วัตถุประสงค์

1. ให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นถึงโทษสารเสพติด

2. เพื่อสร้างกระแสนิยมในกลุ่มเด็กและเยาวชนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

3. เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรวมถึงชุมชนแสดงความรู้ความสามารถ และ

จัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อสังคม

4. เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด และให้โอกาสกลับมาเป็นส่วน

หนึ่งของสังคม


จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ทั้งหมด 55,739 ครั้ง