ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานที่ผ่านมา

ปี 2554

- ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง โดยมีนายกฤษติพงษ์ คงแข็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนเฝ้ารับเสด็จ ทั้งนี้โดยทรงติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ตตามพระราชอัธยาศัยโดยมีเด็กนักเรียนและคณะครูเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด

- โล่สถานศึกษาที่พัฒนาเครือข่ายคุณภาพภายในและภายนอกดีเด่น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- โรงเรียนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม จากสมศ.มีคุณภาพระดับดี

- ผ่านการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

- เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 8

ปี 2555

- สมาชิกเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะด้านวิชาการและกิจกรรม ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน รางวัลดีเด่นที่ได้รับระดับภาคและระดับประเทศ รวม 416 คน

- ได้รับคัดเลือก เป็นตัวแทนจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร

ปี 2556

- สมาชิกชมรมฯ ได้รับรางวัลดีเด่นทั้งด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ด้านภาษา ซึ่งเป็นผลจากสมาชิกเห็นความสำคัญของการค้นหาและค้นพบตัวเองในสิ่งที่ชอบและถนัด เกิดจากการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและยังเป็นตัวอย่างเยาวชนต้นแบบที่เก่งและดีให้กับสมาชิกทุกคน

ด้านกีฬา ได้เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลทั้งระดับภาคและระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกีฬานักเรียนเยาวชนแห่งชาติระดับภาค และระดับประเทศ, กีฬาแอร์เอเชีย, กีฬาไทคัพ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 29 และนักกีฬาเทควันโด ได้เป็นตัวแทนทีมกีฬาเทควันโดเพื่อไปแข่ง กีฬาเทควันโดยูชโอลิมปิก

ด้านดนตรี นาฏศิลป์และศิลปะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 63

- โครงงานคุณธรรม ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศในกิจกรรม พี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2556

ปี 2557

- เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพัทลุง ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง (15 ธันวาคม 2557)

- ได้รับโล่ โรงเรียนที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศด้านการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2557 จาก ศูนย์สถานศึกษาพอเพียงมูลนิธิยุวสถิรคุณ

- สมาชิกชมรมฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศดีเด่น

- ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน จากโครงการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557

- ได้รับรางวัลโล่ พระราชทานเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม จากเนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ 20 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 7/2558 ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

- ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนเยาวชนคนดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12

ปี 2558

- สมาชิกเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะด้านวิชาการ กิจกรรมและกีฬาซึ่งสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน รางวัลดีเด่นที่ได้รับระดับภาคและระดับประเทศ

- สมาชิกชมรมฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ด้านทูตความดีแห่งประเทศไทย 2558

ปี 2559

- สมาชิกเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะด้านวิชาการ กิจกรรมและกีฬาซึ่งสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน รางวัลดีเด่นที่ได้รับระดับภาคและระดับประเทศ

- สมาชิกชนะเลิศการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งเหรียญทองระภาคใต้และ TO BE NUMBER ONE DANCERCISE TEEN ระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับภาค

ปี 2560

- สมาชิกได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก. และ

TO BE NUMBER ONE DANCERCISE TEEN ระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับภาคและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ไปแข่งขันต่อระดับประเทศ

ปี 2561

- ชมรม TO BE NUMBE ONE โรงเรียนสตรีพัทลุง เป็นตัวแทนภาคใต้ ที่ผ่านเข้าสู่การประกวด ระดับเทศประจำปี 2561 ในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มดีเด่น


จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ทั้งหมด 347,551 ครั้ง