วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีพัทลุง
นำความรู้คู่กิจกรรม ต้านภัยยาเสพติด
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

วัยรุ่นและเยาวชนอายุ 6-25 ปีห่างไกลยาเสพติด

พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกและช่วยสร้างเสริม

ความภาคภูมิใจ โดยใช้กิจกรรมสื่อดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดงออก กิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณีและอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. สร้างความรู้ และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รณรงค์เพื่อเปลี่ยนค่านิยม

และสร้างจิตสำนึกไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

3. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในการร่วมดำเนินการป้องกัน และ

แก้ไขยาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและยั่งยืน


จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ทั้งหมด 38,083 ครั้ง