ประวัติความเป็นมาของชมรม

ความเป็นมา

โรงเรียนสตรีพัทลุง เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 250 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ในอดีตเคยเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงมีการระบาดของยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าเป็นอย่างมาก อาชีพคนส่วนใหญ่ในสังคม รวมถึงผู้ปกครอง มีอาชีพเกษตรกรรมทำนาและทำสวนยาง ไม่มีเวลาที่จะดูแลบุตรหลาน จึงเป็นสาเหตุให้ เด็กๆ ลอกเลียนแบบสร้างวัฒนธรรม การสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและนักเรียนในโรงเรียน สภาพการดำเนินชีวิตดังกล่าวอาจทำให้เด็กและเยาวชนก่อปัญหายาเสพติดเพราะขาดการดูแลอย่างใกล้ชิด ของผู้ปกครองและคนในชุมชน โรงเรียนสตรีพัทลุงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวที่จะเกิดกับนักเรียนในโรงเรียน เนื่องจากสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด และเล็งเห็นความจำเป็นที่จะร่วมดำเนินกิจกรรมตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน เนื่องจากเป็นโครงการที่จะช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างจริงจังและยั่งยืน อีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนแสดงความสามารถตามความถนัด และศักยภาพ โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาชุมชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง

ยาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้อย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศ ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทางด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ

ปี 2545 ประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างรุนแรง ทูลกระหม่อมอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นห่วงเด็กและเยาวชนไทย จึงทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพระราชทานชื่อใหม่ว่า โครงการ TO BE NUMBER ONE” เพื่อให้เข้าถึงเด็กและเยาวชนโดยยึดหลัก 3 ก และ 3 ยุทธศาสตร์ เป็นหลักการดำเนินงานที่ชัดเจนเหมือนกันทั่วประเทศ

โรงเรียนสตรีพัทลุง ได้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ขึ้นเมื่อปี 2546 โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมแนะแนวจนเกิดเป็น ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ซึ่งสมาชิกนิยมเข้ารับบริการในกิจกรรมฝึกร้องเพลง การเต้น แดนเซอร์ หมากฮอส กีฬา งานฝีมือ รวมถึงการให้คำปรึกษาและบริการพัฒนา EQ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนสตรีพัทลุงจึงน้อมนำแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินการก่อตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE เมื่อ 22 กรกฎาคม 2554 ชมรมได้เปิดรับสมาชิกใหม่ทุกปี คือชั้น ม.1 และ ม.4 รวมทั้งชุมชน ตั้งแต่ปี 2554 และเริ่มขับแคลื่อนอย่างจริงจังมาจนถึงปัจจุบัน บุคลากรและนักเรียนเป็นสมาชิก 100% เป้าหมายสูงสุดของชมรม คือ ต้องการให้สมาชิกทุกคนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ร่วมกันพัฒนาสังคม ชุมชนให้น่าอยู่ รักและพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้ปลอดจากสารเสพติดอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี


องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จเยี่ยมและเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ( TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ) ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง พร้อมทอดพระเนตรบูธนิทรรศการชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการ/ชุมชน/สถานศึกษาและบูธ ใครติดยายกมือขึ้น

ที่ตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีพัทลุง ตั้งอยู่ เลขที่ 250 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1อาคาร 1 ด้านทิศตะวันตก เป็นห้องกระจกขนาด 100 ตารางเมตร มีวัสดุอุปกรณ์ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้ มีห้องให้คำปรึกษา มีเอกสาร วารสาร CD , VCD ที่เอื้อต่อการดำเนินงาน มีความมั่นคงยั่งยืนโดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า สมาคมครูเก่าสตรีพัทลุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่อไป

ความหมายและความสำคัญ

คำขวัญโครงการ TO BE NUMBER ONE คือ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติด ความหมาย คือ การเป็นหนึ่ง ทุกคนเป็นได้เพราะทุกคนต่างมีดีอยู่ในตนเอง หากค้นพบสิ่งที่ตนเองชื่นชอบ สนใจและมีความถนัด สามารถฝึกฝนและทำจนเป็นผลสำเร็จได้ ทำแล้วมีความสุขเชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ


จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ทั้งหมด 881,289 ครั้ง