญิงผกามาส ขวัญทอง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสินีนาฏ คงดำ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
นางสาวปิยวัชร์ ถนอมแจ่ม ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงพรรณภสา เกิดฉิม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงปรางค์วลัย สุขอนันท์ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวนันทินี คงหนู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายหรรษา เสือสิงห์ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอรนุช พรมแก้ว ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกฤษกร อิสริสพงศ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอุมาพร ยอดชุมสุวรรณ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายอรรถชา ทองคำ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงจารุวรรณ สุขเจริญ ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเพชรา นิลวงค์ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายอนุวัฒน์ คำนวณ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงเบญจวรรณ ยาชะรัด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงปภาวี เลี่ยนกัตวา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงรวีวรรณ ปานเพชร ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวจริยา เกตุนิ่ม ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงสกลสุภา เทพสง ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงสุริย์ฉาย ขุนคำแหง ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายภัทรเดช รักชาติ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวธิดารัตน์ พุ่มคง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวกรรณิการ์ สินทรัพย์ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวอริสรา เชียงทอง ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เด็กหญิงสุภาวิตา จันทร์สุขศรี ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กหญิงโสมอุษา กองคำ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เด็กหญิงศุภรัตนา เหตุทอง ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายอุดมศักดิ์ แขกทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายวรวิทย์ อินทร์เหมือน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณัฐกานต์ หนูชู ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวธัญย์ชนก อินทรกูล ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงมัณฑิตา ตัวตน ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา อินทนะนก ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงนิวรักษ์ มากชู ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุภาภรณ์ สุดขาว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายถิรพล พงศาปาน ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นางสาวณิชากานต์ ทองสม ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
นางสาวนิตินัดดา โชติไพรัตน์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุวรรณี ขำยา ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงกันย์วรา ศรีอ่อน ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันยพร ช่วยเทศ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
นางสาวเรณุมาศ ช่วยอาวุธ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
นางสาวสุดารัตน์ เพ็งเจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวกุลวรา อินทร์แจ้ง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวสุนิสา ขำผอม ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กชายวุฒิพงศ์ รุ่ยใหม่ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กชายกฤตพงศ์ รัตนพันธ์ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายรติพงษ์ หญ้าเหล็ม ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
เด็กหญิงธันญ์ทิวา ไชยทอง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายธนภัทร เทพจันทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นางสาวอิสริยา เกิดฉิม ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
เด็กชายชวิศ เพชรจำนงค์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เด็กหญิงมณฑิรา คงแก้ว ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนิสรา บรรณประเสริฐ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายธนมินท์ จิตรเสนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กชายศุภกิจ ขวดปลอด ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
เด็กชายชวลิต รุ่งเรือง ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
นายภครัต จูดคง ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เด็กหญิงชนัญชิดา สุวรรณนะ ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เด็กหญิงขวัญธ